DENNA

MULTIFASETTERADE

WEBBPLATS

ÄR ETT
KOSMOPOLITISKT
SAMMELSURIUM
MELLAN

APOKALYPTISKA
PROFETIOR
OCH
EMPIRISK
VERKLIGHETSANKNYTNING.


Baserat på den upphöjande insikten att ”personlig egoboost” och livsfientliga ideologier endast utgör ett Inbilskansatt Dissarhölje vilket separerar människor från varandra betraktar undertecknad upphovsman förevarande webbforum såsom en Individutvecklande och Demokrativärnade ”tummelplats” för både bearbetning och strukturering av allsköns tankegångar och konfliktfyllda känsloansamlingar vilka under mer tvångsartade än frivilliga former uppkommer inom en pseudodemokratisk och planetfördärvande samhällsordning.


Den etablerade uppfattningen inom autentisk spiritualitet och grundläggande socialpsykologi gör gällande att ett professionellt bearbetat och medvetet förädlat människosinne automatiskt transformerar egocentrerade och antagonistiska ”dissarkrafter” så dessa inte får möjligheten att slå rot inom den alltruistiska och gemenskapsk
ännande individen.


Det planetfördärvande teknokratfascister och gammalmodiga privatkapitalister kallar ”obefintlig klimatkris” är för miljövärnande ekobyanhängare och verklighetsförankrade planetbevarare en ekologisk katastrof.

 

 

Ekologisk Alienation
och
Kapitalinriktad Ansvarslöshet
är en
Ödesmättad Kombination
vars
Världsvida Konsekvenser
kommer att drabba
alla
Kommande Generationer.

 

 

 

 

 

 

MVH
Lars-Erik Johansson

 

HJÄRTLIGT
VÄLKOMMEN!

EN
Ljusstark Fixstjärna

på det
GRÄNSLÖSA
HIMLAVALVET
&
INGEN
ultranarcissistisk
SJÄLVMORDSPAKT
inom det
avhumaniserade
TEKNOKRATSAMHÄLLET

 

 

FÖREVARANDE
WEBBSIDA
är blott ett
AXPLOCK
ur det
sannfärdiga
och
multifasetterade
innehållet
hos den
ideellt
verksamma
EkobyAllians
&
FutureTree.

 

 

DAGENS
ENTYDIGA
KÄRLEKSTIPS:


Var God Läs Med
Andäktigt Hjärta

&
Inte Endast Med
Profant Huvud.

 

 

LYCKOBRINGANDE

UNIVERSALMANTRA

In Med Goda Vibbar
Ut Med Dystra Tankar
In Med Glada Vibbar
Ut Med Mörka Tankar
In Med Ljusa Vibbar
Ut Med Fula Tankar
In Med Fina Vibbar

(-Ont Skall Med Gott Fördrivas-)

 

 

OVÄLKOMMEN
KONSEKVENSBILDNING
BLAND
AUTENTISKA DEMOKRATER
OCH
MILJÖVÄRNANDE FILANTROPER

 

HELLRE ÄN ATT på ett själviskt och defaitistiskt vis uppskära handlederna och långsamt förblöda (till döds) inför den ideologiskt bortkollrade och globalt klimatkrisförnekande allmänheten – väljes härmed att både frimodigt och hurtfriskt nedteckna följande textrader – såsom ett människovärnande och planetbevarande nödanrop #1.


S.O.S.
#1 (”Save Our Souls” = Rädda Våra Själar):
”Var god omstrukturera demokratidemonterande fascistfolksmottagning och planetfördärvande exploateringsaktiviteter till dess diametrala motsatser vilka utgörs av – differentieringsgrundad ideologikunskap och resursbevarande miljöhänsyn – enär efterföljande människosläkten också-har-rätten till en relativt dräglig jordetillvaro.”
SLUT PÅ S.O.S. #1.


Om det trotts alla ”kärringinfluerade självmordsodds” skulle öppnas en Varaktig Möjlighet att undkomma den regeringsförvållade nationsbesudlingen vilken orsakats av fascistfolksdrypande massinvandring inom en världsfjärmad miniatyrnation med ultrapatetiska storhetsidéer utlovar förevarande webbskribent under högtidliga och självbevarelseinriktade former att Aldrig Mera sätta sin demokrativärnande och ekobyorienterade fotsula ovanpå NaziSharia-kontaminerad landmark.


Den absolut tidsenliga-, men desto värre, desperationsansatta emigreringstanken har till välvilligt och humanitärt syfte att bringa intelligenta och självständigt tänkande individer bort från det ideologialienerade och fascistfolksinvaderade ”Kärring-Sverige” i riktning mot det demokrativärnande och multikulturella U.S.A.


Ett mera kontroversiellt och frispråkigt ordval kan öppenhjärtigt hävda att emigreringsplanerna uppkommer genom att Skandinavien i det förtvivlade dagsläget omvandlats till ett Storskaligt Mentalsjukhus vilket hastigt-och-lustigt upprättats inför ”slutförvaring” av könsstympsförråade islamistfascister och multikriminella missdådare vilka likt sina Skogstokiga Mentalvårdare innehar besserwisserbaserad verklighetspatent och hybrisansatt världsherraväldesagenda.


AKTUELL MENTALVÅRDSIRONI:
”Alla mentalsjuka kronikerpatienter vilka är ’korrekt nerdrogade’ på psykofarmaka
sitter helt stilla och yppar inte ett knyst oavsett umbäranden och sammanhang – alltmedan nytillkomna patienter kastar skit omkring sig och klättrar vilt på väggarna under gutturala avgrundsvrål och kontinuerligt kackalorum.”
SLUT PÅ AKTUELL MENTALVÅRDSIRONI.

 

 

REGERINGSFÖRVÅLLAD
NATIONALTERRORISM
&
FASCISTFOLKSDYRKANDE
BRUTTONATIONALOLYCKA


Stockholmsperverterad fascistfolksdyrkan och intoleransbehäftad jantementalitet medför att Etniska Svenskar framstår såsom den demokratiserade europaunionens allra mest desintegrerade och regeringsunderkuvade enstöringsbefolkning vars ideologifjärmade självbelåtenhet och ”smäckfeta bankkonton” banar väg åt en Pseudodemokratisk Massinvandring av reaktionära diktaturkufar – varav lejonparten efter en kort tidsrymd – omvandlas från ”landsfördrivna krigsflyktingar” till välfärdsparasiterande bidragskonsumenter-, eller också, multikriminella vettvillingar vilka i sin könsstympsförråade segregeringsframfart attackerar allt ifrån tjänsteutövande utryckningspersonal till frigjorda kvinnor och autentiska demokrater inom det (före detta) öppna samhället.


Stockholmsfabricerad och pseudodemokratiskt upprättad Massinvandring á la Tvångsmottagning av andligen vansläktade fascistpervon och könsstympsförråade rektumpenetrerare till det (före detta) väna Skandinavienär huvudsaklig inspirationskällatill de vederstyggliga terrorattentaten i grannlandet Norge.


Poetisk rättvisa anno 2017 vore att tvångsisolera den pseudodemokratiska och fascistfolkstillvända Stockholmsregeringen ”Breiviksliknande Interneringspremisser” för att omgående därefter ersätta den samma med en ansvarskännande och medborgarvärnande regering vilken i både ord- och handling representerar en Autentisk Demokrati vars ideologimedvetna differentieringsförmåga under faktabaserade klarsynsformer avskärmar alla destruktiva och livsfientliga ideologier från de uppbyggande och livsbejakande.


På samma vis som när intoleransansatta och genetiskt utrensningsinriktade nazistmarionetter inom det Tyska Riket ”kidnappade” den urgamla och lyckobringande svastikasymbolen – samt förvanskade och vanställde dess ursprungsbetydelse för all framtid – har Svea Rikes pseudodemokratiska och islamistfavoriserande socialistmarionetter ”kidnappat” det genuina och folktillvända demokratikonceptet – samt förvanskat och vanställt dess ursprungsbetydelse för all framtid – så detta fått en Avigvänd Innebörd vilken bättre matchar ett patologiskt kontrollerande och maktmissbrukande kärringvälde vilket hyser befolkningsfjärmade och urbandjungelstokiga storhetsidéer.


För varje fundamentalistisk och könsstympsförråad ”extremistavfälling” som gör sig hemmastadd inom den bikulturella Nazi-Sharia-Unionen-Nya-Sverige (NSUNSE) – reduceras känslan av demokratisk tillhörighet och trygghetsbaserad hemlandstrevnad – för både ideologimedvetna och ”socialkonservativa” medborgare.


Med andra koncisa och verklighetsnära ord kan sägas att Stockholmsregeringens diktaturbesudlade och samhällsförråande ”SA by Proxy” (eg. Stormavdelningsombud) genom sin blotta närvaro sätter käppar i hjulet för autentiska demokrater och ideologiskt diffkunniga medborgare inom Svea Rike.


Ursäkta om detta demokrativärnande kärleksbudskap förefaller vara avsevärt försenat-, men för alla dem, vilka är mindre observanta på extravaganta samhällsfenomen bör påpekas att det så kallade Nya Sverige trotts den ”multikulturella massinvandringen” (eg. okontrollerade islamistinvasionen) förblir en ideologifjärmad och faktaförnekande miniatyrnation vilken lyder under ett Politiskt Vanstyre vars välfärdsdemonterande och systemfelsalstrande följdverkningar leder de godmodiga medborgarna gentemot ett socialt och moraliskt förfall vilket under ultrapatetiska förevändningar har orsakats av den Rysstatskontaminerade Stockholmsregeringens patologiskt härsklystna och maktmissbruksrelaterade ”stormaktsplaner”.


Ett klarsynt och verklighetsnära ”avigaväldeskonstaterande” hävdar troskyldigt att Svea Rikes politiskt bortkollrade medborgarskara under absolut ofrivilliga former har pådyvlats en islamistkontrollerad massinvandringsmodell där de ideologiskt enögda och stormaktsberusade socialistmarionetterna endast utgör ett förnuftslöst och kärringaktigt ”ombud” för diktaturpräglade fundamentalister och potentiella terrorister med härkomst från det könsstympsförråade och blodbadsbesudlade islamväldet.


Före den demokratidränerande och landsplågeliknande islamistinvasionen utgjordes innevånarna i Stockholm City till 68% av världsfjärmade och avigatänkande ”utbyggdsmoróner” vilka har sin psykosociala härkomstprägel inom det janteförpestade och ultraförljugna Norrland.


Med tanke på ovan nämnda och faktiska förhållande vilket i dagsläget har direkt regeringsanknytning är det för alla självständigt tänkande individer inte så värst svårt att förstå den huvudsakliga anledningen till att Sverigenationen står under ett socialt och moraliskt förfall med en dundertabbesartad särprägel av världsfjärmad ideologialienation.


Inom det ideologiskt differentieringsförbistrade dagsläget gör den akuta bristen på demokratiorienterat konsekvenstänkande att de maktmissbrukande regeringsledamöterna framstår såsom synnerligen omogna och emotionellt underutvecklade ”12-åringar” vilka genom sitt Islamistinfluerade Landsförräderi har saboterat tillvaron för så gott som samtliga autentiska demokrater inom Svea Rike.

 

 

DET

ISLAMOFILA

HÖGRISKLANDET

”KÄRRINGSVERIGE”

ÄR EN STOR SKAM FÖR

EUROPAUNIONEN!

 

 

HELGERÅNET är uppenbart när ideologialienerade och integritetsberövade socialistmarionetter på grund av regeringsförvållad nationalterrorism håller både uppviglande och självrättfärdigande ”Brandenburgeranföranden” vid ett Stortorgsmöte inom den ultranarcissistiska och diktaturbefrämjande huvudstaden.


Under djupt duperande former kallas det folkförledande avartsspektaklet för en ”demokrativärnande kärleksmanifestation” vilken i praktiken har till kontraproduktivt och konspiratoriskt syfte att Ytterligare Befästa det psykologiskt avväpnande och bondlurksaktiga byfånekonceptet: ”Alla vettvillingars lika värde” -inom en finurligt humanismkamouflerad-, men dé facto, fascistfolksdyrkande miniatyrnation vars pseudodemokratiska landsplågeordning gör att de Hjärteförknippade Medborgarkänslorna ”ännu en gång” har blivit markant tilltufsade bland ideologimedvetna och autentiska demokrater.


Det tillförlitligaste måttet på socialistfascistisk och demokratidemonterande förryckthet avspeglas enhetligt genom det Mediabaserade Tokhävdandet att ”regeringsförtroendet expanderar” i takt med att personrån, terrorattentat, dödsskjutningar och brutala våldtäkter tilltar i styrka samt utökas i omfång inom det regeringsfördärvade och islamistinvaderade Sverigesamhället.

 

 

IDEOLOGIMEDVETEN
DIFFERENTIERINGSFÖRMÅGA
ÄR
NÅGOT HELT ANNAT
ÄN
FÖRDOMSBEMÄNGD
FRÄMLINGSFIENTLIGHET!

 

 

STOCKHOLM

GÖTEBORG

MALMÖ

HAR
UNDER
ANTIDEMOKRATISKA
OCH
FASCISTFOLKSDYRKANDE
KUPPMAKARFORMER
OMSTRUKTURERATS
TILL

ISLAMABAD #1

ISLAMABAD #2

ISLAMABAD #3

 

 

Går Det
när man låter ett
ideologi
alienerat
&
befolkningsfjärmat
kärringvälde
”försvara”
SVERIGEFOLKET!

 

 

DEN
Arrogansbehäftade Besserwisserinstans
Vilken Vägrar LyssnaTill Bättre Vetande
Får Så Lov
Att Gå Den Långa Och Smärtfyllda

”VILDAVÄSTERNVÄGEN”!

 

 

Alla Och En VarVet Hur Det Går
När Man Låter ”Skabbräven Ogreman” Vakta Hönshuset.

 

....
Just
Det!

Då blir det
Nazi-Islam lågt i tak
.
.... .... ... .... .... ...

 

När en villt främmande och djupt fundamentalistisk ockupationsmakt under finurligt flyktingmaskerade och strategiskt sympatianmodande invasionsformer – Låter Underkuvade Slöjkvinnor Och Könsstympade Barnskaror Gå I Bräschen – är det relativt enkelt att invadera en pseudodemokratisk miniatyrnation vars sanslöst lättmanipulerade och absurt ideologialienerade ursprungsbefolkning huvudsakligen utgörs av en hjord Civilkuragebefriade Socialistmarionetter – vars förnuftslösa och ansvarsbefriade kärringvälde – fungerar såsom en Välkomnande Språngbräda åt den opportunistiska och välfärdsparasiterande invasionsstyrkans alla könsstympsförråade och kvinnounderkuvande ”mansgrismoróner” vilka hyser ett patologiskt kontrollbehov inom det både kvasireligiösa och diktaturpräglade massinvandringsbagaget.


Den tokstolleaktigt ansvarsbefriade och otillbörligt självbelåtna Stockholmsregeringens massinvandringsrelaterade och extremismframkallande fascistfolksmottagning – Inom Det Pyttelilla Lagomlandet Kärringsverige – framkallar ett ”farligt högt blodtryck” och andra livshotande stressåkommor bland autentiska demokrater och ideologimedvetna medborgare.


Inom den pseudodemokratiska och fascistfolksdyrkande ”dumpningsstationen” Kärring-Sverige kan en verkligen tala om att den skrupelbefriade och medborgarförtryckande Stockholmsregeringen gör sitt yttersta för att ”bombardera” och ”ihjälgasa” alla oppositionella medborgare vilka framlever sina liv under en ideologiskt differentierande och autentisk demokratifana.


Sett ur ett globalt och historiskt perspektiv finns det absolut ingenting ”nytt” i att den islamistiska vrångläran – allt sedan den initierades – har frambringat världens mest mentalt förråade och kvasireligiöst indoktrinerade människosinnen – vilka tvärt emot alla humanitära och livsbejakande principer – upprätthåller en illavarslande kombination av påtvingad könsstympning och antidemokratiska världsherraväldesplaner.


Etniska svenskar anses i dagsläget utgöra Europa Unionens allra mest regeringsduperade socialistmarionetter – vilka utöver självglorifierande storhetsidéer och smäckfeta bankkonton har pådyvlats ”knallrosa ögonfilter” med en verklighetsförvrängande och faktaförnekande funktion – vilken oavkortat påminner alla civiliserade och klartänkande folkslag om de fördärvliga nazityskarnas hjärntvättsliknande fascistpropaganda.


Den ”islamistkontrollerade” massinvandringen av kvasireligiösa och könsstympsförråade Diktatur-Kufar gör att det faktaförnekande och systemfelsansatta Aviga-Sverige i dagsläget står under ett socialt och moraliskt förfall av oåterkalleliga avkyvärdsmått.

 

 

— 666
ANTICHRIST

&

OFRIVILLIG EUTANASI


När fascistfolksdyrkande socialistmarionetter och könsstympsförråade islamistmoróner (666)-, efter decennielånga diskrimineringsaktioner (666), fatalt hade misslyckats med att driva den miljövärnade och autentiska demokraten Lill-Berra Heartlove till ett handgripligt självmord – drog dessa avhumaniserade och intoleransansatta diktaturförespråkare (666) till med ett synnerligen blodtörstigt och läkarassisterat(!) lönnmordsattentat (666) – vilket efter en tremånaders intensifieringsperiod förpassade Lill-Berra Heartlove till en biverkningsfylld (666) livstidsmedicinering vars ”humanitära” syfte är att motverka den existenshotande (666) blodtryckshöjning vilken medför en överhängande risk för akut hjärtinfarkt-, eller än värre, en kroppsförlamande hjärnstroke vilken under oåterkalleliga former kan förvandla den mest sunda och vältränade av människor till ett grönsaksliknade vårdkolli på obestämd tid.


I pur skadeglädje (666) sitter i detta NU (juni 2017) de ”sörlänningsföraktande silverskedsantagonisterna” (eg. Vårdenhetschef Patientnämnd IVO &
Antichrist-666) på sina högavlönade och ansvarsbefriade ”befälsstolar” inom den socialt underutvecklade lappmarkstundran och intensivgnuggar (666) sina skenheliga lönnmördarhänder (666) – allt medan den miljövärnande och resursbevarande ekobyentusiasten Lill-Berra Heartlove har fullt upp med att förhålla sig till blodtrycksmedicinens allroundansättande biverkningar (666) och ”eutanasiefterlysande” känsloförnimmelser (666) – vilka på ett både överraskande och trygghetsingivande vis fått honom att sukta efter eteriska världar och transcendentala existensplan långt bortom den tredimensionella jordetillvaron.


Ur ett ultrasofistikerat och socialantropologiskt perspektiv är det alls inte svårt att förstå varför ett avhumaniserat och fascistfolksdyrkande ”kärringvälde” (666) avvecklar den både internationella och patientvärnande Läkar-Eden för att skyndsamt ersätta den med förefallande rigorösa-, men i praktiken, ansvarsbefriande regelverk (666) och tolvsiffriga personnummer (666) vilka i kombination med byråkratfascistisk karusellverksamhet (666) medför att den enskilda individen – av tjänstgörande sjukvårdspersonal och nekrofiliorienterade skogstoksmyndigheter (666) – kan betraktas som en ”ihåligt skramlande bleckburk” (666) och alls inte såsom en levande människa vilken är föremål för medkänsla och förståelse.

 

”MÄNNISKA”
ENLIGT
SVENSK
NAZIMODELL:

PSEUDOBESJÄLAD
BLECKBURKSMORÓN
MED
TOLVSIFFRIGT
KONTROLLNUMMER
INSTANSAT I BOTTNEN.

 

 

OFRIVILLIG EUTANASI
&
ANTICHRIST

— 666

 


Just Det!

SVEA RIKES

ANSVARSLÖSA .KÄRRINGVÄLDE

FRAMKALLAR

”FARLIGT HÖGT BLODTRYCK”

BLAND

IDEOLOGIMEDVETNA

DEMOKRATMARTYRER.

 

 

 

 

AUTENTISK .DEMOKRATI
FRAMFÖR
FASCISTFOLKSDRYPANDE
PSEUDODEMOKRATI

 

 

MVH

— Lars-Erik Johansson —

[Fridsam pacifist och miljövärnande filantrop
med kosmopolitbetonad differentieringsförmåga]

E-post: altruism_fungerar_alltid@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

”Given icke åt hundarna vad heligt är, och kasten icke edra pärlor för svinen, på det att dessa icke må trampa dem under fötterna och sedan vända sig om och sarga eder.”

Matteus 7:6


Allegoribefriad översättning:

Den esoteriska filosofin bör endast förmedlas till dem vilka efter klassisk prövning blivit initierade av en Mäster-Guru vars heliga ambition är att beskydda den Välbevarade Kunskapen från ansvarslös hantering och egocentrisk urkundsförvanskning i syfte att förskona alla icke-initierade medborgare från allmän förvirring och andlig villfarelse.

 

 

BEWARE

AS

GLOBAL WARMING

IS HERE TO

STAY!

 

 

“ANNO 2050 AC”
MEANS
GLOBAL WARMING
WITH
UNSTOPPABLE
ENVIRONMENT
DISASTER!

 

 

NEDRÄKNINGEN
ÄR
INITIERAD
&
KLIMATKRISEN
BULTAR PÅ DIN DÖRR!

ANNO 2000 e.Kr. = 50 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2010 e.Kr. = 40 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2020 e.Kr. = 30 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2030 e.Kr. = 20 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2040 e.Kr. = 10 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2050 e.Kr. = 00 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF

 

 

MODER NATUR

SÄGER IFRÅN PÅ SKARPEN:

 

DEN
Världsomfattande Klimatförändringen
är en
Ekologirelaterad Vedergällning
som i sitt
Ultrabisarra Eftermäle
kan jämställas med
Kärnvapenbaserad Människoutrotning!

 

 

GIRIGHET
&
MEDVETEN
FAKTAFÖRVANSKNING
HAR OCKSÅ ETT
FASTSLAGET
PRIS!

 

 

 

JORDELIVET
ÄR
DET
VERKLIGA LIVETS

FÖRBEREDANDE
&
UTMANANDE
BAKSIDA.

 

 

”REAL LIFE”
IS

BEYOND


ARTIFICIAL REALITY

PROFANE ATTITUDES

RELIGIOUS HYPOCRISY

PERVERTED SEXUALITY

SHALLOW MATERIALISM

EGOCENTRIC POSSESSION

 

 

— GODHEAD —

 

INTUITION
MINDFULNESS
HEARTINESS
INTELLECT
SOCIALITY
ACTIVITY

 

 

— NOW —

IS THE MOST

IMPORTANT MOMENT!

 

 

FRAMTIDENS

KLIMATFÖRHÅLLANDEN

UTFORMAS

— HÄR & NU —

 


 

PROTESTERA
GENTEMOT

TEKNOKRATFASCISTERNAS
ÅLDERDOMSFRAMKALLANDE

”SOMMARTID”

&
STÄLL INTE FRAM

TIDVISARNA!

 


Barnet frågade nyfiket:

”Varför är folk så himla morgontrötta och tvärvresiga
eller bara storgapsgäspiga och spottloskedrypande vart än vi kommer?”


Pappan svarade slentrianmässigt:

”Industrivärldens alla underkuvade löneslavar och naturfrånvända robotmänniskor Tror Sig Stå Över Solsystemets Inbyggda Rytmik genom att Ställa Fram urverkens tidvisare under det (numera) totalt förryckta sommarhalvåret!”


Barnet frågade uppfordrande:
”Hur mycket är då klockan egentligen?


Pappan svarade skarpsinnigt:
”Mitt älskade barn oavsett urverkens (före detta) planet- och omloppsbaserade tidangivelser råder under alla omständigheter Det Eviga Nuet inom vårt gränslösa universum!”

 

 


ONENESS
IN
DIVERSITY
AND
AUTHENTIC .SPIRITUALITY

ENHET
I
MÅNGFALD
&
AUTENTISK .ANDLIGHET

 

 

 

VITTGÅENDE
LÄRDOMAR

PRESENTERAS

HÄR
AV
DEN
FRITÄNKANDE
&
MILJÖVÄRNANDE
”O
RDKONSTNÄREN
LARSERIK
VON
SANNFÄRDIG

 

 

VAD
DU TAR TILL DIG
AV
DET SOM HÄR
BEHANDLAS
ÄR
LIKA
KARMABETINGAT
OCH
FATALISMBEFRIAT

SOM DIN
NEDÄRVDA
SJÄLVFRÄLSNINGSFÖRMÅGA.

