EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det Om En

EKOLOGISK..LIVSSTIL 

Allt vad som anses vara det avhumansierade

teknokratsamhällets ”motvind” i miljökrisens

tecken är i praktiken de naturtillvända

Ekobyarnas Medvind.

 

 

”Inledning # 2”
(endast en liten påminnelse)


”Sunkbo City” är endast en fiktiv ortsbenämning vilken har tillkommit för att undertecknad har både ett verbalt och skriftligt behov av att lätta på det ”emotionella trycket” lika som de flesta andra sociala människor med grundläggande humanitära behov på planeten Tellus.

Nedanstående anteckningar är alltså mitt personliga sätt att bearbeta tankar och känslor i ett desintegrerat och avhumaniserat samhälle där den främlingsfientliga befolkningen blir rabiat och överstyrd vid vänligt tilltal, eller under en tyst, lytt och dissande attityd omgående springer och gömmer sig för samma sak, eller gör både-ock, vid socialt betingade ansatser från människor vilka inte härstammar från självaste mobborten i urtidsbygden.

Dessa tanke- och känslobaserade anteckningar hade för min del varit fullkomligt överflödiga om det vid behov funnits blott en enda vettig människa att föra ett civiliserat samtal med.

Detta mitt personliga webbforum fungerar med andra ord såsom en ”webbdagbok” och/eller en ”reduceringsventil” för social olycka och emotionell otillfredsställelse inom ett något främlingsfientligt, härsklystet och makabert kärringvälde.

Där innevånarna tragiskt nog förefaller vara i avsaknad av en personutvecklande social förmåga, frånsett den allmänt utbredda och floskelbaserade väder- och vind integrationen.

Inom detta hypermoderna men sorgligen människofrånvarande forum bjuder jag både friskt och helt gratis på innehållet för alla de människor vilka har tillgång till Internetuppkopplade datorer.

Jag vill i sammanhanget även passa på att tacka för den indirekta inspiration som omständigheterna så frikostigt bjuder på.

Jag anser högtidligt att vi alla är en del av varandra. Även om somliga tror sig vara så förnäma att de inte ens kan se åt en obekant människa från en annan samhällsklass än de själva.

För min personliga och varmt medkännande del finns genom denna grafiskt betingade ”reduceringsventil” ingen anledning till överdrivet rabiata eller kränkande personangrepp på medmänniskorna inom det teknokratfascistiska samhället. Vi alla är ofrivilliga offer för dess skoningslösa och hejdlösa framfart.

Nämnda ”reduceringsventil” handlar alltså om en personutvecklande bearbetning av mina självständigt utvecklade tankar, känslor och upplevelser inför olika samhällsföreteelser i en livssituation där ingen enda vettig och livs levande människa finns att tillgå.

Min högsta önskan är att inom en social gemenskap kunna utföra en ärlig och känslosanerande kommunikation med härtill fullmogna människor och slippa var del av ett fruktansvärt krigiskt och förvånansvärt desintegrerat samhälle/frånhälle – allt betraktat ur ett ”ödmjukt sörländskt” perspektiv.

De ”överkänsliga” individer vilka inte ens tål att tillgodogöra sig ett frisinnat uttryck i grafisk form kan omgående, givetvis under helt frivilliga former, lämna denna webbplats för att ägna sig åt lämpligare och mera ”närstående” aktiviteter.

 

Be Good — Do Good!

 

M.v.h.
Lars E Johansson

E-post: altruism_fungerar_alltid@hotmail.com

 

 

 

Apropå
Svin i Människohamn

eller


Den Främlingsfientliga & Dekadenta
”NaziSharia-andan” inom ”Sunkbo City”


Efter sin senaste ”hjärnstroke” har den fullvuxna donnan blivit fascistoid, förvirrad och fullkomligt ryggradslös – ungefär lika som de lågt stående paleoamöborna.

Hon beskyddar lögnaktiga tjuvar och favoriserar kidnappare och rabiata psykopater.

Allt emedan hon hatar, ratar och förtalar fredliga och civiliserade människor bakom ryggen på dem.

Exakt lika en otidsenlig fullblodsrasist eller lika som en feg, falsk och otäck besserwisser-fascist alá anti-semitist.

Hon har enligt min lekmannamässiga mening sällat sig till det amoraliska och nervpåfrestande klientelet ”borderlinepersoner” – vilka resonerar precis lika motsägelsefullt och obegripligt som när de blinde slåss – samtidigt som hon fullkomligt besinningslöst sparkar på dem som ligger nere för räkning och redan är utslagna.

En manlig företagsledare vilken tillåter ett inbilskt och allvarligt hjärnskadat fruntimmer att regera och att på helt godtyckliga grunder hunsa och domdera bland anständiga människor så att företaget går med brakförlust eller får ett oförtjänt dåligt rykte i grannskapet – har antagligen själv något mycket skumt i sitt bagage – vilket det uppenbarligen gäller att med alla möjliga medel att dölja för den oinitierade och godtrogna allmänheten.

Det är alltså inte här undertecknad filantrop och medmänniska som fått ”hjärnsläpp” eller helt plötsligt blivit ”knäpp och skvatt galen” i fundamentet.

Ovanstående kursiverade avsnitt står otvetydigt bergfast hur mycket den genomfalska och lögnaktiga ”virrpannedonnan” än försöker påskina ett omvänt förhållande genom att utnyttja både det synnerligen anmärkningsvärda ”sociala inavlet” och det makabra ”kärringväldet” inom glesbygdsorten.

Det är en mycket farlig kombination att missbruka eftersom den under helt ansvarsbefriade former kan framkalla en asocial och mycket illavarslande samhällssituation med ytterst misshagliga attityder bland befolkningen.

Mitt mest godhjärtade och medkännande förslag, är att under absolut fredliga och demokratiska former, snarast möjligt skrota det fascistoida ”kärringväldet” och/eller det psykotiskt betingade ”borderlineväldet” inom ”Sunkbo City”.

Detta livsbejakande förslag kommer att vara till förmån även för alla mentalt sunda och anständiga människor med humanistiska och miljövänliga ideal. Inte minst gagnar en holistiskt nyanserad hänsyn och respekt de framtida generationernas välmåga på planeten Tellus i Vintergatans mest ”avlägsna” domäner.

Det finns många lustiga små varelser uti vår ”Herres Hage” men de märkligaste av dem alla finns nog ändå i hjärtat av det fascistoida och otidsenliga ”Sunkbo City”.

 


Ditten & Datten


Fakta:

Det syns på ”lysena” (ögonen) när ryggradslösa översittare har en tom plåtburk där hjärtat sitter hos så kallade normala människor.

I Sunkbo City är det uppenbarligen ett ”grovt brott” att vara en miljömedveten samt demokratiskt sinnad och fredlig Sörlänning.

Däremot är det helt okey att vara en inbilsk och folkfördömande ”halvlappsenstöring” mitt i det lagbefriade Sunkbo City.Syntes norr om ”Blatteälven”:
NaziSvensk + ShariaMuslim = ”Lappslim”
Förr i tiden hette det:

”Sverige Är Fantastiskt!”Numera heter det:

”Det Fascistoida NaziSharia-Rövhålet Nya Sverige”

 

 

 

Med kärleksfulla hälsningar och vissa ”inpassningsbesvär” från

Mr. Lars E Johansson & EkobyAllians

E-post: altruism_fungerar_alltid@hotmail.com

 

 

 

 

Apropå
Statsfeminism & Kärringvälde
inom
Nya Sverige


Den patologiskt betingade samt ödesmättade och perverterade kombinationen; otidsenliga fullblodsrasister och rabiata smygfascister och/eller ”diskreta” nazister – är en starkt bidragande faktor till att vi i dagens Sverige har en mass-invandring med en islamistisk överrepresentation.

För så gott som inget annat folkslag än förråade och despotiska islamister kan uthärda och trivas bland så fruktansvärt regeringsunderkuvade samt fascistoida och desintegrerade enstöringsmänniskor.
Tumregeln är alltså:

Underkuvade, rasistiska och åsiktsrigida smygfascister attraherar endast andra både smyg- och uttalade fascister – lika barn leka bäst.


I praktiken får vi alla förhålla oss till en anti-demokratisk och folkförtryckande fasciststat vare sig vi önskar det eller inte.

Som en bäddar får en också ligga.

 

 

M.v.h.
”Den Fredligt Sinnade & Integrerade SverigeDemokraten”

 

 

 

Apropå
Rabiata Borderliners
&
Otidsenliga Fullblodsrasister


Till de mest ociviliserade och barbariska av bondtölpar inom ”Sunkbo City” vill jag bara säga, att Ni borde vara både överlyckliga och oerhört tacksamma för att lilla jag kommit hit, så Ni har någon arm stackare att rikta alla era fascistoida lappmarksöverstyrningar och fega lögner gentemot.

Vid det här laget borde de flesta av er vara både uppfräschade och så gott som ”pånyttfödda” med tanke på all den vettlösa skit jag hittills fått ta emot från er rabiata samt otidsenliga och främlingsfientliga sort.

Hade ni haft den minsta lilla tillstymmelse av civilkurage och medkänsla hade ni handlingskraftigt under ansvarsfyllda former bidragit åtminstone ekonomiskt så jag fått möjligheten att flytta vidare och att bosätta mig på en helt annan och mera civiliserad ort.

Ett sådant civilkurage hade för min del varit ett betydligt sundare och mycket vettigare samt mera rakryggat alternativ att tillgå.

Detta framför att dagligen behöva bli utsatt för asociala trakasserier, eller att behöva utstå Era enträgna försök att göra ”hackmat” av en redan hårt prövad och sargad medmänniska med härkomst från den södra regionen av Svea Rike.

Det handlar alltså om en så kallad medmänniska vilken inom ett avhumaniserat och teknokratiskt fascistsamhälle, under både spartanska och ödmjuka former, arbetar så gott som medellös under fullständigt fredliga och ideella former för en mera humanistisk och demokratiskt sinnad världsåskådning och/eller arbetar för en så kallad alternativ och miljöanpassad samhällsform.

Det vill säga, vi har att göra med en helt vanlig och allmänbildad människa vilken på både empiriska och kunskapsmässiga grunder absolut inte har anledning att hysa några som helst fascistoida och människofientliga irrläror inom sin ytterst medkännande och kärleksfulla person. Inte heller finns på grund av ett demokrativärnande samhällsengagemang någon anledning till överdrivet grova och fascistoida känslouttryck.

Givetvis är samtliga rent teatraliska uttryckt undantagna från ovanstående beskrivning, eftersom dessa i sammanhanget tjänar såsom (disciplinerade och avsiktliga) åthävor i ett debatt- och tankeväckande syfte, mera än i ett clownaktigt och löjeväckande syfte.
Med handen på hjärtat säger jag efter åratal på orten:

Ett mera osympatiskt, känsloamputerat, särpräglat och desintegrerat människosläkte – utöver de intoleranta och fascistoida muslimerna – har jag aldrig tidigare mött under min jordiska vandring.

Den ”jordiska vandringen” handlar i korta ordalag om en odyssé vilken omfattar många olika länder både inom Europa och Asien. Den innehåller intressanta möten med många olika folkslag och kulturer där vare sig intolerans eller främlingsfientlighet har någon hög status bland befolkningen.

Snarare har livfullhet, människokärlek och medkänsla nått exemplariska höjder även inom de minsta av avlägsna by-samhällen.

 

M.v.h.
”Lilla Moá”

 

 

Apropå
Härsklystenhet & Sunkbo-anda


De mest rabiata och härsklystna av primitiva och socialt ofärdiga lappslimer i ”Sunkbo City” tror det är i sin fullaste ordning att (försöka) skrämma och kväsa medmänniskor till tystnad, eller att förjaga dem bort från Sunkboterritoriet, bara för att dessa Sverigefödda ”utbölingar” oftast består av både bildade och sofistikerade medborgare, vilka har sitt ursprung inom andra landsdelar av Svea Rike, och absolut inte är en skamfylld del av en otidsenlig främlingsfientlighet och ett paleomässigt socialt inavel på orten.

 

M.v.h.
”Lappslim-Berra”
&
”Den Civiliserade Sörlänningen”

 

 

 

Apropå
Klen Människokännedom
&
Ren Dumdrivenhet


Avhumaniserade folkslag (såsom nazi-svenskar och sharia-muslimer) förefaller vara så fruktansvärt desintegrerade och folkfientliga att de köper allt vad en genomfalsk ”lappslimska” har uppdiktat i sin skvatt galna hjärna angående en Sörländsk man vilken hon tidigare utan misskund har utnyttjat och lämnat bakom sig såsom en överförbrukad och urvriden disktrasa.

Det handlar om ett oförståndigt och samvetslöst fabulerande vars patologiska syfte är att misskreditera den Sörländska mannen och att skydda ”lappslimskans” eget skin. För att hon skall undkomma både allmänhetens och rättsväsendets missnöje med en otidsenlig och egensinnig despotkvinna.

Vi har att göra med en särpräglad kvinna vilken genom missbruk av ett juridiskt maktmedel under hela sju års tid har utnyttjat och tilltvingat sig en parrelation med en nyinflyttad människa i dennes fagraste ungdomsår och därefter genom tillkomsten av ett gemensamt barn också haft ”tummen i ögat” på vederbörande under ytterligare 25 års tid. Totaltiden i skrivande stund anno 2010 är för hennes manliga ”despotoffer” uppe i trettiotvå (32) vedervärdiga år.

Under samma tidsrymd har hon också tillfogat det ”gemensamma” barnet (eg. hennes eget barn) bestående emotionella men så att denne fått vederhäftiga problem att tampas med under hela sin uppväxtperiod med skolgång och allt vad det innefattar.

Detta ovan nämnda är utöver att hon därefter under sedvanlig norrlandsdespotism har kidnappat barnet från dess rättmätiga fader för att denne inte skall komma underfund med hur illa hon har ställt till det för det fullkomligt oskyldiga barnet.

Samtidigt skryter hon inför folk i grannskapet om vilken ypperligt god moder hon är åt sina barn. Detta emedan hon i själva verket inte ens kan vårda och sköta om en arm hundkrake så den får en dräglig tillvaro under sitt korta jordeliv.

Genom nämnda (tvångs-) förhållande till den godhjärtade Sörländska mannen tror hon därefter i sin patologiska inbilskhet och i sin vidaste lappmarksenfald att hon har lärt känna sin ”fånge” och/eller ”sällskapsslav” på ett mycket djupt och känslopenetrerande plan.

Nämnda egensinniga ”hondjävul” tror alltså att hon vet ”allt” om vederbörande man och människa vilken hon endast har utnyttjat under groteska former ”bara” för att hon och barnen skulle bli väl omhändertagna – av en sansad och medkännande person med ett stort varmt hjärta i kroppen – under en svår krisperiod i hennes ”tilltufsade” liv.

Det är klart som fanken att allmänheten sätter större tilltro till en fångvaktare än till en ”guantanamofånge” i sitt straffläger. Eller hur ...?

Jag talar alltså om en fångenskap där de fängslade inte kan protestera på ett sofistikerat sätt gentemot ett grovt missförhållande.

Och eftersom inga andra ”försvarsmedel” finns att tillgå kastar de ofrivilliga guantanamofångarna på ett primitivt och ap-liknande sätt sina egna kroppsvätskor och sin egen avföring på de arroganta och gemena fångvaktarna.

Vilka på fullständigt godtyckliga, despotiska och orättfärdiga grunder har frihetsberövat dem på obestämd tid.

För den godtrogna och dumdrivna allmänheten räcker det med att den inspärrade ”värstingen” är en muslim. Då är vederbörande genast också en gemen brottsling som får det han förtjänar. Eller hur ...?

Desintegrerade människor lyssnar hellre till ett lömskt pladder från sturska förbrytare än att de kommunicerar rakt och öppet med ett hårt drabbat brottsoffer. För ingen vettig människa vill sympatisera med en undergiven och sunkig ”förlorare”. Eller hur ...?

De mest desintegrerade och sympatibefriade av människor (nazi-svenskar och sharia-muslimer) anser att det under alla omständigheter är betydligt bättre att fraternisera sig med ”vinnare” så att de i bästa fall kan få ta del av de gladlynta och sorglösa vinnarnas goda karisma och segrarkarma. Även om dessa skulle ”råka” vara uttalade brottslingar och ökända ogärningsmän. Eller hur ...?

En kan stilla fråga sig hur intelligent ett sådant förhållningssätt till medmänniskor egentligen är i sin förlängning.

En förövare har alltid mera att förlora på att tala sanningen. Emedan ett brottsoffer har allt att vinna på att sanningen framkommer så oförvanskad som möjligt.

En kan också fråga sig vilken av parterna i ovan nämnda situation – sett ur ett moraliskt perspektiv – är en ”vinnare” respektive en ”förlorare”?

Båda två är lika stora ”förlorare” anser här undertecknad.

Vinningslystnad lika som underkastelse gör nämligen människor ytterst dumma.

 

 

Mvh
”Lilla Moi”

 

Apropå
Stödundervisning åt en
Differentieringslös Dumdrivenhet


Till de mest underutvecklade och socialt ofärdiga (eg. pygmérabiata) ”Lappslimerna” norr om ”Blatteälven” vill jag framföra följande yttringar och tankeställare:


A. En paranoid människa ser bara fiender omkring sig.

B. En ficktjuv ser bara fickor att vittja i omgivningen.

C. En pedofil ser endast potentiella sexualoffer i unga människor.

D . En buddha finner endast nya buddhas i sina medmänniskor.

 

Mvh
”Den Outplånlige Marodören”
&
”Den Obekväma Sanningssägaren”

 

Apropå
Kung Byxlös på ”Pumphuset”
Old Fellow i Sunkbo City


Grovt förtal av människor är faktiskt straffbemängt. Hade jag varit lika lågt stående som er fascistsvin skulle ni fått smaka på er egen despotmedicin.

Turligt nog för alla er fega och falska rövslickare, vilka saknar både ryggrad och civilkurage, har jag en egen levnadskarma att ombesörja och vill inte på något vis bli involverad i era asociala och depraverade förehavanden under min jordiska tillvaro.
Påminnelse anno 2009 e.Kr:

Otidsenlig rasism eller en perverterad nazism respektive en bisarr familjeincest är föga meriterande inom det moderna samhället.

Om en människa och/eller familj visar sig vara fullständigt obildbar bör den också lämnas i fred. För en sådan person och/eller familj framstår bland filantroper och civiliserade folk endast såsom en primitiv och simpel djurart draperad i människoskepnad och vilken endast lyder under sin nedärvda instinktsförmåga som är styrd av den lägre naturen.


Mvh
”Den Frejdiga Gengångaren”
&
”Anden I Flaskan”

 

Apropå
Härsklystenhet & Laglöshet


Det är djupt beklagligt att jag tidig i livet har påtvingats en otidsenlig och egensinnig ”lappräpa” vilken jag även fått ett barn tillsammans med. Sedermera, vid barnets 11:a årsålder, har ”lappräpan” allvarligt hämmat och därpå kidnappat mitt enda barn för att denne inte skall kunna avslöja ett pågående missförhållande inför mig.

