Nygräddad Demokratisk Kanelbulle

 

GOTT NYTT
ANNO 2014!DAGS ATT ”ÅTERVANDRA”
TILL DEMOKRATISKT BAKAT

KAFFEBRÖD
&
ÄKTA SVENSK HUSMANSKOST!


Numera är det så väldigt mycket ”Sharia-slem” i ”Nazi-pizzorna” som levereras av de synnerligen intoleranta, despotiska och humorbefriade Islam-fanatikerna ...

..att allt det ”kaffebröd” som är framställt under sant demokratiska former blir till ett betydligt sundare alternativ alá multikoncept i alla socialt anständiga lägen.

 

 

Nya Sverige
(fristad för muslimer & smygfilial åt al-Qaida)

Slogan för Svenska Regeringens
intensiva support av
”Nazi-Pizza” & ”Sharia-Slem”:

”Welcome Home to NaziSharia Sweden,
The Whore of Scandinavia!”

 

 

Sharia’s
”Slime-Pervo”
Is Here To Stay!

Bilden är tänkt att föreställa en Islamistisk Fundamentalist som just har lärt sig ”tala svenska” när han både hjärntvättad och borderline-fanatisk ryar följande:

Vi ”Sharia-Prissar” kommer alltid att tillämpa Bildförbud och jag förblir en ortodox och förråad BesserWisser med aliasnamnet
Den Könsstympade och Folkförtryckande Misantropen!

 

SERIOUSLY:


”Welcome to
Nazi-Sharia Sweden:
The Whore of Scandinavia!”


Denna regeringsslogan
gäller inte längre!


SD har nämligen
blandat sig i leken.

 

 

Bilden Är Tänkt Att Föreställa:

SHARIA PIZZA
alá
Brutalt Våldtagen
&
Islamistnedsprutad Sverigeflicka

 

 

 

Buddhisattvan Avalokiteswara
kunde på grund av despotiska och åsiktsrigida
NaziSharia-fanatiker vara ”portad” från ovan bildruta.

Jag är (tyvärr) en fredlig och demokratiskt orienterad kosmopolit vilken inom ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” blir diskriminerad och trakasserad på grund av ett genuint intresse inför ”Den Esoteriska Budhismen” eller ”Den Esoteriska Filosofin”.

- Lars E Johansson

 

 

Apropå ansvarslös invandringspolitik inom
”NaziSharia Unionen Nya Sverige”


När intoleranta och despotiska islamister helt godtyckligt utan en vettig anledning och med regeringssupport tillåtes att från barer eller restauranger ”porta” infödda sverigemedborgare.

Betyder det att dessa infödda sverigemedborgare blir utsatta för en diskriminerade särbehandling och att demokratin sakta men säkert urholkas. Ingenting annat.

Detta förfarande tål att jämföras med Judarnas utsatthet i Hitlertyskland strax före Andra Världskrigets utbrott.


Godtycklig ”portning” utan en giltig grund är endast ett despotiskt och anti-demokratiskt förfarande samtidigt som det är en social våldtäkt på de infödda sverigemedborgare vilka oförskylt drabbas därav.

Det handlar alltså om en personkränkande diskriminering och/eller om en primitiv mobbningsaktion på godtyckliga grunder vilken även borde brottsrubriceras eller vara jämställt med ett simpelt och ociviliserat Hatbrott.

Detta eftersom den illegalt ”portade” (eg. diskriminerade och särbehandlade) medborgaren riskerar att även förlora kontakten med tidigare vänner och bekanta genom nämnda utfrysningsförfarande vilket är baserat på en godtycklig och despotisk grund.

Utöver det faktum att vederbörande på kuppen förlorar möjligheten till att knyta nya kontakter med sina landsmän och övriga människor inom ett (vanligtvis) socialt och allmänt forum.”Nya-Sverigefakta” eller ”Icke-Islamofobi”:

Detta underminerande av demokratiska principer i Dagens Sverige supportas av dess NaziSharia-orienterade regering och av dess ”förtroendetillsatta” DO (diskrimineringsombudsmannen) vilken företräder de invandrade islamisterna i en anti-demokratisk ansats till muslimifiering av Svea Rike.


De infödda sverigemedborgarevilka på ett klart och tydligt vis INTE PROTESTERAR öppet emot nämnda sociala missförhållande inom ”NaziSharia Unionen Nya Sverige”bör heller inte anse sig vara demokratiskt sinnade.

Inte heller uppvisar dessa ”tysta-och-lytta” samt ryggradslösa ”rövslickare” ett uns solidaritet gentemot sina illegalt portade och diskriminerade landsmän.