 

 

AUTENTISK
SPIRITUALITET
&
INTEGRERADE
EKOBYSAMHÄLLEN
FRAMFÖR
KVASIRELIGIÖSA
FASCISTIDEOLOGIER
&
MANSFÖRNEDRANDE
”KÄRRINGVÄLDE”

 

 

ENDAST FJOLLOR
ÄLSKAR
ETTOR-OCH-NOLLOR

 

MIN
livslott

såsom
Oönskad Byracka
inom
det
privatkapitalistiska
&
fascistfolksdrypande

”SKANDALNAVIEN”

 

 

 

 

DET
Finns Endast En Människoras:

Den Mänskliga Rasen.

{Ett Huvud – Två Ögon – Två Öron – En Näsa & En Mun}
samt
{En Torso – Två Armar – Två Ben & Ett Könsorgan}


DÄREMOT

existerar en hel mängd
livsfientliga ideologier
&
en
(absolut)
pseudovetenskaplig
”raslära”.

 

NEDANVARANDE
textruta
är en
prototyp
till
”blocköverskridande”
partilogga:

 

GMF

GLOBVÄNLIGA

MILJÖFÖRBUNDET

FOLKDEMOKRATERNA

 

 

GMF-DEVIS

DET
Finns Endast En Människoras:
Den Mänskliga Rasen.


DÄREMOT
existerar en hel mängd
livsfientliga ideologier
&
en
(absolut)
pseudovetenskaplig
”raslära”.

 

GMF välkomnar hjärtligen alla de klimatmedvetna och naturhushållande planetbevarare som inte endast utgörs av perverterade islamistdespoter och ultraförryckta teknokratfascister vilka hyser en intoleransbaserad besserwisseragenda inom det ideologiska bagaget.


GMF är en färgsprakande ekologisk gemenskap
på global frammarsch – allt medan de etablerade politiska partierna inom det ideologialienerade och fascistfolksdrypande Skandinavien – tampas sinsemellan om vem av dem det är som företräder den ”ljusaste nyansen” av fascistbrunt.

 

 

GMF

GLOBVÄNLIGA

MILJÖFÖRBUNDET

FOLKDEMOKRATERNA

 

 

KLIMATINRIKTAD
MINUSKREDIT


NEDRÄKNINGEN
ÄR
INITIERAD
&
KLIMATKRISEN
BULTAR PÅ DIN DÖRR!

ANNO 2000 e.Kr. = 50 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2010 e.Kr. = 40 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2020 e.Kr. = 30 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2030 e.Kr. = 20 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2040 e.Kr. = 10 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF
ANNO 2050 e.Kr. = 00 ÅR KVAR TILL HEJDLÖS MILJÖKATASTROF


GIRIGHET
&
PLANETFÖRDÄRVANDE
FAKTAFÖRVANSKNING
HAR (OCKSÅ) ETT
FASTSLAGET
PRIS!

 

 

“ANNO 2050 AC”
MEANS
GLOBAL WARMING
WITH
UNSTOPPABLE
ENVIRONMENT
DISASTER!

 

 

INFORMATIONSFILM
(nedladdningsbar & svensktextad)
”New thinking on the climate crisis”
av
Al Gore

 

Den Pågående Globala Miljökatastrofen Är Alls Inget Tillfälligt Och Övergående ”Naturfenomen”.

Den Är Ett Reellt Hot Gentemot Mänsklighetens Gemensamma Framtid.

 

 

REALISTISK
”OPTIMIST”
(!)

EFTER
ANNO 2050

FINNS INGEN
ÅTERVÄNDO


Faktabaserad miljöinfo:
Vid millennieskiftet anno 2000 var den approximativa ”bromssträckan” närmare 50 år för att de miljöförbättrande insatserna skulle kunna förhindra en framtida miljökatastrof.

Matematiskt semidravel:
”Med dagens girighetsbaserade snigelfart minskar ’bromssträckan’ med kvadraten på hypotenusan – upphöjt till tre – för varje decennium som passerar 2000-talet.”

Våra barn- och barnbarn har också rätten till en framtid.

Efter anno 2050 är den globala miljökatastrofen ett fullbordat och ohejdbart faktum.

(!)
OPTIMISTISK
”REALIST”

 

 

 

 

......

 

SKENANDE
MILJÖKATASTROF

OCH
UTROTNINGSHOTADE
”REPTILOSAURIER”

 

 

MISTER
ALBERT GORE

OCH
MISTER
DONALD TRUMP

HAR RÄTT!

 

 

THE

UNITED STATES
OF
NAUGHTY AMERICA

HAR

FÖRSTÅTT KORREKT.

 

 

DET
ÄR
ALLDELES

FÖR SENT
ATT STÄVJA DEN
GLOBALA
MILJÖFÖRSTÖRELSEN!

 

I det förtvivlade dagsläget gäller för USA-nationen att beväpna sig till tänderna i syfte att hålla parasiterande människomassor på behörigt avstånd – För Att Värna Den Egna Täppan – fram till dess att allt har urartat-så-pass-mycket att var och en måste klara sig på egen hand – Med Hjälp Av De Enkla Redskap Och Primitiva Tillhyggen Vilka Fortfarande Finns Tillgängliga För Individuell Överlevnad på den miljöförsummade ”reptilosaurplaneten” Tellus.

 

......

 

 

 

GLOBAL
”GREENCARD”

 

INTELLIGENTA
MÄNNIS
KOR
&
INNOVATIVA
BARNFAMILJER

MED
HOLISTISK
”EKOBYANDA”
KAN
BÄTTRE ÖVERLEVA

MILJÖKATASTROFER!

 

 

VAR GOD
OBSERVERA!


Bristfällig programvara och halvdana dataöverföringsmoduler har oavsiktligt medverkat till att vissa webbsidor framstår såsom amatörmässiga och inkompetensbehäftade ”hastverk” vilka är producerade förutan kärlek och omtanke med den gode läsaren.

Tyvärr återger de olika webbläsarna också vitt skilda slutresultat beträffande layout och formgivning.

Sanning är att den i webbpublicering självlärda upphovsmannen och/eller ”konstnärsförfattaren” bakom EkobyAllians & FutureTree även har nedlagt avsevärd möda på layout och formgivning.

Positivt i trippelsidig bemärkelse är att det folkinspirerade textinnehållet och den bakomvarande andemeningen är personligt presenterad och ännu inte förvanskad eller vanställd genom ”cybernetisk” inblandning.

Var god och ha ett bortomcybernetiskt överinseende med här nämnda ”digitala gissel” inom datavärlden.

 

VÄNLIGEN
— Lars-Erik Johansson —

[-med hjärtat mitt i verkligheten-]

 

 

15 ÅR
ÅLDERSGRÄNS


Detta innebär endast schablonmässigt att alla och envar bör ”följa sin natur” och/eller lyssna till sitt hjärta för att ABSOLUT INTE IMITERA (efterapa) andra människor och/eller ”superhjältar” alltför mycket.

Om du är 15 år fyllda eller har sällskap av målsman är det HELT OKEY att gå vidare i texten.

I allt övrigt hänvisas till de ”politiskt korrekta” och mer barnvänliga besserwisserhemsidorna ”Världsvidanätet” Global Internet.

”World Wide Webb” blir till
: Veraldarvefurinn – enligt det isländska (fornnordiska) språkbruket.


Dra gärna lärdom ur andra människor-, men agera på ditt personliga vis-, efter bästa förmåga, -helst utan att skada andra.

”En kopia som låtsas vara sig själv” -är alls inget eftersträvansvärt.

”Var dig själv-, alla andra är redan upptagna.”

*

Ett gott råd till de människor
vilka av naturen är utrustade
med ett klent förstånd:


Anklaga eller angrip aldrig någonsin en spegel för vad den reflekterar!

Detta även om du anser att det återspeglade materialet innehåller ”alldeles för mycket negativitet” och annan ”dekadent smörja” vilket väcker känslor av både missnöje och obehag.

Den stora utmaningen ligger i att finna intelligenta lösningar och i framtiden göra något mer konstruktivt och fredsinriktat med själva ”orsaken” till den återspeglade problematiken.


Bäst är att sopa rent för egen dörr innan man börjar sopa hos andra.

Inbilskhet och stridslystnad är en mycket farlig kombination var än den förekommer.

Primitiva människor livnär sig på ansamlad ilska och obearbetat folkförakt. — Dessa ”förryckta enstöringar” försöker med alla upptänkliga översitterifasoner att skrämma demokratiserade medborgare till tystnad och underkastelse.

*

BÄTTRE
ÄR ATT
FRÅGA VÄNLIGT
FRAMFÖR
ATT
KOMMENDERA
HÄTSKT

*

 

DET KAN
INTE
Nog-Många-Gånger
UNDERSTRYKAS:


Redan i detta initiala skede – AVRÅDES – alla fascistoida grupperingar och intoleranta besserwissers från att – Ytterligare Fördjupa Sig I Förevarande Textmateriel – om de på grund av den ”medfödda naturen” saknar en friviljeinriktad och ödmjukhetsbaserad intention att varaktigt konvertera-, eller genom metamorfos transformera, till en Humanare och betydligt mera Livsbejakande levnadsfilosofi än den innevarande.

 

ORTODOX . ISLAMISM
UPPAMMAR
POTENTIELLA . TERRORISTER
GENOM
UNDERKUVANDE . KÖNSSTYMPNING
OCH
HJÄRNTVÄTTANDE . FUNDAMENTALISM


De härsklystna och avigvända Stockholms-Politikernas vilseförande uppfattning av benämningen ”islamfientlig” borde rätteligen omformas till att betyda Demokrativärnande Diktaturförakt ity den gängse islamismen utgör blott och bart en Kvasireligiös Fascistideologi vars bråddjupa förbund med den Primitiva Nazismen är helt uppenbar för alla faktabejakande och självständigt tänkande människor.


Demokratisk Socialism i all ära – men-men-men – den stora knäckfrågan är om den Genomsnittlige Etnosvensken verkligen är ett högborgerligt och pseudodemokratiskt ”Stockholms-Vidunder” vilken göder sitt kontraproduktiva storhetsvansinne – under det både handlingsrättfärdigande och mindervärdeskompenserande skenet – av att bedriva en (massinvandringsrelaterad) ”flyktingmottagning” vilken enögt riktar sig till kvasireligiösa och socioekonomiskt underutvecklade ”diktaturkufar” vilka har sitt psykosociala ursprung inom en exceptionellt eftersläntrande och skamlöst manschauvinistisk förtryckarkultur – vars strategiskt förtäckta och extremismuppammande världsherraväldesplaner – är fullkomligt vanvettiga och bottenlöst perversionsansatta bland alla frihetsbevarande och demokrativärnade medborgare.


I samband med det patetiskt ursäktande och medvetet fokusavledande talesättet – ”Samtliga Islamister Äro Inte Terrorister” – bör alla uppriktiga demokrater och välunderrättade socialantropologer ihågkomma att ”det vita” på en fågelskit också är skit.

 

NAZI ‘n’ ISLAM
is
the same shit
but
DIFFERENT ASSHOLE!

 

Författarens anmärkning:
Inom denna klimatkrismedvetna och demokrativärnande webbplats EkobyAllians & FutureTree refererar ordkombinationerna ”analsamhälle” – ”analdyrkare” ”rectumvälde” ”rectumsverige” etcetera, etcetera till en patologiskt kontrollerande och narcissistiskt enkelspårig samlare* av både antidemokratiska ideologier och världsherraväldesinriktade fascistfolksgrupperingar.

De infantilspråkiga men medvetet brukade fekalieanspelningarna (ex. fascistbajsvältringsmodellen) inom denna webbplats är likaledes riktade gentemot den diktaturdyrkande ”samlarkår” vilken hyser ultraperverterade och smygfascistiskt underkuvande världsherraväldesplaner.

Det sparsamt förekommande talspråksuttrycket ”rövslickerifasoner” hänsyftar till låginkomstfolkets intensiva fjäskande inför den maktfullkomliga ”överhet” vilken förser dem med arbetsinkomster och kamratskap inom dagens teknokratfascistiska och nekrofilirigida analsamhällen.

Nämnda ”rövslickerifasoner” alluderar även till den Politiska Atmosfär vilken frambringar de reflektionshämmande och integritetsberövande socialiststatspåtryckningar vilka mer eller mindre oemotsagda alstrar antidemokratiska influenser och utökade fascistoida impulser inom den höggradigt avhumaniserade samhällsmodell vi i dagsläget har att befatta oss med.

Den andligen vansläktade och perversionsanknytande benämningen ”vanemässig rövknullare” bör däremot uttolkas bokstavligt efter den sexualdriftsreglerande och intimitetsförsmäktande innebörd det faktiskt har för de flesta Ofrivilligt Omskurna manspersoner inom islamvärlden – vars stympade könsdelar blivit Irreparabelt Förhärdade genom en skoningslös och naturstridig kombination av oavlåtlig kalsongtygsnötning och frustrationsbildande religionsunderkuvelse – vilket (initialt) oavsiktligt men (absolut) faktiskt leder till en åttiotvåprocentig konsekvenskontingent av Föräktenskaplig Homosexuallitet bland de mest kvinnoförsmäktande av (manliga) könsstympsoffer.


* ”Den anala karaktären” är en socialpsykologisk term vilken beskriver en hypersniken och ägandeinriktad samlare av både föremål och känslor.

 

 

 

 

SKANDALÖS
HEMLÖSHET

inom
”VÄLFÄRDSSVERIGE”


Antalet hemlösa beräknades år 2011 e.Kr. till 34.039 personer.

I Stockholms län beräknades antalet hemlösa vara ca 8.343.

Bland de akut hemlösa i hela Sverige fanns ca 4.500 personer, varav 280 sov utomhus eller i offentliga utrymmen.

Utöver dessa officiella siffror finns ett antal människor-, så kallade EU-migranter och papperslösa, -vilka här inte är inkluderade, -därför vet ingen exakt hur många de faktiskt är.

 

Samhällskostnad
Varje hemlös person i Sverige kostar skattebetalarna omkring 600.000 kronor per år – vilket innebär att årskostnaden för de 34.000 hemlösa – slutar på i runda tal 20,5 miljarder skattekronor.

Här utöver tillkommer multikostnaden för alla ”bidragskonsumenter” och/eller försörjningsstödsbehövande tillvandrarfolk-, och inte minst, -arbetslösa Sverigemedborgare.OVANSTÅENDE
&
mörkertalsansatta
”siffror”
kommer ur en rapport
från
Lunds Universitet
ANNO 2011.

*

DAGENS
”bidragskonsumenter”
bliver
MORGONDAGENS
bidragsslavar.

 

 

ANNO 2017
FINNS
SKAMLIGT
MÅNGA

HEMLÖSA
MEDMÄNNISKOR

MITT I BLAND
ALLA
EMPATIBEFRIADE
&
FASCISTFOLKSDYRKANDE
VÄLFÄRDSSVENSKAR.

 

NEDANVARANDE
”NUFFROR”

EXKLUDERAR:

1.
MÖRKERTAL

2.

”FLYKTINGGRÄDDAN”
&
UNDANGÖMDA ASYLSÖKANDE

3.

FÖRÄLDRAHEMSBOENDE .BOSTADSBRISTUNGDOMAR

 

 

SKENHELIGT
ROVDJUR

SÖNDAGSPROMENAD


Fascistfolksrelaterad ”flyktingmottagning” är i sin massinvandringsbisarra förlängning alls inget Humanitärt Sympatiprogram specialdesignat för skuldkänslobemängda välfärdsmarionetter.


Det hela handlar givetvis om en hybrisansatt och folkförledande ”diktaturberikning” vilken lika ett gigantiskt och underminerande SLUKHÅL utgör ett allvarligt hot gentemot den innevarande demokratin.


Med andra demokrativärnande och humanitetsuppbyggande ordalag har vi i det ”flyktingansatta” skarpläget att befatta oss med en finurligt maskerad invasionstrupp – Vilken-Är-Beväpnad-Med-Kvinnor-Och-Barn – för att i ett initialt skede ”bättre lyckas” med det mycket svåra konststycket att frammana allmänmänskliga och invasionsbefrämjande sympatier bland de härtagna nationernas allra mest godtrogna medborgare.


Det framtida historieperspektivet kommer omnämna den relativt momentana men konsekvensenligt demokratisöndrande ”flyktingströmmen” såsom en synnerligen utstuderad och diabolisk krigslist vars Ultimata Funktion var att sprida den ultrafascistoida och världsherraväldesansatta islamläran över Europa Unionen och världen i stort.


Dessa ”fascistoida tungviktare” samverkar helt öppet med de ideologinarcissistiska och storhetsvansinniga artfrändefolken från Nazi-Tyskland och Bonná-Sverige – med avsikt att upprätta ”Det Tredje Skit-Riket” / ”Das Driete Reich Scheisse” – genom en fokusavledande & demokratiurholkande kombination av Sympatianmodande Flyktingpropaganda och Skrämselalstrande Terroraktioner bland demokratiserade folkgrupper.

 

VÅRAN KAMP
FÖR DET
”TREDJE SKIT-RIKET!”

* * *

UNSER KAMPF
FÜR DAS
„DRIETE REICH
SCHEISSE!“

 

 

DUMDRIVET
FJOLLEMANTRA

”Alla Attityders Lika Värde”

ENFALDIGT
PERVOMANTRA

”Alla Ideologiers Lika Värde”

INFANTILT
PUCKOMANTRA

”Alla Valörers Lika Värde”

 

MÄNNISKOFÖRNEDRANDE
GATUTIGGERI

ÄR
INGEN
KONKURRENSINRIKTAD
”GENEROSITETSTÄVLING”
BLAND
VÄLBÄRGERADE MEDBORGARE!

 

 

NORMALSVENSK
PSEUDODEMOKRATI
á la
SMYGFASCISTISK
EXTREMISMBERIKNING
&
INKONSEKVENT
”SANDLÅDERESONEMANG”


”Alla människor har lika värde! – MEN – Förfördelade Tiggarromer och Faktabejakande Sverigedemokrater skall omgående ihjälgasas och därefter kremeras i rödglödgade brännugnar!”

 

ELEMENTÄR
SOCIALPSYKOLOGI

Den teknokratiska (-maskerade-) fascismen är en utmärkt jordmån för både nazismens och islamismens politiska syften.

 

 

DOMESTISK
FLYKTINGSTATUS

TILLÄGNAD
ALLA
”RÄTTVÄNDA”
DEMOKRATER


Inom Svea Rike borde alla autentiska demokrater med det snaraste tillskrivas en Domestisk Flyktingstatus eftersom deras (före detta) Älskade Hemland sedan länge är invaderat av en befolkningsfjärmad ockupationsmakt vilken under ”bakslug förklädnad” (alt. kvasireligiös täckmantel) upprätthåller reaktionära och hybrisansatta världsherraväldesintentioner.


Stockholmsregeringens totalt ansvarsbefriade och kärringväldesinfluerade maktmissbruksparoll; ”Öppna Era (diktaturbefrämjande) Sverige-Hjärtan!” – utgör inom det islamistfavoriserande massinvandringssammanhanget – en både extremismframkallande och medborgarförtryckande kombination av ultrapatetisk makthunger och sinnesrubbade storhetsidéer.


Endast förryckta och förflackade FASCISTFOLKSDYRKARE rullar ut Röda Mattan åt en både kvasireligiös och diktaturbesudlad ”spermatrucksarmada” (alt. barnvagnsarmé) vilken hyser demokratikväsande och samhällsomstörtande världsherraväldesplaner – samtidigt som man under masspsykotiska och hjärntvättsunisona former gastar: ”Hjärtligt Välkommen!” till det intoleransansatta och könsstympsförråade ISLAMVÄLDET med alla dess kvinnounderkuvande mansgrismoróner och potentiella terrorister.


En högre grad av psykosocial medvetenhet är mycket svårförmedlad till de arma människor vilka fortfarande befinner sig på ”primitiv reptilnivå” där allmän feedback och välvilliga sympatier uppfattas såsom personkränkningar och kulturfientlighet.


Troligt är att det vore betydligt lättare att astronaututbilda ett par ”lapptundrepräglade spottloskekärringar” och därefter placera vederbörande i en högteknologisk rymdfarkost på en lyckad tur- och retur resa till den avlägsna planeten Jupiter än att integrera ortodoxa muslimer inom den västerländska samhällsmodellen.

 

 

DAGENS
KLOAKHOLMSSYNDROM


Träskgrodan sade till Brunnsgrodan

(fiktivt scenario):


”Jag har hört talas om en Smygfascistisk Skogstoksgroda som är lyckligt gift med en Ultrafascistoid Ökentoksgroda!”

 

 

”MISSLYCKAD INTEGRATION”

BETYDER

FRAMGÅNGSRIK MUSLIMIFIERING.

 

HÄVDELSEN
”DET FINNS MÅNGA MUSLIMER!”

ÄR DÉ FACTO ETT
FÖRTÄCKT
HOT
GENTEMOT
DEN
INNEVARANDE DEMOKRATIN.

 

DET
FANNS
OTROLIGT MÅNGA
NAZISTER

NITTONHUNDRAFYRTIOTALET!

Nazisternas brutala framfart Kunde Slutligen Hejdas eftersom dessa (endast) var ”tillfälligt hjärntvättade” och inte (också) livslångt förråade genom påtvingad könsstympning.

 

 

TÄNK
OM
FLYKTINGINVASIONEN
TILL
SKANDINAVIEN
UTGJORDES
AV
MILJONTALS
”LANDSFLYKTIGA”
SVERIGEDEMOKRATER!

 

FASCISTFOLKSRELATERAD
FLYKTINGSKAPSINVASION
&
PSYKOLOGISKT AVVÄPNANDE
”BYFÅNEKONCEPT”


Vem-, eller vilka, -skulle under en Humanitär Flyktingmottagning behäftas med (skrämsel-) epitet ”främlingsfientlig rasistmorón” och/eller ”paranoid humanofob” om den så kallade flyktingskaran utgjordes av hundratusentals kvasireligiösa könsstympsfascister vilka i sin både särpräglade och otidsenliga vansinnesframfart hyser antidemokratiska världsherraväldesplaner?

Skulle det inom en fascistfolksrelaterad flyktingskapsinvasion heta: ”Alla Lättledda Människor Har Lika Värde!”? – eller skulle det helt sonika ersättas av ett differentieringskunnigt – ”Alla Fascistoida Ideologier Har Lika Värde!”?

De ideologiskt urskiljningsalienerade och integritetsberövade ”fullblodssocialister” vilka genom långvarig indoktrinering och frenetisk massuggestion Tror på det psykologiskt avväpnande och verklighetsfjärmade byfånekonceptet ”Alla Människors Lika Värde” – allierar sig också (om än ofrivilligt) med de förmätna folkgrupper – vilka under uppenbart skenheliga och bedrägligt smygfascistiska världsherraväldesintentioner Tror på det antidemokratiska bondlurkskonceptet ”Alla Fascistfolks Lika Värde”.

 

ISLAMISTINVASION
&
DEMOKRATISKT SÖNDERFALL


Inom en snar framtid betraktas (så kallade) Etniska Svenskar såsom Europa Unionens allra mest ”ideologialienerade byfånebefolkning” vars hybrisansatta bondlurksmoróner försöker profitera och bygga välstånd genom att utnyttja flyktingskapsmaskerade könsstympsfascister vilka inom sina ursprungliga hemländer inte ens klarar av att upprätthålla ett människovärdigt civilsamhälle – förutan gränslös blodspillan – bland dess patologiskt kontrollbehovsansatta och oförbätterligt stridslystna ”dissomoróner” vilka av opportunistiska bekvämlighetssjäl hellre väljer att invadera- och parasitera på det västerländska välfärdssamhället – vars relativt civiliserade och djupt teknofila medborgare – milt uttryckt, uppvisar en bristande förmåga till ideologisk differentiering, vilket mer eller mindre oavsiktligt genererar ett rudimentärt civilkurage som i sin infama ordning frambringar ett patetiskt inskränkt gränsförsvar till Europa Unionens alla (före detta) demokratiserade medlemsländer.

Bristfälligt bevakade nationsgränser kan under en demokratidränerande fascistfolksinvasion mycket väl jämföras med – Hälsovådlig Invitation Av Storskalig Bakteriehärd – till ett ”öppet köttsår” hos en mänsklig varelse vilken löper risken att drabbas av livshotande blodförgiftning.


— Genialt Är Att Lyckas ”Koka Soppa” På En Rostig Spik —

 

SOCIALT SAMVETE


Tänk Om
... det missriktade och demoniserande partiförakt vilket så orättfärdigt projiceras gentemot de Ideologiskt Differentieringskunniga Sverigedemokraterna – Helt-Plötsligt-Skulle-Omriktas – till att gälla för alla fundamentalistiska och könsstympsförråade
islamistdespoter!


Ideologisk Alienation
och
Världsfjärmad Godtrogenhet
är en
Ödesmättad Kombination.

