DIREKTLÄNK
till
STARTSIDAN
hos
EkobyAllians

 

EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det
Om En
EKOLOGISK..LIVSSTIL

 

COPYRIGHTSABORTERAD
”JUKEBOX”

De skiftande audiella tongångarna var före ”copyrightsaborteringen” tillägnade både det öppenhjärtade (0 – 1.000.000.1) kosmopolitmindet och det binärfacetterade (0 – 1) puckomorómindet Nya Sverige.

 

PARADOXALT TÄNKANDE


Konceptet ”paradoxalt tänkande” förefaller i ett initialt skede vara både motsägelsefullt och förvillande.

I sin förlängning är det dock en mycket bra metod för utvecklandet av ett självständigt tänkande.

Synnerligen välgörande kan det vara bland förledda och
ofrivilligt underkuvade människor.

 

Contribution to the
Semper Fidelis Woman

First Lady

— ”Made by Cosmos” —

En solid och varmhjärtad samt ego-förgörande och ultravacker Shakti-Kvinna finner stort välbehag hos sin
Shakta-Support.

(Klickbar bildruta)

 

# 1
DEAR
First Lady
”SempFid”!


(Semper Fidelis = Evig Lojalitet)


En perfekt dag kanske du ”förlåter” min Kosmopolitiska Finkänslighet och Fördomsbefriade Frispråkighet.

Ty jag har blivit djupt misskrediterad och grovt förtalad av det megafega och fördomsfulla misantroppatrasket-:) ”Herr Ego-Nollan Vimsig” och hans kona ”Fru Mesig von Vresig”.

*

IF
To Love You
really means
To Leave You,
I Will Do That!

*

PLEASE
REMEMBER:


I still blame myself for loving you – even if it’s your own fault-, because you’re so very special, nice and beautiful. I have tried hard – but I can’t get you out of my mind.

Vill du ha en vettig man- och människa vid din trofasta sida eller endast en perverterad snuskhummer inuti din vidöppna slida?

Vilken man kan motstå en rosenröd älskarinna alltmedan den ”blivande subban” är både räddhågad och senfärdig av sig?

 

{Du behöver absolut inte (cul dé sac-) ”ångra” att du (har) mött en äkta filantrop och humoristisk gullegosse med näsa för esoteriska samband.}

 

 

PUSS-PUSS
&
HJÄRTEVARM .EKOBYKRAM
från
Larserik Johansson
alias
”Lill-Berra Heartlove”

 

 

 

GMF

GLOBVÄNLIGA
MILJÖFÖRBUNDET
FOLKDEMOKRATERNA

(plats för GMF-logga)

GMF-DEVIS

DET
Finns Endast En Människoras;
Den Mänskliga Rasen.


DÄREMOT
existerar en hel mängd
livsfientliga ideologier
&
en
(absolut)
pseudovetenskaplig
”raslära”.

 

DEN

PÅGÅENDE GLOBALA

MILJÖKATASTROFEN

ÄR

ALLS INGET

TILLFÄLLIGT

OCH

ÖVERGÅENDE

”NATURFENOMEN”.

 

DEN

ÄR ETT REELLT HOT

GENTEMOT

MÄNSKLIGHETENS

GEMENSAMMA

FRAMTID.

 

Varför Inte, såsom en naturtillvänd och miljövänlig motåtgärd, att även inom det så kallade föregångslandet Sverige (numera: Reaktionära NaziSharia Unionen Nya Sverige) anlägga ett stort antal Miljövänliga Och Resursbevarande Ekobyar vilka i praktiken fungerar såsom Integrerade Och Självförsörjande Ekologiska Resurser inför den förutsägbara framtiden på planeten Tellus?

Barn- ungdomar och vuxna människor behöver skyddas från ”Nekrowoods” mest destruktiva och demoraliserande fritidspassiviteter och från teknokratsamhällets alla övriga former av ställföreträdande tillfredsställelse.

Inte minst behöver de beskyddas från dess rovlystet hänsynslösa och globalt betingade miljöförstörelse!

Vi behöver fler vettiga samhällsalternativ för att klara framtidens alla miljökrav och de sociala problem som uppstår i dess kölvatten.

Att endast kunna välja mellan ”pest-eller-kolera” är föga upplyftande för de flesta civiliserade människor med humanitära behov.

Ett (1) kan aldrig passa alla och envar – hur mycket det än kallas för ett ”multikulturellt berikande samhälle” – när fakta är att det hela i grund och botten bygger på en teknokratisk-maskerad-fascism.

 

LIVSKRAFTIGA & SJÄLVFÖRSÖRJANDE EKOBYAR vilka fungerar såsom alternativa samhällsmodeller är vettiga kompliment till dagens inhumana och destruktiva (alt. rigida och miljöförstörande) teknokratfascistiska samhällen.

Om Vi Skall Överleva Oss Själva Är Det Hög Tid Att Välja Ny Riktning För Samhällsutvecklingen.

 

 

Ecovillage Curriculum
The 15 modules of sustainability

 

1. Ecological:
A. Permaculture – Ecovillage Design.
B. Wilderness – Biodiversity – Earth Restoration.
C. Local Organic Food Production – Consumption and Recirculation.
D. Ecological Building – Renewable Energy – Local Watercare.
E. Green Business – Lifecycle Analysis.


2. Social:
F. Localizing Economics – Complementary Currencies.
G. Modernizing Welfare – Care of Children and Elderly – Integration of Handicapped.
H. Building Community – Decision-Making – Conflict Resolution.
I. Healthy Lifestyle – Preventive Healthcare – Complementary Medicine.
J. Living and Learning – Education and Communication.


3. Cultural – Spiritual:
K. Creativity – Personal Unfolding.
L. Spirituality – Finding divinity Within – Uniting with Nature.
M. Celebrating Life – Honouring Cultures – Natural Cycles.
N. Holistic Circulatory Worldview – Science and Philosophy.
O. Localization – Bioregions - Resisting Globalization.


Definition of ”Ecovillage” (Ekoby) according to the Global Eco-Village Network:
An eco-village is a human scale, full-featured settlement which integrates human activities harmlessly into the natural environment, supports healthy human development, and can be continued into the indefinite future.

 

 

INSPIRERANDE

EKOBYSATSNING

INOM

SVEA RIKE

 

”Fri vilja under ansvar”


Index Head # 1:
Naturnära och ekologisk livsstil. Kamratanda och samarbete. Miljöansvar och ett globalt tänkande på lokal nivå främjar ett hållbart och framtidståligt samhälle.

Ekobyar är en god lösning på de flesta miljöproblem. Likaså är ekobymodellen en god lösning på många destruktiva och antisociala nutidsproblem inom de folkalienerade och avhumaniserade urbansamhällena.

Ekobyn främjar hög livskvalitet med enkla medel genom en resursbevarande livsstil. Ekobyn skyddar och bevarar individens framtida basbehov genom dess naturanknytning.

Ekobyarna ansvarar självfallet även för kommande generationers basbehov och välbefinnande.

Den integrerade livsstilen inom ett multifasetterat och höggradigt självhushållande ekobysamhälle, verkar för fredlig och kulturell utveckling, lika väl som för social och personlig utveckling.Index Head # 2:

EkobyAllians & FutureTree ansluter sig både nationellt och globalt till de ekobyintresserade människor vilka eftersöker ett mötesforum där de under både demokratiska och sansade former kan samverka i utformandet av en naturnära och resursbevarande levnadsföring inom en så kallad Ekoby.

Ekobykonceptet handlar om en naturtillvänd livsstil, vilken främjar en fredlig och kulturell samt social och personlig utveckling inom ett Ekobysamhälle.

Vilket bör vara etablerat på en jord- och skogsareal som har kapacitet att försörja ett genomsnittligt innevånarantal bestående av etthundrafemtio (150) individer – per enhet.

Till och med de första praktiska stegen kan tyckas vara motarbetade och svåra att genomföra inom en smygfascistisk och teknokratisk samhällsbildning.

Detta ”sociopolitiska” missförhållande till trotts, anser många moderna människor, att här omnämnda och behjärtansvärda ekobyprojekt borde vara fullt möjliga att initiera och/eller att etablera även inom Svea Rike.

Åtminstone borde det vara möjligt med hjälpen från den goda viljan och med support från den lilla spillra demokrati som återstår – inom det etablerade tjyvsamhället – även om det förefaller vara (pinsamt) sent påkommet.

I det förtvivlade dagsläget där en global miljökris hotar hela den innevarande mänsklighetens framtid – borde ett sunt och moget beaktande gällande etablerandet av Ekobyar göra sig starkt gällande – även inom det så kallade föregångslandet Sverige.

En Biologisk- Social Och Andlig (icke-religiös) Treenighet för långsiktiga och livskraftiga samhällsmodeller är ett vettigt svar på både miljöproblem och arbetslöshet i postindustrialismens tecken.

Detta gäller lika väl inom det så kallade tjänstemannasamhället vilket i praktiken är människonedbrytande och fungerar fortsatt naturfjärmande.

 

det
avhumaniserade
teknokratsamhällets
”motvind”
i
miljökrisens kölvatten
är de
naturtillvända ekobyarnas
medvind

 

– ekobyingenjören

 

Inom Ekobyn Behövs
Ingen Speciell Religion.

Själva livsstilen och medkänsla till människorna är fullt tillräcklig.

 

 

Väl Mött!

I Kärlek För Kärlek.

Larserik Johansson

EkobyAllians & FutureTree

 

 

PLANTERA
ETT
TRÄD
&
KOMPENSERA
FÖR
KOLDIOXIDUTSLÄPPEN

 

1.
Vi-Skogen


2.
UNEP
&
Billion Tree Campain

 

”Symbolismen – och den betydelsefulla signifikansen – av att plantera ett träd har en universal påverkan inom varje kultur och varje samhälle på Jorden, och det är ett sätt för individuella män, kvinnor och barn att delta i skapandet av lösningar på den globala miljökrisen.”


- Al Gore,
Planeten Tellus i Balans


“The symbolism – and the substantive significance – of planting a tree has universal power in every culture and every society on Earth, and it is a way for individual men, women and children to participate in creating solutions for the environmental crisis.”


- Al Gore,
Planet Earth in Balance

 

 

 

AUTENTISK

FOSTERLANDSINSIKT

 

LEDANDE FRÅGA:
Vet ni varför de flesta så kallade Etniska Svenskar föredrar inbilska knarkare och högaktar intoleranta islamistdespoter men föraktar intelligenta människor samt frisinnade konstnärer och demokrativärnande författare – så till den höga grad – att många av dessa väljer att emigrera bort från Svea Rike bara de får den finansiella möjligheten?


KORT OCH KONCIST SVAR:
Uppenbarligen är många ”etniska svenskar” besatta av en patologisk avundsamhet, utöver det bistra faktum att de är fruktansvärt dumdrivna, på grund av långvarig socialiststatsindoktrinering och en välfärdsbaserad högfärdsarrogans genom världskrigsförskonelse.


URSKILJNINGSPROBLEMATIK:
Inte minst är alltför många av de så kallade etniska svenskarna ansatta av en otidsenlig och folkförtryckande ”NaziSharia-rigiditet” vilken har sin troligaste grund i en kulturell- och ideologisk kunskapsbrist, i kombination med en ödesmättad differentieringsalienation – inför de äkta och livsbejakande – respektive – falska och livsfientliga ideologierna!


KRONAN PÅ VERKET:
Socialiststatens bedrägliga faktaförnekelse av här nämnda samhällsyttringar vilka genom sin inneboende rigiditet och makabra fantasilöshet uppammar en fascistoid och demokratidränerande segregations- och desintegrationsproblematik.