Utan hennes samvetslösa despotinitiativ hade jag alls inte behövt befinna mig i ”Sunkbo City” och bearbeta de tidsmässig utdragna konsekvenserna av hennes egenmäktiga övergrepp emot både mig och min son. Där vare sig myndigheter eller någon annan människa lyfter ett endaste finger för att vara mig till stöd och hjälp.

Snarare agerar den socialt inavlade befolkningen fullkomligt likgiltigt och uppträder som om vore de alla empatibefriade och känsloamputerade robotvarelser.

Inom detta laglösa territorie och inom denna gudsförgätna landsortshåla vilken kan tyckas vara översvämmad av fascistoida och fientligt sinnade misantroper blir folk pygméaktigt rabiata eller springer och gömmer sig utan ett endaste ord till förklaring så fort en främling tilltalar dem under folkliga former.

Det är alltså fullt tillräckligt med att en obekant person tilltalar dem lite vänligt för att det omgående skall utbryta ett vansinnigt ”skyttegravskrig” där den primitivt betingade och barbariska ”vikingasmockan” hänger i luften ända fram till dess att de blir avväpnade och utklassade av den mera sofistikerade ”fienden” med härkomst från de sydligare breddgraderna av Svea Rike.

Ingen vettig människa bosätter sig helt frivilligt inom en så pass särpräglad avfolkningsort i den norrländska glesbygden om denne inte redan är emotionellt överexploaterad och finansiellt bankrutt (tom-peng-pung) eller fullkomligt vansinnig och socialt ofärdig på andra sätt.

Den avartade förvecklingen i ovan nämnda missförhållande leder självfallet till att en medellös stackare ordentligt ”sitter i klistret” och inte förmår ta sig därifrån för egen maskin.


Mvh
”Lilla Moi”

 

Apropå
Godtrogna & Lättlurade
SverigetöserSharia-Pojken sade till sin sverigefödda ungmökumpan:
”Jag är mycket despotisk, amoralisk och otidsenlig av mig och jag har inte den blekaste aning om hur man lagar tänderna utan pengar.

Vilken av dina rika landsmän tycker du att vi skall förödmjuka, råna och våldföra oss på i dag då?”

 

 

Apropå
Vidriga Skamfläckar i Sverige
eller
Höjden Av Anti-Social Narcissism


Bristen på empati, medkänsla och civilkurage är signifikant för den feghetsbaserade förljugenheten inom den pygmérabiata ”Sunkboandan” vilken inom bygemenskapen förefaller ha som ändamål att uppamma bi-polära personligheter, vilka endast kan uppträda såsom underkuvade och kvästa samt tysta och lytta fåntrattar, eller också slår det tvärt över åt det andra hållet och de förvandlas till överstyrda och rårabiata samt sturska och härsklystna besserwissers vilka inte ens förstår sitt eget bästa.

Intressanta nyanseringar eller alternativa mellanlägen är uppenbarligen tabubelagda på denna nordliga breddgrad.

 

 

Mvh
”Den Okväsbara Sanningssägaren”
&
”Den Okränkbara Anti-janten”

 

 

Apropå
Lyhörda Fastigheter Utan
Treglasfönster


Vissa hyreslägenheter är så fruktansvärt lyhörda att en till och med kan höra kattorna ”klampa omkring” utanför husväggarna om natten.

Försök föreställa dig den omvända ordningen och hur det låter när en författare reciterar sina egna dikter inomhus då folk mitt på dagen vandrar förbi i samma bostadsområde.

 

Med vänliga hälsningar
Föreningen För Flukt & Bullerskadade & Oskyldigt Anklagade Hyresgäster


 

 

Apropå
”Lappslimvara”


”Hej!” – sade Sunkbostintan.

”Jag är en högutbildad kossa med en plåtburk till hjärta, och jag kan endast tala med min egen socialrigida sort, precis lika som intoleranta knarkare och fanatiska muslimer gör”.

 

M.v.h.
”Kossan Blääh”

 

Apropå
”Eko-fångenskap”


Hade inte mina sista sparade slantar gått åt vid min inflyttning till ”Klunkbo” och till ett DNA-baserat faderskapstest åt mig och min känslokvaddade ”före detta” Son hade jag antingen flyttat till det gemytliga och demokratibevarande Danmark. Eller så hade jag flyttat till de fria konsternas Amerika för länge sedan.

Nu blir jag kvar här emot min uppriktiga vilja och får bita i det sura äpplet i vanlig NaziSharia-ordning.

 

Mvh
Lars E Johansson
alias ”Lilla Moi”

Apropå
Ren Dumdrivenhet


Hur i hela fridens namn kan en man eller människa sakna sin ”morsa” eller ”farsa” om vederbörande aldrig haft tillgång till sådana ting?

Hur kan en människa sakna något som aldrig har funnits?

Beträffande min något patetiska men biologiska moder – vill jag här efter en massa struntprat från fega och lömska ”lappslimmoroner” norr om Blatteälvá – klargöra att vederbörande (biologiska moder) aldrig någonsin har behövt nedlåta sig till en sexuellt betingad prostitution för sin ekonomiska utkomst.

Vidare undrar jag hur någon (såsom ”Lilla Moi”) vilken aldrig haft tillgång till vare sig en biologisk farsa eller biologisk morsa – förutom Ett Endaste par rekorderliga och oförvitliga fosterföräldrar – samtidigt kan bli anklagad för att i sin fagraste ungdom ha ”knullat” med sin biologiska syster vilken inte ens existerar på denna planet?

Fakta är att det finns en biologisk ”halvsyster” på mödernets (eller på framföderskans) sida. Vilken jag i vuxen ålder under helt platoniska och kamratliga former har talat frispråkigt med vid några få tillfällen för att få personlig vetskap om vem hon är och vad hon står för, etcetera.

Hallå! — Det är med andra ord hög tid för ett kollektivt uppvaknande inom ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” – anser jag.

Det finns betydligt viktigare saker att fästa sin uppmärksamhet vid nu när en global miljökatastrof flåsar alla och envar i nacken.

 

Mvh
”Lilla Moi”

Apropå
Drottning Christina
(”Kung Byxlös”)


”En bör alltid tala sanningen,
men vissa sanningar
bör inte sägas.”

 

Mvh
”Den Intetsägande Matronan”

Apropå
Mental Förvirring & Rasfördomar


Hon är en skabbig rasist och ingen ”renrasig” Svensk.
Han är en fattig riddare och ingen NaziSharia-Svensk.

Waow! – Vilket Par – Eller hur?

 

Apropå
Galghumor


Fråga:

Vet ni varför lappslimerna norr om Blatteälvá är de drygaste och mest ensamma människorna på jorden?

Svar:
Därför att de är så fruktansvärt antisociala och dumma i huvudet att de endast kan samtala med sin egen underutvecklade sort – precis såsom muslimerna gör.

 

Mvh
”Den Sanningssägande Marodören”

Apropå
”Hög Intelligenskvot”


När SD upplyser alla och envar om att ”Moder Svea” håller på att förblöda, då lägger NaziSharia-älskarna (eg. de fascistoida och nekrofilrigida landsförrädarna) endast över Henne ett gammalt skynke, för att slippa se eländet och beordrar strängeligen SD att hålla tyst om den skenande socioekonomiska förvecklingen inom nationen.

 

Mvh
”Den Demokratiska Fosterlandsälskaren”

Apropå
Politisk Korrekthet
&
Svensk Dumdrivenhet
eller
”Lukrativa Shariaschalar”Jag vet inte om en skall skratta eller gråta åt följande:

I vilket fall som helst rekommenderar jag alla infödda och arbetslösa ungdomar i Sverige att ta på sig en shariaschal och ge sig ut på arbetsmarknaden för att söka arbete – inte minst bland restauranger och caféer – samt envist vägra till att avlägsna shariaschalen på uppmaning från arbetsgivaren i NaziSharia Unionen Nya Sverige .

Skulle ni händelsevis genom nämnda förfarande nekas anställning och/eller arbete på grund av shariaschalen bör ni omgående stämma arbetsgivaren för ”diskriminering” och få ut ett ansenligt skadeståndsbelopp (ca. 45.000 SEK) så ni har lite ”lättförtjänta extrapengar” att röra er med under den påfrestande arbetslösheten.

Nämnda skadeståndbelopp borde egentligen tagas direkt ur statskassan (det vill säga från samtliga godtrogna skattebetalare) och inte som nu, endast drabba enskilda och infödda medborgare, vilka under strävsamma förhållanden driver småföretag för sin utkomst inom fäderneslandet och vet vilken affärsstrategi som fungerar bäst för att inte behöva göra en oönskad konkurs eller gå med brakförlust.

Ta hellre lärdom än att underskatta uppfinningsrikedomen hos underkuvade människor från den tredje världen. Synnerligen då det gäller att hitta på finurliga och lukrativa sätt att komma över lättförtjänta penningar inom ett ”politiskt korrekt” men genomkorrumperat och ytterst dumdrivet (före detta) välfärdsland som har problem med både utbredd ungdomsarbetslöshet och en vansinnig mass-invandringspolitik.Tanken är alltså:

Om samtliga arbetssökande ungdomar bär en shariaschal och förvägras anställning borde ganska många arbetslösa ungdomar i Sverige kunna få ut ett ansenligt ”skadeståndsbelopp” för ”diskriminering” enlig gällande lagförordningar.

Om inte ”shariaschalsförfarandet” fungerar är det i sin tur bara till att stämma DO för ”diskriminering” av infödda medborgare med shariaschal.


Eller har möjligen ”Lilla Moi” missuppfattat någon viktig detalj i kråksången?


Om en måste ha ”papper” på en viss religionstillhörighet är det bara till att starta en ny religion och kalla den för ”De Arbetslösa & Sverigefödda Shariaschalsbärarna” eller något annat lika fyndigt och beskrivande.

Varför inte använda den beklagliga ”ungdomsarbetslösheten” åt både fredligt sinnade protester och kreativa problemlösningar för att sätta ytterligare press på regeringen och de självcentrerade kapitalisterna?

Hellre det än att vara lat och självdestruktiv eller att ägna sig åt ett hejdlöst krökande och knarkande. Gör tiden levande istället för att döda den.

Den fredligt sinnade metoden ”passivt motstånd” betyder absolut inte att en endast ligger i en verklighetsfrånvänd soffa utan att ”göra” något. Eftersom det också är att ”göra” något. Eller hur?

Undertecknad är absolut ingen ”ansvarslös uppviglare” eller ”politisk värsting” utan endast en frisinnad inspiratör med en viss kärlek för den cybernetiska rymden och vilken inte minst hyser en stor kärlek till både demokratiska samhällsformer och till människorna inom fosterlandet Sverige.

Betraktat ur ett globalt och/eller universellt perspektiv hyser även jag en stor respekt och djup aktning inför tanken på ett både folk- och regeringsunderstöttat upprättande av människovärdiga och framtidsbevarande samt miljövänliga och naturtillvända Ekobymodeller.Alltså:

Här förespråkas ivrigt under fredliga och demokratiska former en återgång (inte ”tillbakagång”) till mera äkta och naturtillvända seder och bruk.


Med möjligheter till ett multikulturellt och hypermodernt ”folkhem” med en avancerad och nutida teknologi för ”kroppsbesparingar”. Vilket även kan medföra ett gynnsammare samhällsklimat för en så gott som drogfri livsstil som är utan behov av psykofarmaka och annan ”välfärdsmedicinering”.

Inte minst ger den moderna teknikens landvinningar många tidsbefriande förutsättningar för en dogmfri andlig utveckling. För alla de andligen orienterade individer i samhället vilka under fullkomligt frivilliga former är mogna för både en personlig och andlig utveckling på planeten Tellus.Apropå paradoxen ”Det vallösa valet”:

Fri vilja gäller – Just take it or leave it – Valet är Ditt!

 

Med vänliga hälsningar
”Den Kärlekfulla Madonnan”
&
”Den Fredsälskande Bundsförvanten”

 

Karma Yoga # 1


Det är svårt att finna ett mera folkfjärmat och desintegrerat folkslag än ”halvlapparna” i Sunkbo City. Till och med hörselskadade och/eller döv-stumma folk med ett begränsat teckenspråk är betydligt mera sammansvetsade och integrerade med övriga människor på planeten Tellus.

 

Karma Yoga # 2


Det är obetänksamt att uttala sig possessivt om en äkta hora genom att exempelvis säga:

”Min nya Hora sitter på bussen och hoppas att jag skall missa avgången så hon slipper sitta och blunda hela vägen hem och låtsas som att det spöregnar.

Det är alltså ett dumdrivet tankefel att vara possessiv inom nämnda sammanhang därför att en äkta hora inte går att ”äga” (precis lika som med allting annat) – eftersom hon endast tillfälligtvis kommer att ”tillhöra” dem som har råd att betala kontant för hennes tjänster – om det inte är könummer och förskottsbetalning via Internet som gäller.

 

Karma Yoga # 3


Det finns lustiga exemplar av konstnärinnor även bland ”halvlapparna” inom den Mellansvenska Lapptundran – där somliga av dem exempelvis sysslar med att producera avkommor enbart tillsammans med musicerande spelemän – med samma slags hängivenhet som när andra samlar på en viss sorts frimärken.

På grund av kvinnobristen i modern tid kan man hos vissa lappmarksmatronor finna en stor kull på fyra till fem ”spelemansungar” med lika många olika fäder i bakgrunden.

Polyandri är den äktenskapsform som tillämpas i Ladakh i ”Lilla Tibet” i norra Indien. Där kan fem till sex biologiska bröder vara gifta med en och samma kvinna på grund av den digra kvinobristen inom det karga bergslandskapet.

Den äldsta brodern räknas alltid såsom biologisk fader till det första barnet, det andra barnet tillräknas den näst äldsta brodern, och så vidare, och så vidare. No problems.

 

Karma Yoga # 4


Den utskruvade och sanningsfruktande borderlinebruden som trodde att precis allting handlade om henne – föredrar givetvis att umgås med de kufiska kufarna inom samhället vilka endast förleder och utnyttjar henne – detta kommer sig av att somliga av de genomskådande gentlemännen vet vem hon är och vilka antisociala och/eller asociala lyten hon lider av genom tidigare blixtsnabba sammanträffanden med henne.

 

Karma Yoga # 5

 

Kärringvälde & Kärringsverige


När både Kronprins Carl Philip Bernadotte och Prins Daniel Westling spelar ”andrafiol” bakom Kronprinsessan Victoria har kärringväldet inom Kärringsverige och/eller inom NaziSharia Unionen Nya Sverige talat sitt tydliga klarspråk ännu en gång.

Egentligen är det Daniel Westling som har funnit en prinsessa inom hovet och (kronprinsessan) Victoria som har fått sig en prins bland ”fotfolket”.

Det hela är ännu ett tecken på att männen bland ”fotfolket” är mycket dugliga.

[ Ps. Snart nog kommer bärsorten ”Jordgubbar” att omdöpas till ”Jordgummor” för att bättre matcha kärringväldet inom Kärringsverige. Ds.]

 

Karma Yoga # 6


Alla de ”fascistoida virrpannor” (eg. nekrofilrigida landsförrädare) vilka under en intensiv missantropi emotgår de fosterlandsälskande Sverigedemokraterna – borde konsekvensenligt med en likartad frenesi – också emotgå hela det Svenska Hovet och allt vad (pseudo-) Monarki och Prinsar och Prinsessor anbelangar.

Den stora knäckfrågan är om ”Nya Sverige” är en Pseudo-Monarki eller en Socialistisk Demokrati eller en Teknokratisk Republik eller en NaziSharia-krati med öknamnet ”NaziSharia Unionen Nya Sverige”?

I andra hyperförvirrade och motsägelsefulla ordalag är det kanske fråga om en ”demokratisk fascism” eller möjligen en ”socialistisk nazism” vilken representeras inom den extremt högerextrema nationen Nya Sverige?

Personligen känner jag endast till en enda människa vilken fortfarande är på fri fot och som har lyckats med ”att både ha kakan och att äta den samtidigt”.

 

Karma Yoga # 7

 


Rätt inställning i ett borderlinedrama:

Jag var helt såld på Henne och förälskad upp över öronen – men efter en tid fick jag reda på att Hon råkar vara en före detta prostituerad storstadshora i dess rätta betydelse och vilken har varit nersmetad med sädesvätska från mängder av oädla främlingar och knullsjuka storstadstorskar – det tycker jag är fruktansvärt avtändande.

Tack vare den stillatigande Buddha Sakyamuni och några Sakrala Birastunder ute i det fria kan inte den Mellansvenska kvinnobristen driva mig till vansinnets brant.

Både jag och Hon ”skäller” samtidigt under vanmakt och stor leda på den obarmhärtiga och skoningslösa karma vilken gör sig gällande inom det fascistoida teknokratsamhället och inte minst inom det muslimifierade svenska samhället – vilket driver harmlösa Sörlänningar till att helt förutsättningslöst flytta på sig till de ödsliga och folkfattiga breddgraderna norr om Dalälven – där social interaktion med obekanta människor anses vara ett patologiskt och/eller ett synnerligen onormalt beteende, ungefär som om vore det jämställt med en grov våldtäkt på förståndshandikappade människor.

Att på en platonisk och alldaglig nivå tilltala en obekant Norrlandsdam innebär också att en omgående blir falskeligen anklagad för ett ”vulgärt och hejdlöst flörtande” eller för att ”bedriva hor” på offentlig plats – samtidigt som en blir brutalt rekommenderad att ”hålla tyst” och att ”försvinna från orten” – eftersom den antisociala narcissismen inom den Mellansvenska Lapptundran saknar motstycke någon annan stans på jorden.

Kvinnobristen på den Mellansvenska Lapptundran framkallar givetvis sina mindre behagliga konsekvenser för de arma och kärlekstörstande männens del eftersom den spartanska och mycket sparsmakade tillgången på singelkvinnor gör att dessa av det övertaliga antalet singelmän betraktas antingen såsom ”lovligt byte” eller såsom prostituerade damer utan hallick.

I ett initialt skede är kvinnobristen säkert mycket charmerande för det ringa antalet singeldonnor, men i sin förlängning kan det inte vara annat än urtjatigt, frustrerande och mycket uttröttande med ständiga inviter och envisa uppvaktningar från efterhängsna och kärlekskranka singelmän.

 

Karma Yoga # 8


”World Wide Web”
Heter På Isländska:

Verldarvefurinn

På Svenska Heter Det:
Världsvidanätet
eller
Det Världsomspännande Nätet


På Island talar man ännu i dag så som folken talade i hela Norden före och under Vikingatiden.

Mycket intressant är att det finns regelverk för att bevara det isländska språket så oförvanskat som möjligt och att INTE importera eller låna ord från andra språk.