 

DEMOKRATIVÄRNANDE
GENERALFÖRSAMLING


Svea Rike
... har erhållit en tillfällig gästplats inom FN:s generalförsamling endast för att generalförsamlingen lättare skall kunna ”hålla ett vaksamt öga”pseudodemokratiska medborgarförtryckare och kärringväldesansatta fascistfolksdyrkare inom ett Storhetsansatt Lilliputtland vilket hyser finurligt maskerade-, eller snarare; storskaligt byfåneinfluerade världsherraväldesintentioner.


Ideologisk Alienation
och
Världsfjärmade Storhetsidéer
är en
Ödesmättad Kombination.

 

HELLRE
felaktigt titulerad
såsom
”Paranoid Islamofob”
framför att utgöra
en
ideologialienerad
kulturidiot
&

patologiskt perverterad
smygfascist!

 

 

DET
HUMANITETSKLINGANDE

TALESÄTTET
”ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE”
FUNGERAR ENDAST
INOM ETT
UTOPISKT DRÖMLAND

DÄR
INGEN ENDA VARELSE
TVINGAS

TILL
UNDERKASTELSE & REGELÅTLYDNAD.

 

HIERARKISKA
SAMHÄLLSFÖRHÅLLANDEN


Det både verklighetsfjärmade och ”euforimättade” talesättet – Alla Människors Lika Värde – är ett bedrägligt villospår vars psykologiskt avväpnande funktion – mycket väl kan missbrukas för demokratidemontering – till förmån för en ”smygvägainitiering” av ett diktatoriskt envälde.

De flesta skolade människor är införstådda med att både det andliga och det materiella universat är uppbyggt av hierarkier vilka står i förbindelse med varandra i fallande och i stigande grad.

Hierarkiska förhållanden gäller självfallet även mänskliga varelser eftersom människan är en integrerad del av ett hierarkiskt uppbyggt universum vilket står under konstant andlig- och materiell utveckling.

Den verklighetsfjärmade stund – gatutiggare och marginaliserade har ”lika värde” som alla övriga människor – behöver dessa heller inga sympatiska allmosor för sin blotta existens.

Den euforimättade dag – presidenter och stadsöverhuvuden har ”lika värde” som alla övriga människor – behöver dessa heller inga beväpnade livvakter till sitt personliga beskydd.

 

OAVSETT
”SAMHÄLLSSTATUS”
BÖR ALLA
MÄNSKLIGA VARELSER
RESPEKTERAS
FÖR SIN
EGENART.

 

LIVSFIENTLIGA
OCH
ANTIDEMOKRATISKA
RELIGIONER/IDEOLOGIER

BÖR

BETRAKTAS SÅSOM UTSLAG
AV
PATOLOGISK PERVERSION
ELLER
SJÄLVFÖRVÅLLAD MENTALSJUKDOM
.

 

 

DET
ISLAMOFILA
OCH
FASCISTFOLKSDYRKANDE
”DISSARSVERIGE”
HAR
(FORTFARANDE)
INGET TILL ÖVERS
FÖR
FATTIGROMER
OCH
SVERIGEDEMOKRATER!

 

DEMOKRATIFÖRÖDANDE
”FLYKTINGSKAPSMOTTAGNING”
&
FASCISTFOLKSDRYPANDE
BRUTTONATIONALOLYCKA


1A.

Genom sin ”andravärldskrigsinfluerade” fascistfolksdyrkan ägnar sig de Oförbätterligt Stormaktsansatta svensk- och tyskfolken åt att utplåna den sista spillran av demokrati inom Europa Unionen under en både förvillande och folkförledande täckmantel av humanitär flyktingmottagning.

1B.
Oförbätterligt Stormaktsansatta svensk- och tyskfolk ägnar sig åt att utplåna den sista spillran av demokrati inom Europa Unionen genom sin antidemokratiska fascistfolksdyrkan under en både folkförledande och invasionsartad täckmantel av ”ansvarstagande” flyktingmottagning.

1C.
Under en remarkabelt byfåneaktig och ansvarslös täckmantel av humanitär ”flyktingmottagning” ägnar sig de Oförbätterligt Stormaktsansatta svensk- och tyskfolken åt att utplåna den sista spillran av demokrati inom Europa Unionen genom sin antisemitismbefästande islamistfavorisering.

 

DEMOKRATISKA VÄRDERINGAR
&
ORTODOX ISLAMISM

utesluter varandra
lika som
”Fascistoid Demokrati”
är en
absolut omöjlighet
och
Vatten & Råolja
är
oförenliga.

 

FÖRSÖK TÄNKA
KONSEKVENSEN
AV
FILANTROPISK MISANTROP

och/eller

HUMANITÄR
FASCISTFOLKSMOTTAGNING

 

 

DEMOKRATIVÄRNANDE
FOLKTILLVANDRING
&
HÄPNADSVÄCKANDE
BRUTTONATIONALLYCKA


Förutsatt den flyktingskapsmaskerade och bidragskonsumerandediktaturfolksvolymen” ligger på ensiffrig promille per capita Välkomnas Till Svea Rike I Mån Av Möjlighet Att Skapa Bostäder Och Arbeten omkring tolv millioner (12.000.000) legalt identifierbara och globalt klimatmedvetna demokrativärnare från jordens alla väderstreck.


För alla ansvarskännande och demokrativärnande kulturers bestående vé och väl torde den allra vettigaste lösningen vara att inom det krigsdrabbade närområdet understödja religionsunderkuvade fascistfolksflyktingar (alt. könsstympsförråade rektumpenetrerare) ända fram till dess att ett acceptabelt fredstillstånd är upprättat och dessa ”jordens sorgebarn” (alt. oförbätterliga missdådare) kan återvända till sina respektive hemländer där demokratiska värderingar kan införas i en civilrättsvärnande och situationsförnyande ansats.

 

MVH
G
lobvänliga Miljöförbundet Folkdemokraterna
(GMF)

 

 

TYVÄRR-TYVÄRR!

DET
FINNS INGEN

ENDA
VETTIG MÄNNISKA
SOM
VILL KOMMA HIT
ITY
SVEA RIKE ÄR FULLT
AV
NAZI-SHARIA-SKIT

 

N.S.U.N.S.E.
NaziSharia Unionen Nya Sverige

 

STOPPA
REGERINGENS

ALLA
MUSLIMIFIERANDE
DUNDERTABBAR

&
KÄRRINGAKTIGA
FJOLLEFIERINGAR

AV

INTELLIGENTA
DEMOKRATER
&
INDIVIDUTSLÄTADE
SOCIALISTER!

 


VÄL MÖTT!

Lars-Erik Johansson
with
EkobyAllians & FutureTree

 

 

DET
Finns Endast En Människoras:

Den Mänskliga Rasen.

{Ett Huvud – Två Ögon – Två Öron – En Näsa & En Mun}
samt
{En Torso – Två Armar – Två Ben & Ett Könsorgan}


DÄREMOT

existerar en hel mängd
livsfientliga ideologier
&
en
(absolut)
pseudovetenskaplig
”raslära”.

 

 

It’s
complicated
but:

DEMOKRATINS
alla
diffkunniga
företrädare

bör alls inte betraktas
såsom

FRÄMLINGSFIENTLIGA
RASISTMORÓNER!

 

Det grekiska ordet ”demokrati” vilket i praktisk tillämpning innebär folkmakt eller folkstyre – har i och med den Islamistspäckade Invandringszunamin över Svea Rike – fått en helt annan innebörd än den ursprungliga.

Detta oförutsedda(?) förvanskningsfenomen kommer sig av att den hybrisansatta och härsklystna Stockholmsregeringens islamistfavoriserande massinvandringspolitik är både kontraproduktiv och demokratifördärvande då den är i scensatt under beklagligt urskiljningsalienerade och fullständigt antidemokratiska former.

Hyperintoleranta och ultrafascistoida islamistdespoter utgör i praktiken en överhängande fara för rikets säkerhet – då dessa reaktionära (bakåtsträvande) och diktaturpräglade (pseudoandliga) religionsfanatiker (fundamentalister) på ett synnerligen bakslugt vis – både underminerar och aktivt motverkar demokratibevarande influenser-, var än dessa ”sorgebarn” befinner sig, -inom den jordiska arenan.

 

 

ONE
DIVINE

‘n’
ESOTERIC
“TRUTH AGENT”

MÄNNISKOR
får
absolut

Tycka – Tro – Tänka
&
Känna – Göra – Vara

precis
Vad De Vill
så länge de
inte
tvingar
det hela på
VARANDRA.

 

 

TRUE
DEMOCRACY

means

“POWER to the PEOPLE”

 

HOW CAN
“DEMOCRACY”
EXIST
in a

Society Whose
CITIZENS
are
Bound ‘n’ Fettered
to the
GROUND
by
Unemployment ‘n’ Homelessness?

 

 

TEXTBILD
av en
(pågående)
Patologisk Perversion
inom det
Privatkapitalistiska & Teknokratfascistiska
TJYVSAMHÄLLET

Ponera-, inom denna unika textruta -en färgstark och känslouttryckande illustration av ett bestialiskt och tortyrbaserat regeringsövergrepp – gentemot en godmodig människoskara – vilken till händer och fötter är slagen i grova järnbojor där den står skoningslöst golvfjättrad på sina nakna och sargade knän – alltmedan en jämmerfylld tåraflod ymnigt flödar – ur den förskoningsvädjande folkgruppens söndergråtna ögonhålor.

 

 

JU
FEGARE

&

JU
DUMARE

OPPOSITIONEN FRAMSTÅR

DESTO LÄTTARE

BLIR DET

FÖR

”NYA SVERIGES”

KÄRRINGVÄLDESINFLUERADE

STOCKHOLMSPOLITIKER

ATT

(MORÓN)
HÄRSKA

&

(MORÓN)
SÖNDRA

INOM

SVEA RIKE

 

 

MED ANDRA ORD:

DET

ABSOLUT

PATOLOGISKA

”STOCKHOLMSSYNDROMET”

är ett

avskyvärt & fjollifierat

MISSDÅDARFJÄSK

vilket har stövlat in i

MAKTENS KORRIDORER

i skepnad av det

EXTREMT

HÖGEREXTREMA

ISLAMISTFAVORISERANDET

 

 

ALLA
”LIVBÅTAR á la ESTONIA”
GÅR I KVAV
NÄR DE BLIR
ÖVERBELASTADE

 

Den synnerligen ansvarsbefriade massinvandringspolitiken med dess överrepresentation av ”diktaturstöpta islamistdespoter” inom det pyttelilla lagomlandet Nya Sverige – för oavkortat de självständigt tänkande medborgarnas tankar – till den världsberömda sagan om ”Kejsarens Nya Kläder” där ingen enda människa vågar uttala den uppenbara sanningen – förutom ett litet barn – vilken står spontan och befriad från vuxenvärldens alla konstlade normer och sociala koder.

 

Inom ovan nämnda ideologialienerade och demokratiurholkande skarpläge utgörs det spontana och oförställda ”barnet” av det demokratiska och sannfärdiga mittenpartiet Sverigedemokraterna vars kulturella kunnande och ideologiska differentieringsförmåga vida överstiger alla de övriga riksdagspartierna tillsammans.

 

Med andra rakryggade och sannfärdiga ord har de ultrafascistoida ”rysstatsledamöterna” i Stockholm City genom sin islamistfavoriserande massinvandringspolitik – mer eller mindre stulit/snott/snattat Sverigenationen från den sant demokratiserade delen av Svea Rikes ursprungsbefolkning – under den avhumaniserade och maktfullkomliga förevändningen att det pågående bi-kulturella och demokratidränerande folkövergreppet är extremt bra för den ”allsmäktiga” bruttonationalprodukten och det ”utplåningshotande” befolkningsunderskottet – detta oaktat de förödmjukande och människoförnedrande konsekvenserna – från tillväxthämmande bostadsbrist och sinister arbetslöshet.

 

Det numera så avskyvärt multikriminella och så fasansfullt diktaturbesudlade Nya Sveriges massinvandrade och samhällsomstörtande ”Plågo-Andar” vilka sysslar med dagliga personrån i kombination med brutal misshandel-, och inte minst, avskyvärda massvåldtäkter – vilka främst är utförda på infödda yngre sverigekvinnor – innebär alls ingen ”multikulturell berikning” för alla dem vilka värnar om social trygghet och demokratiska värderingar.

 

 

DEN
OFÖRTJÄNT
HÖGAVLÖNADE
&
INFANTILIMBECILLA
YUPPIEREGERINGENS
ISLAMISTGLORIFIERANDE
”FLYKTINGMOTTAGNING”
INNEHÅLLER
MER
KAMOUFLERADE . NAZISTSYMPATIER
&
HYBRISANSATT . SKÅDESPELERI
ÄN
DEMOKRATIVÄRNANDE
ANSVARSTAGANDE

 

 

DET
är

REGERINGEN
som bör
”Frukta Folket”
och inte
FOLKET som skall FRUKTA
dess
DEPRAVERADE
PERVOREGERING!

 

 

HYPERARROGANTA
&
maktmissbrukande
”yuppieyngel”

har
förvandlat
regeringskansliet
till ett
ultranarcissistiskt
rövarnäste

för
smygfascistisk
pseudodemokrati
&
åldersdiskriminerande

ÖVERSITTERIFASONER!

 

[ ”Yuppieyngel” syftar på meritokratiska karriärister och penningfixerat överklassfolk vars Bristande Erfarenhet från omnikulturellt samhällsliv och sofistikerad parlamentarism i sig självt utgör en omedelbar samhällsfara.]

 

 

GÅRDAGENS
STOCKHOLMARE
och/eller
NUTIDENS
”KLOAKHOLMARE”

ÄR
BETYDLIGT
MERA
SVERIGEFOLKSFJÄRMADE
ÄN
VAD ALLA
ÖVRIGA
SVERIGEMEDBORGARE
ÄRO
STOCKHOLMSFJÄRMADE.

 

 

PATOLOGISK
HÄRSKLYSTNAD
OCH
KOMPENSERANDE
MINDERVÄRDESKÄNSLOR
LIGGER BAKOM
ALLT
PSYKOPATISKT
STORHETSVANSINNE

 

 

Delusion dú Grandeur
(Storslagenhet i Självbedrägeri)
á la
OGRE TRÄSK


”Öppna era självbelåtna bleckburkshjärtan samt lätta era välfärdsstinna penningbörser inför den anstormande fascistfolksinvasione
nIty Svea Rike Skall Bliva En Islamistspäckad Stormakt – för desintegrerade bilbrandsupplopp och segregerade stenkastningskravaller under utbredd arbetslöshet och akut bostadsbrist!”


”Vidare skall Svea Rike inför den demokratiserade Europa Unionen bevisa sin ’flyktinghumanitära’ fascistfolksdyrkan genom att
Brutalt Avhysa Fredliga Tiggare och Utfrysa Infödda Demokrater – för att direkt därpå utdela permanenta uppehållstillstånd till alla välfärdsparasiterande bidragskonsumenter från det ultrafascistoida och socioekonomiskt underutvecklade islamväldet!”


I en betydligt mera ansvarskännande och demokrativärnande ordalydelse är den Islamistfavoriserande Massinvandringen en humanitetsmaskerad och samhällsomstörtande ”REGERINGSREVOLTSFLOPP” (eg. stadskupp som inleddes med stadsministermord anno 1986) vilken på ett bestraffande och terroriserande vis påtvingas det kultur- och ideologialienerade fotfolket inom Svea Rike.

 

 

HUR I HELA FRIDENS NAMN
KAN
ANTIDEMOKRATISKT
STORHETSVANSINNE
&
FASCISTFOLKSDYRKANDE
TVÅNGSMOTTAGNING
BLI
TRANSMUTERAT
TILL
MULTIKULTURELL
SAMHÄLLSBERIKNING

&
HUMANITÄR
FLYKTINGMOTTAGNING

INOM
EN
DEMOKRATIORIENTERAD
VÄRDNATION?

 

 

DET

EXTREMOFILA

OGREMINISTERIET

”KLOAKHOLMEN”
(AVIGVÄNDA.STOCKHOLM)
HAR

MÅLAT IN SVEA RIKE I ETT HÖRN
&
LÅTSAS SOM ATT ALLT
ÄR
”FRID OCH FRÖJD”
FÖR
ATT INTE SKAPA
TOTAL
KALABALIK I FOLKLEDEN!

 

 

 

SVERIGEDEMOKRATERNAS
Demokrativärnande Informationsarbete
utgör
blott och bart
en
”Välgörande Vårtbitare”
på den
Ogreinfekterade Sverigekroppen!

 

 

STOCKHOLMSPOLITIKERNAS
Stormaktsansatta Islamistsympatier
utgör
blott och bart
en
”Ogreframkallande Diktaturberikning”
på den
Skandinaviska Peninsulan!

 

 

 

GODMODIG
”SVERIGEBRUTTA

á la
FÖRNUFTIG
DEMOKRATIVÄRNARE


är
ABSOLUT
INTE

lika med


HORAKTIG
”BLECKBURKSMUTTA”
á la
KVASIRELIGIÖS
KÖNSSTYMPSFASCIST

PONERA
HÄR

ett
färgglatt bildmotiv
föreställande
en
monstruös
och
massinvandringsrelaterad
gruppvåldtäkt
på en
Godmodig Sverigeflicka
vilken
på grund av
regeringskorrumperad massindoktrinering
tror sig bli
”Multikulturellt Kärleksberikad”
genom detta
ultraskändliga individövergrepp
där (till-och-med) den
”enkelriktade analstationen”
mitt
emellan hennes
Liljevita Skinkor
blir till föremål för en
brutal
och
skoningslös
gängpenetrering.

MED LITE
ANNORLUNDA
ORD:

INOM
SVEA RIKE
FÖRSIGGÅR
EN
BIKULTURELL
DEMOKRATISÖNDRING
GENOM
PÅTVINGAD
”NAZI-SHARIA-KRATI”

 

 

JANTELANDET
KÄRRINGSVERIGE

är en
Absurd Tokzon
där
avfeminiserade
flatejänter
kämpar
med både
näbbar och klor
för att bli
”jämställda”
de
avmaskuliniserade
fjollegrabbarna.

 

 

KONTENTA:

Svea Rike
är
toppstyrt och dirigerat
av
inkompetenta
&
ideologialienerade
”kulturidioter”
vilka (oftast) agerar
såsom
kärringväldesinfluerade
storstadsfikusar
med den
egoboostladdade
Karriärstegen i Blickfånget.

 

 

Snart Nog
Är Det Dags Att Införa
Amerikanska Vapenlagar
inom
Svea Rike
&
”Beväpna Sig Till Tänderna”
under
Protektivt Nödvärn.


Ett betydligt fredligare alternativ vore att ansöka om politisk asyl för erhållande av ”flyktingstatus” inom det ideologiskt differentieringskunniga U.S.A. vilket uppbär en avsevärt större landareal och företräder en multivarierad befolkning – jämfört med det hybrisansatta miniatyrlandet Islam-Sverige – med dess extremismframkallande maktmissbrukspolitik.


Asylsjälet baseras med andra frihetsbevarande ord på den antidemokratiska islamistinvasionen inom ”N.S.U.N.S.E.”.


Hellre nyinflyttad och ifrågasatt inom en Ideologiskt Diffkunnig supernation – framför att bli godtyckligt diskriminerad och orättfärdigt demoniserad – inom det förvisso ursprungliga men sedermera både vanvördade och vanvettiga ”fosterlandet” vars Islamistglorifierande Maktmissbrukspolitik i praktiken utgör en extremismtillvänd och demokratiurholkande landsplågeordning bland autentiska demokrater och ideologiskt diffkunniga medborgare.

 

 

 

 

GODTYCKLIG
DISKRIMINERING

&
differentieringsalienerad
ideologifientlighet

är
absolut INTE förenligt
med
Demokratiska Värderingar
&
Höggradig Civilisering.

Verbal & Skriftlig
KOMMUNIKATION
under
Fredliga Former
ger uttryck för
avancerad
Mänsklig Utveckling.

 

 

 

”TRI-Q”

TRIPODIFIERAD
INTELLIGENSKVOTENS


# 1
AUTENTISK
SPIRITUALITET

# 2
EMPATISK
MEDKÄNSLA

# 3
RATIONELL
KUNSKAPSFÖRMÅGA

 

 

”TRI-Q”
är
synonymt
med

HJÄRTATS
INTELLIGENS

 

 

TREENIG
INTELLIGENSKVOTENS
=

SQ (+) EQ (+) IQ


Med Andra Ord:
SPIRITUELL
OCH
EMOTIONELL

OCH
INTELLEKTUELL
INTELLIGENSKVOTENS
UNDER
SYNERGISM & EMERGENS

 

[ Synergi uppkommer när två- eller flera influenser tillsammans bildar en starkare influens än vid direkt addition.]

[ Emergens förekommer inom processer där ett komplext mönster formas utifrån samspel mellan enkla strukturer eller beteenden.]

 

 

1
Autentisk Spiritualitet

8
Multisocial Intuition

7
Rationell Förmåga

 

 

FÖREVARANDE
TEXTMATERIAL
är blott ett
AXPLOCK
ur det
sannfärdiga
och
multifasetterade
innehållet
hos den
ideellt
verksamma

EkobyAllians
&
FutureTree.

 

det
avhumaniserade
teknokratsamhällets
”motvind”
i
miljökrisens kölvatten
är de
naturtillvända ekobyarnas
medvind

 

– ekobyingenjören

 

 

BIOBRÄNSLE
LIKSOM
SOL — VIND — VATTEN
SAMT
BRÄNSLECELLER
&
FÖRNYELSEBARA .ENERGIFORMER
UTGÖR
ALTERNATIVA .ENERGIKÄLLOR
TILL
RÅOLJA — BRUNKOL — NATURGAS
&
KÄRNKRAFT

 

 

 

 

EKOBYN
kontrar den globala
KLIMATKRISEN

eller
(alternativ rubricering)
:
Det Finns Inga
Genuina Ekobyar

inom
det
Otidsenliga & Fascistoida
”föregångslandet”
Nya Sverige


Dagens högt utvecklade socialantropologi hävdar att det idealiska medlemsantalet befinner sig omkring 150 individer per ekobyenhet enär större grupperingar oftast blir opersonliga och svåradministrerade alltmedan mindre enheter – inte så sällan blir intriganta och svårfinansierade vilket självfallet får mindre positiva yttringar för ekobysamhällets samtliga medlemmar.


Både icke-kapitalism och icke-ägandeinriktning tillämpas inom Ekobyn vilken lyder under en gemensam och juridiskt gällande förvaltning i form av kooperativ-, stiftelse eller förening.


Inom den resursbevarande och globalt ansvarstagande ekobygemenskapen erbjudes självfallet en kontinuerlig tillgång till ”privata bostäder” där storleken på boendeutrymmet anpassas efter antalet ingående familjemedlemmar.


För de barnlösa medlemmar vilka föredrar en intensivare samlevnadsform inom det hållbara och långsiktiga ekobysamhället – finns självfallet en kontinuerlig tillgång till utrymmen vilka är avsedda att gynna personlig avskildhet och emotionell rekreation inom en i övrigt harmonisk och livsbejakande boendemiljö – vare sig det är frågan om bäddsett med-eller-utan ”sidenlakan” i det personliga behovstänkandet.


Samtliga Invalda
EKOBYMEDLEMMAR
är
Fullvärdiga Deltagare

Absolut Lika Ekonomiska Villkor.


Antagna medlemmar betalar en symbolisk inträdessumma såsom ett fullgott bevis på seriöst ekobyintresse.


Allt beslutsfattande vilket gäller ekobyns gemensamma framtid och fortlevnad sker under högsta möjliga koncensus.


Förvaltningen av enskilda ansvarsområden inom ekobyn sker under stor ansvarsfrihet.


Ekobyn upprätthåller en naturinriktad och resursbevarande livsstil med stora möjligheter till social-, personlig och andlig utveckling.


Alla slag av miljöanpassad teknik och andra miljövärnande teknologiska landvinningar nyttjas behovsmässigt inom ekobygemenskapen för befrielse från monotona och slitsamma kroppsarbeten samt för tidsbesparing vid större byggnationer och anläggningsprojekt, etcetera, etcetera. Den miljövärnande tekniken bör under alla omständigheter betjäna människan och Absolut Inte förslava henne.


Eventuella ”företagsvinster” går först-och-främst till ekobyns vidareutveckling och framtida fortbestånd.


I andra hand går finansiella överskott till miljövärnande biståndsprojekt och ekologiinriktad folkbildning på global nivå.


Det globalt ansvarstagande ekobykonceptet är alltså en dynamisk och livsbejakande Livsstil vilken inte behöver skilja på ”arbete-och-fritid” eftersom allt Individuellt Initiativtagande bidrar till en socialt sammanförande och godartad samhällsutveckling under både frivilliga och fredliga former.

Det genuina ekobykonceptet handlar med andra ord absolut inte om en kapitalisminfekterad och själsdödande ”arbetsplats” där den mer eller mindre livegna individen i egenskap av anställd löntagare tvingas agera tidsbunden robotmänniska för sin existentiella ut
komst.


