Ett tredimensionellt tibetansk yantra sträcker sig uppåt mot höjden eller inåt mot djupet där centrumpunkten (”AUM”) symboliskt representerar alla dualiteters upphörande – med andra ord: paranirvana – moxha – satori – sunyata eller samadhi.

I vissa andliga sammanhang är det acceptabelt att agera egoistiskt om det i sin förlängning leder till själslig rening och egobefrielse (självlöshet) för den andligt strävande lärjungen och/eller adepten – förutsatt att agerandet inte skadar andra.


 
Fiktiv ”Lappslim”

 

Apropå
Väderlek & Ondsinthet


I ”Lappslimriket” norr om ”Blatteälvá” råder det kyla och snålblåst året runt på samtliga plan och nivåer – utom då någon arm krake far illa – för då skrattas och fröjdas det intill dess att gemene man och kvinna fått tårar i ögonen och kramp i magmuskulaturen.


Fiktiv ”Lappslimska”

 

Mvh
”Vädermannen” 

Apropå Satyren


Pan – Näcken – Kentaur – Bacchus – Priapos – Dionysos

Alla kvinnors blues.

”En man som tycker om sin kuk tycker om sig själv – och en man som inte kan lita på sin kuk – kan aldrig lita på sig själv. Eller på en kvinna. Eller på en annan man.

- Erika Jong

Bra! En smula amerikanskt bara. En kan lika gärna vända på det och säga: ”En man som tycker om sig själv tycker om sin kuk.”

Han behöver inte skjuta, svära, hota, bluffa, eller vara allmänt hårdkokt för att känna sig potent.

Inte heller Lessings Kentaur-man visar sig vara den totala älskare kvinnan söker. Eftersom han vägrar växa.

Han låter åren gå och all hans kreativitet blir mest promiskuitet – det vill säga – en välorganiserad och spermaskvättande promiskuitet.

- Ur en svensk tidskrift

 

Apropå
Massuggestionsgenererade
Tankefel &
Svensk Dumdrivenhet
alá ”Borderlinementalitet”


För närvarande är det SverigeDemokraterna som får hantera all den ”uppdämda skit” och allt det irrationella ovett som Den Sittande Regeringen egentligen borde fått emottaga från de mest godtrogna och vilseförda av sverigemedborgare.

Inte minst drabbas de välmenande Sverigedemokraterna på ett oskäligt vis av detta politiska missgrepp från alla dem – vilka förståligt nog under icke-demokratiska massindoktrineringskampanjer – missriktar sina uppkomna känslor av missnöje, vanmakt och otillfredsställelse med ”Nya Sverigeregeringens” förefallande okontrollerade men uppenbart islamfavoriserande mass-invandringspolitik.

Ur ett psykologiskt perspektiv kan en säga att ett välgrundat politikerförakt och/eller ett grundmurat regeringsförakt hos medborgarna kanaliseras och riktas mot SD med kraften hos otillfredsställelsen av alla de massinvandringsrelaterade socioekonomiska nedbantningarna inom samhället.

SD får i detta både orättfärdiga och mycket anmärkningsvärda (borderline-) läge agera såsom en både ”tålmodig och stryktålig slagpåse” åt Den Sittande Regeringens överförmynderipolitik gentemot manipulerade och vilseförda men i grunden demokratiskt sinnade sverigemedborgare.

SD:s demokratibevarande ansvarskänsla gentemot medmänniskor gäller oavsett vilken världsdel de än härstammar från.

Det är synnerligen oansvarigt att invitera folkgrupper i massantal utan att vara väl förberedd med omfattande kunskaper om de tilltänkta folkgruppernas kulturyttringar och inte minst vara förberedd med de materiella resurser som fordras för att kunna härbärgera nykomlingar och/eller tillvandrare. För att dessa inte skall behöva utelämnas åt en för dem vanmäktig segregering och desintegration inom det nya hemlandet.

En folktillvandring bör alltså anpassas till resurserna inom en liten och folkfattig nation såsom Sverige utgör i ett globalt perspektiv. Inte mins bör genom folkomröstningar hänsyn visas inför de infödda medborgarnas rätt till medbestämmande då det gäller tillvandring och samhällsordning inom en så kallat öppen demokrati.

Vi har i dagsläget genom Den Sittande Regeringens ansvarslöshet att hantera en intensiv och explosionsartad mass-invandringspolitik med alla dess olika umbäranden, vilken under utstuderade och groteskt nazi-inspirerade former, är iscensatt ”över huvudet” på de infödda men fruktansvärt ”lättlurade” sverigemedborgarna.

Detta socioekonomiska övergrepp på de infödda medborgarna sker alltså under en politisk egenmäktighet, vilken direkt drabbar människor ur både medel- och underklassen, ungefär lika illa som ett oförberett och luftberövande ”slag under bältet” kan göra till den enskilda individen.

Inte minst drar Den Sittande Regeringen oerhörd nytta av den förståeliga kunskapsbristen gällande den intoleranta, härsklystna och fanatikbaserade islamistiska ”kulturpolitiken” hos de infödda medborgarna inom Svea Rike.


Klartext:

SD hade besparats mängder av ”borderlineovett” eller skulle ha undkommit andra massuggestionsbaserade både blinda och orättfärdiga påhopp från otillfredsställda sverigemedborgare.

Det vill säga om de av nämnda vansinnespolitik vilseförda medborgarna redan från början hade ”hittat rätt instans och rätt adress” för alla sina fascistoida och kränkande angrepp på de välmenande SverigeDemokraterna.

Med andra ord handlar ”ovettsförfarandet” om missriktade och vansinniga angrepp, vilka är riktade gentemot infödda landsmän som i själ och hjärta är genuint demokrativärnande och ansvarskännande sverigemedborgare, med ett stort mått av civilkurage i sina medkännande bröst – så kallade Sverigedemokrater.

De människor inom nationen vilka i dagsläget och under rådande socioekonomiska omständigheter emotgår SD – går faktiskt emot både sig själva och ett bättre vetande genom detta sitt ytterst både självblinda och självgoda men syner om sist bondtölpsaktiga förfarande.

Vilket med lätthet kan liknas vid en förvildad Kannibal som är i full färd med att äta upp sig själv(!) genom att börja med sina egna fötter.


Hur intelligent är det egentligen?

  De har blivit schizofrena.

Därför går jag omkring
mol alena.

 

 

Apropå
”Grönavågendårar” & ”Lappslimer”


Med tanke på det ytterst märkliga bemötande jag efter min inflyttning till ”Sunkbo” blivit utsatt för av den återstående delen av invandrade ”Grönavågenentusiaster” samt med tanke på bemötandet från det i nämnda entusiasters ”kölvatten” invandrade ”missbrukarklientelet”.

Vilka på ett socialt plan förefaller att ha smittat av sig med ett separativt och mycket negativt inflytande till både höger och vänster bland infödda folk och bland flertalet ungdomar.

Förefaller mig i dagsläget som om att ungefär 80 % av dessa till ”sunkboterritoriet” invandrade - men numera ytterst ömkansvärda medborgare- har drabbats av någon form av utskruvad mentalsjukdom under deras mångåriga vistelse och partiella isolering norr om ”Blatteälvá” bland alla obildade samt empati- och sympatibefriade ”sunkbolappar”.

Inte heller vill jag fullständigt utesluta att det möjligen kan vara den socialt snikna och ytterst kranka delen av den infödda och fördomsbemängda ”sunkbobefolkningen” som på ett pestaktigt vis har smittat av sig på det ”invandrade klientelet” och/eller på de tidigare så tillmötesgående och sociala ”Grönavågenfolket” (eg. Miljörörelsen alá Al Gore & Co).

Dock förefaller i uppriktighetens namn ”sunkbolapparna” att ha funnit sig en given ”artfrände” bland de från andra sidan jorden invandrade islamisterna och/eller muslimerna.

Vilka i dagsläget är ungefär lika hårdkokta, intoleranta, korkade och snarstuckna som både drogmissbrukare och ”sunkbolappar” kan vara i olika livssituationer.


Den pestaktiga spridningen av ovan nämnda negativitet och annan social avart (eg. mentala sjukdomar) kan alltså vara det bisarra resultatet av en omedveten och från början oönskad ”syntes” mellan de fyra huvudingredienserna; ”sunkbor” – ”grönvågare” – ”missbrukare” och ”islamister” under samexistens i en avhumaniserad och fascistoid teknokrati.

Det vill säga en så kallat social och samhällelig ”berikning” norr om ”Blatteälvá” i ”NaziSharia Unionen Nya Sverige”.

 

Mvh
”Lill-Berra Mångfasetterad”

 

Apropå
”Kärt barn har många namn”


”Ki-tunga” — ”Chi-tunga” — ”Fantom-tunga” — ”Spök-tunga” — ”Dubbel-tunga” — ”Under-tunga” — ”Tvilling-tunga” — ”Stunt-tunga” — ”Sub-tunga” — ”Turbo-tunga”.

 

 

Apropå
Karaktärslöshet & Socialt Inavel


Det står inte helt rätt till när exempelvis en tandläkare, vilken genomgått en gedigen yrkesutbildning och samtidigt har mångårig yrkesvana, inte kan särskilja en professionell yrkesutövning från en patients privatliv.

I stället och under pågående tandvårdsbehandling ger sig vederbörande tandläkare till att agera såsom ställföreträdande ”socialpolis” genom att använda sig av sin yrkesroll i ett bestraffande syfte samt för att trakassera eller att rent av tortera en intet ont anandes patient.

”Bestraffningsförfarandet” motiveras fördomsfullt och godtyckligt av att tandläkaren en gång i den avlägsna forntiden haft med vederbörande människa att göra utanför yrkesutövningen, och att detta möte inte alls hade fallit vederbörande i smaken, samtidigt som den samme tandläkaren via ”skvallervägen” fått höra både det ena och det andra nedsättande ryktet och/eller ”lappslimskt” betingade omdömet gällande patientens absolut privata angelägenheter och andra förehavanden i samhällets tjänst.

Förfarandet är under all kritik och åtgärder borde omgående vidtagas för att få oseriösa individer inom tandläkarkåren att agera korrekt och enligt den policy en ansvarsfylld yrkesutövning automatiskt medför då en har att befatta sig med vård av människor.

Varför i hela fridens namn får inte även tandläkare – lika som allmänläkare – svära trohet inför den så kallade ”Läkareden”? Frågan är för mig ännu obesvarad men viktig emedan ”tandläkarskräck” är något av en folksjukdom trotts bedövningsmedel och avancerad teknisk utrustning.

En seriöst avlagd ”Tandläkared” efter genomgången tandvårdsutbildning - skulle på ett psykologiskt plan självfallet verka mera trygghets- och förtroendeingivande för de tandvårdspatienter vilka lider av en svårartad tandläkarskräck. Samtidig vore Tandläkareden” ett etiskt hinder för oprofessionella tandläkare att ta ut sina personliga fördomar och andra tillkortakommanden på de vårdsökande patienterna.