Detta eftersom deras likgiltiga tystnad är ett ansvarsbefriat medgivande till fortsatt islamistdespotism och asociala trakasserier gentemot deras egna landsmän.

Denna uppriktiga lilla notis handlar alltså om illegala portningar vilka oavkortat resulterar i en synnerligen personkränkande och diskriminerande särbehandling av infödda sverigemedborgare.

Dessa illegala portningar tillskrives i första hand de (mass-) tillvandrade islamisterna. Vilka härstammar från underutvecklade diktaturstater och vilka ”tar med sig seden” vart än de kommer i världen. Istället för tvärtom.

Det att ”ta seden dit en kommer” är ur ett globalt perspektiv det vanligaste förfarandet bland högt civiliserade folkslag.

Ett av godtycklig despotism genomsyrat och intolerant ”NaziSharia-samhälle” vilket bidrar till ett övernitiskt och nekrofilt samhällsklimat är inget som demokratiskt fostrade medborgare någonsin kommer att önska sig.

Nämnda diktaturbaserade och lagöverträdande despotism och tillika fascistoida missbruk av demokratiska rättigheter borde omgående stoppas där de förekommer inom så kallade ”öppna” samhällen.


Otidsenlig men mycket aktiv regeringsrepresen-tant för ”Nazi-Sharia Unionen Nya Sverige”.

Nazi-Sharia Motto:

1. Ordning & Reda!
2. Noll Tolerans!
3. Blind Lydnad!
4. Total Kontroll!
5. Absolut Nekrofili!


M.v.h.
Lars E Johansson

 

 

 

 


Hat och kärlek är två sidor av samma mynt.

En kan inte älska människorna utan att förbanna deras förtryckare. Det resulterar endast i skenhelighet och i dubbelmoral.

Sveriges Regering är sedan gammalt ökänd för sina sociala tillkortakommanden och för dess nazi-influenser.

Islamistisk massinvandring är endast en tydlig bekräftelse och ett fasansfullt fasthållande därvid.

 

 

Egentligen borde det heta:
”Befria det infödda svenska folket
från dess folkförtryckande NaziSharia-Regering!”

Utan SverigeDemokraterna (SD) går det käpprätt åt helvete för hela Sverige.

 

 

 

Religionsfanatism och drogmissbruk är lika skadliga
för hela samhället som för den enskilda individen.

Stoppad ”Sharia” Klocka
[Stoppad ”Hora” på Spanska]

 

 


The Universal Defender:
Accept no rape of any human being!


VIKTIGT
TILLKÄNNAGIVANDE!

Det finns endast En ras:
Den mänskliga rasen.


Detaljtillägg:
För näst sista gången vill jag här klargöra att anno 1974 upphörde islamister/muslimer att vara så kallade främlingar inför mina både beresta och öppensinnade ögon.

I första hand känner jag igen en islamist/muslim på dennes beteende och i andra hand på vederbörandes genetiska kod och/eller biologiska arvsmassa.
Fakta:
På intoleranta och anti-demokratiska grunder har jag blivit illegalt ”portad” (eg. diskriminerad av sharia-personalen) på samtliga islam-pizzerior i Sunkbo och därmed blivit fråntagen de potentiella möjligheterna till socialt umgänge med mina landsmän och kvinnor på orten.

Islamisterna på orten finner mig tydligen vara mycket obekväm på grund av mitt breda och faktabaserade kunnande gällande Islamkulturen. De vill ju i sin manipulativa och fanatiska överlägsenhet inte att den större sanningen skall komma majoriteten av den infödda nordiska befolkningen till del i ett alltför tidigt massinvandringsskede eller i ett tidigt skede av en okontrollerad och hejdlös islamistinvasion.

Inte heller önskar islamisterna höra talas om den faktabaserade hem- och arbetslösheten bland sverigefödda medborgare. Värst av allt är att för dem omnämna de årliga 10.000-tals massvåldtäkterna på unga vackra Sverigekvinnor. Vilka självfallet får emotionella men för livet. Vidriga våldtäkter vilka är utförda med en 80-procentig islamistisk inblandning.

Den accelererande och ”multikulturellt berikande” brotts-och-våldsstatistiken i Nya (nazi-sharia) Sverige är absolut tabubelagd och får inte ens omnämnas inom de islamdominerade lokaliteterna och/eller regeringsunderstödda territorierna.

Synnerligen inte inom kriminalvård och fängelser, vilka numera är överfyllda av multikostsamma islamister och andra tillvandrade missdådare med en för västerlandet mycket udda och egocentrisk ”moraluppfattning”.