Var Och En Ekoby-Medlem Bidrar Under Fri Vilja Och Efter Allra Bästa Förmåga Med Sitt Personliga Och Genuint Betingade Ekoby-Strå Till Den Gemensamma Ekoby-Stacken.

 

 

PRIVATKAPITALISTISK

KÄRNFAMILJ
kontra
ICKE-ÄGANDEINRIKTAD

GEMENSKAPSFÖRVALTNING


Kärnfamiljens privatbaserade ägandeinriktning – är något helt annat – än Storfamiljens kollektiva förvaltningsmodell där de egendomslösa medlemmarna samverkar under likafördelande ekonomiska villkor.


Inom den kollektiva gemenskap där alla medlemmar samverkar under lika ekonomiska villkor går det alltså inte att komma och dumhävda: ”Med uppbackning av gemensam köpeskilling var Jag förste man på plats – därför måste alla övriga medlemmar – rätta sig efter Min kärnfamiljsinriktade och privatkapitalistiska världsherraväldesvilja!”


[ Detta faktiska förhållande kan vara utomordentligt svårbegripligt för alla dem vilka under djupt narcissistiska former identifierar sig med kärnfamiljsideal och privatkapitalism – Eftersom Både Erfarenhet Och Kunskap Saknas Från Den Kollektiva Förvaltning – vars idealistiska värdegrund är baserad på alltruistisk gruppmedvetenhet och icke-ägandeinriktad gemenskapsförvaltning.]


Inom den gemenskapsbaserade förvaltningsmodellen fungerar äktenskapet mellan man och kvinna såsom en Samhällsbevarande Institution där kombinationen av kärnfamilj och kollektivliv utgör obestridliga beståndsdelar inom det miljövärnande och människotillvända ekobysamhället.


Med andra upplysande och mer definierande stavelser – inhyser den ekobyinriktade samhällsmodellen möjligheten till BÅDE traditionell kärnfamiljsbildning och kollektiv samlevnad – för deltagarna att behovsmässigt välja mellan under likafördelande ekonomiska villkor.

 

 

GRUPPMEDVETENHET


Gruppmedvetenhet
är en nyskapande och förenande anda i världen vilken drar näring ur den autentiska spiritualitet som är baserad på ”Hjärtats (intuitiva och medkännande) Lära”.


Dogmatikbefriad gruppmedvetenhet står i diametralt motsatsförhållande till den både separativa och reaktionära ”flockmentalitet” vilken är förankrad i ägandeinriktad egocentricitet och nationell narcissism under ideologisk alienation och/eller religiös villfarelse.


Den separativa individ vilken medvetet tillfogar en medmänniska allvarlig skada – utsätter också sig själv för samma slags skadeverkan – eftersom vi alla är en både okränkbar och ofrånkomlig del av varandra.


Gruppmedvetenhet är autentiskt förandligande på så vis att den möjliggör en dogmatikbefriad samhörighet inom mänsklig mångfald.


Ett mera ”raffinerat språkbruk” förtäljer att naturtillvända och demokratiserade människor under absolut frivilliga former har tillvaratagit möjligheten att utveckla ett Kollektivt Medvetande.


Detta innebär att samtliga ”ekobyentusiaster” är oåterkalleligt införstådda med innebörden av det både universella och alltruistiska samhörighetskonceptet: ”Alla-Är-Vi-En-Unik-Del-Av-Varandra” -vilket i praktisk tillämpning medför att varje enskild individ är en totalt integrerad och höggradigt interagerande del av den kollektiva gemenskap som manifesterar sig i egenskap av en miljövärnade och fredsinriktad organism vilken lyder under det planetbevarande ekobymottot: Tänk Globalt – Agera Lokalt!

 

 

ÖVERKURS
FÖR
”HÖGPRESTERANDE”
SKANDINAVINTELLEKT


Försök att objektivt och distanserat betrakta principen för (ödmjukhetsinriktad/planetbevarande) gemenskapsförvaltning – genom att föreställa dig det totalt omvända och rent av löjeväckande förhållandet – där exempelvis två ”sinnesfockade svinloppor” (eg. blodsugande ektoparasiter) i blint raseri kivas sinsemellan om äganderätten till den autonomt kringströvande och varmblodiga däggdjurspäls vilken de helt nyligen tagit i besittning.

 

 

 

Think Globally — Act Locally.

High Thinking — Simple Living.

 

 

ETT
kan aldrig passa
alla-och-envar.

 


DÄRFÖR
bör
miljövärnande
och
komplimenterande

SAMHÄLLSALTERNATIV
finnas att tillgå
i
egenskap
av
INTEGRERADE
EKOLOGISKA .RESURSER.

 

 

 

 

PLANETBEVARANDE
”EKOBYSVÄRM”

hämtad
hos
Fellowship For Intentional Community
(http://www.ic.org/directory/maps)


Autentisk Demokrati medför att (även) miljömedvetna och ekobyinriktade nutidsmänniskor får betydligt fler försörjningsalternativ att tillgå än de ägandeinriktade och kapitalorienterade pseudodemokrater vilka tvångsmässigt lyder under en spontanitetshämmande och utvecklingsförlamande överförmynderikontroll.

 

 

 

 

INTERNATIONELLA
EKOBYLÄNKAR


# 1
Fellowship For Intentional Community:
http://www.ic.org

# 2
Global Ecovillage Network:
http://www.gen.ecovillage.org

 

NÅGRA
WEBBADRESSER
till
ETABLERADE
EKOBYPROJEKT


1
http://www.auroville.org

2
http://www.damanhur.org

3
http://www.thefarm.org

 

 

 

 

PÅTVINGAD
ARBETSLÖSHET

och
passiviserande
psykofarmakabehandling
är i längden
både
FÖRFÄRLIG
&
PERSONNEDBRYTANDE
för
Unga såväl som för Äldre
MÄNNISKOR.

 

DÄRFÖR
är den
icke-profitinriktade
”konstnärsförfattaren”
bakom den
politiskt och religiöst
obundna
EkobyAllians & FutureTree
också den
Nekrofilirigida & Analinriktade
TEKNOKRATFASCISMENS
allra mest
KÄRLEKSFULLA
samt
FREDLIGA & KREATIVA
”NEMESIS”.

 

 

EKOBYKONCEPTET
innebär helt kortfattat:

Miljövärn — Kreativitiet — Arbetsglädje
samt
LIVSBEJAKANDE
GRUPPMEDVETENHET
med
HOLISTISKT
ANSVARSTAGANDE
under
FRI VILJA
&
HÖGGRADIG
SJÄLVHUSHÅLLNING.

 

 

DESTO VÄRRE
är
EKOBYIDEALET

ett
”Dödfött Koncept”
inom
Svea Rike.

 


DETTA BEROR
till stor del
på att
profittänkande
&
prylfetischism
går före
Miljövärn & Människor.

 


Inte Minst
är det kopplat till de
individutplånade
&
integritetsberövade
”SOSSENAZZAR”
vilka
är
livrädda
att
förlora

sitt
djupinympade
&
utvecklingshämmande
KONTROLLBEHOV
á la
etternarcissistisk
&
ultradesintegrerad
FASCISTMORÓN.

 

 

MENINGEN
med
JORDELIVET

är att
Det Skall Levas
ÖDMJUKT!

-sade det
ATLANTISKA
ISBERGET
till
R.M.S.
TITANIC.

 

 

DET
”Vallösa Valet”
är i dagsläget att
ombesörja
Mänsklighetens Gemensamma
FRAMTID


Den accelererande globala klimatkrisen kan på ett anekdotiskt vis sägas vara vår tids Atlantiska Isberg vilket är i full färd med att sänka det innevarande människosläktet eftersom ”passagerarna” i alla tider varit beroende av Moder Natur för sin allmänmänskliga välgång och existentiella fortlevnad på den ”osänkbara” Tellus-Skutan.

 

 

 

“ANNO 2050 AC”
MEANS
GLOBAL WARMING
&
UNSTOPPABLE
ENVIRONMENT
DISASTER!

 

 

GIRIGHET
&
MEDVETEN
FAKTAFÖRVANSKNING
HAR OCKSÅ ETT
FASTSLAGET
PRIS!

 

 

HÄRMED
TILLÖNSKAS
alla våra
barn
&
barnbarn
en
”MEGATREVLIG”
MILJÖKATASTROF
att
GODTROGET
OMFAMNA!

 

 

Allt Detta
är

nedtecknat
i
kärlek
för
kärlek
&
miljövärn.

 

“Please, -have mercy on me!”

 

MVH

Larserik Johansson
with
EkobyAllians & FutureTree

 

 

”GOTT MJÖD!”
skrockade
den
godhjärtade
&
medkännande
VIKINGAHÖVDINGEN
när han
under
Stoiskhet Uthärdade
i
”SNICKEBOÁ”
dit han
FÖRPASSATS
på grund av
FOTFOLKETS
Ideologiska Villfarelse

 

 

”ALLAH AKBAR!”
vrålade
den
hyperintoleranta
&
terrorismuppammande
ISLAMISTDESPOTEN
när han
under
Övertroende Segervisshet
dansade ovanpå
”SVERIGEBORDEN”
med hjälp av
STOCKHOLMSREGERINGENS
islamistglorifierande
RYSSTATSPOLITIK

 

 

 

DET
FINNS INGEN
SKAPELSE,
ENDAST
FÖRVANDLING.

 

”VIDA GUPTA” 
(bevarad kunskap)
är
synonymt
med
TEOSOFI
&
Esoterisk Filosofi

ESOTERISK FILOSOFI
är
INTE
synonymt
med

”RELIGIÖS DOGMATIK”
vilket
i
praktiken innebär
att
Blinda-förleder-Blinda

 

SPIRITUAL
”OVERDRIVE”

á la
Angel Heart

(eller)
ANDLIG
”TURBOINJEKTION”

á la
Ängla Språk

 

En autentisk och levande spiritualitet är baserad på ”Hjärtats (medkännande) Lära” alltmedan döda dogmer och påtvingad religiositet är grundad på ”Ögats (intellektuella) Lära”.


De ignoransbehäftade välfärdsmänniskor och gräddfilspräglade ”silverskedsfolk” vilka lider av andlig villfarelse – samtidigt som de är belamrade med en betungande jordekarma och därigenom också framhärdar med en exceptionell egoboost och/eller är oskiljaktigt identifierade med ”det personliga ego-jaget” och alltså inte står i ödmjuk förbindelse med Det Andliga Överjaget – kommer troligen att reagera med starka känslor av harmfylldhet och bestörtning-, eller rent utav, -känna sig kränkta och sårade över vissa delar av det både kontroversiella och multifasetterade innehållet inom den demokratiorienterade och kosmopolitiska hemsidan EkobyAllians & FutureTree.


De mera intelligenta och världsvana människor vilka av naturen är andligt begåvade och därigenom har utvecklat både personlig integritet och spirituell intuition – kommer av fri vilja förstå ”andemeningen” bakom här presenterade fritänkande och filosofiska utsvävningar – förmodligen helt utan att ”ta illa vid sig” av det både frispråkiga och öppenhjärtiga innehållet vilket under relativt ödmjuka men också synnerligen frisinnade former presenteras av upphovsmannen till hemsidan EkobyAllians & FutureTree.


Den självuppriktiga människan lyssnar först och främst till sitt hjärta och låter därefter förnuftet vara vägledande.

 

 

 

”Fri Vilja Under Ansvar”
är det
Gyllene Mottot
vilket gäller hos
EkobyAllians
&
FutureTree

 

KOSMISKT STJÄRNSTOFF

ju
mera
egoboost
jag befriar mig från

desto mera
egoboost
blir vi alla av med

eftersom
vi alla
är en del av
varandra

inom
ett
gränslöst & egobefriat
universum

 


TAO
TIGER TILLS
TYSTNADEN
TALARTUSENTALS
TANKAR
TORTERAR
TÄNKARENYIN
&
YANG
är
inget simpelt
”SIXTYNINE”
[ ”69” ]läraren pekar vägen
alltmedan
gurun är vägen


 

Livet har skänkt mig en färgpalett innehållande så pass udda kulörer att ytterst få av dem går att applicera på de profana och rent jordiska sambanden.

AVTAGANDE
PROFANITET

 

 

VIKTIG
TUMREGEL


Bästa sättet att igenkänna en icke-dogamatiserad och Autentisk Spiritualitet är att den alltid är kostnadsfri-, eller att den som mest, -utbjudes till självkostnadspris för eventuell materialåtgång-, eller till finansiering av lokalhyror och lärartransporter, -all annan penninghantering är av profanitetsinvolverande och egoismförstärkande karaktär.

 

Därav Kommer Det Konsekventa Talesättet:

Bättre Är Att Svälta I Rännstenen
Framför Att Göra Profit På
Andliga Ting!

 

 

DET
GIVES INGEN
RELIGION
HÖGRE
ÄN
SANNINGEN.

 

 

 

EkobyAllians
&
FutureTree
är blott en
”webboterisk aptitretare”
vilken
ockuperar föga utrymme
inom
den
materiella 3d-världen.

 

 

 

”VIDA GUPTA” 
(bevarad kunskap)
är
synonymt
med
TEOSOFI
&
Esoterisk Filosofi

ESOTERISK FILOSOFI
är
INTE
synonymt
med

”RELIGIÖS DOGMATIK”
vilket
i
praktiken innebär
att
Blinda-förleder-Blinda

 

AVANCERAD ESOTERISM
STÅR LÅNGT BORTOM
”SOCIALA RÄVSPEL”
&
PROFAN
HÄNGIVELSE

 

 

TILL
SKILLNAD
från
GENUINA VIKINGAR
förfasar
sig
MÄNNISKOR
i
allmänhet
inför blotta tanken
på att

”SLUTA LEVA”.

 

Allt är Ett
Enhet i Mångfald

(All is One)
(Unity in Diversity)

Sinne över Orsak
(Mind over Matter)

 

KORTFATTAD
ESOTERISK INITIATION


Den esoteriska filosofins lära om reinkarnation och själavandring är trösterik ity den förtäljer att det endast finns Liv - efter - Liv - efter - Liv på olika existensplan och i all evighet.


Enligt läran om ”karma” har handlingarna i detta liv en avgörande betydelse för konsekvensyttringarna i det nästkommande livet.


En allmänt utbredd missuppfattning är att mänskliga varelser, vilka alltså befinner sig inom människoriket, kan regrediera till lägre naturriken på grund av ”dålig karma”.


Det finns inget som heter ”bra karma” eller ”dålig karma” då dessa båda begrepp endast utgör subjektiva värderingar vilka är skapade av det personliga eller individuella ego-jaget. Karma är Karma.


De så kallade naturrikena består i stigande ordning av; mineralriket – växtriket – djurriket – människoriket, därefter kommer de rent andliga och betydligt mera upphöjda dimensionerna.


För en människa går det alltså inte att regrediera till lägre naturriken eftersom dessa sedan länge är avklarade och passerade av evolutionsvågen – däremot går det att återfödas såsom en bättre eller sämre människa – vilket har ett ofrånkomligt samband med personlig karma och tidigare handlingar.


Starkt förenklat kan här nämnas att det allra viktigaste beträffande ”de komplicerade karmatiska konsekvensyttringarna” (alt. sambanden mellan orsak och verkan) är på vilket sätt en människa förhåller sig till sin personliga karma och hur hon hanterar den karma vilken har uppkommit genom hennes olika val och livsgärningar.


I det dagliga livet finns alltid valet mellan ”högerhandsvägen” och ”vänsterhandsvägen” – valet – mellan självlöshet-och-egoism – valet – mellan uppbyggelse-och-förstörelse – valet – mellan kärleksfullhet-och-hatiskhet – valet – mellan ... etcetera, etcetera, etcetera.


Enligt den esoteriska filosofin existerar inte de båda starkt stereotypande och till barnslighet förenklade koncepten ”paradisisk himmel” och ”luciferiskt helvete” – istället finns allt mellan underbara helveten och fruktansvärda paradis av olika grad och intensitet – hur märkligt detta än kan låta bland kristenhetens anhängare, vilka blivit allvarligt missledda av bibelns alla svårtolkade allegorier, och inte minst av det korrumperade och makthungriga prästerskapets tusenåriga urkundsförvanskningar.


Inte heller gives inom den esoteriska filosofin någon personlig eller personifierad Gud – vilken under stor hätskhet och med ett fasaväckande vredesmod – framdundrar sina fördömande budskap över den redan så illa tilltygade och lidande mänskligheten.


Däremot existerar ”myriader” av skapande energiformer både inom- och långt bortom det tredimensionella universat – vilka precis lika den innevarande mänskligheten – befinner sig under konstant utveckling.


Dessa mångfaldiga energiformer och/eller multifasetterade skaparkrafter är ”strålar” vilka har utgått från Det-För-Evigt-Icke-Manifesterande ”Överjaget” – vilket med anledning av dess transcendenta natur egentligen inte kan benämnas eller namnges – annat än med ett förklaringsförenklande ”URGRUNDEN”/”ÖVERJAGET” eller ”ALLTET”/”DETET” på grund av begränsningarna hos det tredimensionella människosinnet.


Överjaget finns i alla människor men alla människor är inte i kontakt med Överjaget.


Den esoteriska filosofin erbjuder ingen ”förlåtelse” eftersom där endast förekommer botgöring och bättring efter allra bästa förmåga ity varje enskild individ är höggradigt ansvarig inför sina egna handlingar och/eller inför den personliga karman.


Med andra ord existerar alls ingen personifierad Gudom att beskylla-, åkalla, -eller beklaga sig inför, eftersom var-och-en står ansvarig inför sina egna handlingar. Detta gäller även inför den kollektiva karma vilken hela den innevarande mänskligheten står ansvarig.


Av denna både mogenhetsgrundade och ansvarsuppammande anledning informerar oss den Esoteriska Filosofin att både empati och medkänsla är två oerhört viktiga egenskaper för människans psykosociala och andliga utveckling.


Inom den esoteriska filosofin ersätter en transcendental meditationsform den så kallade bönen vilken är vanlig bland kristenhetens monoteistiska anhängare – vilka lika islamismen och judendomen – tillbeder en Personifierad Gudom till vilken de både stridslystet och barnsligavis anser sig ha ”ensamrätt” och/eller ”upphovsrätt” och vars huvudsakliga Psykologiska Funktion är att ”motverka” anstormande känslor av osäkerhet samt att inom den enskilda individen ”ingjuta” en trygghetskänsla vilken självfallet är av självsuggererande art.


Världsreligionernas patologiska kontrollerande av Den Fria Viljan hos de enskilda individerna – understödes av det kraftigaste genom ett påtvingat undertryckande av den medfödda sexualiteten – vilket i sin tur frammanar emotionella överstyrningar och ohyggliga perversioner i dess både fanatikstinna och maktfullkomliga farvatten.


FANTASIFULL KLAUSUL:
[ Om det katolska prästerskapet av de religiöst betingade ordningsstadgarna hade tillåtits utöva en avskildhetsbaserad självtillfredsställelse och/eller ”sakralrituell masturbation” under strikt könsdriftsreglerande former – skulle det sannolikt också finnas betydligt färre sexuella perversioner och olycksaliga pedofiloffer – inom den Kristna Kyrkans både härsklystna och fördomsbemängda hägn.]
SLUT PÅ FANTASIFULL KLAUSUL.


Kristendomen och islamismen – vilka framvuxit ur judendomen – har lika buddhismen och hinduismen sina djupaste rötter förankrade i den Esoteriska Filosofin.


Esoterisk Filosofi kan med ett mera alldagligt språkbruk sägas vara en ultracool och förandligande lära vilken också verkar förmänskligande då den under ödmjukhetsfostrande former betonar vikten av empati och medkänsla gentemot allt levande. Den är avsedd för uppriktiga och ansvarskännande individer. Den är alltså inget för religiösa hycklare och ”infantila morsgrisar” vilka föredrar att gömma sig bakom falska profeter och profana auktoriteters både fanatiska och förråande kjolfållar.


Den (genom swabhava) självalstrande och inomkosmiska evolutionsvågens syfte är enligt den esoteriska filosofin att förbereda-och-transformera människosjälen inför ankomsten till den andliga dimension vari den har sitt ursprung.


Kristenhetens så kallade Jacobs Stege är en allegorisk framställning av människosjälens utveckling inom de olika existensplanen och en symbol för den individuella själens längtan efter återförening med (det egentligen onämnbara och icke-manifesterande) ”ÖVERJAGET” – ”URGRUNDEN” – ”ALLTET” – ”DETET”.


I en mera sofistikerad ordalydelse kan Esoterisk Filosofi sägas innehålla värdefulla instruktioner för ett Andligt Arbete som i grunden bygger på reducerad egoism och/eller expanderad självlöshet – vilket självfallet är avhängigt den fria viljan och den personliga karman – åtminstone gäller detta fram till dess att den upphöjda insikten om ”Det Vallösa Valet” har etablerats – för att Andlig och Själslig utveckling under autentiska former skall kunna ta sin början och slutligen bli permanent inom den andligt orienterade människan – vilken vid detta andligt avancerade utvecklingsstadie bör ha uppnått Den Högre Renhetsgrad vilken är oåterkalleligt befriad från egogödande baktankar om personlig vinning och profana framgångar.

 

Nedan avsnitt är hämtat ur boken:

”De Vita Molnens Väg”

I en värld där ingenting betraktas som livlöst där är döden inte livets motsats utan en fas i livspendelns rörelse, en vändpunkt liksom födelsen. För pendeln slår från födelsen över i döden och från döden tillbaka till födelsen. Denna trosuppfattnings ursprung är således inte fruktan för döden utan erkännandet av döden som den store förvandlaren och vägvisaren till den mänskliga tillvarons sanna natur.

Lama Anagarika Govinda

 

KONSEKVENT
SPIRITUALITET


Bättre Är Att Svälta
i
RÄNNSTENEN
Framför Att Ta Betalt För
Autentisk Andlighet!

 

Life on Earth
is
a
Struggle for Survival

* * *

Wellbeing is Possible
when folks have acess
to
basic
necessities

for
SURVIVAL


DEN
Gyllene Medelvägen
är ursprungligen ett
buddhistkoncept
vilket
genom tiderna väl har tjänat
den
ordinära människan.


 

”MONKEY”
BUSINESS:


DARWIN

har
BERÖVAT
MÄNSKLIGHETEN
dess
GUDOMLIGA URSPRUNG

 

Att (försöka) förmedla autentisk spiritualitet till profant hängivna hypermaterialister och ultrasekulariserade narcissister är ungefär lika fåfängt som att beskriva en färgsprakande regnbåge för de människor vilka är drabbade av medfödd blindhet.

 

 

Den Andliga Naturen
är

Den Verkliga Människan.

 

Identifikationen med det personliga och egoismbefrämjande jaget är en både otymplig och överflödig barlast att kånka omkring med under en hel livstid.


Det omedvetna gödandet av ett ”falskt jag” och/eller ”lägre jag” kan liknas vid en extremt övergödd människa vilken dagligen har att tampas med ett svårbemästrat och funktionsnedsättande fetmaproblem vilket inverkar hälsovådligt och påverkar det allmänna välbefinnandet i negativ riktning.


Västerlandets alla sockerstinna och ”hypersmarriga” Bakverk är ett både överkompenserande och komitragiskt uttryck för känslomässig distansering och andlig avsaknad.


Med andra ”övertydliga” ord är västerlandets ultrapatetiska överkonsumtion av Sötsliskiga Bakverk & Perverterad Sexuallitet & Materiella Föremål ett hedonistiskt substitut för emotionell intimitet och autentisk spiritualitet.


Dagens alla vinningslystna sportfanatiker representerar under relativt-civiliserade-former forntidens hybrisansatta erövringstrupper vars primitiva livsuppgift var att ursinnigt bekämpa och därefter härska enväldigt över ”trångsynta” och/eller ”underlägsna” folkgrupper.

 

VÄRLDSFRED
&
VINNINGSLYSTNAD
UTESLUTER .VARANDRA

 

Allt är Ett
Enhet i Mångfald

(All is One)
(Unity in Diversity)

Sinne över Orsak
(Mind over Matter)

 

EMPATI
&
MEDKÄNSLA

utvecklar
Höggradig Förståelse
av
MEDMÄNNISKOR.

 

”VIDA GUPTA” 
(bevarad kunskap)
är
synonymt
med
TEOSOFI
&
Esoterisk Filosofi

ESOTERISK FILOSOFI
är
INTE
synonymt
med

”RELIGIÖS DOGMATIK”
vilket
i
praktiken innebär
att
Blinda-förleder-Blinda

 

 

 

VINDEN
tar
ingen hänsyn
till
Trädets Trötthet.