Låneord från andra delar av världen rekommenderas alltså i ett ursprungsspråksbevarande syfte att översättas till isländska och/eller att givas ett fornnordiskt uttal.

 

Karma Yoga # 9


See the world in a grain of sand, and heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hands, and eternity in an hour.

– William Blake.

 

Karma Yoga # 10


Många infödda ”Sverigesvenskar” är så fruktansvärt dumdrivna och söndermanipulerade av den Svenska Regeringens intensiva propagandapolitik att de i sin stora förvirring och bistra alienering tror att demokratiska värden bättre går att upprätthålla om de supportrar intoleranta och despotiska islamister och nazister – samtidigt som de emotgår de infödda Sverigedemokraterna – vilka seriöst arbetar för ett upprätthållande av folkrätten samt verkar lika seriöst för ett bevarande av demokratiska principer.

Det är både kusligt och spännande att bo inom en extremt högerextrem nation vilket ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” utgör i dagsläget och vars innevarande demokratiska principer sakta men säkert urholkas genom den islamistiska mass-invandring till riket.

 

Karma Yoga # 11


När ”halvlapparna” i södra Norrland vill hävda sin manlighet samt undvika att drabbas av homofobi i sällskap med andra män börjar de genast att åbäka sig genom att tala om vapen och eldvapenhantering för att framstå såsom mera machoaktiga och respektingivande.

 

Karma Yoga # 12


Visst är det lite väl patetiskt (högtravande) när en obildad och lågt stående serveringspersonal och/eller ett vanligt bartenderfolk i ett mindervärdeskompenserande syfte – under både diskriminerande och fullkomligt illegala former – ägnar sig åt att portförbjuda fredliga författare och multifasetterade konstnärer, vars frisinthet och liberala åsikter de för sitt liv inte kan förlika sig med, på grund av den antisociala och nekrofilrigida människosyn de hyser inom sig.

Sådana hyperpatetiska och superarroganta folksorter borde verkligen syssla med något helt annat än kundservice bland bildade filantroper och demokratiskt orienterade människor vars självframtoning vilar på både alltruistiska och empiriska grunder.

För dessa synnerligen intoleranta och despotiska ”servicemänniskor” vore det lämpligare att under en tid tjänstgöra såsom hunddressörer inom en kennelklubb eller att vara verksamma såsom djuruppfödare på en bondgård eller liknande.

För nämnda intoleranta samt despotismpräglade och inte minst självblinda servicefolk – vore det alltså mycket lämpligt att först och främst lära sig förstå hur lågt stående och instinktsdrivna djurarter fungerar – innan det socialt underutvecklade servicefolket ger sig i kast med både fullmogna och allmänbildade människor vilka är både uppvuxna och fostrade inom det demokratiska samhället.

Den insiktshöjande bekantskapen med olika slag av primitiva djurarter lär vara en utmärkt början – för att därefter arbeta sig uppåt till ett betydligt mera komplicerat och toleranskrävande interagerande – bland bildade och sofistikerade mänskliga varelser.Var god observera:

Ovanstående avsnitt är lika som allt övrigt skriftmaterial inom hemsidan EkobyAllians & FutureTree avhandlat i ett välmenande syfte för gynnandet av en betydligt tolerantare och mera öppenhjärtig samverkan bland framtidens olika människoslag.

Karma Yoga # 13


Eftersom jag i egenskap av så gott som bankrutt men buddhistorienterad kosmopolit är både lyhörd och integrerad med hela planeten Tellus känner jag även en genuin samhörighet med alla dess olika folkslag.

Tyvärr har jag lite svårt för att på egen hand förstå när det är dags att avvika från den sociala scenen – synnerligen bland nationalpatriotiska och lokalt särpräglade sällskap vilka hyser narcissistiska drag som vilar på en antisocial grund – men av artighetssjäl är tillfälligt förtäckta för ”outsidern” och/eller för den icke-initierade medborgaren.

Vid dessa för mig högtidliga undantagstillfällen brukar jag inom ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” upplysa de närvarande folken om att det är i sin fullaste ordning med en vänlig tillsägelse så fort min närvaro blivit överflödig och inte längre är önskvärd inom den tillfälliga konstellationen av människor.

Jag rättar mig omgående efter en vänligt sinnad tillsägelse eftersom jag inte har för vana att ”ställa till med scener” eller att vara medvetet obekväm inom de sociala sammanhang där samtliga obekanta människor eller så kallade främlingar betraktas såsom simpla barbarer eller såsom potentiella fiender.

 

Karma Yoga # 14


Esoteriskt Rymdskämt:

Vet du på vilken planet de flesta innevånare från ”Sunkbo City” hamnar efter att ha avverkat jordelivet?

Nej – ingen aning!

Först och främst hamnar deras särpräglade och enfaldiga Själar på Månen eftersom den mest av alla olika spirituella världar i universum påminner om deras ”socialt inavlade” (eg. narcissistiska) och antisociala snikenhetsvälde.

Efter tre- till femhundra år på Månen teleporteras deras före detta despotiska och hypersnikna Själar för ytterligare rening på en avlägsen planet inom en obekant galax vilken dryper av spottloskor och av slem samtidigt som den avger både vidriga och anfrätande ångor vilka mest av allt påminner om en kombination av transpiration och urin eller av andra mycket illastinkande och oädla gasformer.

Efter årtusenden av grundliga reningsprocesser inom olika spirituella världar med tillhörande eftersatta och underutvecklade planeter – vilka givetvis inbegriper paradisiska helveten och luciferiska paradis – kan deras före detta superegoistiska och hyperunkna Själar slutligen påbörja ett uppstigande till de Högre Andliga dimensionerna.

 

Karma Yoga # 15

 

”Demokratisk Fascism”

är precis lika osannolikt som en

”Monogam Hora”.

 

Karma Yoga # 16


Det fanns en gång i tiden en schizoid och vidrig borderlinerslampa med härkomst från den östra delen av Mellansverige. Vilken av synnerligen diffusa anledningar, på vinst och på förlust, hade flyttat norrut till den södra delen av det ödsliga och folkfattiga Norrland.

Efter en teatralisk initiering inom den lilla landsbygdsorten utövade hon mycket snart ett fruktansvärt dåligt inflytande på traktens alla understimulerade ungdomar och annat socialt förfördelat lapptundrefolk.

Genom att i egenskap av ensamstående moder gömma sig bakom sina båda skolmogna barn samt genom att använda både folkdanslaget och kyrkokören – såsom täckmantel för sitt både patologiska och amoraliska beteende – fick hon inom en kort tidsrymd de lättlurade samt godtrogna och narcissistiska lapptundrefolkens stora gunst och aningslösa förtroende.

Det både överstyrda och makabra kärringväldet bland lapptundrefolken och den envisa kvinnobristen inom landsbygdsorten utgjorde endast en ”god segelvind” under hennes promiskuösa och dekadenta framfart bland de kärlekstörstande männen inom det södra Norrlands annars så antisociala och narcissistiska farvatten.

Ingen av de infödda lapptundrefolken förstod hur det hela hade gått till väga – men snart nog kom det från flera olika håll fram att den ensamstående modern hade kopulerat med så gott som alla av traktens både godtrogna och virila singelmän – utan att någon enda av dessa kärlekskranka män hade kommit underfund med att hon endast utnyttjade sig av den vitt utbredda och så förhatliga kvinnobristen bland den godtrogna och lättpåverkade landsbygdsbefolkningen i södra Norrland.

För att flytta eventuella ”ludermisstankar” och/eller ”horfokus” bort från sig själv och för att intakt bevara sin svårgenomskådade täckmanel såsom varande en ”ansvarstagande och skötsam tvåbansmoder” gick denna märkliga ”hona” under den senare hälften av 1980-talet så långt – att hon genom vidriga lögner och oanständigt förtal till och med lyckades få vissa av de socialt ofärdiga medborgarna bland lapptundrefolken i södra Norrland – till att tro det fanns en förråad och samvetslös statsministermördare inhyst bland det ansvarstagande samt framtidsvärnande och fredliga ”Gröna Vågen -folket” (eg. de seriösa Antroposoferna och den globala Miljörörelsens alla muntra medlemmar), vilka ett helt decennium före hennes bisarra ankomst, hade ”invandrat” till den gammalmodiga och anrika glesbygdsorten med sin vackra och relativt oförstörda natur med dess rena fjälluft.

Me andra ord var det både singelmän och hela familjer vilka blev hårt drabbade av hennes besinningslösa och depraverade framfart inom den södra delen av Norrland.

Det bakomvarande psykologiska motivet till hennes dekadenta och despotiska agerande är ännu i dag höljt i en fantasieggande och mystifik dunkelhet. Möjligen är det ännu ett svårdiagnostiserat fall av münschausens syndrom som spökar bland intet ont anande medborgare.

Kanske var det rent utav den hägrande statsminister-mördare-belöningen på 50.000.000 SEK – vilken genom sitt bedrägliga och sinnesduperande sken – fullständigt förvrängde synen på den finansiellt utblottade och ensamstående tvåbarnsmodern under den senare hälften av 1980-talet.

För att i korthet skildra hennes personliga historia var det möjligen den ”astronomiska penningsumman” vilken under fullständigt korrumperande former förledde den före detta tjackpundarhoran och tätortskleptomanens verklighetsbild.

Med andra beskrivande ord finns det uppenbarligen väldigt många ”lustiga små varelser” uti vår Herres Hage.

Den mentalt sunda människa vilken inte drar vishet och lärdom därur kan inte vara annat än fruktansvärt dum i huvudet.

 

 

Karma Yoga # 17


Vissa människor mår så fruktansvärt dåligt att de missunnar andra människor deras sparsmakade lycka.

 

 

Karma Yoga # 18På Tal Om:

”Prästens Lilla Herrelösa Incestkråka”

eller

”Aladdins Vrålkåta Gratisslampa”Den bi-polära samt lättlurade och stortrutade Donna Virrpanna alias ”Aladdins Gratisslampa” – är sin fascistoida Moder upp i dagen – vilken också finner sina älskare och artfränder hos inbilska blandmissbrukare med en amatörkonstnärsmässig täckmantel och/eller hos intoleranta och despotiska besserwisser-islamister/nazister.

Efter att vid ett krogbesök kapitalt ha misslyckats med att lura till sig en ”snabbis” från en riksbekant och världsvan skådespelare/konstnär/poet – skämde den unga damen först och främst ut sig själv inom den lilla byhålan. Genom att under flera år slå sig i lag med en gammal, grånad och flintskallig storstadsluns alá missbrukare och fyllebult. Vilken i ett förledande syfte påpackade henne de mest nedsättande och märkvärdiga ”upplysningar” gällande både bekanta- och obekanta folk i omgivningen.

Eftersom Donna Virrpanna alias ”Aladdins Gratisslampa” i sin bi-polära lappmarksenfald och i sin stora incestdesperation längtade efter en lättillgänglig manslem – valde hon att tro på samtliga av de förvildade lögner den förråade fyllebulten och missbrukarelunsen producerade både i ett fasthållande och i ett underhållande syfte. Detta perverterade beroendeförhållande uppkom eftersom fyllebulten av förståeliga själ inte hade tillgång till ett ”monetärt strypkoppel” för att hårt binda henne till sig såsom brukligt är bland materiellt välbärgerade folk.

När hon väl vaknade upp inför den bisarra verkligheten försökte hon intensivt att få det hela ”ogjort” – genom att pippa med den ena bondlurkssnubben märkligare och omognare än den andra – vilket gjorde att hon endast trasslade till det hela ytterligare och bidrog till att göra den redan så otroligt ”slemprekära” situationen ändå mera komplicerad och föraktlig bland alla de så kallat välanpassade medborgarna.

Slutligen hamnade hon i ”bingen” ihop med några rovhungriga och sexuellt frustrerade islamister – vilka under amoraliska former samt under en fullkomlig hänsynslöshet – utnyttjade sig utav allt mellan regeringens islamisttillvända mass-invandringspolitik till kvinnobrist och incestoffersproblematik inom avfolkningsbygden i Östeuropa.Hos de sistnämnda islamisterna hette det likgiltigt:
”Denna lättlurade och utnyttjningsbara Virrpanna alá Sverigeslampa har ju inget annat att välja på än föraktliga ’lösnummer’ och märkvärdiga engångsligg med stor risk för våldtäkter och vidkommande veneriska sjukdomar i sitt perverterade följe. Denna ’lösnummersituation’ och/eller ’lösnummermutation’ uppkommer eftersom ingen vettig och anständig människa i längden vill ha att göra med en illojal samt bi-polär och promiskuös slempropp alá Sverigeslampa.”Fakta 1:
Det har i förskräckelsens namn också visat sig att de flesta lösaktiga Sverigeslampor, vilka flörtar hej-vilt med araber och islamister, syner om sist är ute efter att få uppleva ett brutalt analsex – eller i allra värsta fall – är de ute efter ett synnerligen kontroversiellt samt socialt- och emotionellt invalidiserande ”gangbang”, eller som det heter på ren svenska, ett perverterat och feghetsbaserat gängknull där kvinnans samtliga ”hål” blir både hårt och skoningslöst penetrerade av ett respektlöst grabbgäng vilka är ”låtsasförnäma” i ett initialt skede men snart nog visar sig bestå av synnerligen förråade brushuvuden från det fascistoida islamväldet vilket hyser en förtryckande och makaber kvinnosyn.

Med andra moderna och hyperaviga stavelser är somliga ”Sverigeslampor” ute efter att bli ”påsatta” i sitt snikna och ägandeinriktade, eller snarare, i sitt promiskuösa och fullständigt perverterade rövhål – av de parasiterande och frenetiskt lismande ”islamistblattarna” med ursprung i mansdominerade och kvinnoförtryckande ökenkulturer med en fanatisk religionsutövning – vilken gör att de bland den kunniga och kulturmedvetna allmänheten inom de Västerländska samhällena mest av allt framstår såsom ”nerdrogade fyllkajor” eller såsom påtända och omdömeslösa narkomaner.

Under både förvillande och förledande former, bland de mindre kultur- och ideologibevandrade Sverigefolken, gestaltas alltså de intoleranta och despotiska islamisternas uppträdande på den sociala scenen under så kallade sobra eller icke-kemiskt intoxikerade förhållanden.

I själva verket utnyttjar- och parasiterar de affärsinriktade och penninghungriga islamisterna på Västerlandets sociala och materiella tillgångar. Utöver att de nyttjar sig av de godtrogna Sverigefolkens ”gigantiska pizzahunger” och socialt förenande alkoholvanor med sina välförankrade rötter i den Fornnordiska Storhetstiden.

Dessa kulturellt betingade vanor bland de moderna Nordborna bidrar oförtjänt till ett (intolerans- och despotismfrämjande) ”kassaklirr” för de konsekvensfjärmade (islamist-) absolutisternas del.

Islamisternas affärsetik inom restaurang- och krögarenäringen är med andra ord ett direkt plagiat av en samvetslös och penningfixerad knarklangarestrattegi vilken avyttrar och försäljer (illegala) droger till ungdomar och annat folk, utan att för egen del nyttja sig av de ”sakrala förtäringsämnen” vilka så frikostigt förmedlas till alla de socialt understimulerade medborgarna.Fakta 2:
Egentligen ville (den bi-polära) Donna Virrpanna alias ”Aladdins Gratisslampa” inför allmänhetens folkfördömande ögon framstå såsom en ”anständig yrkeskvinna” – vilken inte förstod att männen endast utnyttjade hennes incestoffersbaserade lättleddhet – under en utbredd kvinnobrist och under ett despotiskt islamistherravälde på den utarmade landsbygden i Östeuropa. För hennes del är kärlek, medkänsla och ömsesidig respekt fullständigt obekanta och främmande teman i relationen mellan man och kvinna. Desto värre kan hon allt om de knullsjuka och kufiska ”gatutorskarnas” olika förfaranden och tillvägagångssätt. Förvisso är detta ”gatutorskskunnande” inget komplicerat ämne att tillgodogöra sig för människor med en så kallat normal IQ-nivå.

Utöver den ”sociala floppen” – resulterade hennes bi-polära manslemseftertraktande (på grund av hennes eftersatta och undermåliga folkomdöme) till att det uppstod några synnerligen bisarra och mycket ansträngande ”trekanter” – med tillhörande dubbeltrubbel alá svartsjukedrama emellan de inblandade männen. På kuppen fick sig ”yrkeskvinnans” lantliga anständighet irreparabla skador eftersom hon tidigare varit uppbackad av en både respekt- och förtroendeingivande täckmantel.


Fakta 3:
Hon är så fruktansvärt narcissistisk bara för att hon en gång i tiden har kopulerat med sin egen farsa. Därför tror hon i sin enfaldiga människoalienation att så gott som samtliga vuxna män är ansvarslösa narcissister och stora mansgrisegoister.

I sammanhanget är det gynnsamt att känna till att en gatuhoras allra bästa vän är en nyöppnad förpackning med våtservetter.

 

Karma Yoga # 19


Ni har absolut inte ”förstört” för mig och henne.

Inte heller har Ni ”förstört” för hon och honom.

Ni har snarare räddat mig från en bi-polär och superäcklig donna, med en förvisso respektabel, men för de flesta oinitierade lantisar, något svårgenomskådad täckmantel.


Med andra välmenade ord:

Ni har besparat mig ännu en överstyrd och inbilsk lappmarkshora vilken i kvinnobristens tecken har lagt sig till med empatibefriade storstadsfasoner för att kunna utnyttja så många sexuellt drivna och rovhungriga män som möjligt.

 

Karma Yoga # 20


Ursäkta om det i dagsläget låter lite tjatigt, inskränkt och otroligt konservativt – men vilken anständig man vill fullkomligt sanningsenligt berätta för sin eventuellt framtida barnakull/avkomma – att deras Mor i sina allra vildaste ungdomsår varit en ”Billig (incestoffers-) Hora” i ordets rätta betydelse?


[ Ponera att någon (icke-föräldra antastad) individ ur den eventuellt framtida barnaskaran också skulle vilja bli en ”Billig Hora” för att så mycket som möjligt efterlikna sin ”uppfinningsrika” (eg. fadersutnyttjade) Modersfigur.]

 

Karma Yoga # 21Uppöppnad teaterridå hos ”Bi-polär Teatern” i Göteborg:

Jag behöver snarast möjligt en ny ”älskare/älskarinna” (eg. knullkompis) alá levande dildo och jag är öppen inför alla snuskiga och dubbelmoraliska förslag.

 

Bi-polär Borderliner

 

Försluten teaterridå hos ”Bi-polär Teatern” i Göteborg:

Jag har skaffat mig en ny ”älskare/älskarinna” (eg. knullkompis) alá levande dildo och vill vara obesvärad av andra ”älskare/älskarinnor” ända fram till dess att jag har fått nog av den innevarande.

 

Karma Yoga # 22


Grattis!