För många invandrare/tillvandrare förefaller Nya (nazi-sharia) Sverige endast vara en ”billig hora” vilken de lättsinnigt kan missbruka, utnyttja och förgripa sig på under fullständigt perverterade och hänsynslösa former.

Mina personliga referenser och erfarenheter gällande Islamkulturen och/eller Islamväldet är bland (mycket) annat baserade på vidspännande självstudier, vilka inom Nya (nazi-sharia) Sverige är urskillningslöst nedvärderade och mycket underskattade. Dessa mina självstudier är utförda under fri vilja och inbegriper ett världsomspännande omfång.

Nämnda självständiga studier är alltså genomförda under ett genuint och brinnande personligt intresse för olika slags religioner, kulturyttringar och socialt betingade sedvänjor bland de mest kända av planetens alla olika kulturbildningar och människotyper.

Inte minst är dessa mina här omnämnda referensramar och erfarenheter baserade på fleråriga resor till mellanöstern och orienten. Resor vilka under mina renlevnadsår i ungdomen självfallet varit rosade av globalt betingade människomöten.

Dessa interkontinentella resor utgjorde för mig både ett socialt och kunskapsmässigt berikande. Innehållande stimulerande kultur- och människomöten. Utöver de vidspännande Orientresorna innefattas även merparten av den Västeuropeiska kontinenten och de lättillgängligaste delarna av den östeuropeiska landmassan.

Här utöver har jag på senare tid även erfarit många ytliga möten och/eller ytliga samtal med sverigebaserade islamister. Troligen är dessa mina samtal och möten med Islamister betydlig fler än vad majoriteten nordbor och/eller sverigefödda medborgare i dagsläget har att ”skryta” med.

Min hänsynstagande och finkänsliga ”väder-och-vind ytlighet” gentemot dessa planetens otidsenliga och religionsfanatiska sorgebarn har uppstått med anledning av att de (islamisterna) är ungefär lika lättstötta och lättprovocerade såsom småbarn kan vara i en sandlåda. Eller så är de lika som bär med ilskna, tvärsäkra och pubertala ungdomar ur vår egen kultur.

Åtminstone varade detta mitt ”mjäkiga” hänsynstagande ända fram till helt nyligen. Då jag efter flera fall av kroppslig tortyr samt efter sociala övergrepp och illegala ”portningar” fullkomligt tröttnat på islamisternas misantropiska sinnelag och på deras intolerans gentemot oliktänkande människor. Inte minst har jag tröttnat på deras anti-demokratiska förtryckarreligion vilken underkuvar alla och envar som kommer i dess omedelbara närhet.

Den samhälleliga ”sandlådeproblematiken” under rådande massinvandringsförhållanden är att islamisterna, genom den svenska (nazi-sharia) regeringens support, är utrustade med betydligt större socioekonomiska ”muskler”, om man jämför med vad många av de, i detta långt gångna massinvandringsskede, toleranta nordborna har att stoltsera med.

Inte att förglömma i sammanhanget är att islamisterna får en positiv särbehandling och uppbackning från den Svenska Regeringen. Innehållande mångåriga skattelättnader och olika etableringssubventioner för att de invandrade muslimerna lättare skall kunna starta egna företag och för att lättare kunna utkonkurrera de sverigefödda medborgarna.

Detta ”konkurenskrig” gentemot sverigefödda företagare uppstår med anledning av att de fanatiska islamisterna är mycket svåranpassade till tidstypiska västerländska förhållanden. De kör sitt eget race vart än de kommer. För ortodoxa muslimer är det aldrig fråga om att ta seden dit en kommer, utan tvärt om. En global muslimifiering är deras högsta önskedröm.

Socialbidrag och andra övergenerösa ”invandringsbidrag” är i dagsläget en samhällsfarlig ekvation vilken på sikt medför att så gott som hela nationen kommer att gå på näsan. Det handlar alltså om rikets framtida säkerhet.

Av missnöje med Regeringens nekrofilrigida och hänsynslösa mass-invandringspolitik har jag helt nyligen sällat mig till den filantropiska och ansvarstagande skaran av klarsynta Sverigedemokrater.

Jag är alltså vare sig islamofob, rasist eller främlingsfientlig på något sätt. Jag protesterar endast under fredliga och demokratiska former emot den Svenska Regeringens ansvarsbefriade och okontrollerade mass-invandringspolitik med en Islamistisk överrepresentation.