 

 

TÄNK
DIG
att en
miljövärnande
&
ekobyentusiastisk
mansperson
från
Södra Sverige
på grund av
Inrikespolitiska Missförhållanden
Tvingas Återflytta
till den
ONDSKEFULLA BROTTSPLATS
där han
Tidigare Blivit
Kallblodigt Utnyttjad
&
Skoningslöst Traumatiserad
av en
Mansförnedrande Rödstrumpehagga
med hemvist inom
SÖDRA
NORRLAND!

 

M.V.H.

DEN
EKOBYBERÖVADE
men
Miljövärnande Teknokratfången

 

 

 

EN
Filantropisk Kosmopolit
mitt
bland

Hyperarroganta Misantropmiffon
inom
ett
Dissarstint & Narraktigt
SVARTSYNSRIKE


Förevarande textstycke är absolut inget simpelt försök till nedsättande och ärekränkande ”efterhämnd” på ett vanvördigt och vettlöst folkgruppsbeteende.


Det hela handlar snarare om en direkt avspegling av Faktiska Betingelser – genom personliga erfarenheter och ett uppriktigt språkbruk – inom den avfolkningsdrabbade och socialt handikappade norrlandstundran.


Denna kosmopolitiskt betingade och summerande avspegling är alltså grundad på de personliga betraktelserna hos en sörlandsfödd och spontansportande Ekoby-Entusiast vilken på grund av islamistisk massinvandring och andra inrikespolitiska missförhållanden – inom den södra delen av Svea Rike – tvärt emot sin fria vilja drivits till att (för andra gången) bosätta sig inom den misantropiska och faunakarga norrlandsregionen.


Här nedtecknade och sammanfattande betraktelse och/eller kosmopolitiskt betingade avspegling är (sammantaget) utförd under ett 18-årigt tidsperspektiv inom ett så gott som helhetstäckande samhällsscenario – där Den Sjuåriga Erfarenheten från en (påtvingad) familjebildning tillsammans med en egenmäktig ”norrlandssubba” och hennes fadersförsummade illbattingsdöttrar – vida överträffar de mansförnedrande och främlingsfientliga ”kärringväldesupplevelserna” från allmänna (så kallade) serviceinrättningar – där en både ”socialt inavlad” och inkompetensansatt myndighetspersonal agerar under samförstånd och i endräktighet med en socialantropologiskt förflackad vårdpersonal – vilket i sin ödesmättade ordning medför att så gott som samtliga ”serviceinrättningar” ägnar sig åt en systematiskt diskriminerande och människonedgörande maktmissbruksutövning inom den södra delen av norrlandsregionen.


Underförstått inom sammanhanget är att det inom den ”sociala sfären” i södra norrland självfallet även gives ett-och-annat positivt undantag från ovan beskrivna svartsynsmemorandum, då ingenting inom den jordiska tillvaron är av ”enbart svart” eller ”endast vit” karaktär, på grund av att Det Ena alls inte kan existera förutan Det Andra – såsom referensverk och måttstock.

 

Trivselbetingande inflyttningstips:
Den världsvana och djupt medkännande Sörlänning – vilken har för avsikt att under en längre period vistas mitt i bland de misantropiska och skogstokiga ”jantelapparna” i södra Norrland – har en given fördel om vederbörande ”utböling” till fullo genomgått Mentalvårdarnas Grundläggande Utbildningsprogram – inför sin avflyttning – till den främlingsfientliga och jantelagsinfekterade ”spottlosketundran” på den norra sidan av Dalälven.

 

PARANOIDA
vanföreställningar

kännetecknar den norrländska
”flockhälsan”
de
sjudande stunder
den inte är
djupt ansatt
av en
antisocial
personlighetsstörning
vilken
är
understödd
av ett
narcissistiskt
trångsynthetssyndrom.

 

HUVÁLIGEN

 

 

Servicepersonal norr om Dalälven:
Oavsett det är fråga om underavlönade arbetsförhållanden eller personliga problem vilka ”automatiskt medföljer” till arbetsplatsen – Är Det Alls Inte Lämpligt – att syssla med långvariga och utstuderade kundtrakasserier vilka inbegriper en höggradig diskrimineringskoefficient.


Om möjlighet gives är det betydligt bättre att finna en anställning med mera ”personanpassade” arbetsuppgifter.Det ”finfina” (sarkastiskt menat) med att vara infödd norrlänning är att en aldrig någonsin behöver ge-med-sig-, eller be andra om ursäkt, -eftersom den infödda norrlänningen alltid-har-rätt-i-samtliga-frågor-och-spörsmål då denne av ”kulturtradition” anser sig vara född (så-gott-som) fullärd.


När den infödda norrlänningen får en tillfällig möjlighet att avsmaka sin egen särpräglade och jantefierade dissarmedicin – tål ”hen” den alls inte – utan blir oåterkalleligt förbannad och handgripligt stridslysten.


Erfarenheten förtäljer också att det inom den impulsfattiga lappmarkstundran alls inte existerar någon ”bortre gräns” för skogstokig långsinthet.

 

SKOGSTOKIG
”eller bara”
KARLTOKIG
(?)


SNART
får
stamkunden

Vidriga Skavsår
från
”Stolliga Räpans”
självupptagna
stalkningsaktioner
á la
ultramisshagligt
&
ungdomsförledande
kassabiträde
inom
SNABBKÖPSBUTIKEN!

 

ANSTÄNDIG
FÖRETAGSLEDNING

”eller bara”

MEGAPERVERTERAD
FÅNGVAKTARE
(?)


EN

personalförtryckande
och
avlöningssniken företagsledning
vilken brottas med
extraordinära personalproblem
installerar under desperation
integritetskränkande övervakningssystem
och
rekryterar kostsamma vaktbolag
för att
beskydda kunderna
mot
raffinerade angrepp

från en
överansträngd och underbetald
butikspersonal
istället för att
förbättra personalens
anställningsförhållanden.

BUTIKSBITRÄDEN
med
antisociala attityder
och
personliga problem
tycks tro att
kundtrakasserier
ingår i
arbetsuppgifterna
och att de får
bättre betalt
om de
uppträder misshagligt
gentemot multisociala
stamkunder.

OFÖRSKÄMDA
kassabiträden
vilka hänger sig åt en
negativ särbehandling
av
godtyckligt utvalda
”dissningsobjekt”
brukar
vanligtvis bli entledigade
för att lämna sin
stol
åt mera diskreta
och
bättre lämpade
förmågor.

ARBETSLEDIGA
medborgare
står på kö för att ersätta
egenmäktiga
och
kundprovocerande
servicebiträden
bara
arbetsmarknaden
ger dem en
anständig möjlighet.

SKÄNDLIGA
kundtrakasserier
och ett
arrogant
kundbemötande
ingår absolut inte
i
kassabiträdenas
arbetsuppgifter
inom en
servicebutik.

UTTRÅKADE
&
fördomsbemängda
”skvallerkärringar”
vilka vanemässigt utövar
en
provocerande kundstalkning
borde
omgående utbytas
mot en mera
professionell och serviceinriktad
butiksbemanning.

MISSHAGLIGA
&
levnadsförbittrade
butiksbiträden
vägrar oftast
inse att
högmodstendenser
och
översitterifasoner
smittar av sig till de
yngre
medarbetarna.

OMOTIVERADE
&
skymfliga
kundtrakasserier
kan även vara en
vanmäktighetsansatt
och

företagsfientlig personalprotest
vilken i längden
verkar förödande på företagets anseende.

 

Bartenderkaos norr om Dalälven


En särskild uppmärksamhet bör riktas gentemot alla de intoleranta och härsklystna Bartenders – vars mindervärdeskompenserande översitterifasoner och megasunkiga självhävdande på kundernas bekostnad – mest av allt påminner om ”äldre tiders” djupt diskriminerande och osaligt förmenta socialarbetare – vilka i sin perverterade inbilskhet gång efter annan övergår sina yrkesrelaterade befogenheter – genom att tro sig ”inneha rätten” att förödmjuka både konstnärliga och marginaliserade människor.


De både skam- och samvetslösa, så kallade bartenders, vilka medelst utstuderade och ohederliga ”tjyvatrix” ägnar sig åt att råna eller bestjäla sina mingelglada och salongsberusade bargäster på deras surt förvärvade inkomster och växelpenningar – är inte ett uns bättre än de feghetsansatta uslingar och sociopataktiga marodörer – vilka ger sig till att stjäla godis från alla de ”lättlurade småbarn” vilka stundtals brister i sin uppmärksamhet gentemot omvärlden.


I rimlighetens namn borde samma skoningslösa ”häxjakt” bedrivas på alla intoleranta och härsklystna bartenders som den ”utrensande nolltolerans” vilken så ihärdigt och outtröttligt bedrivs på alla storlangare av ”tunga droger” och all annan starkt beroendeframkallande narkotika inom det nekrofilrigida och analinriktade sverigesamhället.


Åtminstone borde alla intoleranta och härsklystna Bartenders tilldelas ett precis-lika-lågt-anseende som alla penninghungriga och samvetslösa droglangare åtnjuter bland den sofistikerade och mera ansvarskännande delen av allmänheten.


I annat fall kan vi inom det ”hypermoderna-och-multitoleranta-föregångssverige” lika gärna legalisera de betydligt mildare och mindre skadegörande njutningspreparaten Cannabis och Marijuana.


Ovanstående förslagsgivning förordas
med anledning av att välbefinnandehöjande och medvetandeskärpande ”softardroger” under avkriminaliserade och legaliserade former (av alla seriösa och sannfärdiga forskare inom drogvetenskapen) anses vara avsevärt mindre skadegörande på folkhälsan – än det inom Svea Rike så fruktansvärt otidsenliga och överförmynderibaserade alkoholmonopolet – vilket främst är skapat för att de djupt skuldsatta och anställningsfjättrade löneslavarna tillfälligt skall ”glömma” sina sorger och bekymmer genom att ”supa-sitt-svårmodiga-och-tungsinta-brushuvud-av-sig” (eg. neutralisera ansamlade känsloöverstyrningar under artificiellt betingade utrensningsformer) vid specifikt utvalda och ”absolut lagenliga” berusningstillfällen.

 

Legalisera Rehabiliterande Marijuana!

Legalize Recreational Marijuana!

 

Professionalitet och yrkesheder:
Utöver ett gediget yrkeskunnande ligger professionaliteten inom de flesta yrkeskategorier i den ”unika förmågan” att kunna skilja mellan arbetsliv och privatliv.

Yrkeshedern anmodar alla professionellt verksamma medborgare att inte inblanda personliga känslor i yrkeslivet – utöver det att inte involvera andra människors privata angelägenheter inom den egna yrkessfären – om inte själva yrkesutövningen fordrar annorlunda.

 

Byråkratfascister och paragrafryttare:
Byråkratsamhällets alla ”vanvettiga paragrafryttare” uppvisar ungefär lika mycket empati och medkänsla som en tom- och ihåligt skramlande bleckburk kan frambringa.

Kanske är de inte lika grymma och ondskefulla som utpräglade sadister men de kan vara betydligt farligare genom sitt avhumaniserade agerande gentemot socioekonomiskt förfördelade medborgare och andra ofrivilliga olyckskorpar vilka för sitt uppehälle nödgas uppsöka deras etablerade tjänsteutövning.

Med andra ord kan den byråkratiska fascisten vara avsevärt mycket farligare än de avartade sadister vilka under patologiska former njuter av att plåga sina frihetsberövade offer. Detta eftersom den Ordinära Människan i byråkratfascistens ”maktfullkomliga perversionsögon” har förvandlats till ett avhumaniserat personnummer vilket medför att denne inte längre betraktas såsom föremål för medkänsla och förståelse.


ÅÅÅÅ MM DD–NAZI

 

 

KOMPLEXT
men
ÖDMJUKHETSFOSTRANDE
FADERSKAPSDILEMMA


Med anledning av att kvinnor och barn under alla omständigheter bör beskyddas från ondskefulla människor och andra överhängande faror – hade heller ingen annan man och människa varit tacksammare än undertecknad – om det varit möjligt att undkomma ett offentliggörande av det högst personliga innehållet på denna webbsida.

Vad annat finns att göra inom ramarna för ett relativt civiliserat agerande när berörda myndigheter vägrar ta ett adekvat ansvar i ärendet samtidigt som det förslagna mödernet är upphov till sitt eget barns lidande och under patologiska former framhärdar genom att (försöka) dölja det uppenbara inför Barnets Biologiska Fader och inför samhället i övrigt?

 

”NORRLÄNNING
är
även synonymt med
antisocial
&
främlingsfientlig

RYSSTATSFASCIST
á la
NEKROFILRIGID
SVARTSYNSMORON...

...vilken djupt förfasar sig över multisociala och välartikulerade ”utbölingar” – men tycker allt är i sin fullaste ordning – när ett egenmäktigt och skogstokigt (alt. janteförråat och trädstubbeaktigt) Möderne – med härkomst från södra Norrland – efter en otillbörlig underkuvelse och emotionell vanställelse kidnappar ett minderårigt gossebarn, i en värstingdesperat ansats, att inför både fäderne och myndigheter (försöka) fördölja det begångna övergreppet på sin egen avkomma – för att därigenom undkomma obehagliga domstolsprocesser-, och inte minst – för att ”besparas” en mödradegraderande och frihetsberövande internering från rättsväsendets sida.


Egenmäktighet Med Underåriga Barn och/eller så kallad föräldrakidnappning anses vara en mycket allvarlig brottsart inom den mer civiliserade delen av världen – dock är fallet helt annorlunda bland de fascistoida och ”kärringpatriotiska” norrlänningarna – det vill mena de hyperintoleranta och diktaturförråade islamistdespoternas numro Ett artfrände och beskyddare.Den barnafördärvande norrlandskvinnan och hela hennes skogstokiga utbyggdsfölje – inklusive de ”kärringpartiska” (utbyggds-) myndigheterna, är i den klartextbevingade och sannfärdiga sörlandsfaderns megaluttrade och världsvana ögon – endast en ryggradslös och lågt stående djurart – en mentalt och emotionellt bepansrad; ”jag-vill-inte-lyssna-till-dig!”-paleoamöba – precis lik alla de antisociala och främlingsfientliga besserwissermoróner vilka har en extremt dumdriven och osedvanligt stridslysten fascistpatent på den jordiska tillvaron.


Den enda möjligheten ... för att en rödstrumpekontaminerad norrlandkvinna vilken till på köpet är en ensamstående två-barnsmoder i trettioårsåldern – väl skall lyckas med den stora bedriften och/eller svåra föresatsen att få ett sjuårigt maktövertag gentemot en världsvan och vittberest sörlandsman – vilken är tjugofyra år gammal (alltså hela sex år yngre än hon själv) – är att hon ...


... i egenskap av ultrabekväm kälkborgare åker snålskjuts på vederbörandes ungdomliga energi och godhjärtade generositet inom en ideellt verksam ekobygemenskap – samtidigt som hon har ”tummen i ögat” på den ekobyentusiastiske ynglingen ...


... genom att först-och-främst ställa ett underkuvande och inte minst individförringande ”förhållningsultimatum” – för att därefter genom kraften av ett tillfälligt och femtedelsbaserat men likväl juridiskt gällande delägarskap i ”ekobycentret” – av det grövsta missbruka sitt delägarskap i det egensinniga syftet att ”bättre lyckas” med underkuvande-och-utnyttjande en ”utsocknesfödd” renlevnadsmänniska ...


... vilken under det både ettersnöpliga och ultrabedrägliga skenet av att vara hennes ”blivande” man-och-make ... i sin (förvisso) kosmopolitiska men (katastrofalt) underkuvade levnadssituation ... trotts alla oförutsedda motgångar ... gör sitt allra bästa för att upprätthålla altruistiska och holistiska ekobyideal under ideella och fredliga intentioner.


Såsom grädde på moset ”blåljuger” den barnafördärvande och rödstumpekontaminerade utbyggdskvinnan på ett sätt såsom endast manipulativa och samvetslösa fullblodssociopater kan förmå sig till att göra inför sina betydligt välvilligare och mera godtrogna medmänniskor – samtidigt som hon under en gement elak och beräknande förtalsverksamhet – av det grövsta svartmålar den energiske och ekobyinspirerade ”utbölingen” bakom ryggen på honom i syfte att på ett etterförljuget och ultralismade vis rädda sitt osedvanligt malplacerade utbyggdsskinn bland alla ”tillvandrade dignitärer” och initialt barnalösa ekobymedlemmar av multinationell härkomst inom den Norrländska (före detta) avfolkningsbygden.


Det makabra innehållet i förevarande situationsbeskrivning kan mycket väl jämföras med när en Sofistikerad Filantrop under ett skarpladdat vapenhot tvingas till att ”oralt förtära” (äta upp) en maktfullkomlig översittares efterlämnade exkrementer under en i allt övrigt mycket individutvecklande och själsupphöjande sjuårsperiod – för att kort därefter, av sina tidigare vänner och bekanta, bli betraktad såsom en perverterad och sinnesrubbad ”snuskhummer” av ultragrandiosa avskyvärdsmått.

Vilken vettig man och människa vill öppet-och-frispråkigt berätta för utomstående människor att Han blivit socioekonomiskt ”våldtagen” under (skarpladdat) vapenhot två gånger i följd på en-och-samma förbannade otursdag på grund av en rödstrumpekontaminerad ”utbyggdshäxa” inom ett synnerligen fördomsbemängt och mansföraktande kärringsverige!

HUVÁLIGEN
&
Tvi Vale!


Den bisarra anledningen till detta besinningslösa människoutnyttjande är att den inom ekobysammanhanget vilsekomna norrlandskvinnan av olika ”utbyggdsanledningar” var i ett skriande behov av ett socioekonomiskt upplyftande – på en annan persons bekostnad – eftersom hon sedan länge är mycket illa ansedd av både infödda ortsbor och sociala myndigheter på grund av de eftersläntrande konsekvenserna från sin obearbetade fadersavsaknad i barndomen – samtidigt som hon numera är en ensamstående två-barnsmor vilken socialförvaltningen anklagar för vanvård och försummelse av två små flickebarn, och inte minst, hotar med ett planerat omhändertagande av de misskötta döttrarna.


Socialvårdens ”nervkittlande” hot om ett förestående omhändertagande av de båda flickebarnen utspelade sig en kort tid efter hennes ”ögonbrynshöjande” separation från de arma flickebarnens biologiska fader – något år innan hon tillsammans med de båda lappmarksdöttrarna i en desperationsfylld ansats att undkomma både döttrafädernet och socialvårdsapparatens ”envisa trakasserier” – flydde hals-över-huvud från sitt tillfälliga ruffhusboende för att istället styra kosan mot den relativt nystartade och ideellt verksamma ekobygemenskapen med dess Internationella Kursverksamhet inom den norrländska avfolkningsorten.


De trettiotalet vittberesta och miljömedvetna ekobymedlemmarna var i detta initiala ekobyskede alltså relativt nyinflyttade till norrlandsorten – utöver det för de infödda lappmarkslantisarna ”fasaväckande” faktumet – att de flesta av dem, såsom tidigare nämnts, var av både ”Sörlands-Domestisk” och Internationell Metropolhärkomst.


Med andra detaljbeskrivande ord fanns före det depraverade två-barnsmödernets ankomst till det Internationella Ekobycentret alls inga ”skogstokiga norrlänningar” representerade inom den multinationella och överambitiösa kursgården – vars ekobyinriktade och holistikbaserade verksamhetsfält var välstrukturerade och människotillvända i form av en humanistisk och höggradigt miljövärnande samhällsmodell – vilken beträffande ekologisk-, social -och andlig medvetenhetsgrad var trettio- till trettiofem år före sin ”djupt eftersläntrande” samtid.


Den-, från många olika håll -missaktade två-barnsmoderns sociala kompetens och/eller psykosociala kompabilitet i detta initiala ekobyskede kan med andra ord sägas vara i nivå med en penisberoende nymfoman vilken ”tröstdämpar” sin levnadsångest (vilken är grundmurad i en traumatiserande fadersavsaknad) genom ett promiskuöst och urskillningslöst mansslukande i kombination med en kväljande konsumtion av munnsnus och illastinkande rull-cigaretter inom den internationella och New Age-inspirerade miljörörelsens multitoleranta renlevnadsdomän.

 

BEGREPPSUTREDNING
av
1970-talets
”RÖDSTRUMPA”


Rödstrumpa är här associerat med Kommunistisk Feministkvinna vilken ”lider svårt” av sviterna från en synnerligen naturstridig och patologiskt betingad penisavund.De kommunistiska rödstrumporna har under härsklystna former i systemsatt en hänsynslös förnedring av så gott som samtliga manspersoner – i kombination med att nämnda manspersoner – av dessa både manipulativa och överkaxiga mansföraktare-, i största allmänhet, betraktas såsom lättlurade spermadonatorer och/eller barnbidragsinbringande ”avelsdjur” vilka är stadssubventionerade.


Kort och gott kan sägas att så kallade rödstrumpor till huvudsak utgörs av fruktansvärt okvinnliga och absolut avtändande ”hondjävlar” – alternativt – ”henflator” vilka hyser ett patologiskt mansförakt på grund av att dessa i ett tidigare levnadsskede blivit utsatta för en ultradominant och kvinnoförnedrande mansgrismorón.

 

TALANDE EXEMPEL:

Gudrun Schyman
är en
”övervintrad”

RÖDSTRUMPEFEMINIST.

 

VETTLÖS
RÖDSTRUMPELOGIK

Det kan inte vara helt ”felaktigt” att påstå Gudrun Schyman anno 2010 under både oavsiktliga och ansvarsbefriade former framtriggade en stor del av Svea Rikes alla – Ekonomiskt Blottställda Gatutiggare – genom att i direktsändning inför nationella- och internationella TV-team nedbränna 100.000 SEK(!) i 100-kronorssedlar mitt i bland socioekonomiskt välbärgerade och höggradigt välmående överklassfolk under den ”stordådsfixerade” Almedalsveckan.

 

 

FÖRFATTARENS SJÄLVKRITIK
ANNO 2014


Endast en ”högboren miljönär” eller också möjligen en livegen mansperson med härkomst från de södra delarna av Svea Rike – skulle under förljugna och påtvingade utnyttjandeformer producera avkomma inom den ”skogstokiga” och antisociala norrlandsregionen – tillsammans med en härsklysten och mansförnedrande rödstrumpehagga vilken är av norrländsk utbyggdshärkomst – utöver det manskränkande faktum att hon är sex år äldre och har två vanvårdade flickebarn – från ett havererat parförhållande med en infödd norrlandsman.


Försök förstå hur otänkbart-och-förkastligt det vore för en mansperson vilken avger tydliga uttryck för att vara en spirituell och miljövärnande Visionär i sina friskaste och allra mest välmående ungdomsår – att på grund av en härsklysten och mansförnedrande rödstrumpehäxa av norrländsk utbyggdshärkomst tvingas återvända till den artificiella och själsdödande livsstil vilken ”nekropolen” och/eller metropolen har att erbjuda den kollektivt tänkande och miljövärnade nutidsmänniskan – trotts att denne äntligen har funnit Det vilket i mångt och mycket påminner om den filantropiska och naturinriktade livsstil han så innerligt drömmer om och mest av allt önskar sig på denna gudsförgätna jord.För en sann ekobyentusiast och välmående renlevnadsmänniska vilken efter en seriös och ihärdig efterforskning funnit den miljövärnande och människovärdiga livsstil han under stor hängivenhet och med målinriktad fokusering eftersträvar – skulle ett tvångsbaserat återvändande till ”nekropolen” oavkortat innebära ett regressivt återgående till naturfjärmade och människofientliga levnadsbetingelser – vilket i sin tur skulle innebära ungefär samma sak som att frivilligt stoppa huvudet i ”stupstocken” eller att helt medvetet utsätta sig själv för något som är ansvarsbefriat och miljöfientligt – och inte minst – själsdestruktivt och människofördärvande.