För en nyinflyttad mansperson är ”Högsta Vinsten” inom den Mellansvenska Lapptundran:

”En lättledd och illojal samt överstyrd och bi-polär borderlinehora med ett undermåligt omdöme gentemot fullvuxna människor.”

Grattis igen!

 

Karma Yoga # 23

 

Viktigt meddelande till alla nyanlända

”Sverigeblattar”

angående alla de fagra

”Vikingakvinnorna”

i Norden:

”Se – men inte röra.”

”Det skall alla
(våldsbenägna och parasiterande)
Islamister göra!”

 

The Universal Defender:
Accept no rape of any human being!

 

Karma Yoga # 24

 

Ansvarsbefriat & Makabert Kärringvälde


Medan jämställdhetskrävande och mansförtryckande ”feminister” och/eller ”rödstrumpor” eldar upp 100.000 SEK i sedlar – rotar många hem- och arbetslösa Sverigemedborgare runt bland soporna – för att finna något som kan medverka till att dryga ut den sinande hushållskassan.

Hittills har många Sverigemän ansett att lika lön för lika arbete är i sin fullaste ordning men att återstoden av det så kallade jämlikhetspratet lika väl kan skippas.

Efter feministernas offentliga penningbrasa i Almedalen på Gottland förstår alla och envar varför de så kallade feministernas ansvarsbefriade och ego-centrerade ”jämställdhetskamp” starkt kommer att ifrågasättas bland de mera mogna och ansvarskännande männen.

Detta eftersom ingen enda vettig människa bokstavligen eldar upp sina surt förvärvade penningar på en offentlig mötesplats i syfte att få högre lön, bättre anseende och mera förtroende inom det politiska samhällsengagemanget.

Penningbrasan i Almedalen är endast ett överkaxigt och kontraproduktivt förfarande vilket förvandlar de jämställdhetskranka kvinnosakskvinnorna till urblåsta spånhuvuden vilka aldrig någonsin bör givas stor makt och politiskt inflytande.

I vilket fall som helst borde den politiska makten bland (jämställdhetskranka) kvinnosakskvinnor kraftigt inskränkas under frånvaron av mogna samt människotillvända och ansvarskännande män.

De härtill mera mogna samt humanistiskt orienterade och ansvarskännande männen kan efter ingående ärendegranskningar med utgångpunkt i ett helhetsperspektiv framföra de mindre ansvarskännande och/eller de mera omogna kvinnornas olika önskemål i politiska angelägenheter.

För att på ett positivt vis gynna både individer och allmänhet i ett världsbevarande och holistiskt perspektiv.

 

Karma Yoga # 25


Nyckelordsbeskrivning av promiskuösa och lättfotade Sverigeslampor – så kallade Nattfjärilar – vilka missbrukar och använder sin (ofta välansedda) yrkesroll såsom täckmantel i ett dekadensfrämjande syfte:

Okristlig – illojal – lättlurad – lättledd – opålitlig – överstyrd – inbilsk – desperat – förledd – utnyttjad – bipolär borderliner och stursk kukjägare med dåligt självförtroende och undermåligt omdöme beträffande människor.Fakta:
Hon är så fruktansvärt narcissistisk bara för att hon en gång i tiden har kopulerat med sin egen farsa. Därför tror hon i sin enfaldiga människoalienation att så gott som samtliga vuxna män är ansvarslösa narcissister och stora mansgrisegoister.

I sammanhanget är det gynnsamt att känna till att en gatuhoras allra bästa vän är en nyöppnad förpackning med oanvända våtservetter.

 

Karma Yoga # 26


Kundaliniunderminerande Tankegång

alá

Egobefrämjande Självframställning”Jag är född till att vara konstnär och författare.”

”Hittills har jag så gott som enbart sysslat med ingående samhällsundersökningar i ett skrivmaterialsinsamlande syfte.”

”Det ideellt betingade och spontant producerade skrivmaterialet på webbplatsen EkobyAllians & FutureTree – bör av den gode och allmänbildade läsaren betraktas som om det endast vore en talares diskreta och uppfriskande harkling under en konstpaus – innan denne med hängivenhet och på stort allvar tar till orda och påbörjar sitt livs viktigaste anförande i talarstolen.”

 

 

”MOTHER ZUPERIOR”

 

I Love You Too!

I Prefer Love Rather Than Hatred.


Det är fullt förståligt om din incestdrabbade dotter i ett självbevarande syfte har skyhöga tankar om sig själv.

Tyvärr är jag alls inte intresserad av före detta prostituerade horor och lösaktiga slampor, annat än på en rent medkännande nivå, hur intressanta, oskuldsfulla och charmerande de än kan framställa sig själva mitt i bland vilt främmande och obekanta människor.

Bipolära borderlinepersoner kan vara eller bli farliga för omgivningen, eftersom den bakomvarande problematiken handlar om ett försummat och obearbetat livstrauma, vilket under årens ilande gång kan ha utvecklats till en mindre angenäm mentalsjukdom med tillhörande vanföreställningar beträffande medmänniskor i omgivningen, etcetera.

Med andra både kärleksfulla och uppriktiga ord behöver den inbilska och arma lilla incestdottern alls inte oroa sig för att jag skall vara intresserad av att ingå i ett partnerskap tillsammans med henne bara för att jag vid några tidigare tillfällen har visat henne både medkänsla och förståelse.

Det är alls ingen bra idé att bygga en parrelation på enbart sympati och medlidande. Synnerligen inte när ett oberäkneligt och obearbetat livstrauma ligger i ”bakgrunden” och vibrerar skumt.

Dessutom är mentalsjukdomar, även om de befinner sig i ett initialt skede eller fortfarande är icke-diagnostiserade, inget som amatörmässiga lekmän bör befatta sig med eller ”leka med” under lättsamma former för att avfärda det hela med en hyperegoistisk klackspark.

Utöver sympati och medlidande fordras betydligt fler emotionella komponenter och mänskliga ingredienser för att få ett ”vanligt parförhållande” till att fungera harmoniskt och/eller vara uppbyggande för de involverade parterna. Det skall gudarna veta.

 

”POLITISK ALKEMI”

FRAMKALLAR EN

PERVERTERAD FORM AV KÄRLEK

NaziSharia TeamWork
(Only For Perverted Lovers)

 

 

 

 


 

MAHAYOGA # 1

DOMESTIC PSYCHOLOGY


Tro det eller inte – men det finns fortfarande tokstollar i trafiken – vilka i första hand blir uppskrämda av självaste varningsmärket och inte för den överhängande risken inför en tragisk incident med den viltfara vägmärket i ett förebyggande syfte varnar för.

Jag vet ett hispigt fruntimmer som slutligen blev av med sitt körkort därför att varje gång hon fick syn på ett vägmärke som varnade ”risk för viltfara” så tvärbromsade hon och väjde undan för varningsmärket(!) – och när en livs levande samt stor och stark älg eller ett vilsekommet rådjur visade sig på vägrenen – trampade hon hårt på gasenpedalen i sin framdundrande automobil och tog sikte på den arma djurkraken i en desperat ansats att försöka preja bort den från vägbanan.

Vilken tvärkorkad toka! Eller hur ..?

 

 

MAHAYOGA # 2

 

”ORDKLOKT”


Den nya given för att undkomma alla de oanständiga och ofrivilligt ”friluftspinkande marodörerna” inom Nya Sverige – är att i anslutning till de småskaliga parkanläggningarna utplacera en mobil och skraltig Baja-Maja till förmån för alla demokratiskt orienterade men uppenbarligen antisocialt undanmanövererade samt godtyckligt diskriminerade (negativt särbehandlade) och förfördelade författare, konstnärer och poeter vilka med juridiska benämningar talat – har blivit illegalt och godtyckligt portförbjudna från de intoleranta och despotiska Islamist-Pizzeriorna och/eller NaziSharia-territorierna inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Alla här omnämnda samt intoleranta och despotismbaserade ”territorier” handlar självfallet om de genomsnuskiga och svenskhetsfientliga NaziSharia-territorier – vilka med alla tänkbara antidemokratiska medel och hyperkorrumperade svepsjäl – värnar- och månar om allt mellan Socialistiska Nazister och Inbilska Knarkare till alla de stackars Regeringsduperade Sverigemedborgare vilka anses vara islamisternas givna artfrände och bundsförvant under innevarande socialistiskt hjärntvättade samt antisociala och patologiska samhällsbetingelser.

 

 

MAHAYOGA # 3

Vanlig Bondfångarstrategi Bland Härsklystna Brudar

Med Ofrivillig Böjelse För Bögorienterad Masochism

Inom NaziSharia Unionen Nya Sverige


Hennes senaste ”grabbfångarstrategi alá svårfångad men djupt förälskad borderlinebrutta” är grundad på en så kallad omvänd psykologi – vilken innebär att hon snabbt som attan måste springa och gömma sig – så fort Han kommer inom hennes visuella synfält.

Om det på nämnda vis inte går att sporra Honom till fortsatt intresse – behöver hon bara blunda med ögonen och låtsas som om hon är fullkomligt ointresserad av Honom och att hon inte existerar på denna jord.

Undvikandeförfarandet påminner mycket om en neurotiskt betingad svartsjuka där den innevarande snubben (eller den incestuösa familjen) hotar den unga damen till livet om hon så mycket som ens tittar åt den förefallande trygga och överdrivet självsäkra ”rivaldjävulens” håll.

 

 

“Rivaldjävulens”
Hånfulla Kärleksförklaring:


Queen Of All Me Dreams

Jag rår inte över det, men var gång jag ser Dig, tänder det till på alla Tre (3) samtidigt:


1. Fysiskt 2. Emotionellt 3. Själsligt

Gäller Endast Den Hypervackra & Feminina
”Dakini-Lotta Fidelis”


Plats För Foto Av
(den tillkommande)
Kärleks-Dakinin
Since I Dont Have You...
På livets leda
råder kärleken bot.


[ Den älskvärda Donnan på den tålamodsprövande men fruktansvärt
uttråkande (spindelvävs-) bilden
har absolut inget ansvarssamband
med textinnehållet på hemsidan
EkobyAllians & FutureTree.]

Älska mig som mest
när jag förtjänar det som minst
för då behöver jag det som bäst.

 

 

En vän är den som vet allt om dig, men ändå tycker om dig.

 

 

Klimatkrisanpassad Kärleksanekdot:
Fördelen med Polarisar är att de hunnit nedsmälta innan de sammanstrålar med Söderhawets tempererade zoner.

 

 

Förutan kärlek framstår andetagen endast såsom en tickande fascistklocka alá Working Class Hero.

 

 

Kärlek & OS-sammanhang:
Tänk om även kärleken vore en hetsig tävlingsarena. Där det gäller att kämpa ihärdigt med både näbbar och med klor. För att vara ”bäst” av alla andra. För att kunna vinna sig en käresta, livskamrat och äkta vän.

 

 

Det är bättre att ha älskat och förlorat än att aldrig ha älskat.

 

 

Min uppdämda kärlek och undertryckta passion för Henne påminner mest av allt om den Amerikanska Hooverdammen i Las Vegas – givetvis helt förutan turbiner och nivåreglerande dammluckor.

 

 


Slut På
“Rivaldjävulens”
Hånfulla Kärleksförklaring

 

 

Ha! — Ha!

Nu blev Hon Lurad igen.


Aladdins Vrålkåta Gratisslampa
sitter där och är en mycket
Ful Filur.

 

Alls ingen ”Fin Fru” det är.

 

 

 

 

MAHAYOGA # 4

KÄNSLAN AV OBESVARAD KÄRLEK


Att vara en ”spetälsk kärleksfånge” på den ödsliga och folktomma Lapptundran i södra Norrland är antingen ett mycket trevligt helvete eller så är det ett jävligt struligt paradis.I nattens visdomsdröm Hon sade om alla fantasifoster liksom i förbigående:

”Alla och envar bör kommunicera rakt och ärligt med varandra – annars går en omkring på var sitt håll och inbillar sig en massa dumheter angående varandra – dumheter vilka oftast inte existerar på denna jord och vilka är till ingen som helst nytta för någon enda mänsklig varelse.”

 

 

MAHAYOGA # 5


De härsklystna ”Sverigeslampor” och/eller ”Aladdins Gratisslampor” vilka konsekvensenligt och artfrändemässigt fraterniserar sig med inbilska drogmissbrukare och parasiterande islamister, är i själva verket både demokratiförrädande Sverigehoror och nekrofilirigida Landsförrädare, vilka inte förstår vare sig sitt eget eller nationens bästa.Med andra svidande ord:
Dessa människor äro okunniga och nekrofiliorienterade besserwissers.

 

 

MAHAYOGA # 6


Det finns inget utrymme för fri vilja och spontanitet inom de krasst anala och nekrofilrigida teknokratsamhällena där den minsta lilla personrörelse är kalkylerande och förutbestämd.

Det går inte ens att under spontana former knalla ner till centralstationen eller till flygplatsen och köpa sig en resa – utan att långt i förväg ha reserverat sittplats och bokat färdbiljett – utöver att ”i god tid” ha ordnat med hotellrum eller bostad på den tillfälliga bestämmelseorten.

I dessa fascistoida och spontanitetsberövade (nekrofili-) lägen är det inte så värst märkligt att många människor hänger sig åt ett omåttligt krökande och åt ett harmfullt bruk- eller missbruk av narkotika, etcetera, etcetera. För att med hjälpen från artificiella berusningsmedel tillfälligt lyckas med att undfly en påtvingad och bisarr verklighet inom ett själlöst och hyperytligt (fascist-) samhälle.

Nämnda livshämmande och själsdödande samhällsavart med sitt ofrånkomliga löneslaveri för de ”lyckligast lottade” av arbetsföra individer, föder i sin tur hos de mindre lyckligt lottade själarna, både våldshandlingar och ökad kriminalitet. Vilket alltså även drabbar de godtrognaste av skattebetalare och så kallade välanpassade medborgare.

Allt har sitt analrigida och girighetsbaserade pris ... eller hur?

Frågan är om det konstgjorda fascistsamhällets brutala och hänsynslösa framfart, mitt i bland biologiska varelser, är ”prisvärt” i det långa loppet? Synnerligen nu i dagsläget när inte ens natur- och miljö på ett förutseende vis förskonas från dess destruktiva och nedbrytande influenser.

Med andra ord handlar det om att självaste fundamentet för mänsklig fortvaro på planeten Tellus har satts i en oroväckande gungning samt befinner sig i en kraftig obalans. Vilket innebär att vi alla är på en ödesmättad självförgörelsekurs – på den av stor rovlystnad och av en gigantisk girighet – så svårt klimat- och miljösargade planeten Tellus.

Hela den innevarande mänskligheten ligger mycket illa till om ingenting vettigt görs och krafttag tages redan här och nu för att rädda så mycket som möjligt av planetens inneboende spontanitet och livfullhet. Vilket givetvis kommer att gynna alla de kommande generationernas vé och väl på planeten.

Den innevarande mänskligheten på planeten Tellus har under den teknokratfascistiska industrialismens perverterade era blivit så fruktansvärt schizoid och sjuklig att den tror sig vara både oberoende och fristående från självaste Moder Natur.

Med en ökad miljömedvetenhet är det fortfarande möjligt att ta ut en ny riktning för samhällsutvecklingen med hjälp av de teknologiska landvinningarna som hittills har frambringats på både gott och på ont. Mestadels ont och naturnedbrytande vad det verkar.

De uppkomna erfarenheterna från socioekonomiska och geopolitiska förehavanden inom dagens globala teknokratsamhällen, bör i möjligaste mån korrigeras till ett klimat- och miljövärnande arbete, vilket syftar till att skapa en hållbar och mera harmonisk framtidsutveckling som är naturtillvänd och människovärdig.

Den innevarande ”samhällsordningen” påminner i dagsläget mest av allt om ett hänsynslöst och ursinnigt men välorganiserat kaos.

 

 

MAHAYOGA # 7


Att infödda Sverigemedborgare ... av nyinvandrade samt intoleranta och despotiska islamister, på illegala samt godtyckliga och/eller uppdiktade grunder ... blir restaurang- och krogportade inom en uttalat demokratisk nation – är en sak.

Men att samma nations lagföreträdande polisväsende/ordningsmakt och diskrimineringsmyndighet (DO) öppet och ohämmat uppbackar antidemokratiska influenser samt håller diktatoriska och religionspolitiska värstingfanatiker om ryggen – är en helt annan femma – vilket oavkortat leder till ett urvattnande av de innevarande demokratiska rättigheterna för de infödda Sverigemedborgarna.

Förfarandet beskriver kort och gott hur en före detta demokratiskt orienterad nation, genom en regeringsdespotisk samt antidemokratisk och genomkorrumperad mass-invandringspolitik, smygvägen via och under en frenetisk intensitet, på mycket kort tid, genomför en synnerligen dumdriven ansats till muslimifiering av den (före detta) demokratiskt orienterade Sverigenationen.

Detta fascistoida och odemokratiska övergrepp på infödda Sverigemedborgare försiggår över huvudet och rakt framför ögonen på dem. Det är möjligt att genomföra eftersom det hela går under falska och folkförledande benämningar såsom ”multikulturell berikning” och ”flyktingmottagning” där permanenta uppehållstillstånd godtyckligt delas ut till höger och till vänster.

Det handlar alltså om anti-demokratiska samt vilseledande och bortkollrande propagandabenämningar vilka på både ett selektivt och diktatoriskt vis främjar redan penningstinna och materiellt välbärgerade islamisters invandring till den (före detta) demokratiskt orienterade Sverigenationen.

Den eller de människor vilka ”köper” eller ”går på” en så fruktansvärt diskriminerande och genomkorrumperad regeringspolitik, är endast en toppriden och bortkollrad ”femfemma” – vilken alls inte är värdig att vistas inom en nation som anses upprätthålla en så kallad öppen demokrati – där samtliga (demokratiskt orienterade) individer har ett medborgaransvar inför upprätthållandet av samtliga demokratiska värden och grundläggande demokratiska principer.

Nämnda kärringaktiga regeringsdespotism och godtyckliga diskrimineringsförfarande gentemot demokratiskt orienterade medborgare är endast hemmahörande inom totalitära fasciststater.

På ovan enkelt beskrivna, samt inte minst despotiska och antidemokratiska sätt, har ”NaziSharia Unionen Nya Sverige uppkommit”.

Amen.

 

 

MAHAYOGA # 8HUMORBETINGAD HÄRSKLYSTNAD

eller

ÖVERKAXIG STOCKHOLMAREHör upp nu – era satans bonnlurkar å’ trögfattade snéseglare – för ja’ säger detta En Endaste gång!

Ja’ kommer från Den Kungliga Huvudstaden.

Ja’ e’ allså’ född Stockholmare – å’ ja’ tänker dö’ Stockholmare.

Ja’ gillar å’ härska efter eget tycke – å’ får ja’ inte härska fritt å’ oinskränkt i alla lägen – kommer ja’ att härskna till ganska så ordentligt.

