Ett tredimensionellt tibetansk yantra sträcker sig uppåt mot höjden eller inåt mot djupet där centrumpunkten (”AUM”) symboliskt representerar alla dualiteters upphörande – med andra ord: paranirvana – moxha – satori – sunyata eller samadhi.

I vissa andliga sammanhang är det acceptabelt att agera egoistiskt om det i sin förlängning leder till själslig rening och egobefrielse (självlöshet) för den andligt strävande lärjungen och/eller adepten – förutsatt att agerandet inte skadar andra.

 

 

 

APROPÅ
IncestPedofili
&
Karmatisk Vedergällning
Horribel Tankeimpuls:
Om jag hade en högt älskad flickvän och fick ovedersägliga bevis på att hennes biologiska far eller styvpappa hade ”satt på” (eg. utnyttjat och förgripit sig på) henne i hennes allra fagraste ungdom ... skulle jag ...

... i frånvaro av ett fungerande rättsväsende och i bristen på kemiska kasteringsmedel – ta en dubbelpipig hagelbössa och peppra arschlet på faderskapet med smärtproducerande blyfragment.

Därefter skulle jag amputera den ovanligt självsäkra och trygga men makabert incestkåta pedofiltasken på honom med hjälp av en ”sågtandad pianotråd”.

För att därefter upphänga de bloddrypande taskeslamsorna till allmänt beskådande på den kristpuritanska och dubbelmoralsperverterade skärgårdsöns anslagstavla.

Alltmedan han ymnigt för blöda fram till dess att Hin Håle ”återhämtar fanskapet” via den-allt-renande-skärgårdsbrasan, oaktat på vilken ”högborgerlig incestort” den amoraliska jäveln än försöker hålla sig prydlig-och-otadlig, men fullständigt ansvarsbefriad och inte minst undangömd för evig tid.Karmatiskt ansvarstagande:

Ovan nämnda ytterst ”horribla tankeimpuls” är i detta fall endast en känslomässig dramatisering vilken givetvis är befriad från den barbariska intentionen eller det folkhetsande uppsåtet att mana allmänheten till groteska våldshandlingar i liknande situationer.

Det är under alla omständigheter avsevärt mycket bättre att kontakta berörda myndigheter och att därefter låta rättsväsendet ha sin gilla gång.

Bättre är att låta ett civiliserat rättsförfarande ta vid än att ta ohyggliga och sexuellt snedvridna ”saker” såsom den incestuösa pedofiltasken i sina egna händer. Eftersom det redan är en mycket känsloladdad och komplicerad situation att hantera för samtliga inblandade parter, utöver för samhället i övrigt.

Dock är denna överdramatiserade och ”horribla tankeimpuls” tänkt att utgöra en förutseende tankeställare åt samtliga incestbenägna föräldrar. Inte minst är den tillägnad alla perverterade pedofiler med bristfällig självdisciplin och sviktande människorespekt.

Meningen är alltså att i ett förebyggande syfte avstyra vuxna människor från att förgripa sig på oskyldiga och försvarslösa småbarn och/eller föräldraberoende ungdomar.

Dessa de mänskligaste av jordiska varelser bör under alla omständigheter få utvecklas under så trygga och harmoniska uppväxtförhållanden som möjligt – för att få möjligheten att växa sig starka och bli väl rustade att avklara vuxenlivets alla olika törnar-, hårda prövningar och svåra utmaningar vilka väntar runt hörnet.Var god ha överinseende med följande upprepning:

Det huvudsakliga motivet bakom ovanstående rader är givetvis att barn och ungdomar inte skall behöva bli grovt utnyttjade samt förbrukade och utbrända innan vuxenlivet ens har påbörjats samt förhindra att övergreppsoffren i sin tur INTE ÖVERFÖR ett dekadent och perverterat beteende till sina egna barn.

Vilket i sig kan vara en oönskad men ödesdiger ”bieffekt” och/eller beteendekonsekvens av nämnda traumatiserande övergrepp och/eller ”uppfostringsförhållanden” för alla dem som blivit utsatta för dylika personliga tragedier i sin arla barndom eller i sina allra sprödaste ungdomsdagar.

Givetvis finns det ett gott hopp om skadeläkning eller helande för alla dem vilka helt frivilligt och medvetet bearbetar dessa sina traumatiserade känsloupplevelser under professionella och inte minst medmänskliga former.