SKENET BEDRAR:
Mycket pengar och många lyxprylar är absolut inga ovedersägliga tecken på hög IQ (intellectual intelligencequotense) respektive hög EQ (emotional intelligencequotense) – inte heller är det tecken på hög ”SQ” (”spiritual intelligencequotense”).


SNARARE
är det tydliga tecken på
materialistiskt högmod
&
ägandeinriktad girighet
alá
nekrofilrigid analkaraktär.

 

Om något eller några av ovanstående franka påståenden – skulle vara absolut felaktiga – är det helt okey att bevisa motsatsen under fredliga och civiliserade former.

 

 

 


Apropå oförstånd och desintegrationsattityder:


Ett så kallat socialt utanförskap i ett desintegrerat och teknokratfascistiskt ”välfärdssamhälle” är för många medborgare ett ofrivilligt val och/eller en påtvingad livsstil – eftersom detta ofrivilliga utanförskap för de flesta (profana) människor innebär en själslig-, mental och emotionell tortyr och/eller ett ofrivilligt martyrskap (typ: straffånge alá Guantanamo).

Det påtvingade utanförskapet är avhängigt andra människors hyperrarroganta och fisförnäma desintegrationsattityder. Inte minst är nämnda sociala utanförskap yttringar av ett hänsynslöst och politiskt vanstyre av Sverigenationen. Typ: ”NaziSharia-krati”.


Ordet ”förtidspensionär” betyder i (nazi-sharia) praktiken:
Minimilön för att orka framhärda i egenskap av ”levande-död” mumie.


Försumligt tillägg:
Icke-narcissistiska filantroper samt vissa konstnärer och stundtals även författare med en sund mental inställning – kan dra fördel ur ett så kallat ”socialt utanförskap” och vara till samhällelig nytta genom ”frivillig avsklidhet” – eftersom den innevarande samhällssituationen i sig uppammar humana och kreativa åtaganden för problemlösning.

På detta paradoxala vis är miljömedvetna och konstnärliga människor genom sin frivilliga avskildhet en fullständigt integrerad del av samhället.


Praktiskt tillämpad information och teori:
En tidsenlig och komplimenterande information gällande ovan nämnda samhällsdilemma går att finna bland nedan angivna ”webbböcker”:

1. Hjärtas Rebell – © 2003 Lars-Erik Johansson
2. KarmaKaze – © 2005 Lars-Erik Johansson


För länköppning – var god utför följande ”musarmsgymnastik”:
Klicka i den virusbefriade menulistan (Internet Explorer) antingen på ”Hjärtats Rebell” eller alternativt på ”KarmaKaze” (om inget händer – klicka även i det så kallade aktivitetsfältet på länken ”tillåt tillfälliga pop-up fönster”).

 


Undertecknat av densamme ”Lill-Berra Heartlove” som
Ovan
Nedan Inom Bortom & Helom

 

 

APROPÅ
Korkad Filosofi

”Den som röker brass i smyg är betydligt andligare än de vilka dricker alkohol helt öppet på en lyxrestaurang.”

 

 

VARNINGSMEDDELANDE
Tillägnat Alla Unga Män I
”Sunkbo City”


Stoppa aldrig-aldrig någonsin in den i en skogstokig lappräpa!


Av ren och skir okunskap gjorde jag det ödesdigra och/eller karmatiska ”misstaget” såsom nyinflyttad Sörlänning i min allra fagraste ungdom – det vill säga ”Lilla Moi” stoppade in den i en otidsenlig och despotisk Sunkboräpa.

Detta har jag bittert fått ångra under 32(!) svåra år genom att tvingas leva med den genomfalska Sunkboräpans egenmäktiga och härsklystna tumme djupt inne i mitt väna öga.

Efter en förödande social och emotionell tsunami och med anledning av ett hejdlöst förvecklingsdrama finns nu även en son och ett barnbarn med i bilden. Vilka själfallet också drabbats av Sunkboräpans egenmäktiga förfarande och av hennes fega och bortförklarande lögner.

Detta med anledning av att de BÅDA ovan nämnda och troskyldiga familjemedlemmarna – genom manipulation och kidnappning – berövats sin rättmätiga relation till en viktig anhörig. Det vill säga till sin biologiska Far respektive Farfar.

Fortfarande ser jag ingen ände på nämnda ”lappräpe-plåga” och/eller ”lappräpe-karma” och/eller ”kidnappar-drama”.

Bevare mig väl i all min återstående jordiska framtid från promiskuösa och karltokiga Sunkboräpor vilka samtidigt är ensamstående två- till trebarnsmödrar med möjlighet till missbruk av juridisk makt.

Omnämnda ”lappräpa” har fått mig att tycka så jävla illa om den allmäna folkmentaliteten i södra Norrland att jag numera måste ha en så kallad spypåse med mig för att inte kräkas offentligt varje gång jag råkar möta en socialt inavlad och särpräglad ”Sunkbolapp” ute på byn eller i snårskogen.

Med andra ord är det ”Lilla Moi” som blir bestraffad för att ”Sunkboräpan” har utnyttjat-och-hunsat med honom under all sin tid.


ILLUSTRERAD
FRAMSTÄLLNING
av
KVINNLIG SOCIOPAT

”Trippelsidig Schizofreni med Multipel Personlighetsstörning”

 

SOCIAL
HIERARKI

i rakt nedstigande led:


1. Subba (högt aktad kvinna)
2. Bitch (folkilsken och lösaktig slampa)
3. Räpa (fruktansvärt härsklysten mansförtryckare)
M.V.H.
”Lill-Berra Multi-Invisible”

 

KÄRA
SUNKBO!

(fiktiv ortsbenämning)


Fristaden För Laglösa Kidnappare,
Despotiska Kamrattjuvar,
Vanliga Missdådare
och
Andra Klåpare.

 

Varmt Tack För Er
Tragikomiskt Inspirerande
”Sunkbo Musa”!

 

Jättestort tack, för att jag aldrig fick chansen att lära känna Er på annat sätt än genom ”Goddag Yxskaft” och jantelagsstridsklubba i högsta huggberedskap!

 

Bevara Barnasinnet!
(Klickbar Bildruta)

I'm so sorry I was blind!

Now I understand that
you’re a mature woman not just a younger post-teen girl.

Initialt blev jag något förvillad av det naiva viftandet med vattenpistoler och det omotiverade gormandet på islamistpizzerian.

Kronan på verket är
tveklöst den offentliga rumpuppvisningen från restaurangbalustraden.

Lappmarkskultur och lantlighet får dessvärre vissa kvinnfolk att framstå såsom socialt- och emotionellt underutvecklade.

Helt enkelt ”dubbletrubbelkorkade” i skallen.

 

 

Lill-Berra Meddelar
(den numera hunsade)
SunkboMusan


Tack för inspirationen!

Jag är väl medveten om att det är jag som är alldeles ”för gammal” för dig även om det ibland kan kännas som om det är Du som är ”för gammal” för mig.

Vågat konststycke:

Jag har inte endast av ren slöhet försökt ”sova bort” Dig.

Jag har (nästan) uppriktligen i ett (nästan) egobefriat och (nästan) hänsynsfullt syfte samt på ett (nästan) fullkomligt medvetet plan gjort allt jag förmår för att Du (nästan) skall undkomma vidare bekantskap med ”Lilla Moi” von (nästan) Transsylvanien.

Givetvis är detta mitt lilla konststycke utfört under en mycket stor och beklämmande hjärtesmärta.

Avgrundsdjup förtvivlan:
Detta eftersom Ditt Väsen sedan länge ockuperar mitt inre och för att jag anser ”åldersskillnaden” vara alltför stor emellan oss båda för att låta en oskuldsfull flört gå vidare till ännu en Sunkbokarmatisk och ödesmättad ”skithusromantik” alá despotiskt kärringvälde.LADY
Stackars Askungen!
Semper Fidelis
(Klickbar Metafor)


Det är lätt att förstå att en attraktiv och vacker blomma som Du blir intensivt påhälsad av unga och energiska uppvaktar-bin från både när och fjärran.

Halvsanning:

Jag önskade endast att få lära känna dig på ett platoniskt vis.


Helsanning:

I'm so sorry if I did hurt your feelings throughout that attempting!

Rationalisering av känslor:

Om jag blott och bart varit en sinnligt betuttad och materiellt välbärgerad man eller en manipulativ knarklangare hade det förstås endast varit ett plus i kanten för ”Lilla Moi” att kunna stoltsera med en genomläcker ungsubba som ”Lilla Doi” vid min sida.

Reality:

Att härbärgera en Multi-Inspirerande (numera underkuvad) Musa i mina inre och helgade kammare är heller inte så tokigt för en gamling som ”Lilla Moi”.

För min del har du helt enkelt fungerat såsom en både fantastisk och vederhäftig Musa alá Kosmopolit – Tack så himla mycket!

I Love You For Ever.


Klurig men naturlig fråga i nuläget:
Varför skulle jag lita på dig i framtiden när du fraterniserar med inbilska knarkare och intoleranta islamistdespoter?

Det vill säga:
DU tillåter dig under godtrogna former att bli utnyttjad och hunsad av nämnda misantropklientel.

Allt under det bisarra skenet av att det är DU som har fullständig kontroll över den uppstådda förvecklingen och/eller ”tragikomiken”.

Även ”Lilla Moi” kan förstå att det i praktiken förhåller sig tvärtom.


Vilket med andra ord innebär:

Att du fortfarande är kaxig som attan trotts att du befinner dig ute på mycket tunn is utan vare sig dubbar eller flytväst hoppas åtminstone att du är simkunnig.

 


APROPÅ
”Tokig Bandit”

Bakom ryggen på Pyret stoltserar Pervot halvnaken på hennes balustrad inför den jordiska publiken.


Iförd ett rafset han lånat från Pyret jizzar han där i ensamheten så glatt allt emedan hon är på annat håll för att göda den väna leoparden.

Pervot måste inför omvärlden skyndsamt markera att Pyret är hans ”personliga hora” och ingen annans.

 

 

NEDANVARANDE
MUSIKVIDEO

”Another Brick In The Wall”
av
Pink Floyd
BÖR
avnjutas stående
med
högerhanden på hjärtat
under en
stillsam och uppriktig
”NATIONALSÅNGSANDÄKTIGHET”

 

(Klickbar Bildruta)

(Klickbar Bildruta)

”Reservlänk” till Pink Foyd – Another brick in the wall:
http://www.youtube.com/results?search_query=Pink+Floyd+-+Another+Brick+in+the+Wall+&oq=Pink+Floyd+-+Another+Brick+in+the+Wall+&gs_l=youtube.12..0l10.3421.3421.0.6234.1.1.0.0.0.0.266.266.2-1.1.0...0.0...1ac.1.gfkB5ZWbris

 


APROPÅ
”Sunkbo-Karma”

Sunkbolapparna är så himla snedvridna och bakvända att de blir arga, sura och buttra vid ”fel tillfälle” och vise versa.

Vanligtvis gläds och yvas människor åt kärlek, trygghet och gemenskap.

Sunkbolapparna vänder allt sådant till dess diametrala motsats och applåderar uppskattande åt våld och terror samt skrattar sig halvt fördärva åt andras olycka.

Inte undra på att islamister, knarkare och andra vettvillingar i det lilla Sunkbo har funnit en fristad för sina folkförtryckande och misantropiska illgärningar.


Vettvillingen ”Psyko-Dad” sade till sina särpräglade janteungar:
Lyssna till ett gott råd och gör som mig: ”Slå först och fråga sedan!”