Dää’ skall Ni ha jeeevligt klart för Er allihopa!

Utvecklingsmässigt sett e’ ja’ så fruktansvärt högt stående – att när det ”brakar loss” hos Er underlägsna bonnläppar – tar det ungefär trettiofem år innan ljudet från just det braket har nått ända upp till min avsevärt avancerade och synnerligen aktningsvärda nivå av varseblivning. Bara så ni vet.

 

 

MAHAYOGA # 9

 

SPIRITUELL HEMLÄNGTAN


AJNA
”Det Tredje Ögat”
(mellan ögonbrynen)
är en andlighetsbaserad symbol för
intuition/samvete/överjag.

 

 

MAHAYOGA # 10

 

SMYGFASCISM OCH BEGREPPSFÖRVRÄNGNING

eller

FALSKHETSBASERAD FASCISTPROPAGANDA


Inom ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” har demokratins åsikts- och yttrandefrihet – omstöpts till att betyda ”främlingsfientlig hets mot folkgrupp” – i det fascistoida syftet att få tyst på kunniga och ”oppositionella” (eg. demokratiskt orienterade) samhällselement.

Efter den genomruttna och hyperkorrumperade ordomstöpningen och/eller efter den vedervärdiga ordtransmutationen, handlar det hela fullkomligt felaktigt och bakvänt, inte längre om en demokratiskt orienterad och faktabaserad informationskampanj gällande falska ideologier och deras religionsfascistiska livsåskådningar med tillhörande åsiktsrigiditet och/eller åsiktsfascism.

De tillsyftade religionsfanatiska och falska ideologierna är ur ett socialpsykologiskt perspektiv endast otidsenliga och folkförtryckande plagiat – eller alternativt är de endast otidsenliga och folkförtryckande synonymer – till västerlandets diskriminerande och pseudeovetenskapliga så kallade raslära och/eller så kallade rasbiologi.

 

 

MAHAYOGA # 11

 

”LIKA BARN LEKA BÄST”


Många av ”halvlapparna” på den ödsliga och folktomma Lapptundran i södra Norrland ljuger lika fegt, ohämmat och samvetslöst som deras artfränder kan göra bland de härsklystna och inbilska knarkarna och bland de intoleranta och despotiska islamiterna.

 

 

MAHAYOGA # 12

 

Alltför många gånger har de överlägsna
och urtråkiga Sverigesvenskarna sagt:


”Lyssna inte till den där dumme klimat- och miljökämpen – för han är bara en självlärd idiot som inte ens har giltiga papper på en gedigen akademisk utbildning – såsom de allra flesta välanpassade och trovärdiga Sverigesvenskar numera har!”

”Den obildade jubelåsnan tror det räcker med att vara verksam inom självhushållande och naturtillvända Ekobyar med alternativa och förnyelsebara energikällor samt att vara vegetarian och att cykla omkring på en vanlig jävla trampcykel/mountainbike för att få stopp på de globala koldioxidutsläppen och för att banta ner den ökande mängden växthusgaser i atmosfären.”

”En självutnämnd byfåne och en satans bluffmakare är just vad han är – bry er absolut inte om honom – det nedrigt urblåsta enstöringspuckot kan dra dit pepparn’ växer och aldrig mera återvända därifrån!”

 

 

MAHAYOGA # 13

 

Till Den Extremt Söta Och Rara
Fröken Klara Från Långvara


Om du verkligen vill undkomma ett ”kärlekskrig” och istället få den Konstnärlige Filosofen vid din sida – bör du bevara kontakten med alla dina vänner och väninnor och vänligen men bestämt ignorera inviterna från alla de övriga kärleksgnabbarna – dessutom bör du endast ”vicka solo” när kärleksklådan (där nere) blir alltför påträngande.

 

No Hurries – No Worries.

I Love You For Ever!

 

 

MAHAYOGA # 14

 

Antisocialt Skräckvälde
alá
Lapptundra:


”Får inte jag vara go´och glad så skall fan i mej
heller ingen annan få vara det!”


Alltför många ”halvlappar” i södra Norrland saknar humor och en avslappnad livsattityd.

De visar sig ha förmågan att på ett fruktansvärt dumdrivet vis uttolka saker och ting bokstavligen och att med en alldeles för stor allvarsamhet sätta tillit till den självförhärligande men synnerligen desintegrerade skvallerkärringsmentaliteten.

Troligen är här nämnda humorlöshet deras inbilska och primitiva sätt att upprätthålla sitt svårmodiga och depressiva skräckvälde på den antisociala Lappmarkstundran.

 

 

MAHAYOGA # 15

 

BRUNMÖGELKANTAD
&
FÖRHÄRSKNAD DESPOTISM


Om det i samhället fortfarande existerar någon eller några Olof Palme-mördare i livet – borde vederbörande, i medkänslans namn, utan vidare dröjsmål och med raska steg gå och anmäla sig själv på närmsta polisstation – så att alla vi andra INTE OLOF PALME MÖRDAREMEDBORGARE kan få ro i sinnet och frid i själen.

 

Tack så väldigt väldigt mycket på förhand.

 

 

MAHAYOGA # 16

 

HISKELIGT HISPELIG
&
HIV-RISKELIG


Strategiskt placerad och lika uppskattad som en irriterande vagel i ögat på en finkänslig fotomodell – bosatte sig den schizoida och illojala Toa-Lotta Spermapotta inom en lyxutrustad Baja-Maja i byns centralaste delar – samtidigt som det finurliga och snuskiga lilla ludret i ett mansförledande syfte döpte om sig till ”Christina Den-Fina von Semper Fidelis”.

Med en välhängd och smarrig ”köttbit alá potentiell smittohärd” mellan sina ljuvliga kvinnolår har hon hittills lyckats med att dupera och att locka till sig långt över 100 stycken ”knullglada gossevalpar” (eg. sexhungriga gatutorskar) för en ”snabbis alá bakrykare” i parkernas buskage och på offentliga toaletter, etcetera, etcetera.Numera heter alltså den korrumperade och mansförledande donnan:

”Christina Den-Fina von Semper Fidelis”

 

 

MAHAYOGA # 17

 

ORDSPRÅKSFÖRTYDLIGANDE

 

”Var dig själv och ingen annan lik!”


Ovanstående ordstäv är främst riktat till den högre naturen hos mentalt sunda människor vilka medvetet arbetar med en personlig och andlig utveckling och redan har en hög känsla för etik och moral.

Det är alltså ett mycket dåligt råd för promiskuösa och självdestruktiva borderlinepersoner vilka under omedvetna former och av ”trygghetssjäl” endast upprepar och/eller fördjupar ett redan starkt befäst beteendemönster.

Även för de andligen outvecklade människor vilka identifierar sig med sitt ”personliga ego-jag” och/eller med sin lägre natur kan alltså ett ”blint åtlydande” av ovanstående ordspråk medverka till utveckling av negativa och/eller destruktiva beteendemönster.

Med andra ord kan alltså ett ogenomtänkt eller feltolkat ordspråk medverka till att förstärka den lägre naturen och/eller förstärka det ”personliga ego-jaget” hos borderlinepersonen eller hos den oseriösa lekman vilken utan en lämplig vägledning har ”klampat in” på det andligas domän.

Kom även ihåg att ordspråksformuleringar absolut INTE är att blint förlita sig till i alla lägen som om vore de andliga verktyg eller ”direkta meddelanden” från Absoluta Gurus eller från högt utvecklade Andliga Ledare.

För den enskilda och mentalt sunda individ (vilken inte har utvecklat en patologiskt betingad borderlinekaraktär) är ett självständigt reflekterande under intuitiva former att föredra inom samtliga levnadsbetingelser.

Vissa (människoproducerade) ordspråk kan i bästa fall utgöra ett stöd för vilsekomna individer vilka är i avsaknad av ett brett och nyanserat nätverk i sociala sammanhang.


 

MAHAYOGA # 18

 

MYSTIFIKA

KUNDALINI KRAFTER

 

Befriad en fanatisk Övertro
Lösgjord det inbilska Hoppet

Färdas mitt absoluta Inre
Via den transcendentala Kärleken

Genom profanitetens förledande Landskap

Likt ett stadigt och välsmort Lokomotiv
På sin väg mot den tidlöst strålande Evigheten

– PARA NIRVANA –
Ursprunglig Och Memorerad Version:

ANDLIGT FRITÄNKANDE

Befriad den fanatiska Tron och lösgjord det inbilska Hoppet färdas mitt Absoluta Inre i den Transcendentala Kärlekens namn genom profanitetens själsförledande landskap liksom ett stadigt och välsmort lokomotiv på sin väg mot en underbart Tidlös och Evigt strålande kärleksdomän.

 

 

MAHAYOGA # 19

 

PUSSELFAMILJEN

”YIN & YANG”


Jag känner till en både muskelstark och mycket hetlevrad gosse vilken var adopterad och innehade rollen av ”storebror” inom en adoptivfamilj där han utöver de båda adoptivföräldrarna hade två mycket rara ”syskon” vilka utgjordes av en två år yngre pojke och en fyra år yngre flicka. Flickan hade varit hans adopterade lillasyster sedan bäbisstadiet emedan ”lillebror” och/eller ”mellanpojken” hade kommit hela adoptivfamiljen till del såsom ett (inkomstbringande) fosterbarn vid sin sexårsålder.

De båda omnämnda ”småsyskonen” var till ett stabilt och unikt stöd för honom under alla förhållanden. I både vått och i torrt.

Trotts att den något äldre adoptivgossen var både intelligent och begåvad på många sätt var han desto värre också fruktansvärt våldsbenägen, bortskämd och även hållen om ryggen av sin dominanta och inte alltid så särdeles rättvisa adoptivmoder.

Ofta var den äldsta adoptivgossen så fruktansvärt egoistisk, elak och egensinnig att en nu i efterhand kan tycka han mest av allt förtjänade att ha en vildsint Späckhuggare och en huggfärdig Pitbullterrier såsom ”småsyskon” och lekkamrater.

Det gick trotts allt mycket väl i vuxenlivet för den äldsta adoptivgossen eftersom de båda ”småsyskonen” – och givetvis även de båda självuppoffrande adoptivföräldrarna – i ett omvårdande och beskyddande syfte backade upp honom under all sin tid, med både vita och skära livslögner, enbart för att han så otadlad som möjligt skulle ta sig fram genom livets snåriga och förvillande labyrint.

Den osedvanligt stora välviljan från de båda ”småsyskonens” sida uppkom av att de tre ”syskonen” under ett tiotal år hade sammanflätats genom att dela ett stentufft ”familjeliv” under samma tak inom den gemensamma ”familjeskutan” – givetvis under både goda och mindre godhetsfulla familjeförhållanden – där den mycket begåvade och intelligenta men synnerligen stränga och dominanta adoptivmoderns familjestyre satte stor prägel på hela den brokiga pusselfamiljen ”Yin & Yang”.Tradig men förtydligande upprepning:
Ovanstående avsnitt handlar alltså om två (2) bäbisadopterade barn, en pojke och en flicka med fyra år emellan sig,
dessa var med härkomst från två vitt skilda ursprungshåll. De var alltså helt förutan biologiska band till varandra. Fosterpojken och/eller ”mellanpojken” tillkom såsom familjemedlem först vid sin sexårsålder och kom från ett tredje och icke-besläktat håll.

 

 

MAHAYOGA # 20

 

KORTFATTAD BESKRIVNING AV ETT ÄKTA

”SWEEDSKOON”

 

Intolerant och främlingsfientlig despot med en antisocial enstöringsnarcissism vars närbesläktade artfränder utgörs av islamister, nazister och knarkare.

 

 

MAHAYOGA # 21

 

LÅTSASDIKT TILLÄGNAD

”DOMINICA P-TRIX”


1.
Det är ingen större skillnad mellan Göteborgare och Stockholmare – båda är de bondtölpsaktiga Sverigemedborgare – anser kosmopoliten ”Lilla Moi” – däremot är det en himmelsvid skillnad mellan en frisinnad och öppenhjärtig kosmopolithumor och en hybrisbaserad och despotisk knarkarparanoja.


2.
Den humorbefriade människa vilken inte ens kan skilja mellan vän och fiende bör absolut inte vidarebekanta sig med ”Lilla Moi” med härkomst från Det Lappräpebefriade Kosmopolitien.


3.
Den gosse är grovt störd eller rent av paranoid vilken börjar vifta med skarpa knivar och andra rädslobaserade tillhyggen så fort en skämtar eller retas lite lättsamt med vederbörande.


4.
För min del spelar det absolut ingen roll varifrån folk kommer eller från vilka länder de härstammar, bara de är utrustade med ett levande och medkännande människohjärta, och inte tvångsartat sysslar med en patetisk självhävdelse genom härsklystnad och översitterifasoner i sitt umgänge bland civiliserade medborgare.


5.
En droglangare har bara (en viss) makt över de arma människor vilka är gravt drogberoende. Absolut inga andra människor är intresserade av en ansvarsbefriad droglangares ”välvilliga” drogförmedling.


6.
Av ren medkänsla och av välvilja undviker jag att beblanda mig med drogare och andra slags missbrukare eftersom jag inte vill ta ifrån dem deras totalt humorbefriade och allra sista (van-) föreställningar om den kollektiva värld vi alla delar med varandra.

Vidare undviker jag också att involvera mig i den inskränkta tillvaro dessa teknokratfascismens samhällsoffer inbördes delar med varandra eftersom det endast skulle utgöra en ömsesidig plåga på den sociala nivån.

För min personliga del skulle ett icke-vårdtagande involverande bland nämnda klientel utgöra ett fruktansvärt sänk både på det emotionella och på det intellektuella planet. Oftast är dessa samhällsoffer och/eller ”samhällets olyckskorpar” av lättförståliga anledningar, ansatta av starka känslor vilka uppkommer ur leda och av tvång, eller också kommer de från missnöje, vanmakt och meningslöshet med den avhumansierade och inte minst analrigida och/eller fängelseliknande tillvaron inom dagens ”hypermoderna” teknokratsamhällen.


7.
Tänk om en (infödd) människa från Norge skulle ta sig själv på ett så fruktansvärt stort allvar att han blir asförbannad så fort han får höra en infödd Sverigemedborgare dra ett så kallat ”norgeskämt” – eller vise versa – att de (infödda) Svenskarna blir asförbannade över ett ”sverigeskämt” framfört av en (infödd) medmänniska från Norge.

Det är inget nytt fenomen på planeten Tellus att ”Norr” skämtar/retas med ”Syd” och att ”Öst” skämtar/retas med ”Väst” och att stadsbor skämtar/retas med lantisar och vise versa.

Akta er bara för att vara skämtsamma och/eller retsamma mitt ibland humorbefriade islamister, nazister och storstadsknarkare eftersom dessa patetiska krakar och/eller ofrivilliga samhällsoffer på grund av en hybrisartad överlägsenhet (eg. genom överkompensering av mindervärdeskänslor) tillika innehar en despotismbaserad patent på den mest intoleranta och humorbefriade delen av alla så kallade Verkligheter.


Ovanstående textmaterial avhandlar en toleransbefriad verklighet vilken förefaller vara absolut omöjlig att överglänsa på något enda fredligt och civiliserat vis.

 

Länge Leve NaziSharia Unionen Nya Sverige!

 

 

MAHAYOGA # 22

 

”MISS SLUT”
(Fröken Slampa)

eller

”FRÖKEN AIDSHORA”

 Daddy’s ”före detta” Girl
är numera en
Gatusmart ”före detta” Hora.

 

Jo då, visst har (den bibliska) Judas Iskariot en lillasyster, som faktsikt heller inte är helt torr bakom öronen.

Denna synnerligen okamratliga och hyperslemmiga ”Judassyster alá Lappmarkshora” finner sina oemotsägliga artfränder bland despotiska islamistblattar samt hos kufiska kufar och knarkskadade samhällselement.

Givetvis lever hon under en förledande täckmantel och med antaget namn inom Sunkbo City’s territorialgränser.

 

 

MAHAYOGA # 23


Förr hade vi de infödda ”skygglapparna” i Norrland att förhålla oss till.

Numera har vi även de invandrade ”shariahucklena” att tampas med.


Om en slöjebärande samt fanatisk och övertroende Shariamuslim (eg. löjeväckande och överförfriskad fyllkaja) kan lyckas med att få ut 40.000 SEK i skadestånd för ”diskriminering” på grund av att vederbörande har blivit nekad anställning inom Restaurang- och Cafénäringen – borde även infödda och arbetslösa Sverigeungdomar likaledes kunna utkräva ett ansenligt ”skadestånd” för samma slags diskriminering – om de helt resolut drar en av Systembolagets plastpåsar över huvudet och hävdar att de exempelvis tillhör den hyperstrikta ”Alkotemplarordern” (eg. ingen fanatisk ögontjänare-religion) eller liknande, när de skall gå på anställningsintervju och söka arbete inom restaurangbranschen i den fördummade NaziSharia Unionen Nya Sverige.

 

 

MAHAYOGA # 24

 

REGGAE
N
NON-PRIDE FESTIVAL

 

Den incestbenägna tvåbarnsfamiljen ”Tungsten” och deras jättemysiga duluxhusbil är sin egen Värsta Fiende under semesterfirandet i den ödsliga och folktomma Saharaöknen.

 

 

MAHAYOGA # 25

 

- TOTAL SCHIZOFRENI -

eller

- INTELEKTUELL RACINGFRAMFART -


Den däringa gulgröna ”Volvo Amazon-Bruden” är lika grovt inställd som hon är gravt störd eftersom hon har ”Självmordspolisen” inplanterad i sin kvicktänkta och snabbfotade husmus.

Med andra vägledande ord kan en säga att hennes ”flintamutta” (eg. fascistoida borderlineperson) i umgänget med genomkorrumperade manspersoner självfallet även lockar till sig Statspolisens oerhört svala intresse för hennes både överutnyttjade och underutvecklade kvinnoväsen.

 

 

MAHAYOGA # 26


- KRYPTERAD HUGENOTT -


Allt emedan den självgoda och hjärntvättade Meskrukan under förprogrammerade former stoppar en välfiltrerad och teknokrattillvänd smörja i huvudet på våra allra mest lättfrälsta av ”halvvuxna” lappmarksungdomar, måste de mest ödmjuka och folkkära av Nordiska Vikingakvinnor, göra allt för att rengöra och tillrättalägga den personlighetsraderande och miljöförgiftande ”smutsbyken” efter den programmeringsmässigt ansvarsbefriade och reflektionslösa Meskrukans alla bekvämlighetstillvända och penningfixerade illgärningar.

 

 

MAHAYOGA # 27

 

DEN UNDERKUVADE
”PISSMYRANS”
LJUVA HÄMND

 

Vare sig man är skyldig eller inte, drämmer man till folk på käften så hårt man bara orkar, när någon anklagar en för utstuderad falskhet eller för att utföra egensinniga illdåd, enbart för att få uppleva kicken från den gudomligt egobekräftande känslan av maktfullkomlighet för att därefter oinskränkt söndra och härska bland okunniga och lättlurade undersåtar.