Ovan beskrivna tvångsförhållande med en ”rysstatskontaminerad rödstrumperäpa” är det mansnedbrytande resultatet av en synnerligen ödesdiger ungdomskompromiss – vilken pågick under sju slitsamma och självuppoffrande år – vars påföljande konsekvensyttringar sedermera blivit till en ihärdigt molande levnadsförbannelse – enär ett feldiagnostiserat ryggproblem och ett icke-diagnostiserat utmattningssyndrom förvärrades genom en högst anmärkningsvärd läkarnonchalans – vilket efter cirka två decennier(!) av ohörsammat lidande resulterade i en omedelbar förtidspensionering av upphovsmannen bakom hemsidan EkobyAllians & FutureTree – vilken med det ädla syftet att förnya sitt ”naturtillvända greencard” ... för andra gången flyttade till södra norrland ... endast för att väl på plats ... bli ytterligare torterad och plågad ... av dess både vettlösa och ryggradslösa utbyggdsbefolkning á la skogstokiga rysstatsmoróner.Här återgivna missförhållande pågår ännu i skrivande stund anno 2014
– det vill mena – mera än nio (9) år efter initierandet av den andra nioårsperioden (9x2) inom norrlandsregionen – vilken i sin tur – föregåtts av en socialt berikande men inom sammanhanget relativt regressiv tjugoårsperiod (20) inom både sörlandsregion-och-världsarena


[ Uppdatering – Anno 11 maj 2015:
Ur ett kronologiskt tidsperspektiv – från födelsen räknat – handlar det hela (hitintills) om tjugotre år av ”sörlandet” och världen + nio år av den internationella ekobyn i södra norrland + tjugo år av ”sörlandet” och världen + tio år (2005 – 2015) av social isolering och ”spirituell avskildhet” inom den gravt jantefierade och främlingsfientliga ”spottlosketundran” i södra norrland.]Troligt är att här nedtecknade och ocensurerade ”skandalnavienbetingelser” kommer att fortgå även en lång tid framgent – ity ekonomiska medel saknas – för en permanent avflyttning från den ”skogstokiga” norrlandsregionen. Här tillkommer det Megabistra Faktum att den sörländska bostadsbristen alls inte gör saken ett uns enklare för den så-gott-som medellösa sverigemedborgaren.


Inte heller blir det samhällskollektiva förhållandet bättre av den (katastrofalt) miljöfördärvande och (besinningslöst) kapitalinriktade Oviljan Till Global Förbättring av de innevarande levnadsbetingelserna på den koldioxidstinkande och drivhusansatta ”dinosaurplaneten” Tellus med alla dess fåfängda och multikostsamma rymdforskningsprojekt, vilka outtröttligt pågår, alltmedan ultramånga människor hungrar och svälter till döds i stora drivor.

 

Var tog den så vackert benämnda och högt lovordade ”fosterhemsplaneten” vägen för alla dem vilka är demokratiorienterade tellusmedborgare med miljövärnande intentioner?

 

 

ISTÄLLET
för ett:

Take Me Down
to the
Paradise City
where the
Gras is Green
and the
Girls are Pretty!

SÄGER
”Lillberra Heartlove”
BARA:

O’
OVERSELF
Bring Me Back
to
the
Spiritual Homage
by
a
SOUL
PURIFYING
MANTRA-PUDJA-SONG!

 

 

nnnnnn

”POST-VIKING-PUDJA”
är en
Smart Syntes
mellan
AUTENTISK
SPIRITUALITET
&

KONTINENTELL
SALONGSBERUSNING

 

 

 

ÄLSKA MERA
&
Hata Mindre

 

DETTA
Välmenande & Helhjärtade
konsttextstycke
är
tillägnat
de båda
fullvuxna
lappmarksdöttrarna
”Diss-Dass” & ”Sepp-Fubb”
(fingerade personnamn)

 


En verbal och skriftlig kommunikationsmodell – vilken är förskonad primitiva och etterkrigiska våldsinslag mitt under en vanvördig och tidsmässigt utdragen konfliktsituation – emanerar från en sofistikerad nivå av personlig utveckling och samhällelig civilisering.


I det infekterade läget vid dags dato bör omnämnas att Er moders uppenbarligen obearbetade och djupt patologiska fadersavsaknad – genom tiderna har utnyttjat flertalet (”yngre”) manspersoner – inklusive min ende son när denne fortfarande var minderårig – så till den höga grad att hennes (mödernets) förstånd borde undersökas av en professionell vårdinstans.Makthunger
och skräckvälde – är inom sammanhanget två fullkomliga underdriftsbenämningar – tillika är tjugofyra år (1991 – 2015) en ohyggligt lång tidsrymd att låta en socioekonomiskt förfördelad människa-och-barnafader framhärda förutan ett sanningsenligt besked om vilka bakomvarande ”häxkonster” det är som allvarligt har skadat hans ende son och därigenom också förhindrat denne från sin rättmätiga faderskontakt under sina allra skiraste barndomsår och tiden därefter.


Här tillkommer att sonen i vuxen ålder mer eller mindre emot sin uppriktiga vilja – inför vittnen hos familjerådgivningen måst avsäga sig den minimala återstoden av sin faderskontakt – på grund av det ansvarsbefriade kärringväldets både opedagogiska och anmärkningsvärt taktlösa hantering av ett fadersberövat gossebarn inom en megaförljugen och jantebesudlad glesbyggdsregion i södra Norrland.


[ Under absolut aningslösa och rent spekulativa former, från Fädernets ”bortkollrade” men multisocialt betingade kosmopolithåll, bör här tilläggas att de flesta ”rötägg av fullblodskaraktär” ägnar sig åt allt mellan fasaväckande incest och tabubelagda övergrepp av multivarierad och amoralisk avart på sin egen avkomma, för att ”förgylla” sin hyperdepraverade undantagstillvaro, på de minderåriga barnens både godtrogna och föräldraberoende bekostnad.

Må alla amoraliska och perversionsuppammande avfolkningsbygder oåterkalleligt utraderas från jordens klimatkrisansatta yta!]Med tanke på att frukten oftast inte faller långt från trädet kan här undertecknade Fäderne inte undvika att ”sparsamt misstänka” att även Ni båda döttrar till det egenmäktiga och förljugna utbyggdsmödernet med den patologiska fadersavsaknaden – i ert norrländska oförstånd aktivt har medverkat till att underkuva och vanvårda undertecknades ende son – till absolut oigenkännlighet. Det vill mena; Er från födelsen exceptionellt välartade men betydligt yngre ”halvbror” när denne fortfarande var minderårig och naivt troskyldig gentemot sin så kallade familj.


Att sopa problemen framför sig under faktaförnekande och sanningsskygga former – vittnar om ett katastrofalt sjukligt beteende samtidigt som ett hissnande faders- eller manspersonsförakt avslöjas – vilket alls inte borde tillkomma en ansvarstagande tre-barnsmoder och hennes ”relationsinfekterade” lappmarksdöttrar.Den makabra konfliktsituationen håller med andra ord på att urarta till en envis och ofrånkomlig ”arvsynd” vars socialt missgynnande och psykiskt hälsovådliga konsekvenser helt oförskylt kommer att drabba samtliga individer inom de efterföljande släktleden. Tvi-tvi Vale!

 

* * *

HUVÁLIGEN
&
Tvi Vale
för att ha blivit
en påtvingad del
av det
Norrländska Släktträdet
med alla dess
socialt inavlade
och
förljugna
utbyggdsbeteenden
vilka inkluderar
en
primitiv stridslystnad
i kombination med en
djupt inympad
och
Jantelagsinfluerad Främlingsfientlighet.

* * *

 

MED
Vänliga & Tålmodiga
hälsningar
från
”sörlänningen”
Larserik Johansson

EN
Godmodig Mansperson
och ingen
Avhumaniserad Bleckburksmorón.

 

 

Hata Mindre
&
ÄLSKA MERA

 

 

 

KLARSPRÅK
från ett
BARNABERÖVAT
FADERSHJÄRTA


Först efter sammanlagt 18 bofasta år i Södra Norrland följer här nedan det både frisinnade och kärringväldesföraktande ”Sörlandsfädernets” personliga uppfattning beträffande den ”skogstokiga” eller snarare rysstatsförråade och främlingsfientliga norrlandsmentaliteten:


Gosse
, du kan lita på att när väl en ultrafåordig och jantefierad norrlänning tar till orda – kommer endast en massa oheliga lögner farandes ur den folkbelackande och självbesudlande hycklartruten – åtminstone gäller detta synnerligen primitiva och antisociala främlingsbemötande de gånger en absolut osalig kombination av psykisk överstyrning och ”Hulk-Tokig” handgriplighet inte tillämpas inom det offentliga rummet!

 

 

DEN
Socialt Inavlade
”kärringväldesmaffian”
i
Södra Norrland
ägnar sig åt en
absurd & avartad
förtalsverksamhet med smutskastning
av
multikulturella sörlänningar
&
frisinnade konstnärer

– alltmedan –

DEN
Socialt Inavlade
”kärringväldesmaffian”

i
Södra Norrland

gläds & yvas
öppenhjärtigt
åt
barbariska missdådare
&
ultralismande svartsynsfolk
vilka äger en
totalitärbefryntad besserwisserpatent
på den
jordiska tillvaron.

 


HJÄRTLÖSA
KVINNFOLK
&
KALLSINNIGA
UTBYGGDSHAGGOR


Med reservation för ett antal ”undantag” kan en belevad och kultiverad Mansperson med härkomst från de södra delarna av Svea Rike lugnt påstå att det alls inte existerar några galanta damer på den norra sidan av Dalälven.


Inom denna nordliga breddgrad förekommer (så gott som) endast förljugna och tvärilskna Harpyjor av vrålapemodell vilka enligt ”pålitlig hörsägen” anses vara framavlade bakom en stinkande dyngspridare och därefter uppfostrade på ungefär lika villkor som den absolut nödvändiga men hopplöst enfaldiga ladugårdsboskapen.


På ett lite skämtsamt och sammanfattande vis kan sägas att de ”icke-galantaste” av så kallade damer på den norra sidan av Dalälven – har draperat sig i en ”anskrämligt manhaftig” och fullständigt avtändande kvinnoförpackning, vari den intellektuella briljansen står i nivå med en premierad avelskossa, vilken i sin högmodsansatta och lappmarkssturska inbilskhet – tror sig vara ute på ”grönbete” under årets samtliga månader.


Om skönheten kommer inifrån förstår alla-och-envar också vari dess motpol ”fulheten” har sitt ursprung och varför infödda manspersoner på den norra sidan av Dalälven anser att kvinnfolket hemmavid blir ”jävligt fagra” eller rent utav ”gudinnevackra” ju mera hembränd starksprit de under tvångsartade former inmundigar inför de annars så ”skoningslöst förtärande” helgdagarna.


De mest förryckta av enstöringsansatta utbyggdshaggor tycks ha infört en rovlysten och upplivande ”by-sport” vilken går under den avslöjande benämningen Trakassera Utbölingen – för att vid dennes spontana och verbala motreaktion – genast springa och gömma sig bakom en stursk och enfaldig utbyggdsgosse vars kärringpatriotiska stridstuppsagerande endast har det förflackade skogstokssyftet att tillfälligt förmildra ”damernas” paleoprimitiva och etterblodtörstiga främlingsfientlighet.

 

”VRÅLAPA”
BETYDER
IDENTITETSBERÖVAD
&
HÄRSKLYSTEN ÖVERSITTARE
MED
PSYKOTISKA
INTEGRITETSUTBROTT.

 

”Blid & Timid”

 

BONUSSKÄMT

Journalistfråga:
”Hur kommer det sig att du är så himla bra på att beskriva feministkvinnor i dina böcker?”

Författarsvar:
”Först tänker jag på en man och sedan tar jag bara bort förnuft och ansvarskänsla!”

 

Tack För Den
främlingsfientliga & svartsynsansatta
norrlandsinspirationen!

MVH
— Lars-Erik Johansson —

 

 

PÅTAGLIG JANTELAG


Det mest tragiska av allt är att den oskrivna jantelagen gör människor onödigt dumma enär den under urskillningslösa former även förringar ett bättre vetande eftersom dess synnerligen primitiva kalkylerande blott och bart handlar om ett mindervärdeskompenserande självförhärligande på andras bekostnad.

Exakt hur många människor som på grund av den urskillningslösa jantementaliteten har drivits till en bestialisk ”förtidsdöd” genom självmord – är svårt att veta – med mörkertalet inräknat är siffran antagligen skrämmande hög.

 

 

LISMA UPPÅT
&
FÖRAKTA NEDÅT


Medelklassens mer eller mindre inympade lismande inom det teknokratfascistiska och privatkapitalistiska kålsuparsamhället är avhängig den rådande tidsandan samt det som för tillfället anses vara ”högt” eller ”lågt” – ”inne” eller ”ute” hos den hyperytliga och ultraförledda allmänheten.

 

 

HEDERSAM
SÖRLANDSMORAL
kontra
FEGHETSANSATT
”LAPPTUNDRESYNDROM”


Vet du varför de flesta så kallade sörlänningar – undantaget miljövärnande sociomutanter – inte klarar av att bosätta sig i södra Norrland under en längre period?

Nääh!

Jo, för att de flesta av dem är höggradigt sannfärdiga och har oerhört svårt för att ljuga folk rakt in i ögonen under vanemässiga och sociopatliknande former.

Inom det så kallade fria- och öppna samhället är den ”skogstokiga snusmumriken” så pass emotionellt vanställd och arkaiskt fördomsbemängd att Hen framstår såsom en ”fyllsjuk-tyst-och-lytt-morón” och/eller pubertal tonåring i de civiliserade och mera utvecklade folkens världsvana ögon.

 

 

”TYST-OCH-LYTT”
SYNDROMET


Kulturell impulsfattigdom och inskränkt jantementalitet gör att många utbyggdsfolk förefaller att ha ”fastnat” i ett prepubertalt tolvåringsstadie vilket av ”vuxenfolket” kompenseras av ett främlingsfientligt och separatistiskt kommunikationsförbud vilket träder i kraft så snart nivån för den floskelbaserade ”väder-och-vind” integrationen har överskridits.

 

 

FOLKBELACKANDE
&
STRIDSLYSTNA
”11:a %-are”


När de folkbelackande och stridslystna ”11:a %-arna” (eg. den tunnsådda och främlingsfientliga folkpopulationen norr om Dalälven) påstår att en världsvan och belevad sörlänning ”inte passar in” i det avfolkningsdrabbade och rysstatsinfluerade lappmarkssamhället – avslöjar detta människopolariserande resonemang – det miserabla djupet på ”11:a %-arnas” enstöringsanfäktade självmordsbenägenhet.

Trotts det solida faktum att Andra Världskriget upphörde anno 1945 kan den civiliserade sörlänningen mycket lätt få intrycket av att detta glädjefyllda fredsbudskap ännu vid dags dato ”inte nått fram” till de psykosocialt förfördelade och/eller osedvanligt handgripliga stridstupparna på den norra sidan av Dalälven.

Emedan upphovskällan till följande påstående är helt okänd – bör under allra största respekt varsamt framviskas – att somliga ”norrlandsoriginal” i sin besserwisseransatta enstöringsalienation under en tvärsäker sturskhet hävdar: ”Folk är exakt likadana (som oss norrlänningar) vart än man kommer här i världen!”.

 

STEREOTYPANDE KOMPRIMERING
av
begreppet

”11:a %-are”


POTENTIELL
LÖNNMÖRDARE

MED

HYBRISANSATT & VÄRLDSFJÄRMAT

ENSTÖRINGSSYNDROM.

 

 

HÄRSKLYSTEN
ENSTÖRING
med
PRIVAT
VERKLIGHETSPATENT


Den empatibefriade och folkfjärmade ”norrlandsintimiteten” är grundmurad i en floskelbaserad väder-och-vind integration vilken – misslynt och föraktfullt betraktar alla multisociala och världsvana sörlänningar – såsom varande ”snacksaliga förbrytare” och ”obekväma fridstörare” vilka medelst alla upptänkliga och rysstatsfascistoida metoder skall nedkväsas-och-förjagas från det folkslagsbelackande och enstöringspräglade lappmarksterritoriet.

 

HELLRE
gråhårig och tandlös
men
Vid Sunda Vätskor

framför
att vara
socialt inavlad
och
Full Av Skit

under en hel
livstid!

 

 

”OCKULT”
eller
Föga Känt
SNÅLHETSFAKTUM


Ett föga känt faktum bland ”sörlänningar” i allmänhet är att de vindpinade och skogstokiga lappmarksmorónerna vida överträffar både Skottar och Smålänningar beträffande social-, ekonomisk -och sexuell snikenhetsgrad.

Mycket av detta baserar sig på en obeskrivligt impulsregredierande avfolkningsproblematik vilken i sin tur frammanar ett synnerligen patologiskt ”svartsjukesyndrom” manspersoner emellan ity det manspersonsneurotiserande kvinnounderskottet blir till ett betungande levnadstrauma för alla de ofrivilligt ”kvinnoförgätna” singelmännen.

Den världsvana men tillfälliga ”norrlandsturisten” kan lätt få intrycket av att det på den norra sidan av Dalälven går ungefär tio(!) testosteronstinna norrlandsmän på varje enskild norrlandskvinna.

De masstillvandrade och utomeuropeiska islamistmännen är inte inkluderade i förevarande könsfördelningsbetraktelse utan bör adderas till den redan så allvarligt snedvridna könsfördelningen på den norra sidan av Dalälven.

Här kan det verkligen talas högt om ”obalanserad” könsfördelning.

Det frustrationsinitierande ”avfolkningsfenomenet” med sitt ”vrålapeframkallande” kvinnounderskott, på den norra sidan av Dalälven, är direkt avhängigt den maktfullkomliga och despotstinna stockholmsregeringens dundertabbeskortsiktiga och befolkningsfjärmade urbaniseringspolitik alá kapitalisminriktat trångsynthetssyndrom.

 

DENNA
”svartsynsbemängd
a
GRÅZON
är
tillägnad
den
misantropiska
”lappmarksstollan

med det
Zoofila Getögat

DET
FINFINA
med att vara
”SKOGSTOKIG”
är att en
SAKNAR
SJUKDOMSINSIKT

samtidigt
som en
TROR
sig vara
FULLKOMLIGT
”NORMAL”

trotts att en
blott och bart
är en
SIMPEL KOPIA
av
ANTISOCIALA
ENSTÖRINGAR
&
FASCISTOIDA
UTBYGGDSMORONER.

DE
megasunkiga
&
främlingsfientliga
”LAPPJÄVLARNA”
i
Södra Norrland
är så
FRUKTANSVÄRT
TVÄRKORKADE
&
PSYKOSOCIALT
UNDERUTVECKLADE

att de inte ens fattar
att de
mest
CIVILISERADE
av
”SÖRLÄNNINGAR”
under
ABSOLUT UPPRIKTIGHET
och med
INFORMATIV ORDALYDELSE
uttrycker
sitt
FATALA MISSNÖJE

när det
SOCIALT INAVLADE
”KÄRRINGVÄLDET”

och den
”SKOGSTOKIGA”
UTBYGGDSBEFOLKNINGEN

endast kan bete sig såsom
FOLKFÖRTRYCKANDE
ÖVERSITTARE

med
BESSERWISSERPATENT
på den
JORDISKA TILLVARON.

Tänk Dig En
Struntförnäm Kvinnovarelse
vilken tror sig
”kizzzia
Eau-dé-Cologne
&
”skijjjjita
Ä-D-E-L-S-T-E-N-A-R!

*

KOM IHÅG
att
SVULSTIGA
SKÄMT

alls inte
är
synonymt
med
”ELAKT FÖRTAL”

*

INTRIGANTA
INSINUATIONER
är endast ett
desintegrerat & feghetsansatt
KÄRRINGSKVALLER

 

 

KULTURBETINGAD
HUMORAMPUTERING


Vuxen eller Ung?

Detta spelar alls ingen Roll!

För inom den avfolkningsdrabbade och impulsfattiga lappmarkstundran med sitt emotionellt underutvecklade och pittbullsinbitna kärringvälde råder det etterintoleranta och rysstatsbehäftade fenomenet — Megaorkan i ett Vattenglas — inför den minsta lilla ”subkulturella” eller egoboostutmanande främlingsaktivitet.

 

 

PATOLOGISK
NORRLANDSMORAL
&
FÖRRYMDA
”MENTALPATIENTER”


”Jag är så urbota förbannad på alla positiva och gladlynta ’folkjävlar’ att jag gör allt i min makt för att nedgöra och underkuva dem med min depressiva och svartsynsbaserade jantelagsmentalitet!”


Vem-, vad -eller v
ilka oförutsedda samhällsfaktorer och socialpsykologiska parametrar kan tillskrivas den faktiska orsaken till att en ”uppstudsig ungdomsskara” från hög- och mellanstadiet – sitter och häcklar obekanta folk på offentliga platser inom en relativt liten stadskärna samt uppvisar så pass antisociala och patologiskt betingade tvångsbeteenden att alla de mentalt sunda och världsvana medborgare vilka tillfälligtvis råkar betrakta detta märkliga spektakel – kan få för sig att det hela handlar om ”förrymda mentalpatienter” från någon absolut beklagansvärd och mycket illa beryktad psykvårdsinstans inom det forna Sovjetunionen.

 

 

UTBYGGDSPOLISENS
”SKOGSTOKSDEVIS”
inom det
antisociala
&
främlingsfientliga
LAPPTRÄSKET


”Förutá Blóvite ä’ Ingé Brôtt Begå’ngt!”


Med en annan välformulerad och beskrivande ordalydelse kan sägas att utbyggdspolisens skogstoksdevis i praktiken innebär det är i sin fullaste ordning att diskriminera-och-våldshota samt att förnedra-och-underkuva mänskliga varelser inom det socialt utflippade och misantropiska lappväldet – åtminstone tycks denna osedvanligt enfaldiga och i grunden våldsupptrappande skogstoksdevis gälla för den ”kärringväldespatriotiska” delen av befolkningen – så länge blodvite inte har uppkommit genom ett brutalt-och-våldsamt handgemäng.


Ett helt annat ljud blir det i den främlingsfientliga trollskällan när en multisocial och världsvan sörlänning dristar-sig-till-att-under-folkliga-former-tilltala-obekanta-människor inom det dissarstinna och spottloskedrypande lappriket.


I dessa extremt sällsynta ”borderlinerfall” kan den Norrländska Rysstatspolisen komma instormandes på allmänna platser och utan ett ord till förklaring ... handgripligt bortforsla ... ”Den Separatistiska Fridstöraren” (ungefär som om vore det fråga om en rabiesbesmittad skabbräv vilken helt oavsiktligt förirrat sig in i en välbesökt snabbköpsbutik) för att därefter visitera och avkläda ”tokfan” inpå bara kroppen inom en steril och kylslagen häktesbunker – där vederbörande i bara mässingen tvingas avge urinprov samtidigt som han på absolut falska grunder anklagas – för att ha ”fullbordat en hänsynslös och bloddrypande ’gruppvåldtäkt’ på en ung och intet-ont-anande lappmarksjänta” genom att – komma här och spela Stentuff Alfahane och helt fräckt på ”flerordig sörlandssvenska” tilltala en fullkomligt obekant lappmarkstös – vilken tillfälligtvis råkar vara ute på vift inom det offentliga rummet inom den antisociala och enstöringsanfäktade norrlandsregionen.


Inom det avigvända och kärringdespotiska ”lappriket” är det uppenbart att både myndigheter och polisväsende beskyddar egenmäktiga förövare vilka har ursprung och hemvist inom lappmarksterritoriet – för att under anmärkningsvärt nonchalanta och synnerligen främlingsföraktande former låta svårt-drabbade-och-hårt-ansatta-brottsoffer med härkomst från sydligare landsdelar – framleva ohörda och rättslösa ”i all evighet” ungefär som om nämnda vanstyre handlar om ett eftersläntrande och folkförtryckande apartheidsystem vilket är inspirerat och sponsrat av någon ettertokig fascistmorón från ”Det Svartaste Afrika.” — Tvi Vale!

 

 

HÖGTEKNOLOGISK
”NEANDERTHALARE”
ANNO 2014


Annat kan inte sägas än att många ”norrlänningar” är oerhört skickliga på olika hantverk och praktiska saker – men när väl det kommer till sociala konstellationer-, emotionella betingelser -och allmänmänskliga samtidsförehavanden – står de flesta av dem ungefär lika förbryllade och handfallna som en paleoprimitiv neanderthalare skulle göra om denne under sin evolutionshämmade urtidsepok skulle ställas inför vår tids mest högteknologiska landvinningar.


Emedan ett aktivt lyssnande fordrar allt från Hjärtats Kvalitet till Medkänsla och Engagemang – är det betydligt lättare för alla ytlighetsorienterade och hyperstressade samtidsfolk – att fästa sin uppmärksamhet vid blotta ordalydelsen och ignorera det ”outtalade” eller bakomvarande budskapet i Själva Varat hos medmänniskorna – vars känsloanknytande kommuniktionsförmåga har blivit anmärkningsvärt försummad och/eller häpnadsväckande outveckald i takt med den Teknokratiska Fascismens planetariska utbredning – där Den Levande Människan har fått ”stryka på foten” inför ett avhumaniserat maskin-och-robotvälde, vilket i sin tur-, uppammar ett till abnormitet snedvridet och så-gott-som Hjärtebefriat Förståndstänkande bland merparten av dess både ofrivilliga och vallösa martyrfolk.

 

ORDEN
Säger Inte Alltid
vad
Hjärtat Rymmer.


*

Inte Heller Säger
”SPOTTLOSKESYNDROMET”
vad
Skogstokiga Jantemoróner
verkligen
Tycker-och-Tänker.

 

 

VISSA SAKER
förefaller
vara
förutbestämda
&
oåterkalleliga.