Hur kan det över huvud taget vara tillåtet inom ett så kallat ”högt civiliserat samhälle” att socialt och emotionellt underutvecklade människor tillåtes inneha ansvarsfyllda befattningar eftersom dessa befattningar kan fresta till missbruk av en yrkesroll så snart andan faller på och då någon stackars patient faller utanför deras personliga och godtyckliga toleransramar.

Enligt mitt förmenande är tänderna en mycket viktig del av den fysiska kroppen. Därför borde även tandläkare vara edsvurna inför ”Tandläkareden” och även genomgå penetrerande karaktärstester före de kan erhålla ett godkännande och en licens för sin framtida och mycket ansvarsfyllda yrkesutövning.

Dessa rader är nedtecknade eftersom jag tidigare i livet blivit mycket väl bemött och professionellt behandlad av den inhemska tandläkarkåren i Sverige. Detta endast med undantag av två mycket brutala och inkompetenta tandläkare vilka var ”importerade” från det intoleranta och krigiska islamväldet i mellanöstern.

På senare tid har jag dock vid ett par tillfällen blivit utsatt för personkränkningar och en mildare form av ”tandläkartortyr” under pågående ”tandvårdsbehandling” av sverigefödda tandläkare norr om Dalälven.

Trolig anledning är att somliga socialt och emotionellt underutvecklade tandläkare hyser inskränkta fördomar och brister i tolerans eller lider av andra sociala och emotionella tillkortakommanden.

Dessa tillkortakommanden går givetvis ut över de tandvårdsökande patienterna. Det gäller oavsett hur ”rutinerad” och ”skicklig” tandläkaren än anses vara bland sina kollegor eller bland allmänheten.

Om inte en ändring är förestående inom en snar framtid inom nämnda yrkeskår nödgas patienter i framtiden att medföra både ett dokumenterande kamerateam och/eller oförvitliga vittnen och/eller en personlig livvakt. Vilken åtlyder minsta lilla vink från tandvårdspatienten och ingriper utan dröjsmål för att förhindra en avsiktlig fysik tortyr och andra icke-acceptabla personkränkningar.

De tandvårdspatienter vilka inte har råd med en lagenlig och dyrköpt personbevakning till sina tandläkarbesök kanske kan komma till beskedligare uppgörelser med ”Hells Angeles-knuttar” och andra i samhället väletablerade råskinn. Vilka tillfälligt kan få agera såsom ”personliga livvakter” som ingriper och agerar minst lika brutalt och ansvarslöst mot sina medmänniskor som de personkränkande och tortyrinriktade individer ur tandläkarkåren uppenbarligen har förmåga att göra i dagsläget.

Viktigt tillägg:
Skribenten till denna korta notis har en ”mycket hög smärttröskel” (eg. avancerad självkontroll) och yttrar aldrig det minsta lilla ”pip” utan att ha en rejäl anledning. All den tandvård vilken inte innebär en så kallad ”rotfyllning” utföres helt utan bedövningsmedel för skribentens del. Förutsatt att tandläkaren uppvisar ett moget, professionellt och ansvarstagande patientbemötande.

 

Mvh
”Den Olycksdrabbade Karmafinken”

 

Apropå
Sociala Tillkortakommanden


Medan sofistikerade och fredliga människor kommunicerar verbalt med varandra övergår ”lappslimer” till gulaturala avgrundsvrål och primitiva handgripligheter. För när argumenten tryter tar våldet vid hos de flesta underutvecklade folkslag.

 

Mvh
”Nationaldagsfirandet norr om Blatteälvá”

 

Apropå
Aggressioner & Gestaltterapi


Istället för att ägna sig åt att projicera sina aggressioner och/eller sitt föräldraförakt på den oskyldiga omgivningen är Gestaltterapi en hyfsat bra metod för en harmlös och skadefri aggressionsuttömning.

Detta innebär att en (i ett ljudisolerat rum) använder sig av en vanlig kudde eller något annat mjukt föremål för ens personliga ”angrepp” eller för att ”kasta omkring” med full kraft och/eller för full hals tills den emotionella överstyrningen har blivit utagerad och dränerad.

Därefter brukar det gå betydligt bättre att lyssna till andra människor samt att se saker och ting mera objektivt i ett harmoniskt och klarare ljus.

Det bästa av allt är förstås att genom viljekontroll ”mota Olle vid grind”. Detta innebär att en lär sig att känna igen sitt eget reaktionsmönster och helt enkelt bestämmer sig för att tänka:

”Den här gången skall jag inte bli primitiv och ta till avgrundsvrål och handgripligheter när irritationen börjar välla fram – utan istället tar jag ett steg bakåt och tänker mig före – innan jag går bärsärk på omgivningen i 'vanlig' ordning”.

Lugnt och sansat tänker jag igenom situationen jag står inför och frågar mig själv varför jag reagerar så väldigt intensivt och aggressivt i vissa situationer och under vissa omständigheter.

Förfarandet handlar endast om att hos sig själv framodla och att etablera godartade, icke våldsbefrämjande och destruktiva beteendemönster i syfte att stå över sin lägre natur.

Även medmänniskorna i ens omedelbara närhet har god nytta av en emotionellt utvecklad persons icke-destruktiva och godartade beteendemönster.


Att handgripligen puckla på en annan person är att göra illa både sig själv och andra – detta eftersom vi alla är en del av varandra – åtminstone enligt de flesta rent andliga (icke-religiösa) lärorna på vår gemensamma jord.

 

Mvh
”Siegfried Drakesbane”

 

Apropå
”We're all One”


Ju surare och buttrare – samt ju mera intoleranta och krigiska ”sunkbolappar” och ”lappslimer” är – desto mera surhet och butterhet – samt intolerans och krigiskhet – återspeglar denna ”surpuppiga” webbsida.

Det samma gäller för vanligt struntprat och gement kärringsnack eftersom det bland kristenheten heter:

1. ”Det du vill att människorna skall göra dig – det skall du också göra dem.”

2. ”Öga för öga och tand för tand – tills hela världen är både blind och tandlös.”

3. ”Vem farao är dum nog att vända även den andra kinden till – i dessa egotrippade tider?”

 

Mvh
”Der Spiegel”

 

Apropå
Zen-Buddhism


”Working hard – achiveing nothing.”

”Alla ord och allt besvär – till ingen personlig nytta.”

Detta betyder att en zen-buddhist inte samlar föremål på hög eller fäster sig vid den jordiska tillvaron i alltför hög utsträckning eftersom den endast är temporär och övergående.

Zen-buddhisten har till uppgift att kontinuerligt slösa med ”tid” under sin jordiska tillvaro.


Den heliga laman i Tank
Har till uppgift att slå på en blank
jättemässings Gong-Gong
som är made in Hong Kong
För övrigt slår han bara dank

 

Mvh
”Ingen Anal Karaktär”

 

Apropå
Skenhelighet


Den innevarande Kristenheten är upphovet till bland annat Atombomben.

 

Mvh
”Erich Fromm”

 

Apropå
Sociala & Emotionella
Projiceringar


Bara för att ”Sunkbolappar” och ”Lappslimer” är så himla korkade – intoleranta – krigiska – svartsjuka och ägandeinriktade besserwissers tror de också att ALLA andra folkslag är precis likadana som de.

De fattar inte ens att de endast projicerar sig själva på människorna i omgivningen.

Somliga av dem är så fruktansvärt folkskygga och verklighetsfjärmade att de till och med tror att de är osynliga inför andra människors ögon.

Eftersom de projicerar sin ”osynlighet” på alla andra och tror att alla övriga människor också är lika ”osynliga” som de själva. Är det kanske just därför vissa av dem kör som ”krattor” i trafiken och använder sina fordon såsom livsfarliga ”murbräckor”. Vilket i verkligheten leder till att de uppträder fullkomligt ansvarsbefriat och utsätter andra trafikanter för stor fara.

Inte heller skulle det förvåna mig det minsta lilla om de i sin trånga föreställningsvärld och i sin vida lappmarksenfald går omkring och tror att alla andra medmänniskor är ”ljusskygga mördare” eftersom de själva är så vansinnigt ondsinta att de inom sina vanställda ”lappslimpsyken” hyser en potentiell mördare vilken kan ”poppa upp” när som helst och överfalla vem fan som helst.

 

Mvh
”Pussgurkan Mitt-i-Nyllet”

 

Apropå
Förråade Sällar i Västerland
eller
”Udda Djurarter i Människohamn”


De ”lappslimfröknar” vilka försummat sin andliga utveckling uppträder inom det moderna och civiliserade samhället som om de hade en rå och ytterst obekväm majskolv uppkörd i den överlägsna röven.

Åtminstone förefaller det var på detta vis ända fram till dess att de fött sitt första barn eller att de berikats med en ”nära döden” upplevelse.

Efter det första barnet uppvisar de flesta ”lappslimskor” både mänskliga och medkännande drag. Ungefär som en nykalvad kviga gör inför sin förstfödda avkomma.

Hoppas bara att de inte uppfostrar sina människobarn som om dessa härstammade från det instinktsbaserade djurriket där rövarmentaliteten är dominerande och där den lågt stående men nedärvda och fundamentella naturen är att äta eller att bli uppäten.

Fram till dess att det första barnet är satt till världen kan en misstänka att ”lappslimskorna” är oerhört hårt hållna och sönderhunsade av sina respektive ”lappslimmakar” vilka är fruktansvärt snåla – svartsjuka och ägandeinriktade på grund av ett förråande och analt betingat kulturarv.

Ovanstående tankegångar bearbetas här eftersom ovan nämnda ”majskolvsdamer” uppvisar ohyggliga tecken på att vara minst lika förtryckta och underkuvade som de könsstympade shariafröknarna är vilka kommer från otidsenliga och underutvecklade diktaturstater i Mellanöstern eller Nordafrika.


Varför ”lappslimherrarna” norr om Blatteälvá ännu inte har övergått till könsstympning av ”lappslimskorna” samt tvingar dem till att bära ”burkah” eller ”shariaschal” är för mig fortfarande ett mysterium fullständigt inhöljt i en mystifik dunkelhet.

Varför inte också använda sig av vanliga hundkoppel – typ; strypkoppel – för att bättre kunna kontrollera sin respektive ”lappslimmaka” – eftersom ”kopplingsförfaranden” i grund och botten handlar om att vara andligen underutvecklad och profant ägandeinriktad?


Den diametrala motsatsen är förstås att tillämpa ”fri vilja under ansvar” i sina mänskliga relationer. Vilket i sig fordrar – men även främjar – både emotionell mognad och självständighet och/eller oavhängighet. Dåligt självförtroende ligger bakom de flesta fall av obefogad och hysterisk eller neurotiskt betingad svartsjuka.

Att göra ”lappslimfröknar” gravida för att hålla de mest ”upproriska av slinkor” i schack (eg. kvinnokontroll och människoförnedring) är en gammal och beprövad metod bland ”lappslimfolk” norr om ”Blatteälvá” där kvinnobristen är som störst och utkräver sin sedvanliga tribut.

Under alla omständigheter bör de flesta Manspersoner ihågkomma att så gott som samtliga Quinnor i fertil ålder på planeten Tellus också är potentiella Mödrar. Detta gör att de av naturen är utrustade med en psykisk styrka och/eller simultankapacitet vilken vida överglänser de flesta profant inriktade mäns psykiska förmågor.