 

HEIL
ICKLER!

 

FÖLJANDE TEXTSTYCKE ÄR NEDTECKNAT I
DEN ÖPPNA DEMOKRATINS TJÄNST.

 

Den självblinda och ultrainbilska fascisträpan på ”IQ-hallen” har två hårdrostade majskolvar uppstoppade i röven såsom ett fullgott bevis på att hon har fått både demokrati och yttrandefrihet om bakfoten.

 

APROPÅ
SJÄLVBLINDHET
OCH
DESPOTISKT KÄRRINGVÄLDE
HOS
ICA-HALLEN
I
”SUNKBO CITY”

 

 

ICA-Policy
”Made in Sunkbo”

ICA-kunderna skall helst av allt be ICA-personalen om ursäkt för sin blotta existens. De fascistoida rötäggen inom ICA-ledningen hunsar under egenmäktiga former med alla dem vilka har demokratiska grundvärderingar!”

 

 

SANNING
”eller bara”
ELAK RYKTESSPRIDNING?


Rykte 1.
Det sägs att de despotiska lappräporna hos ICA-ledningen i ”Sunkbo City” sitter och kastar ruttna tomater och ägg mot alla nyhetsankare som visar sig i bildrutan på samtliga TV-kanaler – bara för att desamma lappräporna ”inte uppskattar” innehållet i nyhetsrapporteringen.

Precis som om jordens alla konflikthärdar och eländen personligen vore orsakade av dessa riksbekanta personer vilka flitigt utför sitt arbete i den breda allmänhetens tjänst.

Rykte 2.
När det något indignerade men fortfarande härsklystna kärringväldet hos ICA-ledningen i ”Sunkbo City” inte sysslar med tomat- och äggkastning emot nyhetsankare i TV-rutan lär de ägna sig åt trakasserier av sin egen personal.

Delar av personalstyrkan är så himla söndermobbad och hunsad att de i sin tur utgjuter känslor av stor vanmakt och missnöje. Vilket självfallet går ut över de mest harmlösa av betalande livsmedelskonsumenter.

Synnerligen riktar ICA-personalen ett hämningslöst förakt, av både överstyrda och dramatiska mått, emot de kunder som dristar sig till att i klartext påpeka att ett missförhållande av fascistoid art pågår inom nämnda snabbköpsbutik.

Att vänligt men enträget efterlysa en allmän anslagstavla för nyhetsrapportering, annonser och liknande utlöser omgående trakasserier och mobbningsaktioner emot vederbörande ”träskallepuckon” bland de okuvliga och demokratiskt sinnade kunderna.

Rykte 3.
Somliga kunder lär ha blivit så pass förtryckta och hunsade av ICA-hallens härsklystna kärringvälde att de måste genomgå en mycket långvarig och kostsam psykoterapi för att över-huvud-taget våga återbesöka ICA-hallen för sin mest elementära proviantering av livsmedel.

Rykte 4.
Självfallet ”återspeglar” den hunsade och underkuvade ICA-personalen endast den fascistoida ICA-ledningens hänsynslösa samt sadistiska personaltrakasserier. Nämnda ”återspegling” från personalens sida innehåller vidriga attityder vilka ger uttryck för självblinda och skamlösa kundtrakasserier som är framkallade av ett enväldigt och härsklystet kärringvälde hos ICA-ledningen i ”Sunkbo City”.

Kalla Fakta:
Vissa gånger anlitar ICA-ledningen till och med uniformerade och batongförsedda Securitasvakter för att befästa sin anti-demokratiska och fascistoida hållning gentemot frimodiga och uppriktiga kunder som uppträder ”misshagligt” och ifrågasätter ICA-ledningens uppenbara förtryckarpolicy.

Demokratiska begrepp såsom ”tryckfrihet” samt ”åsikts- och yttrandefrihet” är bannlysta inom ICA-hallens (Nazi-Sharia) territorium.

ICA-hallens ”annonsförbud” och avsaknaden av en allmän anslagstavla talar sitt eget klarspråk för att en fascistoid och odemokratisk ordning råder på ICA-snabbköpet i ”Sunkbo City” Heil Ickler!

Mera Fakta:
Somliga medborgare i ”Sunkbo City” till och med bojkottar den fascistoida ICA-hallen och väljer att proviantera sina livsmedel hos det mera demokratiskt sinnade och betydligt medgörligare Hemköp. Vilka även tillhandahåller en väl fungerande och (nästan) allmän anslagstavla.

Hemköpsledningen reserverar sig dock för att subjektivt och godtyckligt avlägsna annonser och meddelande som ”väcker anstöt” bland personal och kunder.
Regelverket omkring detta ”demonteringsförfarande” påbygges (också) godtyckligt allt eftersom nya ”problemannonser” dyker upp på anslagstavlans fasad.

SD har tydligen belagts med ”annonsförbud” (eg. diskrimineras) emedan ortens Frikyrkor har fullständig tillgång till anslagstavlan för utannonsering av sina olika aktiviteter etc. Även miljörörelsen med Al Gore i spetsen har initialt haft sin ”lilla kamp” för acceptans och annonsfrihet på Hemköps' anslagstavla. I allt övrigt är det gott och väl och inget ytterligare bör förväntas av de ”demokratiska befälhavarna” på Hemköp i lilla ”Sunkbo City”.


Liten reflektion:
A.
I Svea Rikes södra regioner kastar de allra värsta av fascistoida och överstyrda samhällsmedborgare gatstenar i protest mot fascistoida och folksöndrande översittare. De mer fredliga och diplomatiskt sinnade medborgarna kommunicerar ärligt, öppet och frispråkigt under demokratiska former med dem det anbelangar.

B.
Enfaldiga och härsklystna samt enstöriga och folkfientliga ”sunkbolappar” trakasserar varandra för att slippa ha med andra människor att göra i så stor utsträckning som möjligt.

C.
”Underkuvad samt tyst-och-lytt” är uppenbarligen det gällande samhällsmottot bland de självblinda, krigiska och desintegrerade ”sunkbolapparna”.

D.
Allt annat socialt beteende anses uppenbarligen vara totalt schizofrent eller sinnesrubbat i denna socialt underutvecklade och folkfattiga domän. Vilken i sig tycks vara kontrollerad av ett arrogant, krigiskt och fascistiskt kärringvälde bestående av en mängd oblida besserwisser-översittare.

E.
Nämnda art av socialt underutvecklade missdådare förefaller alltså vara fullständigt ”självblinda” (eg. saknar självkritik) och är så gott som helt obildbara. De tycks endast känna till det krigslystna översitteriets mest primitiva socioekonomiskt och emotionellt ödeläggande principer.

Det vill säga en åsiktsrigid desintegrationsmentalitet av ett aldrig tidigare skådat slag. Vilken i sig är baserad på en förkastlig främlingsfientlighet samt på ett allmänt etablerat folkförakt av vidrigaste tänkbara slag.

Denna ”Lill-Berras” ytterst förenklade beteendebeskrivning handlar alltså om ett synnerligen asocialt och särpräglat beteende. Vilket med social-psykologiska termer är behäftat med benämningen ”anti-social narcissism” med hänsyftning på så kallade sociopater/psykopater och inte minst på sexuellt perverterade seriemördare inom det ”hypermoderna” samhället.

 

Några ”fri vilja” -tips vid svårartade
attitydproblem inom serviceföretag:


1.
Byt arbetsuppgifter inom företaget där du är verksam.

2.
Ta ut semesterdagar eller ta tjänstledigt om du har råd.

3.
Byt arbetsplats om du har möjligheten.

4.
Byt hemvist och ta lärdom av de mera socialt och emotionellt utvecklade ”sörlänningarna”.
[Exkludera om möjligt de mest hätska och folkilskna av både infödda och invandrade ”knarkare”]

5.
Gå i kloster för att genom besinning och eftertanke uppamma ett kärleksfullare hjärta.

6.
Varför inte också verka aktivt för utformandet av miljö- och människovänliga samhällsmodeller och/eller så kallade ”Ekologiska Resurser” såsom de miljöanpassade och samhällsintegrerade Ekoby-modellerna?

7.
Hitta självständigt på något som bättre passar dig personligen än här uppräknade alternativ för självbevarelse.

 

Den självblinda och ultrainbilska fascisträpan på ”IQ-hallen” har två hårdrostade majskolvar uppstoppade i röven såsom ett fullgott bevis på att hon har fått både demokrati och yttrandefrihet om bakfoten.

 

HEIL
ICKLER!

 

M.V.H.
”Lill-Berra Förblir Livslång Demokrat”

 

 

 

 

Stor skillnad är det mellan
att bara ”lyssna” och att
verkligen höra!


I en självupptagen värld med brist på empati-, medkänsla och hjärta, misslyckas många människor med konststycket att ”lyssna” -eller att verkligen höra, vad andra förmedlar.

De har sorgligen nog aldrig fått möjligheten att utveckla förmågan till att höra vad andra verkligen uttrycker bakom orden-, det vill mena, med både själ och hjärta.

Inte så sällan är många av dem välavlönade för just detta specifika ändamål. Det vill mena att de upprätthåller en ytlig receptivitet – men de kan absolut inte höra vad andra människor verkligen säger i djupet av sitt jordiska varande.

Det existerar en mängd lomhörda, narcissistiska och outvecklade varelser på teknokratsamhällets baksida. Varav många består av så kallade ”psykoterapeuter” (eg. välbetalda charlataner) vilka tragiskt nog väljer (eg. har betalt för) att endast höra det de vill (eg. är programmerade att) höra.

Detta eftersom de innerst inne är livrädda att förlora kontrollen över både sig själv och andra.

Inte minst finns hos många charlataner den stora rädslan att förlora både arbete och höga inkomster. Med allt vad det kan medföra. Det vill säga om de skulle upphöra med att hyckla sig fram genom tillvaron såsom låtsat tillmötesgående medmänniskor fulla av välvilja.

I själva verket agerar dessa mer eller mindre såsom ansvarsbefriade och välbetalda narrar vilka skor sig på andras livsförpestande olycka.

Alltför många av dessa penningfixerade och ”emotionellt experimenterande” charlataner kan vara till mera harm och skada än till nytta för de flesta människor med sociala och humanitära behov inom ett artificiellt och teknokratfascistiskt samhälle med alla dess människofientliga och naturnedbrytande krafter.

Det handlar med andra ord om ett fruktansvärt anonymt, desintegrerat och människofientligt analsamhälle.

Med andra klart klingande och socialpsykologiska termer har vi under rådande omständigheter att göra med ett hyperegoistiskt och girighetsbaserat teknokratsamhälle.

Vi har att göra med ett fascistiskt teknokratsamhälle där ingen enskild individ vare sig kan eller behöver ta ett större ansvar gentemot sina medmänniskor.

Ytterst få medborgare agerar med natur- och miljöbevarande insatser. Ett miljömedvetet handlande är inriktat på att bevara planetens nedärvda renhet med all dess (ursprungliga) artrikedom och (ursprungliga) biologiska mångfald.

För närvarande befinner sig den innevarande mänskligheten i en mycket dramatisk och destruktiv samhällsutveckling. Det handlar med andra ord om en evolutionär förveckling vilken ingen enda individ med en sund överlevnadsinstinkt önskar sig frivilligt.

Alltför många nutidsmäniskor är ”politiskt bortkollrade” och/eller sociopolitiskt söndermanipulerade.