Självhjälpsmetoden bör heller inte underskattas i sammanhanget. Åtminstone gäller detta så länge artificiella och sinnesförvrängande droger inte är inblandade i sammanhanget.

 

Den illalismande och skitskraja ”cirkusmusen” sade till den perverterade gammelpaddan:
”Jag hatar bara mig själv
absolut inte Dig min älskliga riddare och väna räddare i nöden.”

 

 

Med oretuscherade & karmavänliga hälsningar:
”Toa-Lotta SpermaPotta” & ”Lill-Berra EgoKiller”

 

 

 

 

At her first ”kiss in public” she was lost forever.

 

 

”The Number One Heartbreaker”

 

With Friendly Greetings
to
SPEXY 'N' TRIXY 'N' KINKY
LADY—SYFILIS—WHORE:


PLEASE
STOP IMITATING MY OUTRAGEOUS
PATTERN OF SEXUAL BEHAVIOR!

samt

VAR SNÄLL
&
FÖRLÅT MIN BEGÄRELSE
TILL DITT
VEDERHÄFTIGA VENUSBERG!Tre goda råd:

1. Var dig själv och ingen annan lik.

2a. Låt hjärtat styra hjärnan och inte tvärtom.
2b. Låt hjärnan gå hjärtats ärenden och inte tvärtom.

3. Tala endast då du blir tilltalad
och då i en vänlig samtalston.Remember also:

”You're Only As Pretty As You Feel.”

 

 

”Leopold Casanova”
är (”nästan”) förledd till att skriva dessa rader.

 

 

 

ORDSPRÅKSFÖRTYDLIGANDE

”Var dig själv och ingen annan lik!”


Ovanstående ordstäv är främst riktat till den högre naturen hos mentalt sunda människor vilka medvetet arbetar med en personlig- och andlig utveckling och redan har en hög känsla för etik och moral.

Det är alltså ett mycket dåligt råd för promiskuösa och självdestruktiva borderlinepersoner vilka under omedvetna former av ”trygghetssjäl” endast upprepar och/eller fördjupar ett etablerat beteendemönster.

Även för de andligen outvecklade människor vilka identifierar sig med sitt ”personliga ego-jag” och/eller med sin lägre natur kan alltså ett ”blint åtlydande” av ovanstående ordspråk medverka till ett befästande av negativa levnadsmönster.


Med andra ord kan alltså ett ogenomtänkt och feluppfattat eller feltolkat ordspråk medverka till att förstärka den lägre naturen och/eller det ”personliga ego-jaget” hos borderlinepersonen eller hos den oseriösa lekmannen vilken utan en lämplig vägledning har ”klampat in” på det andliga området.

Kom även ihåg att ordspråksformuleringar absolut INTE är att blint förlita sig till i alla lägen som om vore de andliga verktyg eller ”direkta meddelanden” från Absoluta Gurus eller från högt utvecklade andliga ledare.

För den enskilda och mentalt sunda individ (vilken inte har utvecklat en patologiskt betingad borderlinekaraktär) är ett självständigt reflekterande under intuitiva former att föredra inom samtliga levnadsområden.

Vissa ordspråk kan i bästa fall utgöra ett stöd för vilsekomna individer vilka är i avsaknad av ett nyanserat socialt nätverk.

 

 

 

 


APROPÅ
Materiellt Högmod
&
Vanlig ÖdmjukhetHögmodsförfarandet:

En socioekonomiskt uppbackad ”incesthoppa” och/eller ofrivilligt pedofiloffer kan under sitt vuxna liv (lättare) gömma sig bakom en ytlig högborgerlighet eller en socialt välansedd yrkesroll med alla dess krävande men även ”personbeskyddande” regelverk och andra kulissartade fasader.


[ Denna lilla spalt gällande ”personskyddsförfaranden” (ordet ”persona” betyder mask – med hänsyftning på förklädnad) är inte i avsaknad av medkännande och djuppenetrerande tankegångar riktade till alla de övergreppsoffer – vilka på ett ”strategimedvetet” vis eller under en dumdristig och ogenomtänkt ”desperation” – försöker dölja eller ”undkomma” sitt (karmabetingade) levnadsöde bakom allmänt förekommande och/eller sedvanliga ”spermatruckar” (eg. barnvagnar) med ett biologiskt producerat innehåll.]