 

Mvh
”Den Sympatiska Väckarklockan”

 

Apropå
Differentieringsproblem


Det handlar INTE om mig i första hand – utan om Era stereotypande fördomar och om Er paranoida föreställningsvärld.

 

Mvh
”Lilla Moi”

 

Apropå
Lappslimskt Övervåld & Överreaktioner
eller
”Skillnaden mellan Ord & Handling”


När den gladlynta och rutinerade sörlänningen på fullaste allvar nämnde för en ”lappslimsk” bonde att han med lätthet skulle kunna backa runt i en småstad, med ena armen bakbunden, med traktor och en 1-axlad släpvagn – men endast klara av att backa några få meter med en 2-axlad släpvagn – blev ”lappslimbonden” fullständigt ursinnig och stegade helt oplanerat men ytters målmedveten fram till sitt vapenförråd för att frambringa en skarpladdad älgstudsare att omgående avrätta den kaxiga ”skrytmånsen” med.

Den muntra sörlänningen trodde först inte fullt ut på sina ögon och öron – men ”duckade” instinktivt inför det påföljande kulregnet från den dundrande älgstudsaren – och klarade sig helskinnad genom att hoppa ut från ett fönster på bottenvåningen och sätta sig i säkerhet bakom en kraftigt befäst timmerstomme ända fram till dess att ”lappslimbonden” gjort slut på all sin skarpladdade ammunition.

 

Mvh
”Den Lätt Förvanskade Verkligheten”

 

Apropå
”Sunkbohumor” & ”Annat Bjäfs”


1.
Vet Ni varför ”den osynlige mannen” sitter på offentliga platser och stinker vidrig ap-skit så att folk skall lägga märke till honom?

Nää!

Jo, för att han har tröttnat på att vara en ”osocial outsider”.


2.
Vet Ni varför ”sunkbolapparna” känner sig hotade och blir aggressiva så fort en obekant person tilltalar dem?

Nää!

Jo, bara för att de lider av ”tyst-och-lytt -åkomman” – det vill säga: ”stora lappsjukan alá anti-social narcissism”.3.
”Ingen vettig människa vill bli betraktad och använd såsom en billig Baja-Maja” – sade Lasse Schröder och flyttade till ”de fria konsternas” Amerika.


4.
Med så underbart sköna kvinnor som det finns inom den Svenska nationen är det inte konstigt alls att jag har funnit en Andlig Hållning i en Icke-Religiös oas.


5.
Vet Ni varför lilla ”Sunkbo” numera är nerlusat med inbilska och ohövliga drogmissburkare?

Nää!

Jo, för att infödda folk från lilla ”Sunkbo” i ett initialt skede har bundit ris för egen rygg och fullständigt felaktigt benämnt ”Gröna Vågens” (eg. Miljörörelsens) självhushållande renlevnadsmänniskor för ”långhåriga knarkare”.Detta inskränkta och fördomsfulla struntprat spred sig till storstadsknarkarna – vilka skyndsamt flyttade till det lilla ”Sunkbo” – bara för att de ryktesvägen hade hört talas om att lilla ”Sunkbo” var ett paradis för långhåriga och smutsiga knarkare.


Missbrukare från tätorterna kom i så strida strömmar till det lilla ”Sunkbo City” – att många av ”Gröna Vågens” (miljörörelsens) internationellt aktiva och självhushållande renlevnadsmänniskor – tvingades maka på sig och flytta till andra och mera trångbodda orter i södra Sverige och annorstädes.

Detta eftersom de var fredliga pacifister och vägrade att hänge sig åt ociviliserade våldsamheter och andra sammandrabbningar med både de inskränkta ”sunkenborna” och med det långhåriga ”knarkarklientelet” från de bullriga och smutsiga tätorterna i söder.

 

Med Vänliga hälsningar
”Den Före Detta Självhushållande Utbölingen”

 

Apropå
Förutfattade Meningar
&
Sunkiga Fördomar


Det är en inte så ovanlig uppfattning bland fisförnäma och fördomsfulla medborgare på fastlandet i Västsverige – att inom vissa sektliknande organisationer på skärgårdsöarna – har samtliga flickor ”kopulerat” tillsammans med sina biologiska fäder.

Denna falska ryktesspridning och/eller ”trosuppfattning” är ursprungligen knuten till att någon enstaka fader genom ett ytterst ogenomtänkt förfarande har utsatt sin egen tonårsdotter för en ansvarsbefriad incest och/eller ägnat sig åt otukt med en underårig eller möjligen endast ”byxmyndig” dotter.

Det betyder absolut INTE att samtliga skärgårdsflickor har blivit utsatta för en urskillningslös incest och/eller är offer för en svårhanterlig ”blodskamsproblematik” vilken kommer att prägla deras sociala beteende och samtliga handlingar under återstoden av deras något udda levnadsöde och/eller ”skabbrävsaktiga” livstid.

Egentligen innebär detta att skärgårdsflickorna – lika alla sexuellt utnyttjade barn – också blivit orättfärdigt skuldbelagda. Vilket i sin tur kan leda till en oönskad sexuell snedvridning med för individen ödesdigra följder i sitt bagage.

I extrema incestfall (även i uttalade pedofilärenden) förekommer att vissa flickor/pojkar anklagas av sina urskuldande biologiska fäder och/eller styvpappor för att vara ”översexuella-och-förföriska” smådjävlar – vilka under en utstuderad illvilja – har lurat dem till att sexuellt förgripa sig på de fullkomligt oskyldiga flicke- och/eller gossebarnen. Amen!

 

Mvh
”Somebody With Very High Integrity”

 

Apropå
Fundamentella Behov


Jag föredrar - lika som de flesta mogna människor – emotionell närhet framför ett ytligt fixerat könsumgänge med det motsatta könet.

 

Mvh
”Lill-Berra Semp Fid”

 

Apropå
”NaziSharia Unionen Nya Sverige”
eller
”Islamistterritorier bör bojkottas ända fram till dess
att både Regeringen och DO har demokratiserats


Jag har blivit ”landsförvisad” (eg. krog & restaurangförvisad) i mitt eget hemland av intoleranta och krigiska Islamister.

Vilka genom Regeringens försorg har tillåtits att ta över de flesta sociala forum endast för att de infödda och demokratiskt sinnade svenska medborgarna skall bli ytterligare underkuvade och godtyckligt ”NaziSharia-hunsade” av det Islamistiska Översittarepatrasket med sin ”nedärvda” våldsmentalitet och andra asociala beteenden. Vilka har översvämmat den tidigare så fridfulla och harmoniska nationen Sverige.

Detta blindaktiga och hänsynslösa Regeringsförfarande är givetvis något som höggradigt och tragiskt påverkar mitt sociala liv. Eftersom jag i och med dessa social-fascistoida övergrepp inte ens får en sportslig chans till nya människomöten. Synnerligen inte inom en liten ort på landsbygden där det Härsklystna Islamväldet kontrollerar ungefär minst 80 % av alla (potentiella) sociala forum i NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Må fan ta hela ”den sittande” Svenska Regeringen och dess fascistoida ”brunskjortepatrask” bestående av intoleranta, krigiska och humorbefriade Islamister.

 

Mvh
”Den Landsförvisade Infödingen”

 

Apropå
Osunda Samhällsformer


Alla fascist-anala samhällen producerar sina anal-erotiker per automatik.

 

Mvh
”Den Filantropiska Biofilen”

 

Apropå
”BabeLotta Semper Fidelis”


När jag varligt lägger min ena hand mitt emellan dina båda ungmöbröst – betyder det (faktiskt) att jag är inriktad på ditt spirituella hjärta – och inte endast traktar efter en ytlig sinnlighet eller trånar djupt efter din fysikaliska lekamen.

Egentligen:
”Nu när jag är långt hemifrån och uttråkad vill jag få en 'snabbis' av en främling i bland buskarna!”

 

Anno 1993

 

Anno 2002

 

Anno 2006

 

M.v.h.
Klostermannen på Mittgången
(och inte)
”Direktören på Diskotoaletten”

 

Apropå
Lustiga Rykten
eller
Krigiska & Äckliga Lappslimer


På Sunkbo Sanatorium medicineras de besvärligaste patienterna med en intelligensbefriande drog vilken personalen har givit det förtydligande smeknamnet: ”Äckeldragerad Lappslimkuf”.

 

Mvh
”Överläkaren”

 

Apropå
Desintegrationsmentalitet


Bland de mest desintegrerade svenskarna florerar det så fantastiskt många olika rykten omkring den numera sägenomspunne ”Lill-Berra” att ingen av de ”ryktestrogna” moronerna behöver kommunicera med honom personligen.

 

Mvh
”Den Sägenomspunne”

 

Apropå
Asociala Lappslimbeteenden


När den finkänsliga ”näsan” hos en sofistikerad sörlänning i det offentliga rummet registrerar den omisskännliga och äckliga stanken från en allvarligt försummad personhygien förnimmer de socialt inavlade och lantligt särpräglade ”lappslimnäsorna” endast den välbekanta revirmarkeringen från en artfrände och gelike.

Ungefär som om odörkalaset endast handlade om den förföriska doften från nybakade kanelbullar på ett välrenommerat konditori – vilket aldrig någonsin fått anmärkningar gällande sanitära olägenheter – vare sig från kunder eller från hälsovårdsmyndigheten.

 

Mvh
”Den Näsförpestade Sörlänningen”

Intressant Borderline-Hora
Bilden är tänkt att föreställa
en anständig & intressant
”Borderline-Hora”
(Klickbar Bildruta)

(Klickbar Bildruta)

 

Apropå
”Heart over Matter”
och inte
”Mind over Matter”


Jag vare sig rökar, snusar eller umgås med otidsenliga och fascistoida knarkare eller med andra missbrukare.

Hon både rökar, snusar och umgås med otidsenliga och fascistoida knarkare och andra missbrukare.

Trotts denna fakta tror jag att jag fortfarande älskar henne!

Vad tusan är det för ”fel” på mig?

Jag har gjort mitt bästa för att rationalisera mina sanna känslor för henne under flera års tid – men ännu har jag inte lyckats helt och hållet – på så vis är jag en stor loser.

Men skam den som ger sig!

Hädanefter låter jag ingen enda quinna ”vinna” (eg. domdera) över mig.

 

Mvh
”Ingen Nätfiskare”

 

Apropå
Självbesvarande Spörsmål


A.
Varför reagerar så många sverigefödda kvinnor (eg. ”nazisharia-pojkar med bröst”) skräckfyllt och aggressivt då en manlig person tilltalar en så kallat ”modern och jämställd” dam lite lättsamt eller bara råkar småflörta med henne?

B.
Varför ”fräser” vissa av de sverigefödda damerna lika ilsket emot det motsatta könet som män med en stark homofobisk känsla kan göra emot andra män?

 

M.v.h.
”Mannen med Kvinnotycke”

 

Apropå
”Sverige är Fantastiskt!”
eller
”FrestUs – TestUs”


Följande för mig ytterst själsberikande levnadserfarenhet borde absolut inte avslöjas inom detta cybernetiska forum eller inom denna arla tidsrymd. Eftersom jag tragiskt nog hyser uppfattningen att den ”kristna delen” av världens befolkning troligtvis inte kan hantera informationen på ett adekvat och moget sätt.