Inte minst är dagens medborgare styrda av starka känslor från vanmakt och meningslöshet inom ett övertroende och teknokratfascistiskt analsamhälle vars avhumaniserande ägandeinrktning utgör den ultrasnikna privatkapitalismens grundval.ÖVERTYDLIG BEGREPPSFÖRKLARING:
Det är väsensstor skillnad mellan att endast ”lyssna” till orden som uttalas och att verkligen höra det bakomvarande budskapet en annan människa kommunicerar och/eller förmedlar från djupet av sitt hjärta och/eller från sitt yttersta vara – oavsett dennes dialekt, språk, härkomst, religionstillhörighet, kroppshållning och attityd etc., etc.!


 

Hälsningar från ”Lill-Berra (nästan) Invisible”

 

 

 

 

 


APROPÅ
intelligent liv
kontra otidsenliga
översitterifasoner


Det säkraste tecknet på att det finns intelligent liv ”där ute” i universum är att ingen har försökt kontakta oss.

Det sticker troligen i ögonen på de arrogantaste av härsklystna Sunkbolappar (islamisternas artfrände) att de inte lyckats med att stoppa även denna min personliga webbsida från att existera under demokratiska former på global nivå.

 


Mvh ”Lill-Berra Invisible”

 

 

 

Nord utmanar Syd


När sörlänningar får höra min berättelse om ”Sunkbolapparnas” avartade sociala beteenden, kommer de genast tro jag sitter inspärrad på ett ”dårhus” med ett knarkskadat klientel till enda sällskap.

Ett ”dårhus” där patienterna är fullständigt onåbara och världsfjärmade med anledning av att de fastnat på något skumt astralplan alltmedan deras reptilhjärnor sakta men säkert vittrar sönder och samman.


Mvh
”Lill-Berra Invisible”

 

 

 

Sunkbo-Inspiration
(socialt och emotionellt undernärd
efter fem bofasta år [utan semester] bland SunkboLapparna).Apropå en fascistoid losermentalitet:

Även den minsta av lantorter kan vara till både heder och nytta för hela nationen – men sanna mina ord när jag säger att denna otäcka lilla bondhåla socialt sett, är en mycket anskrämlig skamfläck på ”Sweizrigekartan” (krypterat).
Signifikant för Sunkbo-Andan?
[ Eller: Lill-Berras trotsande av lappräpeförbudet mot ironi ]:


Knarkare, muslimer och andra översittare (eg. losers) har ett stort inflytande i Sunkbo.

Märkligt nog har somliga av dessa vanvördiga losers ihop det med de infödda lappfröknarna. Somliga av dem har t.o.m. avlat barn tillsammans med nämnda lapplollor. Dessa lever (utåt sett) i ”bästa tänkbara” välmåga i allt övrigt.

Lika barn leka bäst – slödder dras till slödder!

Detta emedan filantroper och miljövänner får gå för sig själva och dra benen efter sig och bli påhoppade, trakasserade och inte minst anklagas för att vara ”nerlusade knarkare””miljöfanatiker” eller helt ”vansinniga domedagsprofeter”.

Vilka i ett egensinnigt och samhällsomstörtande syfte helt hänsynslöst, påfluget och enträget pådyvlar oss Sunkboinnevånare en ”anti-demokratisk” informationskampanj om en förestående global miljökatastrof.

Denna samhällssöndrande informationsavart pågår mitt framför ögonen på det förargade fotfolket i Sunkbo City.

Det är alltså fråga om en mycket föragelseväckande och fridstörande söndringskampanj vilken väcker stor anstöt bland de godmodiga byborna.

Nämnda ”söndringskampanj” pågår genom verbala påhopp samt genom en verklighetsfjärmad utdelning av textfyllda (eg. smutsvita) flygblad.

Dessa oerhört förargelseväckande flygblad (eg. smutsvita pappersark) gör allmänheten i Sunkbo helt rosenrasande.

Innehållet redogör och hävdar falskeligen inför alla läskunniga icke-analfabeter i Sunkbo City att en fullkomligt osynlig – men enligt dessa fridstörande och fredlösa besserwissers pågående global miljökatastrof står inför dörren och hotar våra barn och barnbarns framtid.

Givetvis handlar det hela om ett typiskt knarkarsnack – må fán ta alla dessa fridstörande marodörer och struntpratare!

Dessa sinnesrubbade och knarkskadade ”domedagsprofeter” borde absolut pryglas till döds.

Eller åtminstone drivas till självmord, landsflykt eller nedtystas genom en samordnad social utfrysnings- och mobbningsaktion inom Sunkboterritoriet!
Apropå ”we’re only in it for the money”:

”Hora” betyder i stort sett; någon som gör allting för pengar och aldrig arbetar ideellt.
Pedagogiskt upprepning:

1.
De flesta män betalar en ”hora” (eg. välbetald sexslav) i första hand för att hon skall försvinna när sexualakten väl är avklarad. Själva ”sextjänsten” är endast sekundär i dessa fall.

2.
Uppvaktning är ett lika listigt som djävulskt sätt att göra en kvinna till hora.

3.
När det gäller förhållanden är de flesta kvinnor såsom apor – de släpper inte den gren de håller i förrän de fått tag i en ny.

4.
Grabbar:
Det är lika bra ni vänjer er vid tanken på att ni (i bästa fall) endast kommer att utgöra ett viktigt bindemedel till kvinnan.

Synnerligen i de ansvarsfyllda relationer till det motsatta könet där Er egen avkomma finns med i bilden.

5.
Helt allmänt gäller:
När Lill-Berras ”dubbeltunga” (eg. fantomtunga och/eller stunttunga) under samtal med människor börjar snuska sig helt ohämmat - betyder det bara att han vill vara i fred och slippa ha med högfärdsfolk och dumbommar att göra - eftersom dessa inte har gjort annat än tråkat och trakasserat honom i all hans tid.

 


And remember kids:
I’m your best friend!

 

”Lill-Berra (for ever) Invisible”

 

 

 

Ordspråk alá Lill-Berra Invisible:

”Människokroppen är en Själens Respirator, så länge den är reinkarnerad”

”Ta väl hand om kroppen, ty den är Själens Tempel”

 

 

 

 

Sanningen Allena
(borde)
SEGRA!

 

 

 

 

Gott Nytt År 2010

Lill-Berras” gåva till alla ”småsnuskiga gulleponkar” och ”gubbaktiga träskallegrabbar” som vägrar samverka med det motsatta könet:


Kvinnor kan vara oändligt mycket smartare (eg. ha en mycket hög emotionell intelligenskvot E-IQ). De kan vara betydligt mera komplicerade även såsom obildade jämfört med vad de flesta välutbildade män någonsin kan vara.


Mannens förmåga till rationellt och logiskt tänkande bör absolut inte ringaktas på något vis i sammanhanget. Många män har en mycket hög rationell och/eller intellektuell intelligenskvot (I-IQ).

Hör och Häpna - Anno 2010 e. Kr.:
Av naturen existerar det en känslig och fin liten klitoris hos alla välskapta flickor och/eller kvinnor men absolut ingen patetisk ”g-punkt”!


Det ”svampiga” området i vaginan är en ärrbildning efter ”mödomshinnan” vilken egentligen är en sammanväxning av skinn, för att under ett tidigt levnadsskede skydda vaginan och livmodern mot bakteriella infektioner och orenheter.

Den så kallade ”G-punkten” är endast är en sinnrik uppfinning påkommen av ”hänsynsfulla” (eg. manipulativa och knullglada) men ytterst narcissistiska (amatör-) män bara för att deras lika narcissistiska (amatör-) kvinnor inte skall behöva känna sig underlägsna eller mindervärdiga och utveckla en patetisk penisavund gentemot männen.

Könsorganen är ursprungligen avsedda för fortplantning.

Den manliga ”orgasmen” är en muskelmekanism för sädesuttömning. Kvinnan har en liknande ”mekanism”. Dock utan möjligheten till sädesavgång eftersom hon har fullt upp med att producera livsdugliga ägg i sina äggstockar.

Alltså; testiklar producerar spermier, och äggstockar producerar ägg. Mystifikt så det förslår. Denna planetens bas-karma handlar om fortplantning och överlevnad. Typ: Blommor bin och polynering.

Lika som männen har små bröstvårtor men inga bröst är kvinnans lilla klitoris (miniatyrollon) nästan lika känslig såsom ollonet hos en icke-omskuren man.

Vi alla känner till benämningarna man och maninna – male och female yin och yang. Det finns alltid lite manlighet i det kvinnliga och lite ljus i mörkret och vise versa.

Det finns okunniga män vilka helt felaktigt också ”tror” att även kvinnor får sädesuttömning, i samband med orgasm precis som om vore kvinnorna androgyna varelser.

Kvinnors orgasm uteblir ofta på grund av allmänna sexuella fördomar och på grund av socioekonomiska, mentala och emotionella spänningar eller blockeringar.

Det finns ett fåtal kvinnor som genom mental kontroll och med viljeakt kan få en orgastisk känsloupplevelse vid klitorisstimulering ungefär lika lätt som en man får orgasm och/eller utlösning.

Denna mentalt betingade förmåga går att ”träna” fram och/eller att ”uppöva” för den kvinna som tycker det är viktigt.


Trotts allt ”hänsynstagande fejkabjäfs” emellan de båda könen anno 2010 e. Kr.:
När kvinnor uppvisar en stark självkänsla och/eller självaktning gentemot män tror vissa män genast att de har en ointressant och pytteliten - nästan helt ofruktsam penis.

De män vilka önskar att kvinnan skall vara deras ”sexuella gelike” borde självfallet hänge sig åt en narcissistiskt betingad homosexualitet. För att inte ringakta eller skada den kvinnliga naturen alltför mycket.

Vi män och kvinnor är skapta för att komplettera varandra inte för att imitera varandra. Även om det ibland kan vara skojigt att på lek byta ”könsroller” med varandra.

Detta könsrelaterade biologiska faktum är bara till att acceptera. Eller också genomgå en komplicerad operation för könsbyte om inte galoscherna passar.

Även naturen gör sina små ”dundertabbar” ibland.

De flesta kvinnor sätter större värde på romantik, ömhet, kyssar-och-smek förutom emotionell närhet hellre än ytliga, framkrystade och/eller dunderfejkade sexuella orgasmer.


Gott Nytt År 2010 på Er allihopa! - och kom ihåg:
Det finns alltså ingen ”G-punkt” i verkligheten den är endast en psykologiskt betingad fantasiprodukt vilken är ”uppfunnen” av liderliga män med en stark libido.

Många kvinnor har sorgligen hakat på ”g-punktståget” för att inte behöva känna sig lytta, vanskapta eller sexuellt oförmögna på något vis.

Detta, nästan oantastbara och tabubelagda, ”sex-trix -avslöjande” är i nivå med H. C. Andersons saga om ”Kejsarens nya kläder”.

Det tarvas (behövs) alltså endast en oförställd och ärlig själ som ingenting alls har att förlora på att avslöja den makabra bluffen och/eller fejken inför den lättmanipulerade och vilseförda allmänheten.

Föreställ er att barnafödande kvinnor skulle få en ”vaginal (G-punkts-) orgasm” just när barnet pressas ut via slidgången och kanske stannar till vid den heligaG-punkten” mitt under en födslovärk snacka om lämpligt tillfälle för orgasm och sexuell upphetsning!

Det finns även (absurda) kvinnor som kan ha samlag med 100 män på raken utan att bli uttröttade av ”vaginala orgasmer” eftersom dessa inte existerar annat än i den verklighetsförvrängda fantasin och/eller i det oftast manliga önsketänkandet.

Klitoris sitter så placerad att den inte direkt kan stimuleras eller gnuggas mot ”herr penis” under samlag annat än i ett fåtal samlagsställningar.