Ett övergreppskompenserande ”skyddsförfarande” kan under vissa omständigheter i sin förlängning få helt motsatt effekt och ytterligare förstärka det personliga lidandet och/eller traumat för den individ vilken redan är illa drabbad.

Detta eftersom det i vissa materiellt välbärgade och ”fina kretsar” oftast är absolut förbjudet att påtala dylika ting bland släktens alla högvördiga vänner och bekanta utan att riskera att även dessa känner sig ofrivilligt inblandade eller ”befläckade” och harmsna.

Oftast tar sig den påtvingade ”tystnaden” helt andra uttryck. Inte så sällan utkommer den med en höggradig promiskuitet eller har andra mycket excentriska uttryck i sitt turbulenta kölvatten.

Detta inkluderar även bruket av både legala och illegala droger i ett för de turbulenta känslorna ”smärtstillande” syfte. I extrema fall kan en ”borderlinerpersonlighet” uppkomma i kombination med samtliga ovan nämnda uttryck.

De övergreppsoffer vilka har ”försummat” och/eller av förståeliga anledningar är i avsaknad av medvetet bearbetade övergreppstrauman. Kan för folk i största allmänhet uppfattas såsom ”obekväma” och/eller så gott som ”omöjliga” att relatera till under fredliga och civiliserade former.

 Ödmjukhetsförfarandet:

En medellös ”incesthoppa” och/eller ett missgynnat pedofiloffer – vilken är helt förutan social och finansiell uppbackning – får däremot lära sig (eg. utveckla) den svåra konsten att uthärda både det ena och det andra övergreppet mot sin socioekonomiskt missgynnade och fasansfullt nedvärderade person.

Fördelen i vissa medellösa fall kan vara att ”tuffingar” med skinn på näsan inte behöver ”smyga omkring” med problematiken. I stället kan dessa människor ta risken att tala mera öppet eftersom de inte har något ytterligare att förlora.

Bland nämnda ”olyckskorpar” och/eller övergreppsdrabbade pedofiloffer, är det sociala anseendet bland den mera välmående allmänheten, nere på så gott som noll och ingenting.

De materiellt förmögna (”högborgerliga”) och oftast välmående folken har uppenbarligen mycket svårt för att förstå att den människa som redan har förlorat nästan allt – heller inte har så mycket mer att förlora – vilket medför att många övergreppsoffer råkar ut för ändå mera ”trubbel” i sina fatalt missförstådda och groteskt sympatibefriade liv. 

 

Med vänliga hälsningar:
”En Som Vet Ganska Mycket Om Incesthoppor Och Bordelinerfolk”

 

 

 


 

Skona Mig!


”Lilla Moi” orkar inte med fler incestoffer och trasiga brudar som har knullat med sina farsor och haft massor med obekanta snubbar på offentliga toaletter och i buskage där de också riskerar att bli våldtagna...

...eller får oönskade och otäcka könssjukdomar...

...eller också.., rent av blir HIV-smittade.., för att senare utveckla en plågsam och dödsbringande AIDS-infektion.

Vilken de därefter under ansvarslösa former och/eller under ett ”besinningslöst hämndbegär” sprider vidare till andra intet-ont-anande människor.


Finns det inga sunda och vettiga
kvinnor kvar inom denna vanvettiga nation?


”Lilla Moi” borde vara väldigt tacksam för att hon är ”lycklig” med sin allra senaste kille. Eftersom han då undkommer ännu en perverterad och promiskuös ”borderlinehora” och/eller en ”knullsjuk” incestfröken.

Vilken utnyttjar och missbrukar de ”mindre begåvade” och/eller drogmissbrukande männens narcissism. Genom att på ett kameleontaktigt vis ”klona” den tillfälliga mannens olika beteenden och manéer.

Givetvis är detta hennes utstuderade och något hemmasnickrade agerande på både gott och på ont för de män vilka helt aningslöst har drabbats av hennes promiskuösa och incestpräglade förehavanden inom den sociala arenan.

Utöver hennes behov av en tillfällig kroppsintimitet är huvudanledningen till detta hennes ”krigslistaktiga” förfarande att uppbacka sitt dåliga självförtroende samt att balansera sin låga självkänsla och bristande självaktning.

Var gång hon under både självbekräftande och ”blodtörstiga” former, lyckas med att få de arma männen till att slåss om hennes gunst, känner hon sig på ett makabert vis också stärkt till både kropp och själ.

Självfallet utspelar sig detta drama under den för männen så nedriga kvinnobristen där konkurrensen är stenhård om det fåtalet singelkvinnor som erbjudes.