Trotts detta vill jag här tillfälligtvis gå emot allt sunt förnuft och inför den breda allmänheten omnämna följande minnesfragment av en viktig livserfarenhet. Detta eftersom jag tror att den bland mycket annat även innehåller upphovet eller ”fröet” till de andliga impulser vilka intuitivt har guidat mig under vuxenlivet.

Erfarenheten och det troligaste upphovet till den andliga impulsen hos mig grundar sig på att jag häpnadsväckande nog redan som femårig(!) gosse (helt ofrivilligt) hade avancerat till ”prostituerad sexslav” åt manipulerande och lömska pedofiler och (nästan) självständigt förtjänade mitt ”livsuppehälle” och drog in några extra ”småslantar” till hushållskassan.

Jämfört med många andra ofrivilligt utnyttjade människor har jag alltså paradoxalt nog genom dessa tidiga övergrepp förvärvat något som för mig förefaller vara ett stort själsligt försprång. Vilket per automatik har lett mig till ett andligt sökande och till andliga studier vilka inkluderar både yoga och meditation.

Med andra ord kan en säga att jag i ett tidigt levnadsskede bland mycket annat har förvärvat andliga insikter genom att underkasta mig en fysisk och emotionell ”smärtkontroll” (psykologiskt: känsloförträngning) vilket i sig har givit en spontant utvecklad ”ego-reducering” under innevarande inkarnation.

På grund av bristande självaktning har de flesta övergreppsoffer svårt att säga ifrån på skarpen till ego-centrerade människor i omgivningen.

Därmed råkar de också ut för ändå mera ”onödigt” trubbel för att åter igen hamna i nya och svårbemästrade övergreppssituationer. Gång efter gång efter gång. Det uppstår alltså ett beteendemönster som upprepar sig.

Till slut blir bekantskapen med och/eller igenkännandet av övergreppssituationerna till en ”trygghetsfaktor” eftersom dessa arma människor inte har så mycket annat att referera till i sina illa åtgångna och förpestade liv då de mer eller mindre framstår såsom ”trubbelsökande” elektromagneter.

Hos vissa individer kan det handla om ett livslångt lidande från ständigt nya övergrepp vilka givetvis är kantade med persontrakasserier från den breda och oförstående allmänheten.

Dessa ofrivilliga övergreppsplågor förefaller att ha sin egen själ och att leva sitt eget liv bortom individen samtidigt som övergreppsproblematiken är fullkomligt hejdlös i sin destruktiva framfart med den olycksdrabbade individen – Hjälp!

Detta är endast att jämföra med så kallat ”traditionella lekmän” vilka haft det så himla bra och väl förspänt på alla sätt och vis under all sin jordiska tid att de aldrig någonsin behövt underkasta sig en ansenlig mängd av både fysisk och emotionell tortyr och/eller en tidsmässigt utdragen människoförnedring.

Åtminstone inte såsom oskuldsfulla och minderåriga barnungar.

Att jag vid vuxen ålder, emot alla absurda odds, fortfarande är vid liv (eg. är inkarnerad i en fysisk kropp) och med egna ord kan återge utvalda delar av nämnda depraverade och ohyggliga samhällskarma – beror endast på att jag vid ett antal ödesavgörande tillfällen genom ”försynens försorg” och/eller genom en ”oförväntad änglavakt” (eg. karma) – har besparats den så kallade ”livhanken” för ytterligare en mödosam och mycket plågsam tid (på livets baksida) på planeten Tellus.

Alla de väluppfostrade och tappra pojkar samt flickor vilka helt frivilligt har fullgjort sin militärtjänstgöring inom det svenska samhället – har också (nästan) ”automatiskt” förvärvat en djupare självinsikt och människokännedom – jämfört med alla de lyckosamma ”blomsterbarn” vilka har undkommit den både fysiskt och psykiskt prövande och/eller ”allround härdande” militärtjänstgöringen.

Personligen är jag en fredlig och frisinnad vapenvägrare som blivit bestraffad genom ”frihetsberövning” och skoningslöst fått sona för min icke-krigiska livshållning. En ”humanoid” inställning vilken var ett allvarligt ”lagbrott” på sin tid inom det gamla Nazi-Sverige.

För min del handlade denna ”vapenvägran” om ett ansvarstagande civilkurage – eftersom jag ännu i skrivande stund anser att våld endast föder mera våld i en neråtgående spiralrörelse.

Tänk om en förklarade krig och ingen kom!

Alla övriga individuella levnadserfarenheter vilka är baserade på traumatiska upplevelser, vare sig de sker inom eller utanför rikets gränser (eg. på planeten Tellus), är givetvis en stor tillgång och kan användas såsom ett verktyg för den Individuella Själens fortsatta utveckling eller evolution.

Detta är förutsatt att det (evigt omanifesterade) Självlösa Överjaget får möjligheten att agera såsom ”personlig rådgivare” för att eliminera alla former av andlig villfarelse och hyperegoism.


M.v.h.
En Fascist-Samhällets Medkännande
”Fiende #1” & ”Skrytmåns #2”

 

Apropå
Egenmäktighet & Socialt Inavel


1.
När min dåvarande flickvän, för en sisådär tjugo år sedan, just hade blivit förledd och förförd av en av mina närmaste manliga bekanta bland miljövännerna.

Svarade den före detta kamraten - då jag konfronterade honom om det okamratliga och etiskt oriktiga i hans förfarande – helt oberörd och kaxig: ”Jag tar vem jag vill!”.

Jag klargjort i det läget lugnt och sakligt inför vederbörande självutnämnda ”loverboy” att jag ansåg honom endast vara en inbilsk parasit och simpel hustrutjuv.

Jag hävdar i skrivande stund, tidens gång till trotts, att här omnämnda situation är helt oförvanskad och att den beskriver en ”skum filur” vilken i förhand inte ens ”rådgjorde” med vare sig mig eller min (dåvarande) flickvän om det var helt ok att ”bestiga henne” medan jag tillfälligtvis och helt aningslös befann utrikes inom ett mycket högt civiliserat och exotiskt fjärran land.

En kort tid därefter blev jag på bytorget angripen av en rosenrasande ”häxa” och/eller ”väninna” till honom. Vilken hätsk och skarp i ordvalet förebrådde mig(!) för att ha tillfogat den okamratliga ”hustrutjuven” en så fruktansvärd emotionell skada att denne hade blivit både ledsen och deprimerad av min verbala och rättframma konfrontation av honom.

Jag anklagades i samma veva av den ”häxaktiga tantvännen” även för att ha slutat med att återgälda ”hustrutjuvens” inställsamma och glättiga hälsningar tiden strax efter hans egenmäktiga och hänsynslösa kamratsvek.

Detta mitt(!) hjärtlösa och omänskliga förfarande gentemot honom hade skapat en djup förstämning och en viss oro i hans annars så glättiga och lustfyllda tillvaro.

Den fullständigt korrumperade och med ”hustrutjuven” negativt identifierade väninnan ansåg i heta ordalag och med basta att det var en stor skam att jag(!) överhuvudtaget kunde nedlåta mig till ett så fruktansvärt ohöviskt och okamratligt beteende mot en manlig bekant vilken ”endast” hade förlustat sig i sänghalmen tillsammans med min (dåvarande) flickvän medan jag tillfälligtvis befann mig på annan ort.

 

Mvh
”Den Fridlysta Miljökämpen”

 

Apropå
(ändå mera)
Egenmäktighet & Socialt Inavel


2.
Eftersom den egenmäktiga ”sunkboräpan” uteslutande ansåg att det var min ”skuld” och/eller mitt ”fel” att Hon (genom bland annat juridiskt otillåtna medel och moraliskt förkastliga metoder) hade ”lyckats” med att tilltvinga sig en parrelation tillsammans med mig (eg. hade lyckats med att underkuva en ”korkad och buddhistinspirerad” miljöfanatiker).

Ansåg hon självfallet också att jag(!) måste stå för mitt(!) ”kast” och finna mig i att hon, både bakom min rygg och rakt framför ögonen på mig, kopulerade med andra män ur vår gemensamma kamratskara både inom och utom det miljömedvetna kollektivet.

Många av dessa hennes promiskuöst betingade ”sexscenarion” utspelade sig trotts att vi hade ett ”nästan” nyfött spädbarn att omhändertaga och att gemensamt vårda.

Ett av dessa hennes mest promiskuösa förehavanden tillsammans med andra män utspelade sig samtidigt som jag hade fått ett långväga engångsbesök av min mycket högt vördade Fostermor (”Queen Elisabeth”). Vilken har räddat mig från ett öde värre än den kristna döden. Det vill säga, om jag hade blivit kvar hos mina oansvariga och biologiska föräldrar. Frid vare över de båda Fosterföräldrarnas minne.

Min ärevördiga Fostersyster (”Ferrari Diabolo”) var också med vid det celebra besöket.

Båda hade de företagit sig denna långfärd från de mera ”sofistikerade” och ”civiliserade” landsdelarna av Svea Rike för att förgylla tillvaron för ”lilla moá”.

 

Mvh
”Den Kaxiga Mentalpatienten På Sunkbo Sanatorium”

 

Apropå
”Återvandring”

Den till Svedala nyanlända ”Bandarhövdingen”
sade förtroligt till den relativt nyinvandrade
”Huvudjägaren” från Borneo:


Svenska folk är så himla desintegrerade, rasistiska och fascistoida att jag tänker emigrera till mitt eget hemland så snart jag får mitt generösa återvandringsbidrag från den Svenska Staten.

Jag föredrar nämligen att vara social och att regelbundet umgås med mina egna landsmän i mitt eget hemland.

Mycket hellre är jag socialt berikad och materiellt utfattig i mitt eget hemland än att jag sitter ensam, utfryst och isolerad med en ”Cybernetisk Laptop” till enda sällskap i en ogästvänlig, nästan folktom och djävligt fascistoid avkrok av världen.

I klarspråk och utifrån ett socialt perspektiv handlar det hela om en i mångt och mycket folkfientlig och ociviliserad avkrok vilken förefaller vara befolkad av socialt inavlade och emotionellt amputerade träskmoroner.

Med andra ord: En mycket skum och mystisk avkrok vilken ur ett geografiskt perspektiv befinner sig i en (sunkig återvändsgränd) vid polcirkeln.

Där inte ens ”arbetslediga” och/eller ”arbetsbefriade” moronpuckon har vett på att tvätta av sig ”gårdagens nattsömn” – innan de genom ett asocialt och anti-hygieniskt ”befrämjande” – ger sig till att stankförpesta det ringa antal sociala forum som fortfarande kvarstår inom en lantligt särpräglad och folkfattig landsbygdsort.

 

Mvh
”Bilbo the Home-Gnome”

 

Apropå
Otidsenliga Rasläror
&
Nutida Medvetenhet


1a.
Jag har absolut inga otidsenliga & fascistoida gener.

1b.
Jag ÄR (endast) EN kosmopolitisk varelse med ett mänskligt hjärta.