En med handens fingrar varsamt framstimulerad varm och böljande klitorisorgasm före, under eller efter ett samlag är fullkomligt naturligt och oftast tillräcklig för de flesta anständiga och icke-perverterade flickor, kvinnor och/eller maninnor.

Utöver detta tillkommer att merparten kvinnor tycker om kyssar, smek och att bli berörda över hela kroppen när de väl ger sitt helhjärtade godkännande därtill.

Detta ”smek-och-beröringstillstånd” från kvinnans sida bör alltid respekteras av mannen. För ett fridfullt och harmoniskt energiutbyte under sexuellt umgänge emellan de båda.

[Så kallade ”kvinnocharmörer” och/eller ”kvinnotjusare” är ett kapitel helt för sig vilket inte kommer att utvecklas inom detta cybernetiska forum av här ospecificerade själ.]

Både samlag och masturbation fungerar naturligt avslappnande för de flesta fördomsbefriade människor - för somliga även föryngrande.

Fördomsbemängda människor blir oftast överspända och aggressiva till sinnes. Eftersom de för ”egen hand” inte vågar eller också inte vill ”lätta på tycket” (eg. dränera sexualdriften) vilken självaste moder natur är upphovet till samt har utrustat oss alla med.

Kombinationen av fördomar - politisk och religiös villfarelse samt socialt och emotionellt förtryck är vanliga orsaker till extrem överspändhet och utvecklandet av sexuella perversioner.

Inte så sällan framkallar och göder här ovan nämnda ”naturmotstånd” även en asexualitet.

Denna patologiska kombination av sexuell svältföddhet och/eller sexuell snikenhet inom det ”multikulturella” samt teknokratfascistiska (sharia-) samhället är oftast också orsaken till de makabraste av våldtäkter.

Alla i dagsläget födda, barn och vuxna människor, är ett lika tydligt som ofrånkomligt bevis på att folk har ”snuskat sig” (eg. underordnat sig naturen) genom könsumgänge någon gång i historien.


Sålunda talade ”Lill-Berra Invisible”
(anno) Här & Nu.

Absolut ingen ”besserwisser”.

Endast en mö-berikad man
vars knullgladaste älskogsdagar
är avklarade för länge sedan.

Gott Nytt År 2010

 

 

 

Avsiktligt fördröjt
men viktigt tillägg:


Det flertalet äkta kvinnor ”försakar” (sett ur ett traditionellt mansrollsperspektiv) i sexualorgastisk förmåga. Kompenseras av naturen genom att de flesta kvinnor har ärvt en unik förmåga till inlevelse.

Detta utöver deras instinktiva förmåga till att spontant kunna uppleva både empati och medkänsla.


Nämnda lovvärda kvalitéer hos kvinnan är i grunden mera andliga om de jämförs med de flesta mäns sinnliga och sexuellt betingade kvalitéer.

Undantaget härifrån är de fåtalet ”emotionellt skalperade” nazi-sharia fröknarna och andra märkliga varelser på livets skuggsida. Vilka framlever sina kallhjärtade liv mer eller mindre såsom själlösa varelser eller såsom tomma och innehållslösa käril. Även benämnda såsom ”reptiler i människohamn”.

Självfallet finns det män på denna jord som är betydligt högre andligt utvecklade och är mera andligt begåvade än vad den genomsnittliga kvinnan kan vara.

Ett teknokratfascistiskt, övernitiskt och könsutslätande ”jämställdhetssyndrom” mellan de båda könen, medför att komplettering- och samverkan blir sorgligen eftersatt och/eller försummat i så gott som samtliga sociala och allmänmänskliga hänseenden.

Inte så sällan bidrar denna något avartade men dock tidsenliga ”könsrollsbekämpning” och/eller detta tvärvända ”motgående” av den nedärvda naturen, till en abnormt utbredande homosexuallitet inom de teknokratiskt (sär-) präglade fascistsamhällena.


Sålunda tillade ”Lill-Berra Invisible”
(anno)
Här & Nu.

Absolut ingen ”besserwisser”.

Endast en mö-berikad man
vars knullgladaste älskogsdagar
är avklarade för länge sedan.

Gott Nytt År 2010

 


 

 


 

ÄKTA KÄRLEK
är INTE samma (arroganta) sak som
”Villkorslös Kärlek”


Här följer ett pyttelitet exempel på äkta kärlek under fri vilja – från den omsorgsfulla fadern till sina tonåriga nikotintorskar och cancergödande tvillingdöttrar.

 

$ 1.000 toilet-sandpaper # 1

 

The Father:
As long as you prefer to smoke tobacco - I will continue to grow my hair long and to dry my ass with ”toilet-sandpaper #1”.

Which in reality means: I will only use
$ 1.000 bills and not just the $ 500 bills!”

 

Smoking kills - If you´re killed, you´ve lost
a very important part of your life.

 

 

 

UTÖVER
fri vilja
under ansvar
är
vissa villkor
&
kompromisser nödvändiga
för ett lyckat partnerskap.

Drogmissbruk och religionsfanatism är lika skadliga
för hela samhället som för den enskilda individen.

 

 

DROGINNEHAV
inom
Svea Rike

[Säg helst inget ont om det humanliberala och sexuellt frigjorda Holland.]


Cannabis
(marijuana pot weed ganja charas haschis gof kif kitt eller brass tillhör den hallucinogena icke-beroendeframkallande drogfamiljen):

Under 50 gram så blir det i allmänhet böter, över 50 gram kan ge villkorlig dom, skyddstillsyn eller fängelse. Mindre mängder som 5 gram genererar oftast 50 dagsböter.

Kokain (Cocaine)
(med förledande smeknamn såsom: ”cox” ”snow” ”kola” & ”girl”. Det är en centralstimulerande och extremt beroendeframkallande drog):

Under 1 gram, böter. Allt över 1 gram kan ge fängelse.

Amfetamin
(beroendeframkallande och starkt centralstimulerande drog):

Under 5 gram, böter. Vid 5 gram och där utöver riskerar man fängelse.

Ecstasy
(både hallucinogen och centralstimulerande - ej beroendeframkallande):

Under 4 tabletter, höga böter. 4 tabletter och över, fängelse.

Heroin
(total ”verklighetskolaps” och extremt beroendeframkallande drog):
Fängelse.

Shariaschal
(fantasiberövande och starkt verklighetsförvrängande shariadrog):

Ingen straffsats alls fortfarande tillåtet inom ”Nya (nazi-sharia) Sverige”.

Hedersmord
(främjar självglorifiering, förhärligar social inskränkthet och våld):

Är för närvarande tillåtet inom det extremt godtrogna (nazi-sharia) Sverige så länge det med låtsad medkänsla kallas:

A. ”En fullkomligt ’oförutsägbar’ familjetragisk händelse!”

Eller som det lite urskuldande heter:

B. ”Hon ’råkade trilla ner’ från balkongen och bryta nacken av sig”.

Förälskelse
(ett irrationellt och odefinierbart lyckorus som utlöses av en annan person. Lämnar en oftast desillusionerad, besviken och utmattad när den slutat verka):
Ingen straffsats alls så länge ”förälskelsen” inte övergår i förföljelse och trakasserier av föremålet för förälskelsen. Besöksförbud kan utfärdas av polis och ordningsmakt.


 

 

 

Måttfullhet är en dygd M.v.h. ”Lill-Berra”


Måttfullhet är en dygd M.v.h. ”Lill-Berra”

 

 

Back to Reality


Uppriktigt talatfrom the depth of my Vary Heart:

Antingen börjar jag inom kort att betrakta er ”Sunkbolappar” såsom fullkomligt främlingsfientliga, desintegrerade och schizoida galningar.

Eller så är Ni vänliga och talar om för mig vad det är Ni konspirerar om bakom min rygg, så jag noga kan överväga hur till vida det är ett polisiärt och rättsligt ärende eller inte.

I annat fall blir det jag som måste uppsöka psykiatrisk vård mot paranoid schizofreni eller liknande.

Det är inte så himla enkelt att vara en fredligt sinnad samt verbal och mångfasetterad ”sörlänning” bland fega, lögnaktiga samt enstörigt osociala och floskelintegrerade ”sunkbolappar” med en paranoid och psykotisk beredskap i sitt primitiva och våldsbenägna reptilsinne.

Ursäkta dessa mina något nedsättande ord. Omdömet må för tillfället vara onyanserat och färgat av ett synnerligen kärlekslöst och negativt bemötande på orten.

Till och med ”Nya Stadt” i ”Granneberga” är numera en synnerligen oanständig skvallerplats vilken uppvisar föga folkvett samt upprätthåller ett oprofessionellt och mycket ovänligt kundbemötande i egenskap av en geografiskt avlägsen och humanistiskt orienterad kommun till det nästan fullständigt laglösa och fascistoida ”Sunkboterritoriet” med dess patetiska och folkföraktande anti-sociala narcissism med supporterande energier till dess fascistoida och islamoida artfränder.

 

 

 

Tidsenligt ordspråk:
”Pruta på koldioxiden i stället för att förbanna miljökrisen!”

 

 

 

 Därför Finns Sverigedemokraterna Såsom Motvikt!


När DO (diskrimineringsombudsmannen) och den Svenska (nazi-sharia) Regeringen uppmuntrar ”religiösa fyllkajor” (eg. shariafanatiska despoter) med härkomst från islamväldet i Mellanösterntill att inom Sverigebaserade restauranger och barer genomföra fullständigt illegala och despotiskt godtyckliga portningar av de infödda och demokratiskt sinnade medborgarnaär det mycket illa ställt med både intelligens och sunt förnuft inom nationen.

Ordet ”intelligens” betyder väl underrättad.

Begreppet ”sunt förnuft” är baserat på ett självständigt tänkande i kombination med en faktabaserad kunskap som vilar på både empiriska (erfarenhetsmässiga) och inte minst på intuitiva (icke-patologiskt inbillade) grunder.V
iktig Information:
SD arbetar under en politiskt betingad snålblåst oförtrutet vidare under allmänt demokratifostrande och demokratibevarande former med en för alla demokratiska samhällen livsviktig och faktabaserad informationsverksamhet.


SD presenterar i ärlig klartext inför den vilseförda och regeringskorrumperade allmänheten samtliga aktuella och ocensurerade (ej mediamörkade) samhällsfakta inom det före detta så kallade ”Svea Rike” vilket numer lyder under den både socialt och moraliskt depraverade samhällsbenämningen ”NaziSharia Unionen Nya Sverige”.


 

 

 

 


TOMTEN

av
Viktor Rydberg

Ursprungligen publicerad i
Ny Illustrerad Tidning 1881.

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

Står där så grå vid ladgårdsdörr,
grå mot den vita driva,
tittar, som många vintrar förr,
upp emot månens skiva,
tittar mot skogen, där gran och fur
drar kring gården sin dunkla mur,
grubblar, fast ej det lär båta,
över en underlig gåta.


För sin hand genom skägg och hår,
skakar huvud och hätta ---
»nej, den gåtan är alltför svår,
nej, jag gissar ej detta» ---
slår, som han plägar, inom kort
slika spörjande tankar bort,
går att ordna och pyssla,
går att sköta sin syssla.

Går till visthus och redskapshus,
känner på alla låsen ---
korna drömma vid månens ljus
sommardrömmar i båsen;
glömsk av sele och pisk och töm
Pålle i stallet har ock en dröm:
krubban han lutar över
fylls av doftande klöver; ---


Går till stängslet för lamm och får,
ser, hur de sova där inne;
går till hönsen, där tuppen står
stolt på sin högsta pinne;
Karo i hundbots halm mår gott,
vaknar och viftar svansen smått,
Karo sin tomte känner,
de äro goda vänner.