För Allt
övrigt finns
något som heter
försoning & gottgörelse
samt
bot
&
bättring!

 

 

HEDERSMEDALJ
tillägnad
”Gröna Vågen”
och alla dess
Övervintrade Miljösurfare

— Mot Stjärnorna Genom Svårigheter —

Hedersmedaljen Tre Stjärnor är tillägnad alla ”övervintrade miljösurfare” av den så kallade Gröna Vågen – för deras otroliga bedrift att under många-och-svåra år ha lyckats mycket väl med det utmanande konststycket att Överleva och Utvecklas inom den jantefierade och främlingsfientliga lappmarkstundran – samt inte minst – för deras magnifika förmåga att etablera Miljövärnande Företag och Socialt Sammanförande verksamheter – trotts det ”inrikespolitiska motståndet” inom de extremt faunakarga och socialt inavlade avfolkningsbyggderna i de norra delarna av det ekobyförgätna Svea Rike.

 

BORDSBÖN

I solljuset mognar – Vad jorden oss ger.
Så mognar i gudomens ljus – Människans växande själ.

Tack Sol – Tack Jord
För Maten På Vårt Bord!

 

 

 

 

TÄNK
DIG
att en
miljövärnande
&
ekobyentusiastisk
mansperson
från
Södra Sverige
på grund av
Inrikespolitiska Missförhållanden
Tvingas Återflytta
till den
ONDSKEFULLA BROTTSPLATS
där han
Tidigare Blivit
Kallblodigt Utnyttjad
&
Skoningslöst Traumatiserad
av en
Mansförnedrande Rödstrumpehagga
med hemvist inom
SÖDRA
NORRLAND!

 

M.V.H.

DEN
EKOBYBERÖVADE
men
Miljövärnande Teknokratfången

 

 

 

NORRLÄNNING
syftar även

”Spiknykter Fylletratt”
&
Kärringpatriotisk Självmordsaspirant
vilken
mera ofta än sällan
riktar sitt både
ansamlade & obearbetade
självförakt

UTÅT
mot både
föremål
&
obekanta människor
i
omgivningen.

 

 

HUVÁLIGEN!
(igen)

 

 

TILLRÄTTALÄGGANDE
AVSLUTNINGSORD

 

HELLRE
STORHET
i
ANDEN

och ett
BERIKAT SJÄLSLIV
framför
att vara en
Högmodig & Härsklysten
HYPERMATERIALIST
med en som bäst
tvåsiffrig
intelligenskvotens
och en
ihåligt
skramlande
BLECKBURK
till
HJÄRTA.

 

KONSTNÄRSFÖRFATTARENS
ULTRAÖDMJUKA
TILLVÄDJAN

Var god och anklaga inte den miljövärnande ”konstnärsförfattaren” alltför hårt och skoningslöst beträffande textinnehållets socialantropologiska ”särart” emedan det i huvudsak är de socioemotionellt underutvecklade och i alla övriga sociala avseenden, så gott som ”totalt obildbara” norrlänningarna, vilka i sin Lantliga Enfald har frammanat detta debatt- och reflektionsväckande textmaterial genom en skogstokslångrandig och ”negativitetskontinuerlig” särbehandling av undertecknad sverigemedborgare – vilket med en ”nanovarierad” och mera finstämd ordalydelse – innebär en Norrlandsunison Underkuvelse av den både osvenskt omnikulturella och esoteriskt inspirerade medborgaren bakom den kosmopolitbetonade webbplatsen EkobyAllians & FutureTree.

 

DET
patologiskt efterblivna
HATBROTTSFOLKET
från det
HÖGFÄRDSANSATTA
&
STRIDSLYSTNA
”SKANDALNAVIEN”

avslöjar följande:

”Världens Styggigaste”
JANTELAGSMORÓN

gör allt för att
dissa
mobba skända utfrysa – nedtysta
Världens Skojfriskaste
FILANTROPMÄNNISKA.

 

Till Alla
HJÄRTLÖSA
”BLECKBURKSFASCISTER”
&

EMPATIBEFRIADE
MORSGRISMORÓNER

från det
VÄLFÄRDSARROGANTA
&
HYPERINTOLERANTA
”ISLAMONAVIEN”

vill jag här
framföra
ett
anspråkslöst
men
mycket
HJÄRTLIGT
TACK

för
INSPIRATIONEN!

 

MVH
Larserik Johansson
med
EkobyAllians & FutureTree

 

 

FEGA
”BONDLURKAR”
BRUKAR
INSPIRERAS
AV
VETTLÖSA
KÄRRINGKRÄK


Höjden av feghet är när vårdslösa bilister med berått mod försöker dikespreja miljövärnande trampcyklister och oskyddade fotgängare på allmänna vägbanor.

Betydligt fegare är när ”förnuftslösa kärringkräk” och bondlurksansatta fullblodspsykopater ger sig till att med Primitiva Tillhyggen misshandla obeväpnade ungdomar på allmän plats så att dessa under synnerligen inhumana former blir antingen fysikaliskt deformerade eller också emotionellt hämmade för all framtid.

 

 

ARMA
SPOTTLOSKEMORÓNER


De antisociala och enstöringsansatta inavelsbetingelserna på den glesbefolkade och impulsfattiga norrlandstundran gör att 92 % av den så kallade ursprungsbefolkningen förefaller lida av ett slags Verklighetsförvrängande Mentalsjukdom vilken får dem att framstå såsom okamratliga och samvetslösa SKVALLERKÄRRINGAR vars skogstokiga och intrigerande diskrimineringsaktiviteter inkluderar den ”trolldomsliknande” förmågan att framkalla emotionellt överstyrda och skenheliga lönnmördare inom de egna folkleden.

 

TACK
än en gång för den
främlingsfientliga & svartsynsansatta
norrlandsinspirationen!

MVH
— Lars-Erik Johansson —

 

 

 

MAKT
KORRUMPERAR
alltmedan
Ledarna Förstör
FOLKET
&
Folket Förstör
LEDARNA.

 

 


ESOTERIKERN

STÅR .LÅNGT .BORTOM
”SOCIALA .RÄVSPEL”
&
VÄRLDSLIG .HÄNGIVELSE

 

 

Take care
to get what you like
or you will be forced
to like what you get.

 

VANLIG
STOCKHOLMSFRÅGA:

”Är du (också) homofil?”

* * *

VANLIGT
GÖTEBORGSSVAR:

”Jag är (endast) heterofil!”

 

 

 

”Etnisk Svensk”
enligt

kosmopolitperspektiv:


NAZISMENS
&
ISLAMISMENS
Fjollofila Artfrände
No. 1

 

 

 

ETNISK
”KLOAKHOLMARE”
betyder

INTERNATIONELL
RÄTTVÄNDSKA:


Känsloamputerad & Ultraförflackad
NEKROPOLMORÓN
av
modell
Rysstatsfascistoid & Hyperparanoid
TEKNOKRATHJÄRNA
vilken saknar förmåga
att
uttrycka
Empati & Medkänsla
annat än till dem
vilka är av
etternarcissistiskt
Nazi-Skrot
&
ultratrångbröstat
Islam-Korn.

 

 

NORMALSVENSK
PSEUDODEMOKRATI
är
synonymt
med
ANTIDEMOKRATISK
DIKTATURBERIKNING

 

Nekrofilrigid analförstoppning inom det (numera) sönderfläkta tarmsystemet hos regeringsledamötena i Kloakholm City – gör att hela den väna ”Sverigekroppen” har drabbats av en självförgörande blodförgiftning – från utläckande tarmbakterier och diktaturinfekterade bajskorvsextremister.

* * *

”Radikaliserad Islamistdespot”
är
Precis Lika Omöjligt
som
Filantropisk Misantrop.

* * *

”Bakåtsträvande Fundamentalist”
är
Precis Lika Möjligt
som
Ultrafascistoid Envåldshärskare.

 

 

PATOLOGISK
PERVERSION
&
IDEOLOGIALIENERAT
RÖVSLICKERI


1a.
En materiellt välbeställd folkgrupp vilken sparkar på de Infödda Medborgare vilka redan är utslagna och ligger nere för räkning – kan mycket väl jämställas med en patologiskt perverterad fullblodssadist – vilken njuter av sin empatibefriade skadegörelse och/eller ”blir hög” på det fruktansvärda lidande denne lyckas åsamka alla så gott som värnlösa och socioekonomiskt förfördelade människor.


1b.
En materiellt välbeställd folkgrupp vilken ihärdigt fraterniserar med massinvandrade islamistdespoter alltmedan den under stor hängivenhet slickar dessa i den illastinkande fasciströven – uppvisar endast ett vanvördigt och avskyväckande avartsbeteende – vilket har föga koppling till multikulturell samhällstolerans inom en så kallat ”demokratiförespråkande” värdnation.

 

ALLA
PERVERTERADE
FULLBLODSSADISTER
&
UNDERUTVECKLADE
ENSTÖRINGSMORÓNER
INOM
SAMHÄLLSHIERARKIN
SLICKAR UPPÅT & SPARKAR NEDÅT

 

 

 

DE
megaförljugna
och
”bleckburkskontaminerade”
nekropolmorónerna
driver
under brutal framfart
alla
frisinnade och miljövärnande
naturmänniskor
in i ett
trångt hörn
för att
där utplåna dem
genom
långsam kvävning.

 

 

UTÖVER
förlusten
av

CIVILKURAGE
har alla
ISLAMOFILA
”RÖVSLICKARE”

blivit snuvade på sin
PERSONLIGA INTEGRITET

 

 

DE
fascistoida
&
träskalleaktiga
VRÅLAPORNA
från det
”fjällhöga”
NORDEN
kan inte förlika sig med
AUTENTISKA
DEMOKRATER

 

Trotts att majoriteten etniska svenskar är födda med silversked i hand älskar de över allt annat att förnedra alla mindre bemedlade och blottställda landsmän.


Likt alla fega uslingar gillar de alltså att sparka på de infödda medborgare vilka redan är utslagna och ligger nere för räkning.


Eftersom det välbeställda ”silverskedsfolket” (eg. den socioekonomiskt privilegierade medelklassen) endast har fått ”sparsmakade möjligheter” att utveckla förmågan till att känna empati-och-medkänsla – kan de heller inte identifiera sig med sina avsevärt mindre bemedlade landsmän – de ”mindre lyckosamma” medborgarna – istället känner de sig ”hotade” av deras blotta existens – hur bakvänt detta än kan låta – i alla civiliserade människors öron.


Inom den internationella arenan är det många allmänbildade och vittberesta människor vilka spontant och otvunget associerar – till en ihåligt skramlande bleckburk – när de i generella ordalag talar om det känslohämmade och polarisbesläktade kynnet hos så kallade Etniska Svenskar.


V
ar God Observera:
Om den gode läsaren till händelse skulle ha invändningar gentemot ovanstående personliga åsikter och yviga omdömen – vilka berör så kallade Etniska Svenskar (alt. ”differentieringsblinda rysstatsfascister”) och Besserwisserfödda Norrlänningar (alt. ”verklighetsfjärmade spottloskemoroner”) – bör redan i detta initiala skede omnämnas att ovan ”kluriga tankesätt” endast är Ett av många möjliga förfaringssätt att upp-balansera den både människoförnedrande och diskriminerande särbehandling vilken den vittberesta och demokratiskt orienterade skribenten bakom förevarande hemsida dagligen har att förhålla sig till inom den bi-kulturella NaziSharia Unionen Nya Sverige – N.S.U.N.S.E.

 

 

VÄLKOMMEN
TILL DEN
HÖGEXPLOSIVA
”KRUTDURKEN”
NYA
SVINRIGE!

 

 

DISSARGHETTOT
AVIGASVERIGE


Inom Det
fascistoida dissarträsket
”Nya Sverige”
alias
HÖGRISKLANDET
N.S.U.N.S.E.
förföljs-och-förjagas
alla
”Olikvarande Människor”
d.v.s.
Icke-Nazister & Icke-Muslimer
samtidigt
som alla
mindre-bemedlade-medborgare
betraktas såsom en hjord
Förhatliga Skadedjur.

 

 

NEKROFILRIGIDA
FASCISTMORÓNER


Majoriteten så kallade etniska svenskar och ortodoxa muslimer – har det gemensamt – att de är härsklystet inriktade på att utplåna alla dem vilka ”skiljer sig” från den gängse vedertagna fascistmorónsnormen.


Deras nekrofilrigida och analinriktade ”flodfåra” är endast ett antidemokratiskt verktyg för oemotsagd och obestridd vidareutveckling av den enväldiga och folkförtryckande fasciststaten.

 

 

DIFFBLINDA
RYSSTATSDYRKARE
á la
islamofila
&
kärringdesperata
”SOSSENAZZAR”

 

 

HÖGSVENSK
DUBBELMORAL
&
VÄLMASKERAT
MÄNNISKOFÖRAKT


De överlägsna kålsupare vilka varmt och ömsint talar om ”alla människors lika värde” parallellt med att de anser det är i sin ”fullaste ordning” att låta både Invandrarfolk & Sverigeungdomar vara långtidsarbetslösa för att därigenom erhålla försörjningsstöd från Staten – uppvisar ett oerhört dåligt omdöme – samtidigt som de i sin hyckleriansatta framfart öppet avslöjar ett välmaskerat människoförakt och en skamlig dubbelmoral.

 

 

KÄRRINGVÄLDET
N.S.U.N.S.E.
med dess
”HELGONFÖRKLARADE”
MANSFÖRAKTARE


Inom det avigvända och stadsfeministiska kärringväldet Nya Sverige blir ”avvikande” manspersoner med andliga intressen behandlade med den individsöndrande missaktning och det livsförpestande personförakt – vilket endast borde tillkomma de ”brottsbemägda psykopater” vilka fortfarande går fria och ostraffade mitt bland allmänheten – alltmedan de mest ondskefulla av fascistoida mansföraktare blir glorifierade och upphöjda till skyarna som om vore de gudasända för att stävja ondska och lindra jordiskt lidande.

 

 

SMYGFASCISTERNAS
KULTURBLINDA
(”puckomorón”)
RIKE


Den kulturkunniga och autonomt tänkande medborgare vilken INTE är en smygfascistisk islamofil – inom Nya Sverige – anklagas unisont av de Massindoktrinerade Sossenazzarna för att vara en ”främlingsfientlig islamofob”.

Den heterofila och autonomt tänkande medborgare vilken INTE är en rectumälskande homofil – inom Nya Sverige – anklagas unisont av de Massuggererade Sossenazzarna för att vara en ”perverterad homofob”.

 

 

 

DET
DEMOKRATISKA
&
FOLKVÄRNANDE
SEGERTÅGET
inom
SVEA RIKE


Sanna äro dessa demokratibevingade välfärdsord:
Det kommer att bli ett helt annat ljud i skällan inom det islamistglorifierande och kärringväldeskontaminerade N.S.U.N.S.E. när den integritetsutplånade och massuggererade Sosseflocken slutligen måste uppvakna – för att inse uppenbara fakta – och istället ”hjälpa till” med det hedervärda arbetet att Bereda Vägen Åt Det Demokratiska Mittenpartiet Sverigedemokraterna – efter deras förestående och ohejdbara jordskredsseger – under valåret 2014 och tiden därefter.


Om den både efterlängtade och förutspådda ”jordskredssegern” av komitragiska anledningar skulle utebliva anno 2014 är det lika så gott – att de av det islamofila och fascistoida ”Aviga-Folket”orättfärdigt demoniserade Sverigedemokraterna – med det snaraste utbyter sitt innevarande partinamn till: DEMOKRATMARTYRERNA.


[ De osjälvständiga och rysstatsimpregnerade ”Sossenazzarna” (alt. massuggererade smygfascisterna) inom Svea Rike skulle med stor träffsäkert också bränna ”judefolk” på bål – bara de vore tillräckligt många vilka under masspsykotiska betingelser tycker samma-sak-samtidigt – ity en paleoprimitiv flockmentalitet bland fascistoida nazistpervon och ortodoxa islamistdespoter har den gemensamma nämnaren att dessa ”innerligt föraktar” den så kallade semitiska folkstammen.]


I dagsläget får den självkritiksförsummande och massuggererade Sossenazzeflocken ”nöja sig” med att under fatalt missriktade former projicera sin differentieringsblinda och masspsykotiska ”dundertabbesinitiering” (alt. förståndslöst projicera sin ideologialienerade och demokratiurholkande islamistglorifiering) – på det så orättfärdigt demoniserade mittenpartiet Sverigedemokraterna – vilka ännu i denna särla klimatkrisstund tycks tro att den tidigare så pålitliga och relativt förutsägbara sekelskiftesolen (1800-talet/1900-talet) fortfarande skiner under en oförställd välvillighet gentemot alla inskränkta och världsfjärmade nordbor, samt att Den Globala Miljöförstörelsen alls inte är ett illavarslande klimatfaktum, utan endast ett ”konspirerande skrämseljippo” vilket har föga verklighetsanknytning på planeten Tellus – anno 2014.

 

Ovan nämnda och missriktade (vrångsyns-) projicering gentemot de grovt förtalade och orättfärdigt demoniserade Sverigedemokraterna uppkommer eftersom det är ”betydligt lättare” att se stickan i sin grannes öga – enär den massiva tvärbjälken i det egna ögat – gör möjligheten till en sund självkritik så gott som tillintetgjord.

 

SOSSENAZZEN
är en
PSEUDODEMOKRATISK
SMYGFASCIST
med
SCHIZOID
KÄRRINGTUNGA

SD
är endast en
OBEKVÄM
SANNINGSSÄGARE
med
OKUVLIG
MANNAKRAFT

 

 

”ANTI”

Dagens besinningslösa kärnkraftsglorifiering medför desto värre att alla egocentrerade kapitalistföräldrar och konsekvensförringande teknokratfascister undkommer att ”inhalera liklukten” från sina strålningsutplånade barn- och barnbarn mycket lika en ansvarsbefriad smitningsolycka med dödlig utgång inom landsvägstrafiken.

Larserik Johansson


Kärnavfall är ett dödligt arv till framtiden:
Kärnkraften ger oss el. Den ger oss också avfall som är så farligt att det måste hållas isolerat från människor, djur och natur i 100.000 år.

Svenska kärnkraftverk skapar ungefär ett halvt ton radioaktivt avfall varje dag.

GreenPeace.

 

 

 

HELT OKÄND
&
UTOMNORDISK
KÄLLSKRIFT


Den djupt sosseindoktrinerade och individutplånade ”folkmobben” med alla sina massuggererade smygfascister inom Nya Sverige – utgör tillsammans med alla fascistoida islamistdespoter och perverterade fullblodsnazister hela 84 % av den Illastinkande Medborgarskara – vilken under absolut vettlösa och patologiskt motsägelsefulla former hävdar sin ”demokratiska tillhörighet” genom den både fördummande och diktaturbefrämjande slagdängan – Alla människor har lika värde, ända fram till dess, att de sällar sig till de kulturellt och ideologiskt differentieringskunniga Sverigedemokraterna.
M

 

 

INGET
”fel”
på din
webbläsare!


Bildrutans ursprungliga och illustrationsbaserade tankegångsförtydligandeär av EkobyAllians demonteradpå grund av den nekrofilrigida och analinriktade upphovsrättslagen.

DET
MYLTIKNULLTURILLA
”DISNEYLANDET”
MODER
SVEA

&
De-Fyrtiotio-Ali-Baba-Rövarna

 

 

DEN
MEDVETET
IDEOLOGIFÖRSUMMANDE
&
Psykologiskt Avväpnande

INVASIONSPAROLLEN
”Alla Människors Lika Värde”
är
NARRAKTIGT
INITIERAD

&
VIDA
”DYNGSPRIDD”
inom
Svea Rike

av de
VÄLFÄRDSPARASITERANDE
ISLAMISTDESPOTERNAS
både
HÄRSKLYSTNA
&
HYBRISANSATTA
RETROVÄLDESTUNGA!

 

 

SENT SKALL
SYNDAREN VAKNA


och/eller

TRÄSKALLEMORÓNERNAS
FASCISTFOLKSDYRKAN


UPPENBART
är att det
fordras
en
internationellt
uppmärksamhetsväckande
”folkvandringszunami”
av
socioekonomiskt underutvecklade
fascistfolk
för att
frambringa
allmänmänskliga
levnadsuttryck
ur de
extremt
självbelåtna
&
fascistfolksdyrkande
välfärdssvenskarna.

 

 

REGERINGEN
UTGÖRS FRÄMST
AV
KAPITALETS
VÄLBETALDA MARIONETTER


DÄREFTER

AV
EGENMÄKTIGA

FASCISTFOLKSDYRKARE


ALLTMEDAN

DET
ULTRAFÖRLEDDA
OCH
”ÅSNESMARTA .FOTFOLKET”

INOM
SVEA RIKE
HAR .FÖGA
INFLYTANDE .BETRÄFFANDE
DET
INRIKESPOLITISKA
SKARPLÄGET.

 

 

GRATIS
”DISNEYLAND”

eller

Högutbildad & Förståndslös,
-hur blev det sålunda?

eller

Multilärd & Förnuftig,
-varför är det inte sålunda?

 

ARBETSKRAFTSINVANDRING – förutan ”den eviga” supporten från ett stadsfinansierat bidragssystem – kan fungera såsom ett attraktivt och demokrativärnande alternativ, för intelligenta och välutbildade samt andligt fritänkande och konstnärliga människor, vilka har sitt ”psykosociala ursprung” inom den demokratiserade och betydligt tolerantare delen av världen.


OREGLERAD MASSINVANDRING i kombination med ett Stadsfinansierat Bidragssystem och en frikostig utdelning av Permanenta Uppehållstillstånd attraherar främst självgoda opportunister och rovgiriga bidragskonsumenter från socioekonomiskt underutvecklade diktaturstater.SELEKTIV ”FLYKTINGMOTTAGNING” med ett stadsfinansierat bidragssystem och en frikostig utdelning av permanenta uppehållstillstånd innebär i praktiken utvecklandet av ett synnerligen ansvarsbefriat och (så gott som) Kostnadsfritt Disneyland vilket företrädesvis attraherar icke-utblottade ”välfärdsparasiter” från Tredje Världens alla kvasireligiösa och/eller andligen vansläktade diktaturstater.


En tioårig ”utbildnings-och-prövotid” borde tillämpas för alla dem vilka har för avsikt att ansöka om permanenta uppehållstillstånd inom Svea Rike – vidare är det vare sig demokrativärnande eller ens tillrådligt att endast språkutbilda tillvandrare – alltmedan en kulturell-och-demokratisk samhällsorientering försummas (avsiktligt?) under det både integrations- och assimileringsförringande skenet av att den både demagogiska och ideologifjärmade Stockholmsregeringen bedriver en övergenerös och ultrafrikostig ”flyktingmottagning” i all välmening.


Samtliga tillvandrare borde vid sin icke-illegala ankomst till Sverigenationen uppmanas till att ingå ett ordningsavtal där de kontraktsenligt signerar ett accepterande av befintliga (moral-) lagar och demokratibevarande förordningar.


All ansvarsbefriand avtalsvägran innebär omedelbar avvisning från Sverigenationen.


För alla antidemokratiska och stridslystna ”islamistdespoter” – alternativt – underutvecklade och trångsynta ”fascistmoróner” bör en obligatorisk inskolningsperiod på hela tjugotre år (23 år) vara gällande praxis för att inom Sverigenationen erhålla ett permanent uppehållstillstånd.


Alla så kallade dubbla medborgarskap bör avskaffas för samtliga ”tillvandrade” medborgare inom Sverigenationen.


Parallellt med tillämpningen av ett ”tillträdesgaranterande ordningsavtal” vid nationsgränsen bör alla kriminella och brottsbenägna samhällselement – vilka i ett tidigare skede har ”tillströmmat” Sverigenationen och ägnar sig åt upprepad brottslighet – landsförvisas permanent-och-oåterkalleligt till sina ursprungsländer.


HÖGEFFEKTIVT OCH RESURSVÄNLIGT FLYKTINGBISTÅND bedrives lämpligast genom ”Övergenerösa Stödinsatser” inom det krigshärjade närområdet – med hjälpen från FN:s flyktingorgan UNHCR – vilket arbetar världen över för att skydda och hjälpa människor vilka tvingats på flykt. När en ”flyktingsituation” inträffar är UNHCR först på plats och erbjuder katastrofhjälp i form av mat, vatten och tak över huvudet.


FÖRTROENDEINGIVANDE ORGANISTATIONER såsom WHO (”världshälsoorganisationen” eg. World Health Organization) och UNICEF (”FN:s barnfond” eg. United Nations Children’s Fund) utför ett så gott som självlöst och egobefriat arbete för att bistå människor i nöd.
[ PRIVATKAPITALISTISKA PENNINGVINSTER inom den så kallade välfärden utsuger Sverigenationen minst lika mycket som massinvandringen av ”flyktingturister” och/eller bidragskonsumerande ”diktaturkufar” gör i det (tillsyns-) myndighetskorrupta och demokratidränerade dagsläget.]

