EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det Om En

EKOLOGISK..LIVSSTIL

 

Yogi-Berra
alias
”Lilla Moi”

 

 

VARNING
för
Stulna Datafiler
vilka
cirkulerar
inom
”Sunkbo City”
med
OMNEJD!

 


Ovan nämnda datafiler innehåller absolut privata och högst integritetsfyllda dagboksanteckningar.

Hur arrogant eller rent av perverterad måste inte ”någon” vara när denne ger sig till att-, bakom ryggen på en kamrat och medmänniska, stjäla hans privataste dagboksanteckningar samt offentliggöra dennes ”mentala avföring” i syfte att kompromettera och trakassera densamme inom en socialt inavlad bygemenskap på den norrländska lapptundran.

Givetvis helt utan att omnämna det svekfulla och tjuvaktiga i tilltaget för någon enda av dem, vilka lika ofrivilligt som godtroget blivit inblandade, till att ta del av den bestulna kamratens allra privataste angelägenheter och ”mentala avföring” i form av opolerade och icke-redigerade dagboksanteckningar.

Det handlar alltså om en ”mental avföring” vilken endast tillfälligtvis är lagrad på datafiler. Filer vilka så småningom är ämnade att utraderas och vars utskrifter är avsedda att ”förbrännas under en rituell reningsceremoni i de allt ont förtärande flammorna” från den öppna elden ute i det fria om våren.

De stulna-, men numera ”berömda” dokumenten, handlar med andra ord om en mental utrensning under digitalt betingade och ytterst frisinnade former.

De före stölden-, privata datafilerna, är nedtecknade i brådrasket under emotionellt mörka och megadystra stunder inom en utarmande ”nekropol” och/eller storstad i den södra regionen av Sverige.

Detta slags reningsförfarande har tillkommit endast för att vederbörande ”skribent” är i behov av ett både privat och frisinnat forum att emotionellt och tankemässigt avreagera sig inom – för att inte vara till harm och skada – under sociala interaktioner bland övriga medborgare.

Hur intelligent är det då att sprida ett sådant synnerligen privat och ytterst personligt material under förevändningen att det är manuskriptet till ett ”ännu inte utgivet” bokverk?

[ Enligt mitt förmenande är det mycket perverst-, eller rent av sjukligt, att äta av andras bajs! Att stjäla och tillgodogöra sig ett ”mentalt bajs” från en medmänniska är alltså enligt min mening precis lika illa som att tugga i sig av andras kroppsliga exkrementer.]

Satans äckligt! – Vet hut på Er!

Än värre blir det att kort därefter, helt ogenomtänkt, ge sig till att utdela denna ”mentala avföring” till sina vänner och bekanta – som om vore det fråga om mycket viktiga dokument med avslöjande fakta – om vad som ”egentligen försiggår” i huvudet på en frisinnad och självständigt tänkande människa från de södra landsdelarna av Svea Rike.

Vilken i sin sociala avskildhet, i själva verket, endast hängivit sig åt bearbetning av sina allra innersta tankar och känslor inom ett både helgat och privat nutidsforum.

[ Det handlar huvudsakligen om personliga tankar och känslor-, vilka förutom jordelivet i stort, också är influerade av den esoteriska budhismen.]

Allt är nedtecknat och sparat på binära men sorgligen alltför lätt kopieringsbara datafiler.

Här är det alltså inte fråga om några offentliga och medvetet provocerande dokument på något sätt.

Dessa, beklagligen okrypterade, numera stulna och antagligen även förvanskade datafiler. Har aldrig någonsin varit destinerade för ett offentliggörande från skribentens sida.

”Hemlighetsmakeriet” är avsett att utgöra ett hänsynsfullt beskyddande av den breda och oinitierade allmänheten.

Offentliggörande av ett så pass oredigerat textmaterial är en synnerligen asocial och mycket destruktivt handling.

Med andra ord offentliggjordes ett högst privat och samtidigt hemligstämplat material – på ett gement utstuderat och medvetet sätt – av en simpel kamrattjuv vilken uppenbarligen är fullständigt befriad från heder-, samvete och moral.

Alltså var denne kamrattjuv makalöst ansvarsbefriad inför en icke-initierad och bred allmänhet – förutom gentemot ifrågavarande skribent och upphovsman.

Inte minst är detta kamrattjuvavslöjande fortsatt påtalbart eftersom det skedde fullständigt bakom ryggen på den intet ont anande skribenten.

Vilken vid själva stöldtillfället hade lockats till ”en kopp gott kaffe” i ett angränsande rum inom den offentliga datastudion.

Den intet ont anande skribenten blev manad medelst lismande ryggdunkningar och falskhetsspäckade axelklappningar – vilket initialt uppfattades – såsom en ovanligt storsint välvilja.

I detta mycket personliga och nästan ”familjära” läge ansåg sig skribenten inte behöva plocka med sig datadisketten till den väntande och hett rykande kaffekoppen i bokrummet bredvid.