Tomten smyger sig sist att se
husbondfolket det kära,
länge och väl han märkt, att de
hålla hans flit i ära;
barnens kamrar han sen på tå
nalkas att se de söta små,
ingen må det förtycka:
det är hans största lycka.


Så har han sett dem, far och son,
ren genom många leder
slumra som barn; men varifrån
kommo de väl hit neder?
Släkte följde på släkte snart,
blomstrade, åldrades, gick --- men vart?
Gåtan, som icke låter
gissa sig, kom så åter!

Tomten vandrar till ladans loft:
där har han bo och fäste
högt på skullen i höets doft,
nära vid svalans näste;
nu är väl svalans boning tom,
men till våren med blad och blom
kommer hon nog tillbaka,
följd av sin näpna maka.


Då har hon alltid att kvittra om
månget ett färdeminne,
intet likväl om gåtan, som
rör sig i tomtens sinne.
Genom en springa i ladans vägg
lyser månen på gubbens skägg,
strimman på skägget blänker,
tomten grubblar och tänker.

Tyst är skogen och nejden all,
livet där ute är fruset,
blott från fjärran av forsens fall
höres helt sakta bruset.
Tomten lyssnar och, halvt i dröm,
tycker sig höra tidens ström,
undrar, varthän den skall fara,
undrar, var källan må vara.


Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
gott intill morgontimma.
Månen sänker sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

 

 

 

 

REGERINGENS
(sinnesrubbade)
BUDSKAP
till
OMVÄRLDEN:

 

 

MODER SVEA
är en
FANATISK HORA!

 

VÄLKOMMEN
TILL
NAZISHARIA
UNIONEN
NYA SVERIGE!

 

UTNYTTJA
HENNES FITTA
helt hänsynslöst intill bristningsgränsen!

 

 

Bilden är tänkt att föreställa:
”Pizza alá Brutalt Våldtagen
och Islambesprutad Sverigeflicka”

 

IslamisterKnarkare
&
Andra Översittare
Erbjudes Företräde.

 

NaziSharia-våldtäkt på den godtrogna Moder Svea med det talande aliasnamnet ”Svinrige”.

[ Extremvänstern har paxat
”Det Tredje Hålet” för sin perverterade våldtäktssamverkan på Moder Svea].

 

VARNING:

Akta er (bara) för
”De Bind Galna”
SVERIGEDEMOKRATERNA
vilka gör allt i sin makt
för att
beskydda
nationens
alla
kvinnor
&
barn!


Stöd den svenska nazi-sharia regeringen med UNDERKUVANDET av de infödda svenska medborgarna. Vilka sedan länge är extremt desintegrerade, dumdrivna och fascistoida.

Denna desintegrationsmentalitet utnyttjas fördelaktigt av regeringen för en okontrollerad massinvandring med en islamistisk överrepresentation och kan lika väl nyttjas av andra ”invasionstrupper”.

 

EXEMPEL

desintegrationsmentalitet

A.
”Sköt dig själv och skit i andra men ägna Er mer än gärna åt angiveri av varandra!”

B.
”Hunden är människans bästa vän!”
(B1På grund av att den inte kan vara uppkäftig och säga emot).
(B2.På grund av att folk är desintegrerade, separativa och korkade i skallen och/eller lider av en anti-social narcissism).

C.
”Skadeglädjen är den enda sanna glädjen!”
(-detta talesätt vittnar om de arma människor vilka saknar både empati och medkänsla).

D.
”Jag känner inte dig tilltala mig inteför då åker du på däng!”
(-med en sådan separativ attityd kommer en aldrig att lära känna nya människor).

E.
”Man får det man förtjänar!”
(-precis som om alla och envar vore delaktiga i ”förtjänstsamhället”en andligt orienterad människa anser att han får det han behöver för sin utkomst på planeten Tellus).

F.
”Vem fasen bryr sig om tragiska förlorare och brottsoffer – de får skylla dig själva om de accepterar offerrollen – en annan umgås enbart med lättsamma och sorglösa vinnare!”
(-underförstått budskap: Jag har haft de så himla bra förspänt i all min tid och jag har aldrig behövt lida nöd på något sätt – därför har jag heller inte utvecklat vare sig medkänsla eller empatiförmåga).

G.
Höjdpunkten av desintegrationsmentalitet är att nervärdera och förtala andra människor bakom ryggen på dem i ett (mindervärdeskompenserande) försök att framställa sig själv i bättre dageroch inte minst för att få chansen att ”glänsa”på en annan människas bekostnad.

H.
Finns det ett mera jag-utplånat och integritetslöst (eg. hjärntvättat och socialistpräglat) samt till feghet hunsat folkslag än de så kallade ”Svenskarna”?

Ovanstående franka påstående innebär i amatörpsykologiska termer ett fruktansvärt underkuvat och förljuget folkslagvilket samtidigt är så otroligt stolt över sin socioemotionella benägenhet att de i sin stora enfald och digra folkalienation tror det är ett finfint kulturarv de förvaltar åt kommande generationer.

I.
De infödda Sverigesvenskarnas djupt rotade åldersfixering och åldersfascism är givetvis också en stor black om foten för alla de sociala människor vilka nödgas till att framleva inom nämnda samhällsklimat.Exempel på luddig integritetslöshet:

Man fick några brutna revben och blåmärken över hela kroppen då man störtade två våningar rakt ner genom det ruttna diskogolvet vilket man hade dansat på en liten stund tidigare.”En sund människa med stark integritet skulle istället säga:

Jag bröt några revben och fick blåmärken över hela kroppen då jag störtade två våningar rakt ner genom det ruttna diskogolvet vilket jag hade dansat på en liten stund tidigare.”De flesta infödda män inom ”NaziSharia Unionen Nya Sverige” är så vansinnigt sönderhunsade och förmesade av det utbredda”kärringväldet”
samt inte minst av regeringens megakorrumperade och demokratiurholkande ”stadsfeminism” att invandrare/tillvandrare inte behöver visa någon större hänsyn gentemot dessa "smygbögsaktiga träskallar" vilka kan tyckas vara utrustade med fler kvinnliga än manliga könshormoner.

Dock uppvisar (som sagt var) de flesta SD-medlemmar ett ansvarsfyllt och resolut civilkurage av en högt civiliserad och demokratibevarande art.


Inte minst är de infödda svenska medborgarna numera så himla vilseförda och söndermanipulerade av sin egen regering att de lika godtroget som dumdrivet älskar att bli rånade, våldtagna, utnyttjade och hunsade.

De tror i dessa lägen att det är en ”multikulturell berikning” som de blivit förärade med och fått ynnesten att ta del av.

I själva verket handlar det endast om en slavliknande inprogrammering för trögtänkta korkskallar vilka sedan länge är befriade från ett moget och kritiskt samt självständigt och ifrågasättande tänkande.Här följer några Goda Råd till islamister och knarkare och andra översittare. För en direkt acceptans i det svenska (nazi-sharia) samhället och för bevarandet av Era folkförtryckande ”kulturella” sedvänjor:


A.
Majoriteten infödda svenskar är mycket ytligt orienterade hypermaterialister. De flesta är fullt upptagna med att ”märka ord” och att racka ner på klädstilen hos varandra eller att anmärka på det personliga beteendemönstret (karaktärsdragen) hos andra.

Det vill säga: de är fullt upptagna med att ”döma hunden efter pälsen” eftersom de flesta av ”svenskarna” är av-humaniserade (socialiserade?) och hypermaterialistiska.

Det vill säga de har fullt upp med sina personangrepp mot varandra som om vore det fråga om en lagförd sportmentalitet. Med andra ord en folksöndrande och nedärvd desintegrationsmentalitet vilken är baserad på att härska och söndra. Nazi-sharia är det som gäller inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.

För närvarande gör sig en ”tämjd” Hitler gällande inom samhället.

En sann ”flatliner” (slätstruken personlighet) bör aldrig någonsin ”sticka ut hackan” inom de sociala sammanhangen som det så jantelagsriktigt heter.

Svenska medborgare låtsas vara ”blinda” inför avartade sociala beteenden fram till dess att regeringen påbjuder annat. Detta bör flitigt utnyttjas av de tillvandrade folkgrupperna.

B.
Tala endast ”väder-och-vind” med infödda svenskar samt uppträd med vårdad klädsel och var välfriserad och/eller var av-snaggad inom alla offentliga sammanhang.

C.
Prata väl om alkohol endast under systembolagets påbjudna dubbelmoralpolicy.
Exempel: ”Alkoholfritt rödvin är jättegott förutom att det lär vara bra för hjärtat!”.

Dubbelmoralen är endast en täckmantel eftersom svenskarna är så hårt underkuvade och förtryckta av Staten att de flesta av dem får skuldkänslor när de inhandlar sina alkoholhaltiga drycker och veckoransoner på systembolaget eller när de pantar returburkar och tomflaskor på snabbköpet.

D.
Ljug helt skamlöst och tala aldrig väl om religiös fanatism inför svenskarna. För då tror de i sin underkuvade och hunsade enfald att de genast måste skaffa sig en egen bönematta och börja tillbedja Allah fem gånger om dagen, för att inte verka vara alltför desintegrerade inom det Nya (nazi-sharia) Sverige.

E.
Bläddra och vifta aldrig helt öppet och skrytsamt med era nyförvärvade sedelbuntar och kontobesked inför svenskarna det verkar bländande och väcker avundsamhet bland det stora antalet arbetslösa och marginaliserade medborgare.

Inte minst kan det väcka ”stor anstöt” bland de hem- och bostadslösa nordborna i Nya (nazi-sharia) Sverige.

F.
Nekas tillvandrare/invandrare inträde till icke-islamistkontrollerade klubbar och restauranger eller blir godtyckligt portade har regeringen tillsatt DO för att på demokratiska (avig-) vägar ”sätta sverigefödda krögare på plats” så invandrare kan få en social upprättelse och erhålla feta skadestånd för diskriminering.

När en så kallad omvänd diskrimineringssituation uppstår. Det vill säga, när invandrade islamistkrögare på odemokratiska grunder portar infödda svenska medborgare från barer och restauranger. Anser Regeringens partiska och specialtillsatta DO att detta omvända diskrimineringsförfarande är helt enligt gällande lagförordningar och att ”demokratiska principer” upprätthålles inom Nya (nazi-sharia) Sverige.

Infödda och demokratiskt fostrade medborgare lämnas fullkomligt rättslösa och utan chans till vidare utredning. Detta ”specialprogram” är till för att muslimifieringen av Nya (nazi-sharia) Sverige skall avlöpa så snabbt och så ”smärtfritt” som möjligt.

 

SPRÅKVÅRD
för
TILLVANDRARE

0.
Först av allt är det viktigt att byta ut sitt utländska namn, helst till ett svenskklingande namn. Ju tjusigare efternamn en har desto lättare kommer en in i det främlingsfientliga och ytlighetsorienterade svenska samhällets alla olika gömslen och vrår.

De flesta svenskar är titelsjuka och hyser stor respekt för fina yrkestitlar. Har du denna kombination av tjusigt efternamn samt en fin yrkestitel glider du/ni fram genom tillvaron på en så gott som friktionsfri gräddfil inom det svenska samhället.

[ Exempel:
Byt ut Mohammad Rezah mot ”Martin Rask” eller Shain till ”Charlie” eller Ali Abdul till ”Anders Blomstergård” etc., etc.]