 

 

MAHAYOGA # 28

 

- KRYPTERAD FONUSFÅNE -


Jag tyckte mig se en ”äcklig krackare” gå omkring med huvudet under ena armen – sa den underkuvade samt inskränkta och intelligensbefriade fluktarknatten från Snoopingwoood – när han förutan rökplymer och stulna minikjolar via ”den förbjudna zonen” i nutidsdoran oavsiktligt råkade få se en Fritänkande Kundaliniadept hyperventilera ”det absolut onämnbara” medelst sin multikulturella och mångfasetterade Grabb-Kilt alá Global Medkänsla.

 

 

MAHAYOGA # 29

 

JÄKLA OTURSAMT


När ”Lilla Moi” både kärleksfull och varlig kysser någon som förefaller vara en ovanligt vacker kvinna förvandlas hon ganska så omgående till en ful, slemmig och blodsförgiftande djungelgroda, vilken ”Lilla Moi” absolut inte vill vidarebekanta sig med.

 

 

MAHAYOGA # 30

 

ANTISOCIALT SKRÄCKVÄLDE
&
SUNKBOANDAN

 

Från Status Quo till Schack Matt – dessutom finns inte Nirvana inom överskådlig närhet – vad vettigt finns då att göra i detta prekära borderlineläge?

Med andra ord är jag naturligtvis inte så himla ”överjordisk” och ”hög i anden” att jag inte blir allvarligt bekymrad och hyperstressad av Blotta Tanken på att behöva spendera ännu en lång, hård, kall och fullständigt inhuman vinter, under en absolut ofrivillig social isolering, på den folktomma samt vindpinade och ödsliga Lappmarkstundran i södra Norrland.

Där folk i vissa fall är så fruktansvärt depressiva och emotionellt överstyrda att de omgående blir rabiata och uppträder som om de vore rabiesbesmittade vilddjur.

I åter andra fall ilar de undan utan ens ett litet ”förklarande pip” och gömmer sig likt livrädda slaktkaniner så fort en ”obekant utböling” tilltalar dessa otidsenliga och antisociala narcissister under både vänliga och folkliga former.

 

Sitting In My

”Spiritual Lotus-Flower Bunker”

Just Outside The City Wall

 

 

MAHAYOGA # 31

 

 

Avslöjad Nationalpatriotism Och Nationalnarcissism

 

HEJA TELLUS — FRISKT HUMÖR!

TACK FÖR ALLA DINA MÖJLIGHETER TILL
ANDLIG OCH ICKE-RELIGIÖS UTVECKLING!

 

Enligt mitt ödmjukaste förmenande handlar den överjagsorienterade esoteriska buddhismen och/eller den esoteriska filosofin om en absolut ärlighet gentemot den egna personen samt om en oförställd och kompromisslös uppriktighet gentemot de medmänniskor vilka INTE uppvisar en förvanskad och självisk och/eller en genomkorrumperad och hypermanipulerande sociopatform av Empati och Medkänsla.

Det hela handlar alltså om en icke-narcissistiskt betingad självuppriktighet vilken inte tar någon större hänsyn till de olika egoreaktionerna hos det ”falska ego-jaget” eller hos det ”lägre personliga ego-jaget” bland okunniga lekmän och/eller bland andligen icke-initierade medmänniskor.

Med andra ord har den esoteriska filosofin inget som helst samband med en profan och sinnlig 3D-ytlighet, vilken oftast är baserad på ett både förnedrande och förödmjukande lismande för överlevnadspenningar och för överlevnadssysselsättningar, inom de monetära och teknokratfascistiska samhällssystemen.

Nämnda överlevnadsstrategiska ”lismande och fjäskande” för penningar och sysselsättning inom det profana samhället, behöver absolut inte vara negativt laddat eller ringaktas på något sätt, i och med att det inte så sällan frambringar en större ödmjukhet hos de monetärt avhängiga individerna även inom de avhumaniserade och fascistoida teknokratsamhällena.

[ Förutsatt att de mest härsklystna och överlägsna av medborgare inte tjänstgör inom café samt restaurang- och krögarbranschen i NaziSharia Unionen Nya Sverige.]

 

 

Buddhisten är mycket obekväm
både för sig själv och för andra genom sitt
Överjagsinspirerade och Egoförgörande
andliga arbete.


Det egobefriade Överjagets alla spirituella landvinningar
är det personliga ego-jagets retirerande och sönderfall.


Det är en avsevärd skillnad mellan
en integritetsfylld jagkänsla och ett uppblåst superego.


Karma är Karma är Karma.

 

HEJA TELLUS — FRISKT HUMÖR!

 

 

 

 

HÄR & NU
YOGA # 1

 

LYCKLIGT BEFRIAD FRÅN

ROSAFÄRGADE

KONCEPT & HJÄRNFILTER.

 


DET FÖRLEDANDE UTTRYCKET

”Världens Vackraste Metropol”

beskriver i praktiken

Världens Vidrigaste Nekropol.

 

HÄR & NU
YOGA # 2

 

ENKLA MILJÖTIPS

 

Värme
• För varje grad som du sänker värmen sänker du ditt uppvärmningsbehov med fem procent.

• Sänk gärna värmen ytterligare i rum som du inte använder eller när du åker bort.

• Möblera rätt. Ställ inte stora möbler som till exempel soffan framför elementet eftersom värmen då inte kan komma ut i rummet.

• Om du behöver vädra när du har värmen på så ska du bara göra det en kort stund.


Belysning

• Släck lamporna när du lämnar ett rum.

Halogenspotlights är populära. Kolla att det går att byta ut halogenlampan mot en LED-lampa, som drar mycket mindre el.

• En del lampor drar ström även när de är släckta. Det gäller halogenlampornas transformator, den lilla lådan som sitter på stickproppen. Dra ut kontakten när du släcker lampan eller koppla den till vägguttaget via ett grenuttag med strömbrytare.

• Byt ut glödlampor mot lågenergilampor.

• Det finns flera olika metoder för att se till att lampor är släckta när de inte behövs. Det kan till exempel vara ljussensorer, rörelsevakter och timer.


Stand-by
• Stäng av med strömbrytaren istället för med fjärrkontroll.

• Dra ur batteriladdare för mobiltelefonen när du inte laddar.

• Koppla dator eller TV med tillbehör till en grenkontakt med avstängningsknapp. Då kan du stänga av allt med ett enda tryck. Det finns också nya produkter som automatiskt stänger av datorn när man inte jobbar vid den på en stund.

• Ställ in din dator så att skärmen stängs av när du inte använder den.


Badrum

• Spola inte i toaletten i onödan och lägg gärna skräp i en papperskorg istället för att spola ner det i toaletten.


• Åtgärda droppande kranar. En droppande kran kan dra lika mycket energi och vatten per dag som en dusch till ingen nytta. I en toalett som läcker försvinner en halv liter vatten per minut.

• Duscha kortare tid och stäng av vattnet när du tvålar in dig och tvättar håret.


Tvätt

• Vänta med att tvätta tills du har så mycket smutstvätt så att den fyller maskinen.

• Lufttorka tvätten, gärna utomhus, istället för att använda torkskåp eller torktumlare.

• Välj rätt tvättprogram och lägre temperatur när du tvättar.


Vitvaror

• Låt fryst mat tina i kylskåpet i stället för på diskbänken så får kylskåpet extrakyla och låt maten kallna innan du ställer in den i kyl och frys.


• Dammsug bakom kyl och frys och torka av baksidorna så minskar du både energiåtgången och brandrisken. Att frosta av frysen är ett klassiskt tips som både ger fräschare mat och lägre energikostnad.

• Det går åt mindre vatten om barnfamiljer, etcetera, diskar i diskmaskin än om de diskar för hand. Diskar du i en kvart under rinnande vatten går det åt ca. 75 liter kranvatten. Kör alltid full diskmaskin.

• Ha rätt temperatur i kyl och frys: minus 18 grader i frysen och mellan tre och sju grader plus i kylen. Håll koll på hur kallt du verkligen har i kyl och frys genom att sätta in en termometer. För varje grad extra kyla i frysen ökar du din energianvändning med fem procent.


Kök

• Stäng av spisen och ugnen en stund innan maten är klar så använder du eftervärmen. Öppna inte ugnsluckan i onödan. Varje gång du gör det, sjunker ugnstemperaturen med cirka 25 grader.


• Använd mikron eller vattenkokare när du ska värma vatten

• Använd lock på kastrullen så kokar det snabbare.

• Har du väl satt på ugn eller spis kan du gärna passa på och laga flera saker efter varandra eller göra storkok.


Dessa miljötips är tagna från klimatsnall.se där ni även finner fler tips om hur en blir mer miljövänlig.

 

HÄR & NU
YOGA # 3

 

PLANTERA ETT LIVS LEVANDE TRÄD
&
CO2 KOMPENSERA

 

Köp Massor Av (Livs Levande) Träd Och CO2 Kompensera:
Visa att du är med och stödjer miljön och visa ditt engagemang för att uppnå ett bättre klimat!

När du köper ett träd så bidrar det inte enbart till planetens vällbefinnande utan det höjer även levnadsstandarden i områden där planteringen är placerad.

Planteringarna sker i fattiga länder där ekonomin är dålig och jobben är få.

 

När du köper och/eller planterar en
Levande Trädplanta bidrar du till:

- Trädet binder koldioxid (CO2) och renar luften.
- Planteringen skapar arbeten och stärker ekonomin.
- Trädet återfuktar jorden och gör den bördig.
- Trädet stoppar spridningen av öken.
- Träden bär frukt som kan skördas.

 

 

Webbadresser Till
”Plantera Levande Träd”

1.
Vi-Skogen:

http://www.planteratrad.se/


2.
My Forest:

http://myforest.se/


3.
Plant A Tree Today:

www.pattfoundation.org


4.
UNEP & Billion Tree Campain:

http://www.unep.org/billiontreecampaign/index.asp


5.
KlimatSmart
http://www.klimatsmart.se/?page=products&action=
select&cat=1003&mode=wide

 

 

Var God Observera:

Ofta, när penningar är inblandade, finns risken att någon förklädd bedragare nästlar sig in hos de absolut seriösa aktörerna. Därför bör en vara noga med att kolla upp den bakomvarande organisationens verksamhet innan eventuella penningdonationer gives.

Vi-Skogen förefaller vara välorganiserad och seriös eftersom de har varit verksamma sedan 1983 och offentligt redovisar all sin verksamhet. Dessutom är deras hemsida både enkel och intressant utformad.

Givetvis finns det fler intressanta, välorganiserade och seriösa aktörer bland ovanstående webbadresser — exempelvis UNEP & Billion Tree Campain.

 

HÄR & NU
YOGA # 4

 

 

PLANTERA ETT TRÄD
&
CO2 KOMPENSERA

 

1.
Vi-Skogen


2.
UNEP & Billion Tree Campain

 

”Symbolismen – och den betydelsefulla signifikansen – av att plantera ett träd har en universal påverkan inom varje kultur och varje samhälle på Jorden, och det är ett sätt för individuella män, kvinnor och barn att delta i skapandet av lösningar på den globala miljökrisen.”

- Al Gore,
Planeten Tellus i Balans


“The symbolism – and the substantive significance – of planting a tree has universal power in every culture and every society on Earth, and it is a way for individual men, women and children to participate in creating solutions for the environmental crisis.”


- Al Gore,
Planet Earth in Balance

 

 

Enbart genom sin in-och-ut andning förbrukar en människa under en livstid syret som produceras från sexton (16) syreproducerande träd.

Därför borde alla och envar, inklusive barn och barnbarn, medverka till att minst sexton (16) koldioxidrenande och syreproducerande träd blir planterade under ens livstid på planeten Tellus.

Med tanke på att det är vi (1/4 av jordens befolkning) i den rika och hypergiriga delen av världen som förbrukar 3/4 av jordens tillgångar borde vi ta på oss ansvaret för denna vår glupska rovgirighet och även plantera träd för alla utblottade och fattiga människor inom den så kallade tredje världen vilken uppgår till 3/4 av jordens befolkning.

 

HÄR & NU
YOGA # 5


Den omogna och lättledda jäntunge eller gossevalp vilken drillats till att gå pedofilibenägna skollärares olika ärenden kan själv råka mycket illa ut – eftersom den gängse moralen är otroligt låg bland nämnda missdådare och avfällingar – vilka även gör allt för att misskreditera både intelligenta och intuitiva personer i omgivningen i det låga syftet att förflytta fokus bort från sin egen hyperunkna och perverterade person.

 

HÄR & NU
YOGA # 6


Den Folkalienerade Och Empatibefriade Socialassistenten sa till den Prostituerade Gatflickan:

Jasså, du gillar Strykarkattor!

Varsågoda, här får du en färsk torskfilé att hänga om halsen så ”kattorna” lättare kan nosa sig fram till dig allt emedan du under mörka kvällar och svarta nätter fnaskar omkring på Nekrowoods alla slemdrypande bakgator och dunkla småtorg.

 

HÄR & NU
YOGA # 7


Endast mindervärdeskompenserande despoter och samvetslösa ogärningsmän försöker frammana en Livsfarlig Loser genom att fullkomligt urskillningslöst puckla på de arma medmänniskor vilka redan är sönderhunsade och svårt underkuvade inom det avhumaniserade och nekrofilirigida analsamhället.

 

HÄR & NU
YOGA # 8

 

ÄR TILLÄGNAD

DEN NUTIDA
”DROTTNINGEN AV ISLAND”

 

Plågsamt återkommande
men ”lustigt medkännande” tankegång:


Mitt under det brinnande infernot av Andra Världskriget sa de mest regeringsduperade av fega, fascistoida och analrigida Sverigesvenskar till varandra:

”Är det så himla ’kostsamt’ med krut, kulor och kanoner så är det bäst att vara sparsam med slantarna både nu och efter kriget och istället göra sig en fet förtjänst på andras utdragna plågor och förlängda omänskliga lidande genom att ihärdigt slicka de Hitler-lojala Nazisternas Fascist-aschlen under en Hyperlismande Tillgjordhet alá Fejkad Neutralitetspolitik.”

Hur ”neutralt” är det egentligen av Sverige att leverera mängder av järnmalm till Nazisterna i Hitler-tyskland så dessa kan tillverka mängder med livsutplånande krigsmateriel och att i sitt dubbelmoraliska neutralitetstänkande medverka till att förlänga både krig och mänskligt lidande med många bloddrypande år?

Det handlar om långa och vedervärdiga år vilka är fyllda med systematiserade övergrepp och en fruktansvärd tortyr på medmänniskor.

Utöver nämnda fakta är det också ett svek utan like att inom Sverige ge fri lejd åt nazisternas invasionstrupper för att underlätta deras ockupation av de övriga Nordiska grann- brodernationerna.

I modern tid gynnar och favoriserar den så kallat folkvada Sverigeregeringen, genom en ”okontrollerad” massinvandring, sin hyperdespotiska och närstående kusin bland islamisterna.

Detta genom att tillåta dem att praktiskt taget ockupera hela Sverigenationen och att komma i så vansinnigt stora antal att så gott som inga av de mera civiliserade folkgrupperna i världen vill sätta sin demokratsikt orienterade fot på en sådan nazivänlig och/eller NaziSharia-vänlig plats.

Själfallet medverkar nämnda sociala övergrepp och/eller sociala missförhållande till att många infödda Sverigesvenskar (sverigekufar) får gå hemlösa för att på sina bara knän tigga både bröd och arbete inom det (före detta) så ”fantastiska” hemlandet.

Även under fredstid är och förblir en rasistisk och despotismpräglad Nazist, en otäck Nazist, vilken täckmantel vederbörande än tillämpar eller utnyttjar sig utav.

Givetvis väljer den intelligenta Nazisten att strategiskt aliera sig med de folkgrupper vars (falska) ideologi har paralleller till, eller är närbesläktade med, deras egen (minst lika genomfalska) levnadsideologi.

De socialt- och emotionellt handikappade individer och folkgrupper vilka saknar både Empati och Medkänsla i sitt bröst, är typexemplar av analrigida och nekrofiliorienterade människosläkten, vilka vandrar omkring på jorden och kraftigt nedbromsar möjligheten till andlig och/eller spirituell evolution hos hela människosläktet.

 

HÄR & NU
YOGA # 9


Tänk om det hade stått att läsa:


”Hurra För Sverige!”
”Tack För Alla Dina Blonderade Afro-Amerikanskor”

Och Inte

”Hurra För Sverige!”
”Tack För Alla Dina Könsstympade
Despot-Muslimer”.

 

 

HÄR & NU
YOGA # 10

 

Viktigt Meddelande Till Den

HyperFeminina
&
HandlingsKraftiga


”Reggae-Bruden alá Playiwood”:

 

Du Är Lika Vacker Och Fin
Som
De Allra Mest
Grönskande Dalgångarna
I
Hela Etiopien!

 

 

HÄR & NU
YOGA # 11

 

Dagens
Analrigida Böneramsa

 

Herren är min herde

Mig skall intet fattas ...

annat än sociala och vettiga människor

inom en miljövärnande ekobygemenskap.

 

 

HÄR & NU
YOGA # 12

 

FALSKA PROFETER
ÄR ETT GISSEL I VÄRLDEN


Det finns korrumperade skollärare och andra dubbeltydiga samt självcentrerade ”ego-profilerare” vilka i ett missledande syfte talar öppet och frispråkigt om saker och ting vilka de egentligen inte vet ett dyft om.

Med andra vägledande ord gör dessa oseriösa och clownliknande hycklare allt för att få andra människors uppmärksamhet riktad mot sitt förledande och pompösa ”ego-jag” vars huvudsakliga uppgift är att avleda uppmärksamheten från andra och mindre angenäma delar av deras ljusskygga och amoraliska förehavanden på jordelivets multifasetterade arena.

I synnerhet okunniga barn och lättledda ungdomar bör väl ihågkomma att dessa ansvarsbefriade ”lustigkurrar” i ett egobefästande syfte endast uttrycker sin egen och andra falska profeters vanföreställningar om människorna och om världen vi delar med varandra.
Förtydligande Exempel:

Alla och envar med ett uns andlig intuition kan förstå att den evigt transcendentala Lord Mahadeva endast ÄR.
Han behöver alls inte maskera sig med grova ord eller ägna sig åt profana anföranden. I stället tiger Han stilla tills tystnaden talar.

 

OM NAMAH MAHADEVA
(till Mahadeva jag bugar)

 

OM NAMAH BUDHAYA
(till Buddha jag bugar)

 

TILL
TAO
OCH TILL DEN
ESOTERISKA FILOSOFIN
JAG BUGAR MIG

 

HÄR & NU
YOGA # 13


Somliga människor talar så vitt-och-brett om sin sexuella tillhörighet att en kan tro det är fråga om en sprillans ny Världsreligion vilken aldrig tidigare existerat under solen och vilken för evig tid kommer att frälsa hela mänskligheten från all ondska och samtligt elände.