Det tillfälliga personalförtroendet från skribentens sida var alltså ETT ENDA STORT MISSTAG – kan en säga med facit i hand – eftersom detta tillfälle under falska förevändningar utnyttjades för dataintrång och dokumentstöld bakom ryggen på upphovsmannen.

Det integritetsvärnande lösenordet för dokumentöppnande var en enkel säkerhetsåtgärd tillfogad i syfte att INTE uppmana till socialt kränkande påhopp eller oönskade våldsdåd inom samhället.

[ I extrema och hårdhetsfostrande tider kan ett ansvarslöst offentliggörande – av ett ursprungligen terapeutiskt och synnerligen privat textmaterial – leda till kravallartade upplopp bland obildade och icke-initierade folkgrupper. Ett illegalt och okontrollerat offentliggörande av personliga manuskript kan ävenledes medverka till en oönskad social splittring inom nationen.]

Vidtagna säkerhetsåtgärder omkring de numera stulna dokumenten var med andra ord ett fullvuxet och moget ansvarstagande vilket var avsett att skydda den icke-initierade breda allmänheten från eventuella skadeverkningar från delar av ett icke-allmängiltigt kunnande.

Detta integritetskränkande och ansvarsbefriade illdåd ger troligen upphov till en mycket betungande karmautdelning åt den förslagna kamrattjuven.

I bästa fall kommer en belastande framtidskarma INTE att tilldelas den stölddrabbade upphovsmannen – vars genomgående handlande består av mentala renhetsanspråk – i ett själavårdande syfte.

[ Upprepning: Renhetsanspråket är bundet till den egna individen i ett själsrenande och andligt utvecklande arbete – Sadhana.]

Förhoppningsvis blir detta hypersjälviska dataintrång i bästa fall, efter den kosmiska och karmatiska vedergällningen, till en lärorik undervisning – åtminstone för den milt uttryckt – asociala och klåfingriga kamrattjuven.

De ”kommande konsekvenserna” av det inträffade blir i allra bästa fall till en viktig lärdom vilken manar alla och envar till försiktighet-, ansvarstagande och hänsynsfullhet gentemot medmänniskor.Tumregel:
Alla de datatexfiler eller det bokmaterial vilket är distribuerat under- och efter år 2005 – och vilket är i avsaknad av ett (korrekt registrerat) ISBN-nummer – och (i bästa fall ) är försett med namnet – Lars-Erik Johansson – är alltså endast ett stöldgods vilket innehåller mina högst privata tankar, känslor och personliga minnesanteckningar, etcetera.

Denna hemsida – EkobyAllians & FutureTree – är undantagen från omnämnda stöldgodsanteckningar.

En egobetingad samt egenmäktig och individkränkande datafilsstöld från en privatperson – handlar lika som de flesta andra former av stöld och övergrepp – i huvudsak om ett nekrofilt och härsklystet försök till personkränkning.

Okamratligheten i nämnda tilltag är endast perifral men likväl nämnvärd.Åtgärdsförslag till problemlösning:
Skulle händelsevis någon enda ärlig och kamratlig person med civilkurage påträffa (f.d. privata) anteckningsmaterial i ”ISBN-befriade” pappersutskrifter eller på datafiler – var god kontakta mig snarast via e-postadress som nedan – eller tala direkt till mig.

Lämplig mötesplats för ett ”personligt informationsutbyte” kan på sommarhalvåret vara vid Klockstapeln på ”Sunkbo Citys” allmänna Begravningsplats. Under vinterhalvåret gäller det allmänna bytorget (Central Park) i ”Sunkbo City”.Personliga avslutningstankar:
Läget inom (det laglösa) ”Sunkbo City-territoriet” förefaller helt allmänt sett vara något schizofrent.

Detta mitt ”hypermärkliga” påstående har uppkommit genom att så gott som ingen enda ”sunkbosjäl” tycks verka för den mera rakryggade sannfärdigheten – snarare samverkar folk för ett gynnande av den avsnaggade och antisociala narcissismen.

Många av ”dem” till och med låtsas vara helt osynliga inför sina medmänniskor. Åtminstone det fåtal gånger de inte (turbosnabbt-) skyndar för att undangömma sig bakom närmsta (harpalts-) buskage eller bakom andra ”bunkerliknande” befästningar!

”Den som inte har rent mjöl i påsen ...”

 

 

BELÖNING:

1.500 SEK
utfästes såsom
UPPMUNTRANDE
BELÖNING
till
den eller de vilka
lämnar uppgifter
som leder till
en
FÄLLANDE DOM
i ovan nämnda
STÖLDÄRENDE.


OM
eventuellt skadestånd
utfaller
erhåller den gode
”nyhetstipsaren”
även
10 %
av
skadeståndsbeloppet.

 

 

MED HANDEN PÅ HJÄRTAT

Larserik Johansson

altruism_fungerar_alltid@hotmail.com