 

Mvh
”Lill-Berra”

 

Apropå
Härsklystnad & Attitydproblem


Fråga:

Vet någon vad det är för skillnad på en Svensk Bartender och en Fascistoid Muslim?

Svar:
Det vet väl alla att det inte är någon skillnad alls förutom att muslimen möjligen inte talar flytande svenska!

 

Mvh
”Welsh Fargo Från Chicago”

 

Vänlig Fråga:


Är det inte på tiden att Ni skaffar Er ett lämpligare offer att trakassera än ”Lilla Moá”? Och det snarast möjligt!

Jag menar alltså innan ni har gjort Hela Nationen till ett enda stort åtlöje på den internationella arenan.

 

Mvh
”Lilla Moá”

 

Apropå
Lärare & Gurus


Den stora skillnaden mellan en ”lärare” och en ”guru” är att Läraren endast pekar vägen medan Gurun är vägen.

 

Mvh
”Lilla Moá”

 

Apropå
Gamla Fascist-Sverige
(NaziSharia Unionen Nya Sverige)
&
Ansvarsbefriat Föräldraskap


De ansvarsbefriade föräldrar vilka helt öppet och oinskränkt förtalar andra vuxna människor samt förleder sina egna och andras barn till att tro på ett förvildat struntprat och/eller sätter tilltro till vimsiga amsagor vilka är utplanterade av illvilliga och upproriska knarkarmedborgare.

Dessa borde omgående sändas till en sofistikerad uppfostringsanstalt för utbildning inom socialt accepterade beteenden och/eller skickas för omprogrammering från ett simpelt och folkfördömande ”knarkarprat” till ett mera omvårdande och socialt accepterat föräldraskap.

 

Mythbusters


Med en intelligensbefriad
kossa som morsa
är jag minst lika
äcklig som fin
utöver det faktum att jag är en
lättlurad och butter lappslim.

- Minotauren

 


Minotauros

Minotauros var ett monster i grekisk mytologi, till hälften människa, till hälften tjur. Minotauros höll till på Kreta i en labyrint ritad av uppfinnaren Daidalos på uppdrag av kung Minos. Till sist kom hjälten Theseus för att döda Minotauros.

Minotauros (Mino´tauros) betyder på grekiska Minos tjur.

På Kreta var tjuren känd som Asterion, vilket även var Minos fosterfars namn.

Bakgrund:
Poseidon sände en tjur till Kreta för att offras av kungen Minos, men han behöll den istället. Detta förargade Poseidon och som straff lät han förtrolla Minos hustru Pasifaë så att hon blev förälskad i tjuren.

För att tillfredsställa sina udda lustar gick hon till Daidalos för att få hjälp. Han byggde då en ihålig träko som Pasifaë kunde krypa in i.

På så sätt kunde tjuren betäcka henne och Minotauros blev frukten av detta.

- Ur Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Minotaur

 

Med finkänsliga hälsningar från
”De Kärleksfulla Naturbarnen”

 

Apropå
”Nya Sverige”


Ur ett globalt perspektiv är det betydligt sämre att vara en uttalad rasist än det är att stinka apskit från dålig personhygien på ett fint konditori i Mellansverige.

Om flaskans etikett lyder:
”Väldoftande Parfym För Moronaktiga Lappherrar” – skulle de flesta civiliserade konsumenter – dra öronen åt sig och alls inte tro det handlar om en högoddsparfym som attraherar vackra kvinnor i långa banor.

 

Mvh
”Den Renliga & Väldoftande Sörmlänningen”

 

Apropå
Nutida Talesätt


”Om Sveriges nationella rikedomar inte kan komma till Mohamed, så får Mohamed lov att komma till Sverige, och ta för sig av allt det goda som erbjudes.”

 

Mvh
”Maximus von Analpucko

 

Apropå
Inbördeskrig i Fredstid


Emedan de infödda svenskarna är fullt upptagna med att bråka inbördes och att kalla varandra för ”fascistoida blatteälskare” respektive ”främlingsfientliga rasister” – invaderar intoleranta och härsklystna islamister hela nationen mitt framför ögonen på oss och talar om för alla och envar var skåpet skall stå, och hur slipstenen skall dras – eftersom de både har ”Copyright” (ensamrätt) och ”Allah-patent” på den jordiska tillvaron.

 

Mvh
”De Godtrogna & Självutplånande Infödingarna”

”Langen Går - Ta Emot!”

Kundalini Yoga — Maha Yoga
är inget för vare sig oinitierade amatörer eller för hedonistiskt orienterade lekmän.

Kundaliniyoga eller Mahayoga inbegriper alla andra yogasystem på en och samma gång.

Kundalini (”ormkraften”) omvandlar det materiella (3d-) medvetandet till ett immateriellt Kosmiskt (Guds-) Medvetande och öppnar det ”Tredje Ögat” i den andliga dimensionen.

Kundaliniadepten - Mahayogin kan mycket väl vara socialt och praktiskt involverad i världen och behöver inte leva ett världsfrånvänt och asketiskt liv, vilket de övriga yogasystemen ofta leder till.

SHAKTI
är dess feminina energisupport.
SHAKTA
är den maskulina energin.

 

Apropå Talesättet
”Att vara Karl för sin Kilt”

Handlar på denna webbplats endast om Kundalini Yoga
("transvestitsambandet" är lika obefintligt som hos en Skotte).

Underrubrik:
”En kan aldrig förstå en annan människa annat än utifrån sin egen nivå av livserfarenheter och medvetenhet.”


Ju fler livserfarenheter och varierade upplevelser en människa har desto fler grundmurade referenspunkter eller trådar har hon att dra i och/eller att knyta an till under sin livstid.

De olika ”referenspunkterna” är alltså en stor tillgång i de flesta sociala sammanhang eftersom det då är möjligt att kommunicera oförställt och autentiskt samt långt bortom ”väder-och-vind-nivån” med ett stort antal medmänniskor på planeten Tellus.

Förutsättningen är givetvis att ”ref-punkterna” inte missburkas under oärliga, egenmäktiga och själviska former. Vilket de flesta sociopater och psykopater utnyttjar sig av.

Vissa fullkomligt spontana och/eller ogenomtänkta samt fortfarande harmlösa impulshandlingar må förbliva förbisedda och förlåtna i sammanhanget under rådande omständigheter.


Överflödig Fråga:

Vet Ni varför nästan alla människor gick emot Jesus Christos (”Messias”) medan han fortfarande fanns kvar på jorden?


Överflödigt Svar:

Därför att de flesta människor inte har någon kontakt och/eller förbindelse med Överjaget och identifierar sig med det lägre personliga jaget vilket sorgligt nog är upphovet till en självförgörande (men i sin förlängning ego-utplånande) egocentricitet.

Alltså: Denna egocentricitet, vilken i sin förlängning är en ego-utplånande kraft, är ett subtilt verktyg vilket Överjaget använder sig av, för att genom en emotionell och även genom en kroppslig smärta, väcka individen till ett mindre själviskt och mera andligt och/eller medkännande medvetande.

Ju större egoism en människa upprätthåller i sitt dagliga liv desto värre blir ”smällarna” från det verksamma men icke-manifesterade Överjaget.

Jämför detta med den pågående globala miljökatastrofen vilken är producerad av hyperegoism samt av en gigantisk girighet.

Detta är en tydlig markering och även en bekräftelse på att Överjaget är mycket tolerant emedan en hyperegoism alltid leder till en självförvållad självförintelse (eg. egoutplåning) i slutändan.


Lite mera ”Teologi”:
När Jesus Christos sade till sina samtida medmänniskor (för ungefär 2000 år sedan) att han var ”guds son” och/eller ”utsänd från gud” och/eller ”jag och Fadern är Ett” betyder det (bakom ordvalet) kort och gott att han var i kontakt med Överjaget i den andliga och/eller spirituella världen.

Att ge sig till att korsfästa en andligt utvecklad människa är symboliskt sett samma sak som att bevittna när det lägre och personliga jaget/egot korsfäster (eg. försöker döda) det ”obekväma” men dock odödliga och eviga Överjaget.

Detta vidriga förfarande är ett misstag av grövsta slag och ett stort missförstånd baserat på ignoransen om Överjaget och om de andliga dimensionerna och/eller realiteterna.


”Langen Går – Ta Emot!”


Vad jag från början av dessa ovan ”hyperintellektuella” och uppspaltade rader egentligen tänkte omnämna för Dig min kära ”Cinderella Borderliner” var följande:

Jag kan endast referera till mig själv när jag uttrycker följande tankegång. Människor med liknande levnadskarma kan troligen referera fullständigt samtyckande härtill:

På grund av jordisk ”fortplantningskarma” har jag i stort sett erhållit två stycken ”mödrar” under min uppväxtperiod.

Det vill säga jag benådades med en ansvarsbefriad och ”kamratlig” men ända från begynnelsen oåterkalleligt fjärmad biologisk moder samt en ansvarstagande och ”hypersträng” – men efter hennes jordiska frånfälle – en mera närstående fostermor.

Den senare (kvinnan) har i ärlighetens och/eller i ”kristlighetens” namn räddat mig från den förra genom sin moderliga barnomsorg samt genom sin (kristligt) oförvitliga ”multikulti” uppfostran av mig och mina två adopterade ”syskon” vilka består av en två år äldre kille och en två år yngre flicka.

Denna karmabetingade kvinno- och/eller moderkombination har psykologiskt och mentalt medverkat till att jag i mitt vuxna liv (nästan) alltid ”råkar” träffa på två olika kvinnor samtidigt, vilka båda ”råkar” falla mig i smaken, under samma tidsperiod.

Givetvis leder detta så gott som nedärvda beteendemönster till att det förr eller senare blir ”pannkaka” av alla mina kärleksrelationer eftersom de flesta av oss är monogamt uppfostrade och inte tränade för bigama förhållanden.

Jag hade troligen varit lyckligare lottad utan nämnda ”dubbeluppbackade” bakgrundskarma.

I stället bör jag medvetet arbeta på att bryta detta mitt djupt rotade mentala mönster vilket för mig förefaller att leva sitt eget liv både inom och utom mig.

Trotts nämnda ”dubbelkarma” har jag aldrig någonsin ”sovit” i samma säng som två (eller flera) kvinnor samtidigt. Detta trotts att jag en gång i tiden och under många år har bott och verkat inom en (miljömedveten) storfamilj på landet.

Inom de anonyma tätorterna och på likartade platser har den tillfälliga kombinationen av ”kärlekssubbor” och/eller ”dubbelkvinnor” (i mån av utrymme) fått lov att helt ostörda ”sova” i var sin sängkammare eller lägenhet – var och en för sig – så att säga.


Ett litet skämtinslag – helt utan skrattsalvor:

”Jag har (minst) ’tvenne själar’ och/eller 'tvenne pittar'!”

Det vill säga:
A. Jag har En för ära och En för vanära.
B. Jag har En för närmande och En för fjärmande.

 

Mvh
”Fröken Goodwill Och Hennes Guru”

 

Apropå
Äkta Sverigefientlighet
(eg. misantropi)


Den nordiska glesbefolkningen och den ”nedärvda” (eg. socialistiskt betingade) desintegrationsmentaliteten gör att de flesta sverigefödda medborgare aldrig någonsin har varit nära anknutna till varandra såsom medmänniskor.