Männens rivaliserande kamp om henne är alltså en ”duglighetsbekräftelse” vilket gör att självförtroendet hos henne tillfälligtvis får en rejäl puff i ”rätt” riktning samtidigt som självkänslan hos henne stegras till euforiska höjder.

Denna hennes i grunden socioemotionella problematik existerar samtidigt med att hon vägrar underkasta sig en professionell form av psykoterapi.

Hon är alltså paranoid och misstänker att hennes ”lilla hemlighet” skall läcka ut till obehöriga personer inom samhället.

Hon förfasar sig djupt inför tanken på att ett öppet avslöjande av Den Stora Incestskandalen i terapistolen kommer att utskämma hela släkten och ytterligare ”vingklippa” henne inom de sociala sammanhangen.

Under rådande (karmatiska) omständigheter väljer hon hon att bli fortsatt sexuellt utnyttjad och att bli titulerad med allt från ”rödrävshora” till ”allemanshora” framför att sätta sig i den känslohelande och mognadsbefrämjande terapistolen.

Vilket i sig kan vara en relativt lindrig behandlingsform eftersom den terapeutiska känslobearbetning inte sker helt öppet i offentlighetens ljus och inte kommer ”alla-och-envar” till harm och förnärmelse på grund av den terapeutens tystnadsplikt.

Alla hennes folkförledande och ”skandalundvikande” sexualaktiviteter är ingenting annat än den förtäckta sanningen bakom hennes incestofferspräglade framfart bland de godtrognaste och liderligaste av män.

Inte minst uppmärksammar den breda allmänheten hennes hänsynslösa och ovarsamma hantering av de involverade männens vanmakt från överstyrda och frustrerade känslor vilka har ansamlats efter den manipulationsgrundade ”interaktionen” med henne.

Denna ovarsamhet gentemot männen handlar om hennes ”personliga korståg” och om en fadersföraktande skymf vilken hon tar ut på de män vilka i sitt oförstånd har råkat bli betuttade i henne, efter endast en ”snabbis” bland buskar och snår, eller på någon offentlig och snuskig toalett.

I ett både skandalundvikande och föräldrabeskyddande syfte väljer hon, mer eller mindre ofrivilligt, att leva förutan en officiell och manlig partner.

Detta för att hon utan partnerinblandning skall kunna fortsätta med upprepandet av sitt promiskuösa och incestpräglade beteendemönster alá ”borderlineloppa” och/eller mansslukande ”rödrävshora”.

Att under folkförledande intentioner finna sig en ”fåordig älskare” (knullkompis) och att samtidigt hålla denna förbindelse hemlig, inför omgivningens nyfikna blickar, är givetvis ett alternativ vilket kan vara nog så svårt att i längden upprätthålla ity möjligheten finns att även den ”fåordige” och/eller ”hemliga älskaren” (knullkompisen) efter en tid av samvaro önskar få ut något mera än enbart sänghalmsromantik i den låtsat platoniska relationen.

Åtminstone fungerar denna hennes förtappade ”umgängesstrategi” hyfsat bra så länge det finns sexuellt beredvilliga och lättlurade män att tillgå inom kvinnobristens ramar i ”skandalnavien” och så länge hon ännu inte har blivit ”alltför gammal” och ”fullkomligt ointressant” för männen på den allmänna (”kött-”) marknaden inom de dekadenta storstäderna.

 

Foxey Lady
Foxy Lady Mating Her
Secret and Perverted Lover
(Klickbar Bildruta)

 

HALLÅ!

Det är inte ”Lilla Moi” som utnyttjar
våldtagna-, sönderknullade
och redan överutnyttjade kvinnor.

”Lilla Moi” är absolut inte ute
efter att finna sig ännu en
”incestkvaddad rödrävshora”.


TVÄRTOM!

 

Incest Family
(Klickbar Bildruta)

 

 

Konsekvenser
&
FöljdverkningarInledning:

Vilken djupt förälskad och ”anständig brudgum” önskar under den heliga vigselförrättningen påträffa både Fadern och Modern till ett incestoffer vilken står Brud inom Kapellet?Allvarsamma fakta:
Det är faktiskt HON som har knullat med.., eller snarare har blivit sönderknullad, av sin biologiska farsa.

Bevare sig väl för att bli inblandad i hennes perverterade familjetragik alá sociodrama.