1.
Byt ut orden ”muslimifiering” och ”massinvandring” mot stavelserna selektiv flyktingmottagning och multikulturell berikning.

2.
Byt ut orden ”drog” och ”sharia” mot religionsfrihet och yttrandefrihet.

3. Byt ut stavelserna ”missanpassad parasit” mot misslyckad integrationspolitik.

4.
Byt ut orden ”penninghungrig” och ”landsförrädare” mot anpassning och skattebetalare.

5.
Byt ut orden ”bönestund” och ”moské” mot små grodorna och majstång.

6.
Byt ut orden ”socialdemokrati” och ”sverigedemokrat” mot nazishariakrati och främlingsfientlighet.

7.
Byt ut orden ”smygfascist” och ”knarkare” mot kärringvälde och samhällsoffer.

8.
Byt ut stavelserna ”orättvist tjuvsamhälle” (eg. orättvist kapitalistsamhälle) mot demokratisk ordning så kommer allt att gå Er väl inom Nya (nazi-sharia) Sverige.

I övrigt behövs inga ytterligare anpassningsåtgärder för att smälta in i det svenska och ”multikulturella” (eg. bi-kulturella NaziSharia-) samhället det är bara till att köra sitt eget ”despot-race” helt utan hänsyn till de infödda Sverigemedborgarna.
”Röva-och-Ta”
är det nya
Hyperdesintegrerade NaziSharia-mottot.Nazi-Sharia
MANTRA:
Röva och Ta
!
Röva och Ta!
Röva och Ta!
Röva och Ta!
Röva och Ta!

 

 

M.V.H.
”Ali Baba Och De Fyrtio Rôvarna”

 

 

 

Apropå idioti:
Problemet med en så kallad ”IDIOT” (förutom att ”den” är så gott som obildbar) är att ”den” tror att alla andra också är fullkomliga idioter.

Det lustiga med en inskränkt lantlolla från lappriket är att hon i sin flata enfald tror att världens alla kulturer är likadana samt att kvinnor och män är likadana över hela jorden samt att islamistiska terrordåd numera kan förekomma även inom den lappländska glesbygden.

Det sistnämnda har lantlollan faktiskt helt rätt i eftersom de intoleranta och despotiska islamisterna kontrollerar huvudparten av den sociala scenen även i lilla Sunkbo.

Allt medan infödda och demokratiskt sinnade nordbor fått stryka på foten och lämna fri lejd åt dessa otidsenliga missdådare och mansgrisar.Apropå regeringens fascistoida dundertabbe:
Inga andra än inbilska landsförrädare och hjärntvättade sharianazister ger sig till att diskriminera SverigeDemokrater (SD) mitt under en finansiell kris med global utbredning under ett aldrig tidigare skådat mått på Jorden, samt under en social- och nationell katastrof av aldrig tidigare skådat mått i Norden.

Den Globala Miljökrisen är ”endast” själva kronan på verket.

Detta ansvarsbefriade och hänsynslösa förfarande är exakt samma sak som att bita den hand som (försöker) föda och rädda en utsatt varelse från ett öde värre än den själsliga döden.

Eller så kan detta ytterst dumdrivna förfarande jämföras med att sälja sin Själ till ”Farbror Satan” och samtidigt förlora pengarna.Apropå ”TV3” - ”Efterlyst” & ”Civilkurage”:

Ett kollektivt civilkurage-pris borde utlovas till SverigeDemokraterna vilka sätter fingret på själva upphovet till det extremt ökade samhällsvåldet inom Nya (nazi-sharia) Sverige, samt motverkar detsamma genom en fredlig och demokratisk organisering.

Detta folk- och samhällsvärnande förfarande uppvisar en högt civiliserad form av civilkurage inom ett regeringskorrumperat och hypermaterialistiskt teknokratsamhälle.

Agerandet är både hedervärt och berömligt i dessa samhällsförpestade ”NaziSharia-tider” vilket de flesta medborgare försmäktar under inom NaziSharia Unionen Nya Sverige.SYNOMYNER
för
”Nya Sverige”

1. Det sharia-berikade nazi-samhället.

2
. Den fascistbejakande bi-kulturen.

3
. Den fascistoida monokulturen.

4
. Den muslim-berikade nazi-nationen.

5
. Den pseudodemokratiska och kulturellt söndrade NaziSharia unionen Nya Sverige.
Tidig Vision:
Svenska Regeringen skapar i Sverige en fristad för krigiska muslimer samt agerar smygvägen under demokratisk täckmantel såsom filial åt Al-Qaida.


Samtliga nordiska grannländer, européer och amerikaner anser ”Nya (nazi-sharia) Sverige” vara ett mycket stort och allvarligt hot emot de demokratiska grundvärderingarna samt utgör ett högriskland och/eller en bas för global terrorism.Dagsfakta:

SD består av fredliga och demokratiskt sinnade medborgare i ”Nya Sverige”.

De flesta av dessa är födda, fostrade och uppväxta inom nationen – både före och under den pågående musliminvasionen.

Det vill mena; de flesta av här omnämnda ”infödingar” är globalt medvetna, beresta och välutbildade människor.

SD utgör alltså INTE ett ”faktiskt hot” emot fred och demokratiska grundvärderingar tvärt om.

Inte heller består SD av en flock oblida rasister och främlingsfientliga fascistmarionetter.

Dessa falska och horribla påståenden är endast Svenska Regeringens anti-propaganda – eftersom de känner sig utmanade av både den socioekonomiska verkligheten och av SD:s ocensurerade, ansvarskännande samt faktabaserade upplysningskampanjer inom ”Nya (nazi-sharia) Sverige”.


Den sittande Regeringen borde omgående ”abdikera” till förmån för ett återupprättande av folkviljan och ett icke-pseudodemokratiskt samhällsstyre.

 

VIKTIG
upplysning
från
”Lilla Moi”


Den människa vilken önskar lära känna mig (såsom person) på det mest intima, ärligaste och integritetsfyllda djupet bör alltså kommunicera och/eller umgås med mig på ett otvunget, öppet och ärligt vis.

Istället för att bakom ryggen på ”Lilla Moi” lyssna till en massa ”gatu-anglesiskt” struntprat med alla dess konservativa sarkasmer och otidsenliga undertoner. Eller att glo på allmänt manipulerande och integritetskränkande ”smygsändningar” via tv, radio och internet-etern.

Gör något vettigt i stället! Berika mig hellre med en noga genomtänkt och vettigt planerad Eutanasi (aktiv dödshjälp).

Detta om ekobykonceptet är helt otänkbart och ogenomförbart i dagens ”Fattigsverige”. Detta eftersom jag sedan länge anser mig vara färdig med det teknokratfascistiska jordevarat.Apropå floskel- och spottloskeintegration i ”Sunkbo City”:

Det är inte särskilt upplyftande att dagligdags behöva stå ut med primitiva och hyperäckliga ”sunkbolappar” som på ett demonstrativt och asocialt vis endast kan spotta, dregla och åbäka sig vid möten med andra. För att därigenom försöka överskyla och samtidigt uppbalansera sin i grunden nervöst betingade osäkerhet såsom sorgligen främlingsfientliga och folkskygga enstöringar.

Precis som om detta ”floskel- och spottloskeförfarande” handlade om en hela Svea Rikes perverterade hälsningsceremoni alá patologisk salivavsöndring – och inte om en socialt inavlad särart – vilken endast existerar bland folkfientliga samt trögtänkta och känsloamputerade ”sunkbolappar”.

Välkommen till det socialrigida ”Sunkbo City”! Ett forntidens ”LortSverige” i nutidstappning där tiden fortfarande står stilla på grund av ett djupt rotat asocialt svineri med förankring i ett otidsenligt men mycket väletablerat översitteri alá socialt inavel!Med andra futtiga men uppriktiga ord:

Hos mig finns inga stora sociala och samhälleliga ”hemligheter” eller ”fantasifulla penningsummor” att hämta. Endast medkänsla-, biofili, alltruism och filantropi.


Någon demokratiskt sinnad och självuppoffrande människosjäl måste ju slutligen uttala den Makabra Sanningen och ta hand om självaste ”skitgörat” ... eller hur?

 

Inga lik i garderoben,
endast några ”gengångs”-burkar.

 Buddha Sakyamuni


Buddah Betyder Ordagrant på Sanskrit:

”Den Upplyste”.


På tillämpad svenska innebär ordet ”Buddha”:
”Fri Vilja Under Ansvar”.


Buddhist-Sanning # 1:
”Fasthållandet vid profana önskningar och begär
skapar ett onödigt lidande för människan.”
Pedagogisk Upprepning:

Den ursprungliga och icke-dogmatiserade buddhismen är ännu i dag den renaste av alla andliga läror och levnadsfilosofier på jorden.

 

 

Med Cybernetiska och Vänliga Hälsningar

Larserik Johansson alias ”Lill-Berra Invisible”

E-post: altruism_fungerar_alltid@hotmail.com

 

 

 

APROPÅ
ÖVERDRIVEN
FOLKSKYGGHET
samt
ÖVERSITTERIFASONER
och
FRÄMLINGSFIENTLIGHET”Lill-Berra” till personalen på SunkMojjen:
”Förlåt mig Jag vet inte riktigt hur det gick till väga, men jag råkade helt oavsiktligt spilla ut en liten kaffedroppe på matsalsgolvet!”


SunkMojje-personalen hysteriskt och högljutt kraxande till varandra:

”Fort som fánskynda på med att tillkalla polis, ambulans, brandkår och lokaltidningar för att anmäla att vi fått in en bind galen och fradgatuggande terrorist på SunkMojjens Café!”

”Den as-förbannade djäveln kastar frätande svavelsyra omkring sig så det stänker både högt och lågt på samtliga fridsamma (eg. underkuvade, tysta och lytta) SunkMojjen-besökare!”

”Under tiden skall Vipersonalen på SunkMojjenförsöka oss på att vinna årets mest osjälviska pris för civilkurage (eg. skaffa lite smygreklam på en annans bekostnad) genom att nerbrotta 'våldsverkaren' på marken samt fasthålla 'fanskapet' ända fram till dess att polisen anländer med handfängsel och tvångströja och ambulansen kommer med första förband och respirator åt 'fridstöraren'.”Situationsreflektion:

Det är ungefär lika modigt som fegt att med fysiskt våld angripa en fredligt sinnad pacifist som det är när en vuxen person stjäl godis ur handen på ett litet barn.Viktig fråga:

Vad är det egentligen för fel på ”Sunkbo-Lapparna”?

Denna fråga uppstår eftersom de skrattar sig halvt fördärva åt andras olycka, men inte ens tål att bli utsatta för ett subtilt litet spratt eller skämt från en nyinflyttad sörlänningutan att fullständigt tappa fattningen för minsta lilla struntsak.


Det uppfattas oavkortat såsom en fruktansvärd personlig skymf och en uppenbar krigshandling vilken ger anledning för ”sunkbolapparna” att starta ett fullskaligt ”världskrig”.

Nämnda misantropiska agerande kan med enkelhet jämföras med heltokiga och hispiga Islamister.

Vilka (också) startar överdrivna och långvariga kravaller innehållande blodiga upplopp med död och förödelse i sina spårendast på grund av några futtiga karikatyrteckningar i en demokratiskt sinnad dagstidning på den norra sidan av halvklotet.


 

 

Apropå
”Mullvads-Bullshit”
&
”Lappräpe-Opera”


1.
När Lill-Berra i all offentlighet kindpussar en vacker flicka på en välbesökt krog heter det dagen efter i skvallerpressen att han har ”våldtagit en fjortis” på en mörk och enslig parkeringsplats.