Därav känner sig (nästan) alla dessa desintegrerade och hyperensamma medborgare också ”multikulturellt berikade” genom massinvandringen av intoleranta och härsklystna Islamister.

Även om denna regeringspåtvingade och vidriga massinvandring till riket i praktiken innebär allt mellan en ekonomisk, emotionell samt inte minst fysikalisk våldtäkt på nordiska (hypervackra och snorkiga) kvinnor – till en social och nationell katastrofför gemene man och kvinna.

 

Mvh
”Den Kosmopolitiska Grabbhalvan”

 

Apropå
Isolerad i Lappmarken


Bry er inte om mig – för jag är endast en sinnesrubbad författare – utan vare sig ögon eller öron i min träaktiga moronskalle.

 

Mvh
”Lilla Moá”

 

Apropå
”Självblindhet” & ”NaziSharia”


Varför är det så …?

Varje gång jag blir förälskad i en kvinna förvandlas hela nationen till en enda stor krigsskådeplats som är uppdelad i minst två olika läger vilka försöker bekämpa varandra genom mig och föremålet för min kärlek.

Inom denna hiskeliga ”NaziSharia-nation” vägrar jag hädanefter att bli förälskad.

Konsekvensenligt borde folk fortsätta med sitt inhumana och desintegrerade ”NaziSharia-vara” och alls inte blanda sig i någon enda av mina romanser.

So Please!
Get of my back and ”buy” yourself a life.

M.v.h. — ”Jag”

 

Apropå
Andlighet – Människovärde
&
Materiellt Högmod


Jag är väl medveten om att ödmjuka och fattiga buddhistaspiranterlika som alkoholister och missbrukare – inom Västerlandet förefaller vara både obekväma och skrämmande samt erhåller ett ringa anseende bland hypermaterialistiska ateister och/eller bland högborgerliga hedonister och/eller bland penningstinna kapitalister och/eller bland pseudoreligiösa och penninghungriga invandrare.

Socialt anseende har föga värde för den andligt (icke-religiöst) orienterade adepten eller samhällsmedborgaren. Eftersom profana och ytliga samhällsvärderingar snarare är ett tragiskt hinder för all uppriktig andlig utveckling.

 

Mvh
”Lill-Bert”

 

Apropå
Sociala kriterier för att erhålla
ett vänligt bemötande inom
NaziSharia Unionen Nya Sverige

 

1. Var god och tänk lite självständigt för att ifylla följande numreringar.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9. Etc., etc.

 

Mvh
”Den Teknokratiska Förbannelsen”

 

Apropå
”Att äga sin egen störning”


Nu säger jag det en absolut sista gång!

Detta eftersom jag tycker följande självupplevda händelse både suger illa och stinker ”grekisk” (eg. utstuderad & sadistisk) uppgjordhet:

Det var alltså en mycket storväxt och muskelstark, men dock sexuellt snedvriden och utstuderad ”gubbfan” (eg. med facit i hand; en osedvanligt ensam och medelålders smygbögsjävel), som efter en ihärdig stalkning och andra smygbögsjuka förehavanden antastade mig efter att ha gjort sig ”krogbekant” med en vilt främmande men dock vänligt sinnad samt medkännande och buddhistinspirerad Tellusveteran.

Vederbörande bögjävel och hans excentriska eller ”turboframkallade” bögsvartsjuka utmynnade bland annat i ett ”oavsiktligt” fysiskt våld riktat emot ”Lill-Berra” vilken i vanlig ordning inte kunde motstå att beundra en förbiminglande mycket vacker kvinna ur den nordiska folkstammen.

Det svartsjukebaserade ”oavsiktliga” bögvåldet resulterade i att den fullkomligt överraskade och intet ont anandes ”Lill-Berra” påföljande dag kunde ”stoltsera” med tre bräckta revben och en (nästan) krossad underkäke vilket åtföljdes av en lättare hjärnskakning.

Därefter är det så gott som helt svart i ”bildrutan” hemma hos ”Lill-Berra” – vilken på grund av kombinationen tillfällig sinnesförvirring (efter smällarna) och från effekterna av en illegal ”krogdrog” och/eller ”partydrog” – fallit offer för ännu ett asocialt och feghetsbaserat människoutnyttjande i vanlig NaziSharia-ordning i Nya Bögsverige.

 

M.v.h.
”Den As-förbannade & Oblidkade NaziSharia-Führern”

 

Apropå
”No Problems”

Spontanitet är min enda Disciplin!

 

M V H
”Baby-Buddhan Semper-Fidelis”

Liten Spottkopp

 

Apropå
Otidsenliga Ynkedomar
&
Äckliga Lappslimer

Spottandet ansågs under 1800-talet vara förenat med god hälsa. Spottandet rensade kroppen.

Långt senare upptäckte man att det spred många baciller.


Under andra delen av 1800-talet började man mer allmänt använda mattor inomhus. Detta ledde till att spottkoppar och spottlådor introducerades.

Det förekommer många modeller av spottkoppar i olika material.

Det finns spottkoppar för lungsjuka att ha med sig i fickan.

Det finns avancerade spottkoppar eller spottlådor med lock och olika öppningsanordning. En del satte man foten på för att locket skulle öppna sig. Andra tryckte man ned ett handtag för att locket skulle öppnas. I botten på dessa lådor hade man lite sand samt enris eller granris för att dölja spottet.

De vanligast förekommande exemplaren som sparats till eftervärden är dels de förekommande fickmodellerna från sekelskiftet 1800 – 1900 samt de som är tillverkade i mässing, gjutjärn etc.

De modeller som är mer ovanliga är de som helt är tillverkade i glas. Man bör betänka att dessa föremål ej hanterades speciellt varligt.

Spottkoppen på bilden överst är onormalt liten. Förmodligen har den använts av någon lungsjuk på något sanatorium. Troligen under den sista delen av 1800-talet.

I Sverige fanns det ända fram till andra världskriget emaljerade spottkoppar på postanstalter och järnvägsstationer.


I Grimstahamns nybygge från 1839 besjunger C J Almquist spottlådan riktigt lyriskt:

”Ingenting är behagligare och angenämare än blankskurade mässingspottlådor med friskt färskt granris uti, som sprider en så egen vällukt kring kammare och gemak, och som mitt inne i själva staden påminner om den hälsosamma skogens ångor.”
(Fredlund, Stora boken om livet förr, sid. 117)


Intressant Spottkopp:
”Toa-Lotta SpermaPotta”

 

Stor Spottkopp

 

M.v.h.
”Den Spermaskvättande Sädesärlan

 

Apropå
Sörländsk Uppriktighet


Jag hyser absolut inget personligt agg gentemot någon enda ”Babylotte SempFid”.

Inom ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” är för min del en levande och dynamisk ”borderlineperson” betydligt mera attraherande än en dryg och snorkig samt halvdöd och intetsägande ”flatliner” alá ytlig och högmodig hypermaterialist-fascist.

Jag har för närvarande fått nog av eller ”tröttnat” på att fullkomligt överutnyttjad och finansiellt medellös behöva bistå alla vilsegångna ”borderline-tjejer” uti vår Herres (Karma-) Hage eftersom jag endast är en enkel och anspråkslös medmänniska med en likartad men dock väl bearbetad övergreppskarma alá ”pedofilus borderlinerius” med mera, med mera.

Den enkla förklaringen till min blazéartade ”trötthet” baseras inte minst på min allra senaste men mycket lyckade ”katapultutskjutning” från den schizoida ”Berlinerhoran” och/eller ”borderlinefnasket” med den hyperteatraliska och pseudoreligiösa psykofarmakafloran.

Det vill säga, det handlar om min senaste och mest avancerade undanmanöver i elfte timmen på den europeiska kontinenten, för att undkomma det överhängande hotet om emotionella sviter vilka oavkortat hade uppstått ur ännu ett djupt känsloförtryckande eller underkuvande av mina sanna och uppriktiga känslor.

Resultatet skulle alltså ha blivit en mansförnedrande kvinnoförbindelse vilken i praktiken och i sin förlängda förveckling skulle ha utvecklats till ett ensidigt beroendeförhållande där borderlinepersonen håller i både tyglar och piska medan jag kryper omkring på golvet på alla fyra i ett desperat försök att undkomma den ofrånkomliga bestraffningen från den vinande piskan.

Utan denna min självbevarande ”katapultutskjutning” skulle jag fått bestående emotionella men genom det senaste pedofiloffrets och/eller borderlinepersonens försök till ett fastlåsande av mig via ”venusfållan” med alla dess potentiella och ödesdigra ”barnvagnskonsekvenser” i sitt jordekarmatiskt betingade kölvatten.

Det vill mena jag hade att göra med en redan överutnyttjad och ”omhändertagen” kvinnas hänsynslösa och utstuderade ansats till ett genomsjälviskt och egensinnigt utnyttjande av här undertecknad filantrop och godhjärtad medmänniska med en nästan medfödd sympatikänsla inför samtliga ”förtappade” övergreppsoffer med ett mänskligt tickande hjärta.

Det är en stor och avsevärd skillnad mellan att vara en uttalad eller diagnostiserad ”borderlinepersonlighet” och att vara ett ofrivilligt offer för alla olika borderlinepersonligheter vilka i dagsläget kan tyckas smitta av sig under rent epidemiska former. Inte minst inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Inget illa menat med det.

 

M.v.h.
”Lilla Moá”

 

Apropå
Att Elda För Kråkorna
&
Lukrativa Pelletsugnar


Utan treglasfönster och tilläggsisolering på husfasaden är det uppenbarligen helt okey att låta el-kostnaderna gå i taket.

Detta trotts att en global miljökatastrof står och högljutt bultar även på hyreskasernens portar samtidigt som allmänna el-besparingar förordas.

Tack så himla mycket för de skyhöga och girighetsbaserade el-kostnaderna trotts att nationens vattenmagasin är överfyllda med en höggradig hjälp från den VRÅLANDE OCH ILLASTINKANDE MILJÖFÖRSTÖRELSEN!

 

M.v.h.
”Termostatoffret Med Komplimenterande
Elektriska Värmeaggregat”

(på grund av snålställda termostater under de årligen återkommande månader då utomhustemperaturen ligger och pendlar vid nollstrecket)

 

Apropå
Lustigkurrar & Månlandskap


”Lappslimerna” norr om ”Blatteälvá” (undantaget alla icke-duperade barn och samtliga sunda icke-underkuvade ungdomar) förefaller i dagsläget vara så himla världsfrånvända och människofjärmade. Att en kan tro de är nerdrogade av en tung och känslohämmande psykofarmaka. Vilken egentligen är avsedd endast för mycket besvärliga mentalpatienter. Vilka lommar omkring i all sin desintegrerade ensamhet och i sin inbillade föreställningsvärld. Just precis som om vore de ute på en långpromenad i den kalla yttre världsrymden eller också hade självaste månen såsom hemvist.