Personligen talar jag INTE – såsom socialt handikappade personer gör – mitt i bland vilt främmande och obekanta personer, överhuvudtaget INTE om min sexuella tillhörighet eller sexuella läggning, i ett lika klumpigt som desperat och frustrerat försök att avslöja min (över-) sexuallitet eller (över-) sexuella virilitet alá inskränkt sexfixering.

Detta eftersom sexualitet och fortplantning endast tillhör den röda och allra lägsta av de sju (7) sammanlänkade Chakra-regionerna i eterkroppen*.

 * Chakra:

Var god se ”Ordförklaring” under (cybernet-) länken ”Hjärtats Rebell” i menyn till vänster.

 

HÄR & NU
YOGA # 14

 

EN DEPRESSIV SVARTSYN OCH ANTISOCIAL

FRÄMLINGSFIENTLIGHET PRÄGLAR

MÅNGA ENFALDIGA SUNKBOLAPPAR

 

Beskrivning Av Tidstypisk Satkärring
Inom Den Kärleksbefriade Lapptundran:


Stenhård och analrigid Hitler-Räpa vilken värstingmässigt är befriad från allt vad empati och medkänsla anbelangar.

Det både låter och skramlar ”bleckburkshjärta” (gammaldags benämning för konservburk) omkring hela hennes avhumaniserade och icke-eminenta varelse.

Personligen hyser jag ett stort medlidande till alla de arma barn och ungdomar vilka fått dylika fascistdespoter till Förebild eller till så kallad Förälder.

En kan lätt få för sig att någon hyperskum varelse med härkomst från ”livets skuggsida” har lurat alla dessa godtrogna samt enfaldiga och folkfjärmade besserwissermödrar till ett synnerligen avartat och antisocialt människobemötande gentemot mera civiliserade och kultiverade medmänniskor.

Ett dylikt ”kulturarv” borde verkligen ifrågasättas och korrigeras under både spontana och frisinnade former av en mera humanistiskt orienterad instans.

 

 

Ovanstående textinnehåll är avhandlat under djupt ansvarskännande och kärleksfyllda former, givetvis är det även inlindat i både omhuldande och solvarma sommarhälsningar från ”Lill-Berra” och ”Lilla Moi” – De Båda Folktillvända Motkrafterna – till ett hyperdespotiskt och anti-demokratiskt ”kärringvälde” inom NaziSharia Unionen Nya Sverige ...

... vars infödda urbefolkning till stora delar, via massuggestionstekniker och en genomfalsk politikerpropaganda, beklagligen har manipulerats till att betrakta allt som är fanatiskt och övertroende till att vara ”gott och berikande” och vise versa.Enkelt Uttryckt:

En dum-slug och mot-vals Kärring sitter redan vid Nationsrodret.

Får detta, för alla demokratiskt sinnade samt självständigt tänkande och reflekterande människor, uppenbara sociopolitiska missförhållande helt ohämmat fortgå, sitter snart nog även en politiskt förledd, genomkorrumperad och avdemokratiserande Hitler-Hagga von Heroin-Pundare med öknamnet ”Mona Sahlin” på självaste Statsministerposten inom ovan nämnda borderlinenation.

 

HÄR & NU
YOGA # 15

 

För de mest öppensinnade och tålmodiga av medmänniskor vilka missat delar av mina tidigare budskap, repeterar jag ännu en gång, under både hänsynsfulla och pedagogiska former följande:


I ett familje- och föräldralöst tillstånd (”ensam i världen”) och under en ofrivillig social isolering på den antisociala och narcissistiska samt folktomma och ödsliga Lapptundran i södra Norrland – handlar alltså mitt mycket frisinnade och fördomsbefriade skrivande inom detta cybernetiska webbforum EkobyAllians & FutureTree – om ett seriöst bearbetande av personliga upplevelser samt av (för mig) intressanta tankegångar och autentiska känslor av varierande slag.

Så är det att vara en Evig Själ vilken är inkarnerad i människohamn och eftersträvar en personlig och andlig utveckling under både berikande och missgynnande och/eller under ”yin-yang” förhållanden på planeten Tellus.

En viktig anledning till detta mitt personlighetsutvecklande arbete, är att få framleva mitt autentiska och vardagliga liv höggradigt befriad från emotionella överstyrningar och andra mindre behagliga känsloförnimmelser, utöver det enkla faktum att skrivandet är ett kunskapsbearbetande i allra största allmänhet.

Människor med bitterljuva och traditionella familjeliv, eller de vilka har ett socialt nätverk omkring sig, exempelvis genom sin arbetsplats, tar oftast sociala uttrycksmöjligheter såsom en självklarhet.

Denna min relativt civiliserade Internetaktivitet handlar alltså först och främst om min personliga utveckling och om min sociala välmåga under både svåra och privilegierade sociala förhållanden på den lilla planeten Tellus inom Vintergatans vittomspännande Stjärnsystem.

Under absolut frivilliga och ideella former bjuder jag generöst på väl utvalda delar av mig själv till alla de mänskliga varelser vilka liksom jag är intresserade av en personlig och andlig utveckling under sitt brinnade och synnerligen förgängliga jordeliv.

Eventuella framsteg och landvinningar på det andliga området är endast en välkommen bonus i sammanhanget.

Avslutningsvis och allra ödmjukast ber jag ännu en gång om förståelse och överinseende med samtliga av mina förehavanden inom den världsvida cyberrymden.

Samtliga av dessa mina personlighetsbearbetande ”Internetuttryck” bör absolut inte uttolkas såsom personliga angrepp på enskilda medborgare eller såsom elakartade angrepp mot olika folkgrupper, etcetera.

Personlig utveckling samt självlös kärlek och förståelse mellan människor är den inbakade och djupt seriösa arbetsmoralen inom detta både cybernetiska och akashaiska* sammanhang.

 

Kom Ihåg
eller
Remember:

”Alla är vi En i varat”

”We’re All One”

(även om
SuperEgot
anser annorlunda).

 

* Akashan är inte en plats i sinnesvärlden. Det är benämningen på ett Transcendent (översinnligt) Medvetande. Akashakrönikan eller den ”Kosmiska Databanken” är kort sagt ett slags kosmisk krönika, där den individuella eller personliga historien, inklusive hela jordens historia samt nuet och framtiden, är uppenbarade samtidigt i en översinnlig tidsdimension på Astralplanet.

 

HÄR & NU
YOGA # 16


City-Damernas Språkrör Upplyste Mig Frankt:


”Vi öppensinnade och sexuellt frigjorda kvinnor – delar inte enbart på dig och din härliga kosmopolitkuk – vi delar också en analrigid tätortskarma alá teknokratisk fascism tillsammans med dig.”

 

HÄR & NU
YOGA # 17

 

Klubben För Inbördes
NarcissistBeundran

 

Den Humoraborterade Skratt Polisen
bugar sig djupt inför
Den Känsloamputerade Humor Polisen

Den Hjärntvättade Åsikts Polisen
bugar sig djupt inför
Den Socialistiska Nazist Polisen


Den Formblinda Design Polisen
bugar sig djupt inför
Den Sinnesrubbade Amatör Polisen

Den Dubbelmoraliska Moral Polisen
bugar sig djupt inför
Den Våldtäktsbenägna Feminist Polisen

Den Korrumperade Rötäggs Polisen
bugar sig djupt inför
Den Hjärntvättade Socialist Polisen

Den Dissande Hatbrotts Polisen
bugar sig djupt inför
Den Perverterade Demokrat Polisen


Den Hetlevrade Freds Polisen
bugar sig djupt inför
Den Islamistiska Våldtäkts Polisen

Den Talträngda Floskel Polisen
bugar sig djupt inför
Den Nerdrogade Religions Polisen


Den Fördomsbemängda Ålders Polisen
bugar sig djupt inför
Den Glädjedödande Dissnings Polisen

Den Hatfyllda Kärleks Polisen
bugar sig djupt inför
Den Analrigida Nekrofili Polisen

Den Rastlösa Psykopat Polisen
bugar sig djupt inför
Den Respektlösa Paus Polisen

Den Erotikdödande Fascist Polisen
bugar sig djupt inför
Den Frisinnade Incest Polisen

Den Knarklangande Absolutist Polisen
bugar sig djupt inför
Den Penningstinna Lagtrots Polisen

Den
Sverigefientliga Invandrar Polisen
bugar sig djupt inför
Den Islamistiska
Parasit Polisen

Den Arbetslösa Fattiglapps Polisen
bugar sig djupt inför
Den Islamvänliga Massinvandrings Polisen

— etcetera, etcetera, etcetera.

 

 

Zen Buddhistiskt
avslutningsanförande
alá
”Jerry Springer # III”
(Amerikas Manlige Oprah Winfrey)Den arrogante stråtrövaren sade till den ödmjukt bugande Buddhist Munken i templet:


”Den där Buddhastatyetten som du så aktningsvärt sitter och bugar inför kan jag lika väl spotta, dregla och pissa på!”


Buddhist Munken replierade oberörd och vänlig:

”Du får lov att spotta, dregla och pissa så mycket du vill och orkar, men personligen föredrar jag att i stillhet buga inför symbolen av det Budhiska Medvetandet!”

 

HÄR & NU
YOGA # 18

 

Tillbaka Till Framtiden tänkte ”Lilla Moi” och invandrade för andra gången till södra Norrland.

I själva verket visade det sig vara ett Tillbaka Till Medeltiden eftersom viktiga delar av Den Globala Miljörörelsen – av analrigida och despotiska ”halvlappar” samt av ansvarbefriade besserwisserknarkare – hade blivit nertystad och kväst i sin miljövärnande linda.

I dagsläget förefaller det vara en flock desintegrerade och folkfjärmade enstöringsmänniskor vilka under schizofreniliknande former vandrar omkring på orten.

Attityd- och präglingsmässigt förefaller dessa hypermärkliga varelser att ha sin hemvist på den döda och vakuumpräglade sidan av Månen – om inte jag ur ett socialantropologiskt perspektiv – fatalt har missuppfattat det hela.

Nämnda misantropklientel går i dagsläget under de talande och spetsfundiga benämningarna ”Klös-Lapparna” och ”Abort-Lapparna” eller också under ”Anti-Prissarna” och ”Snusk-Lapparna” eftersom de uppenbarligen saknar en förmåga till medkännande och socialt förenande uttryck.

I stället samverkar de inbördes (efter bästa förmåga under socialt handikappade former) genom att uttrycka en ödeläggande destruktivitet gentemot andra och mera civiliserade människor vilka alltså inte utgör en narcissistisk spegelbild av dem själva.

Något som i sin tur oavkortat påminner om deras globalt ökända och anti-demokratiska artfrände hos de intoleranta och folkförtryckande samt despotiska och enfaldiga invandraremuslimerna från den socialt underutvecklade och ökenbemängda Mellanöstern.

 

HÄR & NU
YOGA # 19

 

Den avsnaggade och homofoba bondgrabben sa till sin långhåriga storstadspolare:

”I framtiden vill jag ha ett grant fruntimmer mé lååångt håår och en varm å’ go’ fetta mellan sina supersnygga ben!”

 

Den långhåriga och världsvana polaren replierade helt avslappnat:

”För min del får hon gärna vara helt barskallig, om hon så vill, bara hon har ett varmt och medkännande människohjärta i sin kropp. En bonus är det förstås om hon även har något miljö- och demokrativärnande mellan pannloberna.”

 

HÄR & NU
YOGA # 20

 

I Love You Bonnika Klamydia!


Somliga bofinkar undrar om du fått ditt årliga ”sommarlovsknull”
(eg. borderlineknull) i storstadsparken i år också ...

... eller fick någon könsstympad och urhäftig ”islamistblatte” med egen barre ställa upp i bristen på infödda sommarparksknullare och bajamajaknullare?

 

Ditt satans demokratifrånvända och narcissistiska incestluder.”Svartmyran är för liten för mig” sa den promiskuösa Rödmyran/Pissemyran och lät sig bli knullad av en Borderline-Elefant.

 

– Pippa-Lunsa Lönndom

 

HÄR & NU
YOGA # 21

 

Att Stoltsera Med Avigsidan
Vänd Utåt


Den människa vilken påstår sig ”älska” lågt stående och instinktstyrda djurarter samt folkfientliga, kvinnoförtryckande, intoleranta och despotiska islamister i mängder – bör bosätta sig inom ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” – där denna konstellation i dagsläget är mera regel än undantag.

Där har demokrati och faktabaserad yttrandefrihet förvanskats till att gälla för ”främlingsfientlig hets mot folkgrupp” av dess hyperkorrumperade regering och av dess lika dumdrivna urbefolkning vilken sedan gammalt hyser djupa Nazisympatier och/eller Fascistsympatier och/eller hyser en stor förkärlek inför livsfientliga Diktaturstater och inför alla Falska Ideologier.

De förråade folkgrupper vilka gör allt för att INTE utveckla empati och medkänsla uppsöker nämligen sina känsloamputerade och perverterade artfränder.

Kaka söker maka. Lika barn leka bäst, etcetera, etcetera.

 

Länge Leve NaziSharia Unionen Nya Sverige!

Hurra! — Hurra! — Hurra!

 

HÄR & NU
YOGA # 22

 

MEGASANNING


När jag var pur ung grät jag ibland av ren och skir Självömkan.

Numera gråter jag endast av medkänsla för andra människors lidande.

 

HÄR & NU
YOGA # 23

 

DETTA LILLA TEXTAVSNITT ÄR TILLÄGNAT ALLA

”TRÖGDJUR” OCH ”SENGÅNGARE”

NORR OM ÖRESUND


I egenskap av mångkulturell och multifasetterad Esoterisk Budhist (Hjärtats Lära) lider jag vare sig av en så kallad ”Christofobi” eller en ”Islamofobi” eller en ”Homofobi” eller en ... etcetera, etcetera, etcetera.

Inte heller ”lider” jag av några andra former av patologiskt betingade fobier.

Inte heller är jag illa ansatt av religiösa vanföreställningar vilka är fyllda med falska och livsfientliga samt av folkfientliga och rasistiska levnadsideologier.

 

Amen

Om Mani Padme Hum

 

HÄR & NU
YOGA # 24

 

Upprop Till Världens
Alla Mansgrisar Från Islamväldet


Om ”Sossar” (pest) Eller ”Borgare” (kolera)
Får Såsom De Vill Efter Valet 2010

 

Kom till Sverige och ta för Er av allt överflöd!

Kom och kalasa på den infödda Sverigebefolkningens bekostnad!


Lämna Era kvinnor och barn på hemmaplan och kom till Sverige för att parasitera på samtliga av dess materiella rikedomar och för att fortplanta Er, både brutalt och hejdlöst, tillsammans med de infödda Sverigekvinnorna vilka älskar att bli dominerade av äkta mansgrisar och av perverterade karlakarlar med massor av råskinn på näsan och med ytterst lite vett mellan pannloberna.

Tillika önskar vi intensivt att världens samtliga islamistfanatiker kommer till Svea Rike och ödelägger den spillra demokrati som återstår inom Sverigenationen och samtidigt visar de infödda och okunniga mansfjollorna ”var skåpet skall stå” och hur ”slipstenen skall dras” inom Kärringsverige.

Dessutom kommer majoriteten av de infödda Sverigesvenskarna att vara oerhört tacksamma för att Ni visar dem hur intoleranta despoter och perverterade kvinnoförtryckare verkligen skall bete sig för att bli uppskattade inom de muslimska leden så att denna Falska Ideologi och Diktatoriska Religionsbildning kan vidarespridas och utökas till att gälla såsom rättesnöre även för de ”Otrogna Hundarna” inom den barbariska och ociviliserade Västvärlden.

Välkommen till att ockupera hela Kärringsverige och att till landsflykt fördriva den sparsmakade delen av Demokratiskt Sinnade medborgare och invandrarfolk, för inom den kärringaktiga Sverigenationen, finns ändå ingen enda förnuftig människa som håller i tyglarna.

Den nazitrogna Sverigeregeringen kommer att ta Ert anti-demokratiska parti i samtliga ärenden och även diskriminera alla de infödda och förfördelade ”Sverigefjollor” vilka fortfarande vågar hysa demokratiska grundvärderingar.

Ni alla kommer omgående att få permanenta uppehållstillstånd så Ni kan dra igång med en tsunamiliknande anhöriginvandring på de infödda Sverigemedborgarnas bekostnad. Deras fjolliga kärringåsikter räknas ändå inte.

De folkfjärmade enstöringssvenskarna är så fruktansvärt desintegrerade och (national-) socialistiskt hjärntvättade att de inte ens kan se skillnad mellan falska och sanna levnadsföringsideologier.

Än mindre kan de arma integritetslösa och (socialistiskt) hjärntvättade Sverigesvenskarna särskilja och/eller utskilja förråade islamister från de invandrarfolk vilka upprätthåller betydligt ädlare och mera assimileringsbara och/eller integrerbara levnadsideologier med demokratiska grundvärderingar.

Bland den sorgfälligt okunniga delen av medborgarskaran inom Sverigenationen går alltså samtliga invandrargrupper under den ”tillgivna” smeknamnsbenämning ”Urhäftiga Svartskallesvenskar.”

Eftersom huvudparten av de infödda Sverigesvenskarna förefaller att sakna både empati och medkänsla i sina bröst, kommer både islamister och alla övriga missdådare att omgående känna sig såsom på hemmaplan inom den analrigida NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Med andra despotismbejakande och anti-demokratiska ord kommer islamisterna uppleva att de verkligen har funnit en artfrände i de fruktansvärt dumdrivna och regeringsunderkuvade Sverigesvenskarna, vilka i sin stora folkalienation och empatibefriade enfald tror att Nazism och/eller Diktatur är en gynnsam form av regeringspolitik för hela den civiliserade delen av världens befolkning. Schweden über alles.

Även den svårmodiga och tungsinta humorlösheten bland de infödda Sverigefjollorna kommer att vara såsom skräddarsydd åt alla Er humorbefriade och intoleranta islamistdespoter med ett odisciplinerat och häftigt borderlinehumör.

Nämnda både bortkollrade och fascistoida Kärringsverigenation vill nämligen tillhöra dem vilka Går Först I Ledet och förbehållslöst verkar för initierandet av ett anti-demokratiskt skräckvälde vilket kommer att leda till en Avdemokratiserande Muslimifiering av Europa Unionen för att strax därefter i äkta NaziSharia-anda ”ta itu” med den övriga delen av Västerlandets alla demokrativärnande korkskallelosers.