En kan ju för höge farao bli mördad bara för att en ”vet för mycket” – eller en kanske rent av råkar ut för en ”allvarlig olycka” – vilken under utstuderade former är arrangerad av någon illasinnad ”flockmedlem” ur hennes borderlinersläkt.

I annat fall kan en bli trakasserad av någon av hennes hallickar vilka tidigare hyste henne inom sitt perverterade stall för nedgångna fnask och överutnyttjade eskortflickor.

Vissa gånger blir det hon som med hjälpen från illvilliga lögner och grovt förtal måste framordna ”manliga kämpar” till sitt försvar.

Detta eftersom hon från gång till annan kan behöva bruka sig av vältränade och muskelutrustade män vilka skall freda henne från efterhängsna torskar och annat löst folk som hon tidigare haft att göra med under ljusskygga former.Angående självbevarelse:
Under alla incest- och pedofilomständigheter är det dock säkert att ”Lilla Moi” har fått nog av despotiska nekrofilmänniskor vilka snarast möjligt vill se honom utraderad från jordens yta därför att de själva har något mycket ohyggligt att dölja inför omvärlden.Vettig slutledningsförmåga:
I bland är det bättre att vara lite ”mesig” (eg. att ha självbevarelsedrift) framför att ”spela hjälte” inför de oberäkneligaste av perverterade odds på det profana livets skuggsida.Visdom rörande icke själförvållade stigman:
Vissa gånger heter det: ”Inget är verkligt förrän det händer till dig själv.”

Beträffande ovanstående talesätt lever även ”Lilla Moi” med ett förvisso bearbetat men dock livslångt stigma vilket har pådyvlats honom redan i barndomen av ansvarsbefriade människor.

Därför förstår ”Lilla Moi” till fullo vad som åsyftas med talesättet: ”En kan inte förstå en annan människa annat än i nivå med ens personliga medvetenhet.”

Alla och envar har alltså god nytta av många-och-brokiga levnadserfarenheter ity det ger ett bredare referensmaterial.

 

 

Med Förutseende Samt Varma Och Kärleksfulla Hälsningar:

Larserik Johansson
&
”Yogi-Berra”

 

 

 


(Klickbar Textruta)

Ordförklaring följer...

Klickbar Textruta)

 

 

APROPÅ
Äkta Kärlek
&
Stor Orättfärdighet


En hjärtebaserad kärlek är långt ifrån samma sak som att ”bara knulla” tillsammans.

Själva ”knullandet” påminner mest av allt om en envis klåda vilken med jämna intervaller behöver lindras. Den envisa klådan kan lika väl lindras med ”egen hand” om en inte är så lat att någon annan får göra det åt en.

Det är hjärtlöst att under en ansättande hätskhet anklaga ett överlevande incestoffer och/eller ett missgynnat pedofiloffer för att vara emotionellt överstyrd och promiskuös.

Det är ungefär lika illa som att brutalt bli våldtagen minst två gånger på en och samma dag, och därefter bli lämnad ensam åt sitt makabra öde, helt utan möjligheter till skadekompensering och social upprättelse. Tvi vale!

 

Den hyperlojala ”puddingen” på bilden har inget samband med träbyggnaden i bakgrunden eller med textinnehållet.
Bönan Agda
”Aj, aj, aj! – så det swider in Sweden”
Bilden är tänkt att föreställa ett skadekompenserat ”sprutluder” med eget ”pumphus” vilken saknar en påklädd ”tvillingsyster” att gömma sig bakom.
(Klickbar Bildruta)

 

 

?

 

Betydelsefull Fråga:
Vad skulle Du göra om ett kvinnligt och från tidigare bekant incestoffer alá borderlinerfnask (allmänt kallad ”vandringspokalen”). Kommer in genom krogdörren en fullsatt lördagsafton i en ”liten storstad” i det högsociala och småborgerliga Centraleuropa. För att högljutt förfära alla och envar med ett kort och koncist:

”JAG VILL VARA ENSAM!”
(”Ich will sein Alein!”)


 

 

ÅRETS HÅRDKRYPTERADE
”PÅSKRIS”
ANNO 2010
ÄR TILLÄGNAT:


Pseudo-Lotta Turbo-Mutta
von
GrundLurad
& SuperBitter
HitlerHagga

Redan NU kan du fångströjemässigt börja renodla din folkkränkande ”maskopiplanta” med samma hetsiga frenesi som endast en avundsam dynamitard alá böggubbe kan uppbåda.