 

Med vänliga hälsningar
”Den Varmt Medkännande & Hyperintegrerade
Sörländska Folkstammen”

 

Apropå
Misslyckad Integrationspolitik
&
”Konungslig Dubbelmoral”


En kan lite försynt fråga sig varför inte Prinsen eller någon av Prinsessorna inom det Svenska Konungahuset gifter sig med en islamistisk ”hertig” eller ”hertiginna” när den Svenske Konungen ändå vurmar så varmt och (helt plötsligt) uttrycker sig så vältaligt inför den både skam- och hejdlösa islamistiska massinvandringen till nationen.

 

Mvh
De av islamister överkörda & våldtagna infödingarna i
Svea Rike — NaziSharia Unionen Nya Sverige

 

Apropå
Självförhärligande Lögner
&
Bländande Sanningar


Den mest desintegrationsursäktande lögnen jag någonsin har hört i Sverige är när infödda folk säger under lugg:


”Det tar lång tid att få en infödd svensk medborgare såsom vän men när du väl lärt känna en svensk person, efter ungefär tio år, så har du också en vän för livet.”

Sanningen är att efter tio år av socialt utanförskap i Sverige har du antingen begått självmord för länge sedan eller så har du blivit förvandlad till någon form av drogmissbrukare vilken blir ratad av de infödda svenskarna just därför att du i deras ögon (äntligen) har blivit transformerad till en sunkig ”kärring” med svårhanterliga drogproblem.

Vilket i sig är fullkomligt legitimerande (eg. ansvarsbefriande) i äkta svensk desintegrationsanda för att detta förråade och ohöviska folkslag inte ens skall behöva ursäkta sig inför att de inte vill ha att göra med en så fruktansvärt korkad och urblåst ”fähund” som dig.

Detta eftersom de flesta infödda (nazi-) svenskar är ungefär lika ondsinta, fascistoida och snartstuckna som islamistiska fundamentalister och andra besserwisserfanatiker någonsin kan vara så fort en inte lismar ihärdigt och stryker dem medhårs i alla lägen.

 

Mvh
”Den Härligt Ärliga & Självutplånande Borderlineyogin

 

Apropå
Hypervassa & Integrerade
Förklaringar


Eftersom jag inte har tillgång till vare sig familj, bil, båt eller villa så struntar jag också i de högborgerliga folken med alla sina ”hyperpräktiga” fördomar och tar mig i stället en kall starköl på stranden eller ett glas rödvin i hemmets lugna vrå när helst det behagar mig.

Detta förfarande är mitt så gott som medellösa sätt att ta ut ”semesterdagar” och/eller att ta en ”vilopaus från ego-jaget” (alt. skicka ego-jaget på semester) i den karga jordiska tillvaron inom ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” och/eller inom ”Den Självförvållade Ondskans Imperium”.

 

Mvh
”Den Renrasiga Semestersabotören”

 

APROPÅ:

Anti-Sportfånen till By- (spotts-) Fånen:
”När jag älskarälskar jag tidlöst och evigt!”

 

 

Apropå
Svart-Vita Talesätt
&
Mera Mogna Talesätt


A.
När somliga säger:

”Det en inte dör av – blir en bara stärkt av.”

Ö.
Åter andra säger mera genomtänkt och verklighetsnära:

”Det en inte dör av – kan en få bestående men av eller i bästa fall bli stärkt av.”

 

Mvh
”The Friendly Leopold

&
”Den Tillgivna Tigerormen”


Räpa & Avskum

 

Apropå
Efterblivna Loserblattar
&
Otidsenlig Vikingkarma

Stora förlorare och överstyrda knarkare samt främlingsfientliga ”lappslimer” och härsklystna ”kärringar” (eg. borderlinepersoner) blir rabiata när en tilltalar dem.

Dumdristigt nog låter de sitt självförakt och sin självdestruktivitet gå ut över oskyldiga människor i den mera civiliserade omgivningen.

Hos nämnda klientel råder det oftast ”orkan i ett vattenglas” eftersom de inte alls förmår kontrollera sina primitiva hjärnspöken och fascistoida samt underutvecklade känsloimpulser.

Det finns så fruktansvärt psykotiska, desintegrerade och främlingsfientliga ”lappslimer” norr om ”Blatteälvá” att det är synd om dem.

Inte undra på att så många av dem är socialt ofärdiga samt framstår såsom både ”tysta-och-lytta” eftersom de i bästa NaziSharia-anda gör allt för att skrämma varandra till underdånighet och tystnad på alla offentliga platser. Arma krakar.

 

Mvh
Den Sympatiska Filantropen

 

Apropå
Buffelhjärtan & Lappslimer

Från djupet av mitt filantropiska hjärta ber jag alla ”Lappslimer” i ”Lilla Sunkbo” norr om ”Blatteälven” allra ödmjukast om ursäkt för samtliga av mina nedsättande omdömen och annan kritik gällande den djupt inpräntade och socialt inavlade folkmentaliteten.

Den enkla förklaringen härtill är att jag initialt trodde Ni alla var smarta, sunda och krya medborgare. Jag vägrade alltså in i det längsta att tro Ni var en hop rabiata och förståndshandikappade flockmedlemmar med endast ett fåtal sunda undantag.

Mycket förenklat är denna min analytiskt betingade slutsats baserad på Ert uppvisande av en mycket krigisk och primitiv främlingsfientlighet och på andra socialt inympade vanföreställningar.

Alltså; denna min insikt har uppkommit efter att ha vederfarits ett hittills ringa antal så gott som tysta-och-lytta ”norrlandsår” samt efter att ha blivit tsunamiöversköljd med psykiska överstyrningar – från ”lappslimernas” lappsturska och mindervärdeskompenserade sida – vid mina verbala och fredligt sinnade kontaktförsök med infödda ortsbor i ”Sunkbo City” norr om ”Blatteälven” i ”Skandalnavien”.

I dag förstår jag mycket bättre varför både empati och medkänsla är en beklaglig bristvara norr om ”Blatteälven” i ”Skandalnavien”.

Jag lovar att som tidigare, och även i framtiden, att efter bästa förmåga verka för att vara ett positivt och sympatiskt stöd i Edert ytterst beklagliga och mycket ömkansvärda livsöde och/eller tragiska levnadskarma.

Detta helt utan att ta emot en villrådig hjälp från vare sig inbilska och fascistoida knarkare eller från härsklystna och kvinnoförtryckande muslimer eller från andra människoförnedrande och folkfientliga samhällsfenomen.


”Amen”
&
”Om Mani Padme Hung”

Översatt till ”Skandalnaviska”:
Förvisso – Skall så ske.
&
Leve Juvelen i Lotusblomman.

 

Mvh
”Inget Trasigt – Utnött & Sunkbofött Krigshelgon”

 

Anti-Social Narcissism
(Klickbar Bildruta - Anti-Social Narcissism)

 

Apropå
Socialt Inavel
(Anti-Social Narcissism)
&
Teknokratisk (smygande) Fascism


Höjden av feghet och orättvisa är väl ändå när så kallat välanpassade och välbärgade folk under inflytande av ett socialt inavel ger sig till att sparka på en föräldralös och redan utslagen människa vilken för övrigt också är helt utan en solid uppbackning av goda vänner samt saknar ett socialt nätverk att vända sig till i svåra situationer.

Kombinationen socialt inavel och ”känsloamputerade” (eg. socialt och emotionellt underutvecklade) människor – vilka endast uppfattar de båda stavelserna empati och medkänsla såsom tomma och innehållslösa ord i en tjock ordbok – gör att sadister i jämförelse förefaller vara ytterst fromma och harmlösa.

Ingen annan fara kan mäta sig med en sådan fullständigt avhumaniserad grymhet som denna kombination är kapabel till att frambringa bland korrumperade människor med ett klent förstånd och vilka samtidigt har möjlighet att genom materiella attribut utöva makt över människor vilka är både fredligt sinnade och så gott som medellösa.Vänligen:
”Medfödd Spetälska”
eller
”Den Synskadade Självmordskandidaten #1”

 

A.

Apropå
Makalöst Skamliga
Samhällsförhållanden

Den vackra och den sköna
blev under nattens mörkaste timma
förvandlad till den stygga och den falska.

Lättlurad och duperad tar hon numera parti
för alla rabiata och schizofrena nazi-idioter.


Hon ratar och hon hatar härefter alla föräldralösa och fosterbarn
samt fredligt sinnade filantroper och sociala patrioter.

För dessa anses ej längre vara medmänniskor
sett med hennes tidigare så varma och väna
men numera endast kalla och döda nazi-ögon.


Kanske har hon bara fått en lustig liten hjärnstroke
vilket gör att hon även fått lite fnatt
och endast spelar alla oss övriga lustiga små spratt.

Under inskränkta och hybrisartade former utfärdar hon
tilltalsförbud och andra asociala nazi-direktiv
till både vänner och riksbekanta.


Snart nog påbjuder hon alla
författare och konstnärer ett uttrycksförbud
att nazi-stramt och strängeligen rätta sig efter.

Det är många och lustiga förtret
en liten nazi-inspirerad hjärnstroke
kan ställa till med bland en redan
nazi-hunsad allmänhet.Hennes Egensinniga Signaturmelodi:
(när hon äntligen har bekänt färg)


Jag är en otäck och genomfalsk ”lappslimska”
och jag hyser endast
tysta och lytta samt rabiata och trasiga
moronpuckon och kallar dem mina egna nazi-renar.

Jag är tillika en rik och välbärgad ynkrygg och mes
som är livrädd för rent spel och allt vad civilkurage heter.

Därför struntar jag också i allt och alla
förutom mina tysta och lytta samt rabiata och trasiga
moronpuckon vilka jag hyser såsom mina egna nazi-renar.

 

B.

Angående
”Lustiga Förtret”


Den väsentligaste frågan i sammanhanget är väl ändå hur en ”manlig” företagsledare kan tillåta ett hjärnstrokeskadat fruntimmer att härja och domdera inom företaget så det får ett etablerat rykte om sig i grannskapet att vara framdrivet av synnerligen osympatiska och otidsenliga rasister med ”diskreta” men dock djupa nazi-sympatier.

En kan i dessa lägen lätt få för sig att somliga driver företag endast för att ha en kuliss att ”gömma” sig bakom eftersom det i själva verket försiggår andra och betydligt skummare oegentligheter i bakgrunden vilka absolut inte får komma till allmänhetens kännedom.

Inte heller är det märkligt att nämnda ”nazi-strokedonna” vid ett flertal tillfällen blivit attackerad av kraftfulla manspersoner och därefter måste hålla sig med personliga livvakter för sitt välbefinnande och för sin välgång på planeten Tellus.

I dagsläget kan en utan överdrift tala om ett avhumaniserat samt makabert och elakt kärringvälde inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Viktig Fråga:
Finns det inga demokratiskt sinnade och verkliga män med lite ”stake” och civilkurage i sig inom denna av överförmynderi och av statsfeminism genomsyrade nation?

Viktig Slutsats:
Ovan frågeställning leder oavkortat till den insiktsfulla slutsatsen att det inte alls är så himla märkligt att just denna nation är översållad med religionsfascistiska fanatiker och andra otidsenliga översittare och fundamentalister med en monoteistisk och rigid verklighetsuppfattning.