2.
När en tjej dansar tillsammans med Lill-Berra på ett diskotek heter det dagen efter att hon varit ”otrogen” mot sin lojale pojkvän och att Lill-Berra är orsaken till att denne begick självmord några månader senare.


3.
När Lill-Berra anlägger långt hår, bär solglasögon och är iklädd sandaler mitt i sommarvärmen heter det om honom att han är en brysk och hotfull ”maffios” eller också är han en ondsint och listig ”knarkkurir” vilken är ursprungen från självaste helvetet.


 


Prolog alá rolig historia.

Havsgrodeflickan till havsgrodepojken:

Vet du varför de flesta brunnsgrodor är så himla inskränkta, arroganta och självgoda samt anser sig ha patent på hela tillvaron?

Havsgrodepojken:
Nejingen aning!

Havsgrodeflickan:
Brunnsgrodorna har så få livserfarenheter och så himla lite vett och etikett att jämföra med att de tror sig kunna och veta precis allt. De tror så eftersom det bara är en enda meter från vägg till vägg i en liten surbrunnskammare vilket gör dem socialt inavlade och isolerade från de större realiteterna.

När en Havsgroda är på tillfälligt besök hos brunnsgrodorna blir denne överöst med inskränkta okvädningsord och titulerad med allt från ”utböling” och ”knarkare” till ”domedagsprofet”.

 

 


Att kasta sten i glashus är absolut inte samma sak som att medvetet motverka ett skadegörande och väletablerat kärringvälde!

 

Före detta halsstarrig Sunkboräpa

 

Huvudanledningen till varför ”Sunkbo City”
avfolkas i betydligt raskare takt än vad andra
glesbygdsorter gör inom Lappriket.


Här följer (helt kortfattat) den lättsamme multikonstnären ”Lill-Berras” personliga beskrivning och/eller tolkning av den genomsnittliga ”sunkbomentaliteten” och/eller ”borderlinementaliteten” anno 1977 – 2009:Beskrivning A:

I ”Sunkbo” förekommer ett i modern tid aldrig tidigare skådat socialt inavel under symbiotisk samverkan. Ett icke-demokratiskt, intolerant och härsklystet översitteri med en absolut patent på ”brunnsgrodeperspektivet”.


Många av Sunkbos' ”infödingar” till och med tror att ”det är likadant överallt”. Det vill sägade tror i sin särpräglade villfarelse och inbilska enfald att alla övriga folkslag på jorden är en nästan exakt kopia av dem”sunkbolapparna”.

Ett lika laglöst som hänsynslöst kärringvälde alá egenmäktigt förfarande finns väletablerat och överrepresenterat på Sunkbo-orten. Detta är baserat på en grundmurad men oförsvarbar härsklystnad vilken avspeglas genom förlegade fascistfasoner.

Det vill säga; ett socialt inavlat översittarbeteende vilket emotgår både sunt förnuft och allt bättre vetande.

Inom övriga sverigebaserade orter kallas uppträdandet för: ”Sunkbodjävlarnas inskränkt hänsynslösa och underkuvande vansinnespolitik”. På urtidssvenska heter det kort och gott: ”Jantementalitet” eller också: ”Janteblatte alá besserwisser-syndrom”

 

Viktig anmärkning:
Skulle denna fascistoida ”lappkärring” eller ”lappräpeordning” ifrågasättas på något enda sätttillkallas ögonblickligen socialt inavlade eller ”mutade”det vill säga; partiska och dresserade ”ordningsgorillor” för att nedtysta, underkuva och/eller avhysa samtliga civiliserade och demokratiskt sinnade ”störningsmoment” inom ”sunkboredet”.

Dessa otidsenligt dumdrivna och primitiva ”ordningsvarelser”vilka härstammar från samhällets ”skuggsida”ser helst fram emot ett rejält och blodigt slagsmål med både nävar och tillhyggen.

Går en inte på dessa deras urlöjliga provokationer och istället håller huvudet kallt, samt lugnt och sansat försöker prata förstånd med dessa överstyrda och lappsjukefrustrerade ”lappträskmoroner”tar de genast till uppenbara lögner och levererar socialt inavlade och falska beskyllningar. Eller också slingrar de sig under den patetiska förevändningen att de har ”Brunnsgrodepatent alá Sunkbolapp” på hela tillvaron.

Det vill säga; de tillämpar sig vanemässigt, på grund av social rigiditet och underutveckling, av simpla översittarfasoner vilka har som enda patologiska syfte att upprätthålla en fascistoid och odemokratisk härsklystnad över samtliga fredligt sinnade och demokratiskt orienterade medborgare från övriga delar av Svea Rike.

De gånger Sunkbolapparna nödgas till att inse att ”de ligger lite pyrt till” samt håller på att förlora en ”folkförtryckarkamp” underrättar vissa av demgenom socialt inavlade källor och kontaktpersoner både den inskränkta lokaltidningen och det korrumperade polisväsendet.

Detta sker förstås endast medelst personkomprometterande lögner och falska anklagelser gentemot nyinflyttade medborgare. Vilka givetvis härstammar från andra betydligt mera frisinnade och demokratiskt orienterade landsdelar av moder Sveas' Rike.

Detta härsklystna och genomkorrumperade förtryckarförfarande kallas i ”folkmun” på Sunkbo-orten helt lättsamt för: ”Äkta Sunkboanda”.

 

Beskrivning B:
”Sunkbolappen” är en av kärrigväldet förtryckt och underkuvad ”besserwisser” med emotionella överstyrningar. Vilken lider av en grav form av ”lappsjuka” (ett outtalat men allmänt accepterat känslo- och språkförbud).


[I sammanhanget behöver knappast alls omnämnas att ”Sunkbolappar” så gott som uteslutande endast kan ”fungera normalt” när de umgås med sin egen underutvecklade, fascistoida och socialrigida sort].

Dessa (endast fiktivt) omnämnda ”Sunkbolappar” förefaller alltså vara en given eller uppenbar artfrände till de mest åsikts- och främlingsfientliga av lögnaktiga och krigiska så kallade ”ortodoxa” och/eller; ”renläriga” Muslimer. För att inte påtala alla andra brutala råskinn under samexistens i dagens nazi-sharia Sverige. Vilka mer eller mindre också är ”befriade” från allt vad heder och samvete samt hjärta, empati och medkänsla innebär i praktiken.

 

Beskrivning C:
Beteendet påminner i all sin ohederliga glans om den emotionella amputation och primitiva härsklystnad som dagligen uppvisas bland de mest lågt stående och aggressiva individer inom primatsläktet. Typ: Uttråkade och understimulerade Schimpanser eller Babianer som ger sig på varandra för att få en liten adrenalinkick.

Med andra ord är de så fruktansvärt allmänmänskligt fula, stygga och gement elaka mot varandra att ALLA ANDRA också skyndar till för att bli lika fula, stygga och elaka. För att de inte skall hamna utanför den traditionella och socialt inavlade ”by-gemenskapen”.

Detta primitivt ociviliserade samt makabra och inte minst asociala uppträdande är alltså diametralt motsatt att älska, ta vara på, och att värna om varandra.

Bakomvarande motiv är antagligen att Sunkbolapparna i sin folkskygga enfald flitigt röjer väg åt sina närstående kusiner och artfränder bland de inte minst lika ohederliga och stridslystna islamisterna/muslimerna.

Genom att angripa och trakassera sina infödda landsmän med härkomst från de sydligare breddgraderna på den skandinaviska halvön.

För att få dessa att återflytta till sina hemtrakter och djupt ångra att de någonsin satt sin demokratiskt sinnade och ”överlägsna fot” på ett ”äkta sunkboterritorium”.

 

Viktig slutsats:
Dock förefaller Sunkbolapparna (i dagsläget) vara avsevärt mindre perverterade samt mera sansade och oförargliga än vad deras värsting- ”artfränder” och ättling- ”kusiner” är bland dagens söndermanipulerade och överexploaterade storstads- och nekropolbefolkningar.


MVH
”Yogi-Berra Invisible”

 

NEDANVARANDE
textmaterial
är
blott och bart
en
prototyp
till
”blocköverskridande”
partilogga:

 

GMF

GLOBVÄNLIGA
MILJÖFÖRBUNDET
FOLKDEMOKRATERNA

(plats för GMF-logga)

GMF-DEVIS

DET
Finns Endast En Människoras;
Den Mänskliga Rasen.


DÄREMOT
existerar en hel mängd
livsfientliga ideologier
&
en
(absolut)
pseudovetenskaplig
”raslära”.

 

GMF välkomnar hjärtligen alla de klimatmedvetna och naturhushållande planetbevarare – vilka inte endast – utgörs av perverterade islamistdespoter och ultraförryckta teknokratfascister med intoleransbaserad besserwisserpatent och världsherraväldesagenda i bagaget.

 

 

KLIMATINRIKTAD
MINUSKREDIT


NEDRÄKNINGEN
ÄR
INITIERAD
&
KLIMATKRISEN
BULTAR PÅ DIN DÖRR!

ANNO 2000 e.Kr. = 50 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2010 e.Kr. = 40 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2020 e.Kr. = 30 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2030 e.Kr. = 20 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2040 e.Kr. = 10 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2050 e.Kr. = 00 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF


GIRIGHET
&
MEDVETEN
FAKTAFÖRVANSKNING
HAR OCKSÅ ETT
FASTSLAGET
PRIS!

 

 

“ANNO 2050 AC”
MEANS
GLOBAL WARMING
&
UNSTOPPABLE
ENVIRONMENT
DISASTER!

 

 

INFORMATIONSFILM
(nedladdningsbar & svensktextad)
”New thinking on the climate crisis”
av
Al Gore

 

Den Pågående Globala Miljökatastrofen Är Alls Inget Tillfälligt Och Övergående ”Naturfenomen”.

Den Är Ett Reellt Hot Gentemot Mänsklighetens Gemensamma Framtid.

 

 

REALISTISK
”OPTIMIST”
(!)

EFTER
ANNO 2050

FINNS INGEN
ÅTERVÄNDO


Faktabaserad miljöinfo:
Vid millennieskiftet anno 2000 var den approximativa ”bromssträckan” närmare 50 år för att de miljöförbättrande insatserna skulle kunna förhindra en framtida miljökatastrof.

Matematiskt semidravel:
”Med dagens girighetsbaserade snigelfart minskar ’bromssträckan’ med kvadraten av hypotenusan – upphöjt till tre – för varje decennium som passerar 2000-talet.”

Våra barn- och barnbarn har också rätten till en framtid.

Efter anno 2050 är den globala miljökatastrofen ett fullbordat och ohejdbart faktum.

(!)
OPTIMISTISK
”REALIST”

 

 

OM ... ”Det Globvänliga Miljöförbundet Folkdemokraterna” (GMF) hade existerat (på den politiska arenan) under parollen: ”Det finns endast en ras – Den mänskliga rasen!” ... hade jag helhjärtat anslutit mig därtill.

Fram till att detta mitt kärleksfyllda önskemål infrias på planeten Tellus ... får jag under en oförställd ödmjukhet i ”Överjagets Namn” (ÖN) hålla till godo med att understödja det blocköverskridande samt miljö-och-folktillvända ”MiljöPartietSverigeDemokraterna” (MPSD).

 

 

The Universal Defender:
Accept no rape of any human being!


EkobyAllians
är inte endast ett
Klimatsmart & Miljövänligt

NUTIDSKONCEPT.


Främst Handlar Det
Om En
EKOLOGISK..LIVSSTIL

 

 

Vänliga Hälsningar
Larserik. JohanssonEkobyAllians & FutureTree