Vilken via ”gotharemusiken” på ett mögelsvampsaktigt vis parasiterar på den lokalproducerade antisociala narcissismen - så gammal han är.

Du behöver alltså inte längre låtsas vara en urläcker ”smörgås” alá bipolär skinkmacka med äckliga åderbråck och panisk rädsla inför den stigmarelaterade framtiden.

Med andra väna ord kan Du lika gärna återgå till den otäckt mordhotande och envist pervo-stalkande ”kärlekssabotören” Eugene Smilfink-Råbög - så gammal han är.

Detta eftersom den sofistikerade och fisförnäma ”Gubben Noah” - så gammal han är - absolut INTE är ute efter vare sig dina ”lättförtjänta skattepengar” eller din ”incestkvaddade borderlinemutta” alá ”dubbeltrubbel” vilken urskillningslöst låter sitt ansamlade fadersförakt gå ut över samtliga män i omgivningen.

I din extrema ”bigcity-cyanid-skepnad” är du endast en simpel tjuv och en billig bondslampa med siktet inställt på en ”snabbis” ibland buskar och i snår eller på någon sunkig och offentlig toalett.

Frågan är om du råa ”våldtäkter” alls inte räds och alls inte fruktar någon enda av alla de otäcka ”veneriska sjukdomar” en kan ådra sig i det besynnerliga sällskapet bland skilda främlingar och obekanta folk av alla de slag som tänkas kan?

Efter insikten om ”oönskade intrång” byter den vindpinade allmänheten både ”nyckel och lås” för att inte fresta andra borderlinefolk till att begå menedsbaserade illdåd av liknande slag i framtiden.

So Please: Va´ snäll och tagga ner lite till för jag blev faktiskt tillförordnad en ”gratisskådis” då jag kröp' in te' din mingelvärdiga västknypplarkusse' Lolli-Puppa på Bardiskhavet.

För de arma människor som tvingas till att leva ett förfärligt ”dubbelliv” för att skydda både sig själv och andra är tanken på ”bigami” heller inget främmande begrepp.

Inom en liten och oansenlig bygemenskap på landsbygden är ett dylikt förfarande dömt att kapitalt misslyckas.

Vore det då inte betydligt intelligentare och mera ”samhällstillvänt” att arbeta såsom en ”glädjespridande” undercover-agent inom polisväsendet eller att verka såsom en ”insider infiltratör” hos SÄPO?
Bonus Ordspråkus:
a.
Den som föga lär,
åldras såsom en oxe.

b.
Ju större framsida,
desto större baksida.Paradox:
Samverkan genom motverkan.


Tankearbete:

När två glada gossar delar på en incestoffersflicka är det INTE fråga om ”dubbel glädje” — det handlar snarare om ett grovt utnyttjande.

Två söta ”gratisflickor” samtidigt är däremot ett dubbelt glädjearbete för den gode gossen.


Gåta:
Fråga:

Vet ni vad det är för likhet mellan en strippa på en porrklubb och en ämneslärare på gymnasienivå?

Svar:
Båda strävar de efter att erhålla naiva människors uppmärksamhet.


Frankt:
Hon är ett incestoffer/ övergreppsoffer/ pedofiloffer/ sexualbrottsoffer vilken tar ut sitt ansamlade fadersförakt på så gott som samtliga virila icke-bögaktiga män i omgivningen.

Givetvis endast efter att hon väl fått det hon är ute efter. Just det: kuken, faderssubstitutet.

Detta ”lustiga grepp” i hennes perverterade tillvaro, vilket oftast för in henne i armarna på missbrukare och andra ogärningsmän, är bland annat till för att slippa genomgå en mödosam och smärtfylld psykoterapi.

För hennes del utgör impotenta äldre män och homofiler ingen risk för kvävande parrelationsbildningar.

Dessa folk kan med andra ord få duga såsom tillfälliga vänner.

Åtminstone fram tills dess att även dessa trasslar till det för henne genom att prata bredvid mun bland obehöriga eller ägnar sig åt ett illasinnat förtal av henne.

 

Vänligen:
”Den Chillande Sofflocksälskaren”
&
”Det Flickmö-Pussande Grabb-Puckot”
&
”Den Salta Katten Från Redlight Distriktet”
&
En Officer och Gentleman
(vilken vågar men vägrar att stjäla en motorcykel)
&
”Sannigen Har Förklarat Halv-Sanningen”

?