Vilken i sig gör att alla former av både samhällsvåld och kriminalitet har eskalerat till osunda och ytterst absurda proportioner och även leder till att ”välfärdssamhället” är under en konstant nedbantning och/eller nedmontering.


C.

En stor skam för Sverige


1.Lantliga fördomar & Socialt inavel
(eg. symbiotisk incestuös fixering eller anti-social narcissism)

2. Otidsenlig Främlingsfientlighet
(eg. anti-social narcissism)

3.Diskret Nazism
(eg. smygfascism & kärringvälde eller anti-social narcissism)

4.Uttalad rasism
(eg. noll koll & anti-social narcissism)


Ovan numreringar är urgamla och väletablerade nazi-attityder vilka gör att så gott som endast fascistoida och åsiktsrigida Islamister lockas och flockas i stora antal för att också stormtrivas hemma i ”NaziSharia Unionen Nya Sverige”.


På den välkamouflerade nazi-klubben ”Old Fellow” norr om ”Blatteälven” befarade jag hela tiden att innehavarna var ”diskreta nazister” (eg. åsiktsrigida & nazitillvända misantroper) – därför höll jag också god min i elakt spel – ända fram till dess att de bara var tvungna att ”ge med sig” och helt öppet bekänna färg inför både mig och den övriga demokratiskt sinnade allmänheten.

Dessa harmfullt integritetslösa och fullständigt ryggradslösa och civilkuragebefriade infödda sverigemedborgare är tragiskt nog en höggradigt bidragande faktor vilken gör att vi i dagsläget också har en fått en hejdlöst accelererande våldsupptrappning samt en socioekonomiskt utarmande och eskalerande NaziSharia-stat att förhålla oss till inom Svea Rike.

 

Med mycket vänliga hälsningar & ett stort varmt tack för inspirationen:
”Den Ärliga & Rättframma Styltmannen Med Både Social Översikt & Verbal Förmåga”

 

Apropå
Kvinnor med ”morrhår” på Brösten


Till ShariaMatrisen
”Lilla Fröken utan Pöken”:


Absolutely ”Yesss!”:

Jag föredrar smärtta och vackra kvinnor vilka är utan en kraftig kroppsbehåring och saknar åderbrock (bara de inte samtidigt lider av en ”hemlighållen” epilepsi eller har andra abnorma hjärnskador).

Absolutely ”Not!”:
Männens fetma och/eller kroppsbehåring ger jag blanka fasen i eftersom jag av naturen är utrustad med en högst personlig ”erotikförstärkare” och/eller ”egodödare” – därför är jag heller inte en narcissistisk ”smilfink” – som attraheras sexuellt av mina ”könsgelikar” och/eller manliga bekanta.

En äkta heterosexuell snubbe gillar alltså kvinnor och inte män – detta är betraktat ur ett rent sexuellt betingat perspektiv och inte ur ett platoniskt eller allmänmänskligt förhållande.

Vilket synsätt en än väljer, är det avhängigt betraktarens väna öga, att avgöra vad som är lämpligast att hänge sig åt ... så att säga ... Ok!

De emotionellt överstyrda samt socialistiskt präglade och manhaftiga ”damer”. Vilka föredrar män som är i avsaknad av en manlig ”kroppsbehåring” eller har brist på andra så kallade ”manliga” attribut - kan alltid pröva på att bekanta sig med samtidens alla lesbiska kvinnor – för att så gott som konflikt- och smärtfritt kunna umgås med sin egen silkeslena och tvålfagra sort.

 

Mvh
”Den Vrålkåta Muttinären – Fortfarande Helt Utan En Oanständig Quinna”

 

Apropå
Teknokratförbannelse
&
Avfolkningsbygd


Var god och acceptera följande vänligt ställda fråga:

Var tusan håller alla de oanständiga ”Toalett-Lottorna” hus när en as-förbannad och djävligt besviken man behöver dem som allra mest?

Denna frågeställning har uppkommit parallellt med att han (mannen) har tröttnat på alla ansvarslösa spermatrucksförare och trakasserikorrumperade socialarbetare inom kärringväldet ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” – eller lite nedbantat uttryckt: ”Ondskans Imperium”.

 

M.v.h.
”Den Norrländska Avfolkningsbygden Under Ansvarsbefriad Avhumanisering”

 

Apropå
Stor Men Kärlekslös Dildo


Slagord:
”Det finns ingen 'Rödstrumpa' förutom Sunkan.
Och Toa-Lotta Spermamutta är hennes tjänstevilliga Strap-On Brutta.”


Ordförklaring av Rödstrumpa:
En kommunistisk och mansförnedrande kvinna med stor penisavund.

Alternativ ordförklaring:
En härsklysten ”mansgris” med bröst vilken bär klänning men saknar en penis.

 

M.v.h.
”Very Late Saturday Night Fewer

 

Apropå
Rabiata Borderlinepersoner

Folk som blir rabiata och uppträder folkfientligt bara en tilltalar dem lite vänligt, lider troligen av en allvarlig personlighetsstörning, eller så har de någon form av hjärnskada eller också lider de av en så kallad anti-social narcissism.

Denna ovan lekmannamässiga psykoanalys hyser förbehållet att det ännu inte har framkommit att nämnda klientel består av inbilska drogmissbrukare eller trögtänkta, fascistoida och åsiktsrigida lappslimer.

Dessa aggressiva ”bondtölpar” eller ”borderlinepersoner” – vilka oftast saknar sjukdomsinsikt – borde omgående uppsöka legitimerad läkarhjälp för korrigering av problematiken eller kontakta läkare för en lämplig medicinering.

Detta eftersom dessa varelser på ”livets skuggsida” tragiskt nog och alltför ofta ställer till med stora förtret för den godhjärtade och medkännande allmänheten.

Alla former av självförakt eller självdestruktivitet är skadlig.

Allt det ”fascistoida” och självblinda förakt – vilket är riktat utåt mot omgivningen – är synnerligen obehagligt för de flesta sunda och icke ”övergreppstraumatiserade” människor.

Detta asociala förfarande eller odisciplinerade agerande är endast ett primitivt och provocerande och/eller ett våldsframkallande asocialt beteende. Vilket absolut inte anstår så kallat högt civiliserade människor.

Det är antagligen mycket mödosamt att vara en fullständigt söndertrakasserad och överstyrd ”lipsill” som helt obehärskat måste böla och rya för minsta lilla eller som måste springa och gömma sig för minsta lilla förtret.

I dessa emotionellt överstyrda och socialt underutvecklade lägen råder det oftast ”orkan” i ett vattenglas.

Det är mycket illa ställt när till och med de personer som skall föreställa ”män” uppträder på den demokratiska samhällsscenen såsom rabiata och folkfientliga kärringar vilka vrålar för full hals åt fullkomligt främmande människor vilka de alls inte ”känner” eller vet ett endaste dyft om.

Det kan till och med vara förenat med livsfara att på ett fullkomligt ociviliserat och borderlineaktigt sätt ”lipsillsvråla” åt obekanta människor i omgivningen – detta i fall av att den angripne också skulle råka hysa en överstyrd ”borderlineperson” inom sig – för då ”smäller det” tämligen omgående och vi har framkallat ännu ett tragiskt ”blodbad” inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.


Be Good — Do Good

 

Mvh
”Din Lojale Vän I Mönödens Tecken”
&
”Din Evige Vän I Kvinnobristens Tecken”

 

Apropå
”Trotsålder” Bland ”Vuxna” Människor


”Lappslimerna” norr om Blatteälven är så fruktansvärt barnsliga och förutsägbara att en bara behöver vända en positiv företeelse till en negation så gör de genast tvärtom och vise versa – precis lika som förutsägbara småbarn gör när de kommit in i trotsåldern.

De är med andra ord mycket bisarra och lättmanipulerade eftersom de köper så gott som allt vad socialt inavlat struntprat heter utan en sekunds eftertanke eller sunt ifrågasättande.

Däremot hanterar de all faktabaserad information angående den globala miljökrisen som om den inte ens existerade.Viktig upplysning till alla Icke-Lappslimer

När du tilltalar en ”lappslimsk” person bör du inleda med ett:
”Ursäkta mig! Bli inte genast rabiat som en sönderhunsad borderliner” och/eller: ”Spring inte och göm dig på en gång för jag vill bara ställa en vänligt sinnad fråga” (exempelvis: ”Vet du hur mycket klockan är?”).

 

Mvh
”Lill-Berra”

 

Apropå
förståndshandikappade
Krögare & Bartenders
i det anti-sociala
borderlineväldet
NaziSharia Unionen Nya Sverige


För att lyckas med att kränka en människa fordras att denne är utrustad med ett stort personligt ego alá ”Very Important Person”.

 

Mvh
De Godtyckligt Diskriminerade Krogbesökarna

 

Apropå
Nazi-Kurage
&
Folksöndring


De flesta
(dock inte alla)
Svenska Bartenders
&
Islamistiska Krögare

Tillhör Samma Osympatiska
&

Fascistoida Kärringvälde!


Detta påstående existerar eftersom de flesta ”bartenders” i Sverige förefaller att sakna civilkurage kompenserar de istället med att uppvisa ett desintegrerat och folksöndrande ”nazikurage” – synnerligen när de på anti-demokratiska och fullständigt godtyckliga grunder genom ett både fegt och falskhetsbaserat diskrimineringsförfarandeger sig till att på ett härsklystet vis ”porta” fredliga och demokratiskt sinnade människor bland allmänheten.

Allt detta emedan de fjäskar ohämmat inför knarkare, psykopater och andra asociala element eller missdådare inom samhället.

Det handlar (beklagligen) om ett differentieringslöst och satans ”kärringpack” med andra ord. Det är detta slags inhumana ”nazipack” som får nationen att ruttna inifrån och utåt samtidigt som den socialt avartade företeelsen endast attraherar andra folkslag med fascistoida, fanatiska och falska ideologier från fjärran världsdelar.

Tack för ”NaziSharia-vattnet” på min fredliga och demokratiskt sinnade kvarn!

Äntligen kan jag expandera och öppna fler integrerade ekobyar och demokratiska filialer runt om i världen.

.Punkt Slut.

 

Följande är absolut ett meddelande till det
Främlingsfientliga & Urgamla ”Sunkbokondiset” i
New York City


Hädanefter får Ni obildbara och trögtänkta träskallar fortsätta att ”monanera” på egen hand utan vidare support från ”lilla mo” eftersom jag aldrig har, eller någonsin kommer, att stödja vare sig otidsenliga rasister eller folksöndrande nazisharia-fascister som Eder falska, förljugna och ryggradslösa amöbasort.

Jag menar verkligen inte att låta överdrivet nedsättande och folkfördömande men detta slags socialt- och emotionellt underutvecklade varelser befinner sig på ungefär samma ”aktningsvärda” samhällsnivå som internetpedofiler-, incestmarodörer och sadister gör.

Ovanstående stycke är endast min personliga och väl begrundade åsikt.Ps. ”Svensktoppen” kommer snart nog att benämnas såsom NaziSharia-floppen. Ds.

 

M.v.h.
”Detta Var Nazi-Droppen Som Fick Bägaren Att Flöda Över ”

 

Växthuseffekten
Upplöser Permafrosten
”Drunken FutureTrees”