Det handlar i enkla ordalag om en vansinnig och hänsynslös mass-invandringspolitik vilkens framtida konsekvens kommer att innebära en muslimifiering av Sverige.

Det vill säga, en avartad muslimifieringstaktik vilken verkar demokratiskt söndrande och samtidigt berövar de inföddas, lika väl som de övriga icke-religionsfanatiska och tillvandrade medborgarnas innevarande demokratiska rättigheter.

Grädden på moset är att de klarsynta och välvilliga Sverigedemokraterna utpekas såsom ”sverigefientliga” och ”rasistiska” syndabockar i syfte att dölja och att bringa ur fokus det regeringsframkallade socioekonomiska övergreppet på den infödda folkstammen, vilket för närvarande pågår under okontrollerade former inom nationen Sverige.

Detta regeringsförfarande handlar om en (genomskådbar) massuggestionstaktik och om en (falskhetsbaserad) propagandapolitik vars huvudsakliga syfte är att vilseföra en demokratiskt sinnad och välvillig, men i ärlighetens namn, en något godtrogen nations samtliga innevånare.

De flesta allmänbildade människor känner till att det finns ideologiska paralleller mellan Islamism och Nazism.

Det är på grund av en maskerad makthunger som både den förra- och den innevarande så kallade Svenska Regeringen utnyttjar sig av de infödda Sverigemedborgarnas kulturellt betingade okunskap i en NaziSharia-inspirerad ansats att muslimifiera Sverige och/eller att skapa en anti-demokratisk diktaturstat där extremhögern regerar inom Nya Sverige.Med andra kärleksfulla och icke-fanatiska (nonrobot-) ord får de förtryckta och underkuvade SverigeDemokraterna tills vidare mitt odelade och helhjärtade stöd samtidigt som de får min medborgerliga sympati ända fram till dess att även de genom maktmissbruk och korruption börjar ”göra bort sig” på den internationella och allmänpolitiska arenan.
Varför importera latenta rasister och främlingsfientliga fanatiker helt i onödan? Precis som om förråade och krigiska islamister vore den enda folkgrupp i hela världen som kan utgöra en passande ”lekkamrat” och ”artfrände” till samtliga infödda medborgare i Sverige.

Så vitt jag är faktamässigt och riktigt underrättad, är långt ifrån alla Nordbor eller Sverigefödda medborgare en avskyvärd samling fascistoida och oblida rasister och/eller nazistertack och lov för det. Även om den av härsklystnad dumdrivna och trubbelsökande NaziSharia-regeringen anser sålunda.Avslutningstanke:

Den trygghetsinbjudande och i folksjälen djupt inpräntade benämningen ”socialdemokrati” borde utbytas mot det epok-aktuella konceptet ”NaziSharia-krati”. För att tydliggöra eller bättre beskriva och överensstämma med den ödesmättade politik och faktiska sociala verklighet som utspelar sig i dagens så kallade Nya Sverige.

 

The Universal Defender:
Accept no rape of any human being!

 

Med Obegränsad Kärlek Till Alla:
”Lill-Buddha” & ”Yogi-Berra”

 

 

 

 

NEDANVARANDE
textmaterial
är
blott och bart
en
prototyp
till
”blocköverskridande”
partilogga:

GMF

GLOBVÄNLIGA
MILJÖFÖRBUNDET
FOLKDEMOKRATERNA

(plats för GMF-logga)

GMF-DEVIS:

Det Finns Endast En Ras,
Den Mänskliga Rasen.

Däremot Existerar En Hel Mängd
Pseudovetenskapliga Rasläror
&
Livsfientliga Ideologier.

 

 

 

OM ... ”Globvänliga Miljöförbundet Folkdemokraterna” (GMF) hade existerat (på den politiska arenan) under parollen: ”Det Finns Endast En RasDen Mänskliga Rasen!” ... hade jag helhjärtat anslutit mig därtill.

Fram till att detta mitt kärleksfyllda önskemål infrias på planeten Tellus ... får jag under en oförställd ödmjukhet i ”Överjagets Namn” (ÖN) hålla till godo med att understödja det blocköverskridande samt miljö- och folktillvända ”MiljöpartietSverigedemokraterna” (MPSD).

 

The Universal Defender:
Accept no rape of any human being!


Stoppa den Svenska Regeringens huvudlösa
förtalskampanjer och anti-propaganda gentemot
de förtryckta och diskriminerade
SverigeDemokraterna!

 

EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det
Om En
EKOLOGISK..LIVSSTIL

 

 

Med Vänliga Hälsningar
Lars E. Johansson
EkobyAllians & FutureTree