 

 

APROPÅ
Hämndlystnad & Övermodskarma


Att medvetet iscensätta destruktiva händelser är endast ett bakslugt beräknande vilket är behäftat med samma slags Ego-Karma som när en hänsynslös vettvilling eller en enveten våldsprovokatör gräver lömska gropar åt andra att falla uti.

 

Vänligen:
”Den Vikarierande Fantomtungan”

 

?

 

 

M.v.h.
”The Spiritualized StarFucker”
- On The Same Evening -
-
On The Same Chair -
- On The Same Club -

(- But Not In The Same Mood -)

 

 

 

 


 


APROPÅ
utkristalliseringsprocesser


1.
Den före detta så älskvärda ”Cindysessan” vilken numera är förvandlad till Fröken Incestus
– vilken också älskar att ”skoja” på alla möjliga sätt med alla olika slags män.

2.
På grund av informationsbrist var ”Lilla Moi” ända fram till helt nyligen förälskad i den lilla ”Cindysessan” – vilken med tidens gång visade sig vara en ultralättledd men samtidigt utstuderad och karltokig ”borderlinerslampa” – det vill säga ännu en trasig Fröken Incestus.

3.
Den före detta så högvördiga ”Cindysessan” har genom en oönskad social metamorfos (eg. genom en brutal och hänsynslös incestproblematik), oåterkalleligen transformerats till en promiskuös och vanvördig ”borderlinerhora” med aliasnamnet Fröken Incestis. 

 

Kära Cindysessan!


I ett fullkomligt osjälviskt men dock självbevarande syfte tar ”Lilla Moi” nu sin värnande hand bort från dig och ger den till en helt annan – av honom utvald och älskvärd – Quinna.

Detta eftersom ”Lilla Moi” anser att du endast har utnyttjat hans uppriktiga kärlek till dig, för att få nya män (till underdåniga knullslavar) – utan att göra den minsta lilla seriösa ansats för att i dina relationer till männen bryta ett självdestruktivt och djupt etablerat levnadsmönster (av en schizoid art) – vilket är baserat på ett incestpräglat beteendemönster vars konsekvens bland mycket annat ont utvecklar ett illojalt ”hattifnattbeteende” gentemot det motsatta könet.

Även det ”stående erbjudandet” om ett flott restaurangbesök är för din del makulerat och oåterkalleligt indraget av konsekvensenliga själ.

Härmed låter ”Lilla Moi” sin före detta Cindysessa – av honom oantastad – löpa fritt på egen ”balleslukande” bog – samtidigt som ”Lilla Moi” fullkomligt frivilligt avstår från vidare kontakter med henne.

Likväl råder ”Lilla Moi” den pyttelilla trasdockan Cindysessan – att i välvillighetens namn och på basis av fri vilja – genomgå en professionellt uppbackad psykoterapi under en försvarlig tidsrymd.


Önskar dig all lycka och välgång i framtiden.
Med vänliga hälsningar från ”Lilla Moi”


 

 

M.v.h.
”Den Pseudodruckne & Genomskådande Helnykteristen

 

 

APROPÅ
avancerade
kärleksförklaringar

 

 


Här nedan följer ”Lilla Mois” initiala men totalblinda blixtförälskelseförklaring tillägnad ”Cindysessan Semper Fidelis” långt före han klart och tydligt erinrade sig vem hon verkligen är och vad hon så illojalt och hattifnattaktigt representerar bland nordmännen.

 

Just Det!
EN
Ultrautskruvad & Megahärsklysten
BORDERLINERHORA

 


 

 

 

 

UNICORN
”enhörning”


Enhörningen figurerade i människors tro redan 3000 år innan Jesus föddes.

Enhörningen är den kvinnliga, med månen förknippade principen; kyskhet; renhet; jungfrulighet; det fulländade goda; dygd och kroppslig styrka; omutlighet.

De båda hornen som förenas till ett enda symboliserar föreningen av motsatspar och odelad suverän makt.

Enhörningen symboliserar även självständighet.

Enhörningar står ibland på var sin sida om Livets Träd och vaktar det.


Enhörningen har även i vissa folksagor stått för kärlek.
Det sades under renässansen att enhörningarna inte lämnade hovspår efter sig utan istället lämnade spår av små hjärtan.

 

(Lejonet är den manliga principen)