Sveriges infödda enstöringsbefolkning kommer att bli Er lojale bundsförvant i alla väder. Ingen kommer att ifrågasätta Er fascistoida levnadsideologi – detta eftersom de infödda Sverigemedborgarna under lång tid har drillats till att endast uttrycka sig ”politisk korrekt” och att aldrig någonsin visa sina sanna känslor inom offentliga sammanhang – för att så mycket som möjlig påminna alla och envar om ”döda fiskar” inom en kraftigt förorenad ankdamm.

Fakta är att de (national-) socialistisk hjärntvättade och patologiskt folkfjärmade enstöringssvenskarna till varje pris ”vill göra rätt för sig” (eg. följa de fascistoida regeringsdirektiven till punkt och pricka helt utan ifrågasättanden) i alla politiska sammanhang.

För majoriteten känsloamputerade och avhumaniserade ”Sverigeinfödingar” gäller det alltså att vara den urskillningslösa och folkförtyckande Sverigeregeringen till lags under alla anti-demokratiska omständigheter för att undkomma ekonomiska sanktioner och andra fascistoida bestraffningsmetoder.

För alla de invandrade islamistfanatikernas stora trivsel och välbefinnande, inom det Nya Hemlandet, kommer med det snaraste den gamla och otrivsamma Sverigenationen att omdöpas till den multikulturella och ”framåtsträvande” NaziSharia Unionen Nya Sverige.

Den despotismbemängda och fascistoida Sverigeregeringen (islamisternas artfrände) vill se massor av Nybyggda Moskéer för gynnandet av ett Muslimskt Världsherravälde med en avdemokratiserande konspirationsverksamhet inom Sverigenationen och samtidigt även verka för ett raserande av alla de folktomma samt urtråkiga och gistna Kristuskyrkorna.

Dessa gammalmodiga ”avgudabeläten” bör alltså jämnas med marken och istället bör vackra och formsköna konspirationsmoskéer uppföras i deras ställe. Precis lika som i fornnordiska glansdagar då Kristendomen initierades bland den nordiska ursprungsbefolkningen med alla sina olika Avgudar och Asatro-beläten.

Några enstaka och strategiskt utplacerade Kristuskyrkor kommer givetvis att renoveras i Allahs’ goda namn och arkitektoniskt bevaras för att tillämpas såsom Islamistkontrollerade Varuhuskedjor vilka fungerar såsom av-demokratiserande inrättningar vilka både försäljer och står för uthyrningen av Persiska Bönemattor åt de mest dumdrivna av alla nyligen konverterade Islamistsvenskar och demokratiurholkande Sverigeblattar alá Huvudlösa Landsförrädare.

 

Kom och kalasa på den infödda Sverigebefolkningens bekostnad!

Kom till Sverige och ta för Er av allt överflöd!

 

 

 

Ps. I sammanhanget är det bra att känna till att Sverige och de infödda Sverigesvenskarna i folkmun – på den Europiska kontinenten och i Nordamerika – har fått smeknamnsbenämningen ”SMHI” (Sverigefödda Missantroper Högaktar Islamistdespoter) eftersom de flesta av dem håller sig till integritetslösa floskler och endast uttrycker en väder- och vindbaserad ”integration” bland sina medmänniskor, även under sociala katastrofer och under nationella krislägen.

Det är med andra ord Just Detta fördummande ytlighetsfaktum (bland de desintegrerade enstöringssvenskarna) som Sverigeregeringen flitigt nyttjar sig utav för att lyckas med att på kort tid Muslimifiera nämnda Borderlinenation helt utan att de socialt- emotionellt och politiskt ”bortkollrade” (eg. integritetsutplånade) Sverigesvenskarna ens höjer ett litet demokratiunderstödjande och fosterlandsälskande ”pip” till protest.

I stället framviskar de mest hjärntvättade av ”rättvättade” infödingssvenskar ett försynt men fullkomligt bakvänt: ”Länge Leve Mona Sahlin Och De Anti-Demokratiska Fosterlandsförrädarna!” – i en lika dumdriven som fåfäng ansats till att ”förmildra” både den (national-) socialistiska och den hyperborgerliga (kapitalist-) regerings vida (medborgar-) alienation och skoningslösa (bestraffnings-) politik gentemot utarmade löntagare inom ett sedan länge nedmonterat välfärdssystem. Ds.


HÄR & NU
YOGA # 25


Till
Den Söta-Rara Evelina
&
Den Frilufts-Rökande Chaffisen

 

Ett Varmt Tack Än En Gång För

DEN ROMANTISKA

”FULLMÅNE SKJUTSEN”!

 

HÄR & NU
YOGA # 26

 

NaziSharia Unionen
Nya Sverige


När till-och-med höggravida ”tjockisar” inom glesbygden flaxar verkningslöst med ”vingarna” i tomma luften, betyder det helt enkelt att den nationella inkomstskatten är absolut felfördelad och att den endast gagnar intoleranta och despotiska fascistmuslimer, genom en ”icke-kontrollerad” (eg. utstuderad och anti-demokratisk) massinvandringspolitik alá Mona Sahlin & Compani.

 

HÄR & NU
YOGA # 27

 

Välkommen Till
Misantrop Sverige!

 

Socialantropologiskt sett är Sverige ett mycket sjukt samhälle och/eller ”frånhälle” eftersom empati och medkänsla är så gott som obefintliga.

Med den stora mängden av förråade samt intoleranta och parasiterande Despot-Islamister utspridda över hela landet är det en dubbelt så sjuk nation.

Inom ”Nazi Sharia Unionen Nya Sverige” vill inga mentalt sunda och vettiga människor med ett levande hjärta någonsin bosätta sig.

 

HÄR & NU
YOGA # 28

 

 

Mera
Teknokratisk
Kristids Förvirring


Inom den ”Sörländska” (eg. Internationella) Nekropolen mellan åren 1985 – 2005 var människorna ovanligt sociala samt levande och livsbejakande — jämfört med människorna under åren 2005
2010 på landsbygden i Södra Norrland.

Där var naturen (som vanligt) mycket uppfriskande och levande emedan de så kallade människorna uppträdde som om vore de ”levande döda” icke-människor och/eller så uppförde sig många av dem som om vore de kroniskt självmordsbenägna enstöringar vilka under både desperata och förbehållslösa former sätter avkommor till världen för att få sig en ”mening” med Jordelivet.

 

 

HÄR & NU
YOGA # 29

 

Sluta Tjata!

Ni framställer bara Er själva
som om vore Ni fullständigt obildbara
Neandertalare!

 

Sverigedemokraterna handlar vare sig om ”rasism” eller ”främlingsfientlighet” eller ”hets mot folkgrupp” – dessa benämningar är ingenting annat än yttryck för en svenskhetsfientlig och diskriminerande anti-propaganda – vilken är utplanterad bland det lättledda Sverigefolket av ett hänsynslöst och makabert kärringvälde alá regeringsdespotism.

Sverigedemokraterna tillhandahåller, bland mycket annat humanistiskt och folktillvänt, även en faktabaserad kunskap vilken ger en adekvat förklaring till hur falska ideologier genom sin inneboende intolerans och fascistoida despotism verkar söndrande för samtliga demokratiskt orienterade samhällen.Personligen
är jag fruktansvärt trött på att inom både humanistiska och internationella sammanhang behöva skämmas ögonen ur mig över att vara en infödd medborgre inom den (otroligt) folkfjärmade samt analrigida och anti-demokratiska NaziSharia Unionen Nya Sverige.

I dagsläget är det enligt regeringspropagandan endast de mest folkfjärmade enstöringssvenskarna vilka betraktar islamister och andra folkslag såsom ”föraktansvärda främlingar” – för alla sociala och integrerade Sverigemänniskor är däremot islamisternas fanatikerbaserade intolerants och anti-demokratiska despotism sedan länge ett bistert faktum att ta hänsyn till inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.Detaljtillägg:
För sista gången vill jag här klargöra att anno 1974 upphörde islamister/muslimer att vara så kallade främlingar inför mina både beresta och öppensinnade ögon.

I första hand känner jag igen en islamist/muslim på dennes beteende och i andra hand på vederbörandes genetiska kod och/eller biologiska arvsmassa.

För min personliga del behövs vare sig bortförklarande ord eller lismande och nyfikna ”hälsningsceremonier” vid mötet med islamister eftersom ”ett illavarslande och bedrägligt fanatikersken” (eg. en intolerant och härsklysten islamistdespotism) lyser vida omkring de mest ortodoxa av islamister.

Till saken hör att jag även ser en markant skillnad mellan en ortodox muslim och en (före detta) islamist vilken under absolut ärliga och självuppriktiga intentioner, trotts att det enligt islam är förbjudet, gör och har gjort sitt allra bästa för att konvertera från den fanatiska (tvångs-) religionen islam till en mera human och människovänlig livsuppfattning.

Härtill krävs en viss ”detaljkännedom” eftersom den psykologiska betingelsen bakom ”halalslakt” (skäktning) är kännetecknade för islamismen och kan utnyttjas även inom sociala sammanhang.

Vilket innebär att den genom (tvångsmässig) religionsutövning och av (påtvingad) könsstympning så förråade islamisten, efter en inledande period av lismande och parasiterande på Västerlandets toleranta och generösa medborgare, helt skoningslöst kan ge sig till att utfrysa och att diskriminera alla de icke-islamistiska medborgare vilka öppet uppvisar en multifasetterad samt demokrativänlig och livsbejakande livssyn.

Detta trotts att Västerlandets multifasetterade och demokrativänliga livssyn är uppbackad av känslor av en biofil karaktär, vilken inhyser både sympati och medkännande inför ett toppridet och illa hunsat människosläkte, vilket inte ens kan se skillnad mellan en verklig vän och en veritabel fiende eftersom samtliga icke-muslimer anses vara Direkta Fiender och/eller Otrogna Hundar.

Beskrivna scenario handlar på ett (amatör-) psykologiskt plan bland annat om en elakartad narcissism vilken förespråkar att alla icke-muslimer bör ”halalslaktas” (eg. diskrimineras och utfrysas eller rent av mördas) om de vägrar att konvertera till islamismen.

Tack för ordet.

 

HÄR & NU
YOGA # 30

 

På Fullaste Dyslektikallvar

Till Sveriges Alla Islamister


Var god upphör omgående med Er massinvandring till den folkfjärmade och desintegrerade Sverigenationen vars infödda befolkning sedan länge går omkring på sina bara knän och tigger både bröd och arbete för sin utkomst!

Den islamistiska massinvandringen bidrar endast till en Dubbelt Så Fascistoid Kontaminering av den redan så fruktansvärt fascistoida och dumdrivna Sverigenationen. Något som är föga upplyftande för alla dem vilka tillhör den både klokare och demokratisk orienterade delen av medborgarskaran.

Dessutom är många infödda Sverigemedborgare fortfarande så fruktansvärt dumdrivna och godtrogna att de tror att alla fascistoida despotideologier är ”berikande” för samtliga medborgare inom Sverigenationen.

Dessa kunskapsmässigt underutvecklade ”spånhuvuden” brukar sig babianflocksmässigt av allt mellan falska, förlegade och stereotypande uttryck såsom ”rasism” – ”främlingsfientlighet” eller ”hets mot folkgrupp” för att uppvisa sin både kunskapsbefriade samt anti-demokratiska solidaritet med alla fascistoida irrläror och genomfalska ideologier.

Många av de arma Sverigekrakarna har aldrig någonsin varit närstående vare sig sina egna landsmän eller andra folkgrupper på grund av en långvarig (national-) socialistisk hjärntvätt och inte minst på grund av en medfödd ”genetisk defekt” vilken gör att ett stort antal av de infödda Sverigemedborgarna föds utan empati och medkänsla i sina underutvecklade fascistbröst.

Tack för förståelsen och var god respektera ovanstående faktabaserade samt fredligt sinnade budskap genom att omgående upphöra med den Islamistiska Massinvandringen till Sverige eftersom den medför en demokratisk söndring samt verkar socioekonomiskt utarmande för de infödda medborgarna vilka är i stort behov av en ”andningspaus” för att genomtänka saker och ting i godan ro. För att därefter ta nya och mera demokratifrämjande tag.

Många av de både klokare och insiktsfullare bland infödda Sverigemedborgare ser även fram emot att stora delar av de redan Massinvandrade (Despot-) Islamisterna under både fredliga och fridsamma former ”packar ihop och tackar för sig” för att därefter återvandra till sina respektive ursprungsländer.

Väl på hemmaplan, bland sina politiskt underutvecklade och socialt försmäktande (despot-) landsmän, kan de Återvandrade Islamisterna (i vissa fall; de återvandrade landsförrädarna) vidaresprida den demokratiska delen av ”budskapet” Ni fått till skänks under Sverigevistelsen och/eller under Sverigeockupationen.
Kom Slutligen Ihåg:

1. Det Finns Endast En Ras – Den Mänskliga Rasen.

2 a. Vi Alla Är En I Varat. — Alla Är Vi En I Varat.
2 b. We All Are One. — We Are All One.

3. Det finns alltför många falska ideologier och destruktiva irrläror.

4. Tillfogar du avsiktligt någon annan människa skada – så skadar du även dig själv.

 

 

I Kärlek För Kärlek

 

Tack För Påhälsningen!


Och Lycka Till Med Demokratibildandet Inom Hemlandet.


Ett Behovsprövat Startkapital Bör Ni Före Återvandringen
Ansöka Om Hos Den Både Hänsynslösa Och Despotiska
Sverigeregeringen Vilken Kör Över De Infödda Medborgarna.


Var God Och Undvik Att Tillämpa
Det Hybrisbaserade och Despotiska
”Jihad”
Även I Framtiden.


I Kärlek För Kärlek

 

HÄR & NU
YOGA # 31

 

Den ”Solrosiga Prinsessan” var alltför hård i sinnet och desto värre även osedvanligt kall i hjärtat sitt.

Därför fick hon vandra en mycket lång och mödosam stig.

För mitt kosmopolitiska hjärtas del betyder tanken på Henne blott och bart ett närande tillskott av ”Vitamin D”.Förklaring av Vitamin D:
D-vitamin bildas i huden när Solen lyser på oss. Problemet i Sverige är att Solen bara är stark nog mitt på dagen under sommarmånaderna.

(Kanske är det just därför som de båda förmänskligande faktorerna Empati och Medkänsla är en konstant bristvara inom NaziSharia Unionen Nya Sverige?).

 

HÄR & NU
YOGA # 32

 

Hör Och Häpna!


Fakta är att Ni (bokstavstrogna bondlurkar och/eller känsloamputerade borderliners) norr om ”Blatteälven” endast känner till det de båda urtråkiga borderlinemödrarna ”Sunk-Fia Blåneka” och ”Inbilska-Mary Puttifnaska” har kärringväldeskvallrat om att jag har ”tokstolleberättat” för dem under de synnerligen högmorbida men odramatiska år då jag under så gott som fullständigt empatibefriade former blivit både utnyttjad och kvinnohunsad i äkta ”rödstumpeanda” (variationsord för kärrningvälde) både norr och söder om ”Blatteälven” av de båda förbisedda samt socialt och emotionellt undernärda mödravettvillingarna och/eller värstingmödrarna.

 

 

 

 

 

Fler Länkar Till
Svenska — Nordiska
och
Internationella Ekobyprojekt

 

 

 

 

DET
är
Väsentlig Skillnad
mellan
Medicinalt Brukande
och
Hejdlöst Missbruk.

Den inom Svea Rike så hysteriska förbudsmentaliteten med sin nolltolerans, vilken inkluderar den överspända häxjakten, på alla de frisinnade världsmedborgare vilka tillfälligtvis brukar sig av marijuana/cannabis för sitt personliga välbefinnande, gör att många av dessa helt i onödan blir ”obekvämt paranoida” eller rent utav utvecklar otäcka och svårbotade psykoser, på grund av att de drivits till att begå ett ofrivilligt lagbrott inom det analrigida och nekrofilibetingade tjyvasamhället.

 

VETTIG
FÖRKLARING

A.
Ovanstående avsnitt är en stående protest emot allt vad det analrigida tänkesättet ”Noll Tolerans” anbelangar inom alla de biofila och sant humanistiska sammanhangen.B.
Vidare är det en stadig protest emot det fascistbetonade konceptet ”Ordning och Reda” inom de flesta teknokratiska sammanhang.C.
Tillika är det en mild protest emot det övernitiska och nekrofilibetingade tänkande vilket är baserat på den absurda och synnerligen otidsenliga tankegången om ”Blind NaziSharia Lydnad” inom samtliga sociala sammanhang inom de ultramoderna samhällena.

 

SUPPORTERANDE
BAKGRUNDSMANTRA

INOM DET
TEKONKRAT-FASCISTISKA
”FRÅNVÄLDET”


Leda och Tvång.
Missnöje – Vanmakt – Meningslöshet.

Leda och Tvång.

Missnöje – Vanmakt – Meningslöshet.
Leda och Tvång.
Missnöje – Vanmakt – Meningslöshet.


Leda och Tvång.
Missnöje – Vanmakt – Meningslöshet.

Leda och Tvång.


Missnöje – Vanmakt – Meningslöshet.
Leda och Tvång.
Missnöje – Vanmakt – Meningslöshet.


Leda och Tvång.
Missnöje – Vanmakt – Meningslöshet.

Leda och Tvång.


Missnöje – Vanmakt – Meningslöshet.
Leda och Tvång.
Missnöje – Vanmakt – Meningslöshet.


Leda och Tvång.
Missnöje – Vanmakt – Meningslöshet.

Leda och Tvång.

 

 

 

 

 

 

 

 

Den förvildade och ansvarsbefriade människa vilken i dagsläget påstår att kärnkraft är en ”klimatsmart” samt ”ren och ofarlig energiform” – är endast en hjärntvättad och manipulerande fullblodsdåre – vilken borde vara inspärrad på en psykiatrisk institution på grund av ett hypermaterialistiskt och rovhungrigt Super-Ego.


Det handlar alltså om ett ödesmättat Super-Ego vilket i all sin materiella prakt en vacker dag kommer att fördärva förutsättningarna för mänsklig fortvaro på planeten Tellus.


Nästa patologiskt betingade steg är att nämnda Super-Ego och/eller ”fullblodsdårfink” påstår sig vara utsänd direkt från Gud och att vederbörande är den nye Messias som skall frälsa världen från all ondska.


Kärnkraften är i sin förlängning under inga omständigheter försvarbar inom mentalt sunda samt inom ödmjuka och miljövärnande sammanhang.


Kärnkraften är en materialiserad manifestation av Super-Ego – precis lika som att vapen och krigsföring uttrycker en materialiserad form av rädsla.


Vi alla har ett stort ansvar att uppfylla gentemot kommande generationer och deras välbefinnande på den klimat- och ”miljöförgasade” planeten Tellus.

 

 

 

 

 

 

Allt vad som anses vara det avhumansierade

teknokratsamhällets ”motvind” i miljökrisens

tecken är i praktiken de naturtillvända

Ekobyarnas Medvind.

 

 

 

EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det Om En

EKOLOGISK..LIVSSTIL