 

INGEN
FÖRNUFTIG MÄNNISKA
VILL KOMMA HIT

ITY

SVEA RIKE
ÄR FULLT AV
NAZI SHARIA SKIT!

 

 

 

STOCKHOLMSREGERINGENS
KATASTROFALA
MISSBRUK
AV
DIKTATURBEFRÄMJANDE
”MASSINVANDRINGSSTEROIDER”
ÄR
MYCKET
ÖDESDIGER

FÖR DET VÄNA

SKANDINAVIEN!

 

 

”ASYLSÖKANDE”

betyder numera:

FLYKTINGSKAPSMASKERAD
INVASIONSARMADA


från det

ANDLIGEN
VANSLÄKTADE
&
PATOLOGISKT
STRIDSLYSTNA

ISLAMVÄLDET

 

 

Delusion dú Grandeur:

ULTRAFÖRFLACKAD
STOCKHOLMSPOLITIK

Den islamistspäckade massinvandringen och/eller opportunistiska ”flyktinginvasionen” till Svea Rike – avslöjar den Dundertabbesinitierande Stockholmsregeringens smygfascistiska diktaturfolksdyrkan – vilken blott och bart är baserad på förlegade storhetsidéer och avancerat självbedrägeri.

 

 

 

EMOTIONELL
INTELLIGENSKVOTENS
&
LÄMPLIGA
FASCISTFOLKSSYMPATIER


Varför inte, förslagsvis på Sicilien, upprätta ett tillfälligt men synnerligen väl tilltaget ”överlevnadsterritorium” med fri tillgång till mat-, värme och sanitära förhållanden för alla så kallade båtflyktingar från det oförbätterligt stridslystna och evigt bloddrypande islamväldet.

Några av Medelhavets alla överambitiösa lyxkryssare kan tillfälligt omformas till att utgöra en drunkningsförebyggande färjetrafik vilken kostnadsfritt transporterar samtliga islamistflyktingar på ett tryggt och säkert vis över Medelhavet till överlevnadsterritoriet på Sicilien.

På denna både humanitära och krigsförskonade Medelhavsö kan ”jordens sorgebarn” stanna ända fram till dess att freden är återställd inom respektive ursprungsländer.

Låt de mest byggnadskunniga av diktaturpräglade islamistdespoter uppföra så kallade överlevnadsbaracker samt installera ”bajamajor” och välutrustade sjukvårdsavdelningar under överinseende och vägledning från professionella byggmästare på Sicilien.

En allmänbildande skolgång åt barnen och demokratiutbildning till vuxenfolket, etcetera, etcetera, kan ske i tältliknande paviljonger av seriösa och professionella flyktinghjälpsorganisationer på Sicilien.

Förse den opportunistiska ”flyktinggräddan” inom det nyupprättade ö-paradiset Sicilien med Livets Nödtorft genom att skapa en vältrafikerad luftbro för proviant-, materiel och läkarhjälp från det ”fascistfolkssympatiska” och multiförmögna Europa.

Tillsätt en ”civilklädd” men likväl trygghetsinbjudande bevakningspersonal vilken är utrustad med ”icke-dödande vapen” för upprätthållande av fred- och allmän ordning bland de diktaturpräglade och islamtillvända överlevnadsflyktingarna på Sicilien.

 

 

DE
AVIGVÄNDA
&

DUMDRIVNA
PSEUDODEMOKRATERNAS
”ISLAMFIENTLIG”
BETYDER

KORREKT
RÄTTVÄNDSKA:

DEMOKRATIBEVARANDE
DIKTATURPROTEST.

 

 

DEN
folkduperande & smygfascistiska
panelhönebenämningen
”ISLAMOFOBI”
är endast ett
fruktansvärt
ignoransbaserat
&
fasansfullt
ideologialienerat
KÄRRINGPLADDER
med föga
VERKLIGHETSANKNYTNING.

 

 

HELLRE
felaktigt titulerad
såsom
”Paranoid Islamofob”
framför att utgöra
en
ideologialienerad
kulturidiot
á la
PATOLOGISKT
PERVERTERAD
SMYGFASCIST!

 

 

YTTRANDEFRIHET
är såsom en
dogmatikbefriad
”kulturreligion”
för alla
demokratiserade
medborgare.

 

Take care
to get what you like
or you will be forced
to like what you get.

 

 

 

 

 

DEN
Ursvenska Flockhälsan
kännetecknas
av en
Socialt Inavlad
”BONDLURKOFRENI”


Bondlurkofreni: Det att ”prata strunt” om andra människor bakom
ryggen
på dem och att därefter intensivlisma-, eller förtiga det faktiska
förhållandet, när väl man ställs inför sina söndermobbade förtalsoffer.

 

 

 

GE
INGEN RÖST
åt de
NAZI-SHARIA-FRÄLSTA
”RECTUMMORÓNERNA”!

 

GMF

GLOBVÄNLIGA
MILJÖFÖRBUNDET
FOLKDEMOKRATERNA

(plats för GMF-logga)

GMF-DEVIS

DET
Finns Endast En Människoras;
Den Mänskliga Rasen.


DÄREMOT
existerar en hel mängd
livsfientliga ideologier
&
en
(absolut)
pseudovetenskaplig
”raslära”.

 

GMF välkomnar hjärtligen alla de klimatmedvetna och naturhushållande planetbevarare – vilka inte endast – utgörs av perverterade islamistdespoter och ultraförryckta teknokratfascister med intoleransbaserad besserwisserpatent och världsherraväldesagenda i bagaget.

 

RÖSTA HELLRE
på det
GLOBVÄNLIGA MILJÖFÖRBUNDET
FOLKDEMOKRATERNA!

 

 

 

FEGHET & FLATHET
är
ALLS INGA
”NUSVENSKA”
KARAKTÄRSDRAG


Feghet och flathet innebär i det massinvandringszunamidrabbade och supertruperschizofreniansatta dagsläget att Lägga-Sig-Platt-På-Rygg inför en hybrisansatt invasionsarmada och/eller ultrafascistoid ockupationsmakt samtidigt som ”man” under integritetsberövade och civilkuragebefriade former envist hävdar att det hela blott och bart handlar om en mångfaldsinriktad och flyktingskapsrelaterad ”dracula-harpyja-piraya” -mottagning.

 

 

 

 

ETNISITET
&
”RASTILLHÖRIGHET”
är
INTE
SYNONYMT
med vare sig
POLITISK eller RELIGIÖS
IDEOLOGI

 

Endast ideologifjärmade och differentieringsblinda kulturidioter behäftar Demokratins Försvarare med epitetet ”främlingsfientliga rasister” när dessa under demokratiska-former-protesterar emot en islamistfavoriserande massinvandringspolitik inom en så kallad demokratisk miniatyrnation.


Om alla människor och deras olika ideologier har ”lika värde” kan en också fråga sig varför Anders Breivik sitter inlåst på livslång förvaring.


Om alla människor och deras olika ideologier har ”lika värde” kan en också fråga sig varför Usama bin Ladin hade ett pris på sitt huvud.


Om alla människor och deras olika ideologier har ”lika värde” kan en också fråga sig varför Saddam Hussein blev avrättad.


Om alla människor och deras olika ideologier har ”lika värde” kan en också fråga sig varför Adolf Hitler blev undanröjd.


Vem – förutom ideologifjärmade och differentieringsblinda kulturidioter – skulle sammanblanda eller rent av förväxla etnisitet och så kallad rastillhörighet med (livsfientliga) ideologier och (perverterade) kulturyttringar?


De så kallade rysstatsdyrkarna (alt. maktfullkomliga stockholmspolitikerna) och/eller de islamistfavoriserande och folkduperande sossarna/borgarna – har en politisk avsikt med att skapa förvirring och rädsla inom folkleden – eftersom okunniga och förskräckta medborgare är betydligt lättare att kontrollera och styra till underkastelse än de klarseende och ansvarskännande människor vilka är kulturantropologiskt bevandrade och ideologiskt differentieringskunniga.

 

 

Den allra bästa ”medicinen” för att motverka patologiska översitterifasoner och Pseudodemokratiskt Folkförtryck är att samtliga självständigt tänkande och demokratiskt orienterade medborgare utrustar sig med en ideologiorienterad och faktabaserad kunskap.

 

 

VÄLFÄRDSDEMONTERANDE
”NATIVITETSPOLITIK”


eller
snarare

TVÅ
TVÅNGSREGIMER
med
IDEOLOGISKA PARALLELLER
inom en och samma
”STINKY—PINKY—NATION”

 

I en (låtsasdesperat) ansats att ”råda bot” på ett uppseglande befolkningsunderskott, och inte minst, i ett (folkförledande) försök att ”borttvaga” den både envisa och obekväma nazist/rasist-stämpeln från Andra Världskriget – inviterade/rekryterade den extremhögervridna/rysstatskontaminerade Stockholmsregeringen sin ideologiska artfrände bland de diktaturansatta och hyperintoleranta islamistdespoterna – under det både dråpslagskraftiga och demokratifördärvande mass-invandringsmottot: ”Lika Barn Leka Bäst” – vilket självfallet resulterade i att ”Nya Sverige” i den demokratiska omvärldens distanserade och klarseende ögon faktiskt blev en dubbelt-så-intolerant-och-dubbelt-så-fascistoid nation – mot vad den tidigare varit.


[ Förfarandet kan liknas vid en ”skuldmedveten” jakthund vars medfödda instinkter driver den till att intensivt och noggrant vältra sig i en blandning av matjord och mänsklig avföring i det både jaktstrategiska och ”egensinniga” syftet att kamouflera sin kroppsvittring inför bytesdjurens relativt vaksamma väderkorn.

Med andra ord försöker de dumdrivna och avigvända sossenazzarna att ”borttvaga” den gamla fascist-och-rasiststämpeln genom att intensivt fraternisera med livsfientliga ideologier och perversionsframkallande religionsbildningar.]Likt fanatikstinna Nazister och ett rysstatsinspirerat Polisväsende har de masstillvandrade Islamistdespoterna ett patologiskt betingat kontrollbehov i sitt både välfärdslismande och diktaturpräglade översitteribagage – vilket i ”maskopi” med den maktgalna och rysstatsinfekterade Stockholmsregeringen – gör dem till ett paramilitärt kontrollorgan vilket Aktivt Medverkar till att underkuva den demokratiserade delen av befolkningen inom det numera så avhumaniserade och demokratidränerade ”pyttelandet” Svea Rike.


För att undvika framtida missförstånd borde Svea Rike med det snaraste omdöpas till NaziSharia Unionen Nya Sverige – N.S.U.N.S.E. – detta eftersom artificiellt muterade och frystorkade jordnötter helst inte bör betraktas som om vore de naturliga och fruktträdsproducerade äpplen.


Ur ett internationellt perspektiv är Nya Sverige ett ”högriskland” vilket storskaligt hyser- och härbärgerar potentiella terrorister – där den lagstiftade yttrandefriheten, bland den demokratiserade delen av befolkningen, är djupt urholkad och starkt inskränkt – på grund av den islamistvänliga högerpolitikens demokratifördärvande och samhällsomstörtande konsekvensyttringar på den sociala infrastrukturen – inom en folkfattig nation av miniatyrformat.

 

[ ... att ”Leka Amerika” ... eller att ... försöka efterlikna den Amerikanska Samhällsmodellen ... inom ett (befolkningsmässigt) pytteland – såsom Svea Rike utgör inom den vida världsarenan – är endast ett sinnesrubbat och nationsfördärvande ”rävspel” vilket är initierat av den rysstatsinfluerade och ideologiförblindade Stockholmsregeringen.

Det är med andra verklighetsnära och demokratibedyrande ord ... oerhört svårt ... att ”Leka Amerika” inom en pytteliten-och-folkfattig nation vars ”bi-kulturella” stadsskick huvudsakligen attraherar diktaturpräglade islamistdespoter och kriminella missdådare från socioekonomiskt underutvecklade nationer och världsdelar.]

 

Med andra ”försumliga” ord riktar sig den selektiva och islamistfavoriserande massinvandringspolitiken till de ideologiskt likstämmiga folkgrupper vilka – Precis Lika Gamla Sverige – har otidsenliga och bakåtsträvande fascistideal i sitt medbringade levnadsbagage.


En pseudodemokratisk hållning är sak samma som att äta av kakan och samtidigt (försöka) bevara den intakt och orörd.

Lika tokabsurd är tanken på att ”demokratisk diktatur” och/eller ”fascistisk demokrati” skulle medföra multikulturell berikning inom ett så kallat demokratiorinterat samhällssystem.

 

”RADIKALISERAD”
FUNDAMENTALIST
ÄR LIKA
OMÖJLIGT
SOM
”DEMOKRATISERAD”
FASCISTDYRKARE.

 

VÄLMENANDE
LEDTRÅD:

ORDET
”ISLAM”
betyder
(tvångsmässig)
UNDERKASTELSE
[absolut inte renhet eller fred]

 

KUSIN
VITAMIN


UTÖVER
den
reaktionära
slagdängan
”HEIL HITLER”
är
NAZISTERNAS

avartade
rashygiensideologi
upphov
till
vanföreställningen:
”Den Ariska Övermänniskan”

 

UTÖVER
den
reaktionära
slagdängan
”ALLAH AKBAR”

är
ISLAMISTERNAS
avartade
troshygiensideologi
upphov
till
vanföreställningen:
”Det Finns Ingen Gud Utom Allah”

 

DE
härsklystna
&

hyperintoleranta
islamistdespoternas
alla
nyupprättade
konspirationsmoskéer
inom det
demokratiserade
västerlandet
kan lika gärna
utgöra
Infiltrerande Pseudotempel
och
”Strategiska Skyddsbunkrar”
för utbildning av
pseudoandliga fundamentalister
&
potentiella terrorister.

 

THE
REVOLVING
‘n’
EVERLASTING
PHILOSOPHY:


RELIGION är POLITIK
&
POLITIK är IDEOLOGI
&
IDEOLOGI är TROSLÄRA
&
TROSLÄRA är RELIGION

 

 

BÅDE
UNDERKASTELSE
&
VINNINGSLYSTNAD
gör
MÄNNISKOR
URDUMMA/VETTLÖSA

 

 

 

HELLRE
ett
missförstått
geni
framför
att vara
ett
”Politiskt Helgon”
som begår
en
massa brott.

 

 

”INTERGALAXIÄR”
KROPPSFETISCHISM

 

När det ultrasnygga fotfolket för allra första gången beskådade Hans kraftfulla kroppshårsbeklädnad trodde de i sin vilsefarna fantasifullhet att Han var en ”intergalaxiär mutant” vilken hade kommit till jorden för att utplåna den innevarande mänskligheten.


I själva verket hade den ”intergalaxiära mutanten” efter barndomens traumatiserande pedofilövergrepp, under både autonoma och autodidaktiva former, ägnat sig åt att utveckla en ”paranormal” molekylstruktureringsförmåga vilken lika väl kunde appliceras på den biogenetiska molekylstrukturen i syfte att anlägga – en förvisso ”marmorerad och översvallande” men reflektionsväckande kroppshårsbeklädnad – för att i framtiden ha omedelbar tillgång till ett både avskräckande och erotikdödande personskydd gentemot skändliga och icke-önskvärda närmanden från homosexuella manspersoner-, och inte minst, -gentemot enerverande inviter och uttröttande förförelseaktioner från patologiskt perverterade kroppsdyrkare.


Det både faktiska och snöpliga resultatet efter den övergreppsförebyggande molekylstruktureringen blev med tidens gång alls ingen personlig höjdare för den ”intergalaxiära mutanten” utan bidrog snarare till att ingen enda så kallat civiliserad nutidsmänniska ville befatta sig med det kroppshårsbemängda ”rymdmonstret” eftersom – den breda majoriteten av det ultrasnygga fotfolket representerades av ytlighetsorienterade och utseendefixerade ”fallosdyrkare” vilka var hyperlojala och livstidsedsvurna anhängare av The Naked Monkey Lodge (Den Nakna Apan Logen) vari man – unisont och helhjärtat hänger sig åt en narcissistisk kroppsfetischism vars ultraytliga budskapsflora sedermera har fått en världsomspännande och dramatisk accentuering bland den ultraprofana och teknokratfascistiska nekropolbefolkningen.


I denna sin mer eller mindre ofrivilliga utstötthet och obehagliga sociala isolering nödgades den ”intergalaxiära mutanten” inse att han borde använda den paranormala förmågan till att strukturera sina inre molekyler i det både ädla och överlevnadsbetingade syftet – att få den överväldigande och själsförtärande ensamhetskänslan att transformeras till en behagligt softande och andligt upphöjande energiform – innan den kommer över honom såsom ett mardrömsliknande och ödesmättat stigma vars totalitära skräckvälde har fått mången ömsint människosjäl att i ren desperation ”ta-sig-själv-av-daga” genom vanmäktighetsansatta och egoboostspäckade kroppsmord.


Inte så sällan tar ”pseudosociala” och/eller socialt inavlade människor fruktansvärt illa vid sig och överreagerar med en missriktad och rädslobaserad aggressivitet gentemot obekanta personer – när de, enligt sig själv, betraktar ”jävligt ensamma människor” (vilket i själva verket innebär fullmogna-och-självständiga individer) – detta eftersom deras allra största fasa här i livet – är att bli lämnade ensamma och övergivna på en storstadssolkig och nedspydd gatutrottoar inom ett avhumaniserat och medborgarpolariserande kapitalistsamhälle.

 

 

 

FÖREVARANDE
TEXTMATERIAL
är blott ett
AXPLOCK
ur det
sannfärdiga
och
multifasetterade
innehållet
hos den
ideellt
verksamma

EkobyAllians
&
FutureTree.

 

 

 

 

FÖRUTSEENDE
TALESÄTT:


EN
bör alltid
tala
sanning
men
vissa
sanningar
bör inte
offentliggöras.

 

ARKAISK
”LILLIPUTT”


När den så kallade Etniska Svensken känner sig ”förnärmad” eller står inför socialt betingade tillkortakommanden övergår vederbörande omgående till att utdela grovt omgivningsförolämpande och djupt nedsättande individomdömen.

Om minsta lilla möjlighet gives, vid sociala oförrätter och interaktiva tillkortakommanden, hänger sig den ”Etniska Svensken” åt en synnerligen otidsenlig och fördomsfylld etnisk diskriminering – genom att hävda sin överlägsna ”ariska” tillhörighet – vars faktiska och primitiva syfte är att kompensera för ett både överflödande och kunskapsfattigt mindervärdeskomplex – vars vidhäftade aggressionsansamling endast är ett makabert lytesaber – för den civiliserade människa vilken råkar komma i dess väg.

*

ETNISK
DISKRIMINERING

&
RASFÖRDOMAR
är
MYCKET
NÄRBESLÄKTADE
och
DJUPT
SAMMANLÄNKADE
med
VARANDRA.

*

IDEOLOGISK
ÖVERTYGELSE
&
RELIGIONSKRIG
är
MYCKET
NÄRBESLÄKTADE
och
DJUPT
SAMMANLÄNKADE
med
VARANDRA.

 

KONSTEN
ÄR VARE SIG
EVIG
ELLER
POLITISKT KORREKT.

 

FÖRTYDLIGANDE
av
”Politiskt Korrekt”:


KENNELKLUBBEN
för
inbördes
STYMPNINGSBEUNDRAN

 

VERKLIG
”KONST”
är att
kunna
URSKILJA
(pseudo-)
vetenskapliga
RASKONCEPT
från
livsfientliga
(religions-)

IDEOLOGIER.

 

PÅTVINGAD
OMSKÄRELSE

bör
betraktas
såsom
en

GRAVT
MISSBILDAD
&
BRUTALT
”SANDBLÄSTRAD”
SKÖLDPADDA

vilken måste
framleva förutan
sitt

MEDFÖDDA
SKYDDSHÖLJE

 


Ledande Fråga:
Vilka integritetsutplånade människor är det som frivilligt lägger sig platt på rygg – för att låta en vilt främmande och hyperfascistoid ockupationsmakt invadera deras sedan länge demokratiserade fosterland – samtidigt som de i sin dumdrivna inbilskhet hävdar att det hela endast handlar om en ”multikulturell berikning” vilken värnar om alla människors lika värde?

 

Rakryggat Svar:
Det är alla de regeringsförledda och differentieringsblinda stackare – vilka av naturen är utrustade med en blott ensiffrig intelligenskvotens – eller genom primitiv sturskhet och ett överkaxigt bildningsförakt hyser ett mycket klent kulturellt och ideologiskt kunnande.

 

Lättfattad Parabel:
När en överkaxig snyltgäst inom krogmiljön stjäl ett bräddfyllt ölstop rakt framför ögonen på en mingelglad stamgäst – blir det genast ett jädra ståhej så att ”dissesmockan” hänger i luften – samtidigt som ett allmänt och tumultartat krogslagsmål hotar att utbryta inom den trängselfyllda lokalen. – Här kan en tala om ”Orkan i ett Ölglas”!

 

 

EXTREMT
LÅG
EQ

Ett otvetydigt bevis på extremt låg EQ är när ”fascistoida rysstatsmoroner” (falskskyltade sossenollor) behäftar demokratins förespråkare med det diffblinda och ideologifjärmade epitet ”främlingsfientliga rasister” i en desperat ansats att – inför allmänhetens godtrogna ögon – kamouflera sin både patologiska och demokratidränerande makthunger.

EXTREMT
HÖG
EQ

”Politiskt Korrekt”
är synonymt med
Lismande Rövslickare
vilken
saknar förmågan
att
Lyssna Bakom Orden.

* * *

Det är Stor
skillnad mellan
att
”skita på sig”
och att
NERSKITA
HELA SVERIGE

med
otidsenliga
&
bakåtsträvande
FASCISTIDEOLOGIER.

 

 

IDEOLOGIBLIND
KULTURKUF

eller

DEN
SOSSENAZZEINSKRÄNKTA
UPPREPNINGSPAPPEGOJAN
har (också) ett
FOLKFÖRLEDANDE
bakom-orden-budskap:


#1a
”Alla människor har lika värde – bara – de tycker och tänker såsom den ultraperverterade och smygfascistiska Sossenazzeflocken!”


#1b
”Alla människor har lika värde så länge de slickar arshlet på alla diktaturinfekterade fascistmoróner!”


#1c
”Alla människor har lika värde – men – Svenska Demokrater och Fattiga Romer skall ihjälgasas och kremeras i rödglödgade brännugnar!”

 

1
DUKTIG
IDIOT


Världens alla olika folkslag med Fascistoida Ideologier i bagaget borde ansamlas illegalt inom det så kallade Nya Sverige för att unisont erhålla gratis sjukvård och permanenta uppehållstillstånd tillsammans med ett statsfinansierat försörjningsstöd eftersom ”alla-människor-har-lika-värde-oavsett-deras-ideologiska-tillhörighet” enligt de brutalt hjärntvättade och skoningslöst massuggererade Sossenazzarna.


2
DUKTIG
IDIOT


Emedan det inom den intelligensbefriade och massuggererade Sozzeflockens politiska plattform gäller att ”värna om alla människors lika värde oaktat deras livsfientliga ideologier” borde det så kallade Nya Sverige omdanas till en Anarkistisk Fristad där världens alla illegalt tillvandrade och papperslösa regelföraktare – erbjudes gratis sjukvård och permanenta uppehållstillstånd utöver ett statsfinansierat försörjningsstöd – på det sedan länge demokratiserade men numera långtidsarbetslösa Sverigefolkets bekostnad.


3
DUKTIG
IDIOT


All världens respektlösa lagföraktare och papperslösa immigranter borde ansamlas illegalt inom det så kallade Nya Sverige – för att unisont erbjudas gratis sjukvård och permanenta uppehållstillstånd tillsammans med ett statsfinansierat försörjningsstöd – eftersom det intelligensbefriade Sozzekonceptet ”alla-människors-lika-värde-oavsett-ideologisk-tillhörighet” står högst upp på den masspsykotiska och demokratifördärvande kärringväldesagendan.

 

 

NORDISK FRISTAD
för jordens alla
”ISLAMISTFLYKTINGAR”


Om Svea Rikes ”självuppoffrande” och islamistfavoriserande ursprungsbefolkning under reklaminslagsliknande förförelseformer ”deporterades” till de soldränkta havskobbarna Öland och Gotland – för att där tilldelas pyttesmå odlingslotter i en koloniliknande förvaltningsmiljö – skulle Nya Sverige kunna erbjuda världens samtliga, så kallade islamistflyktingar, permanenta uppehållstillstånd och anständiga boendeförhållanden på den Skandinaviska Halvöns pseudodemokratiska och ”folkhemsförgätna” fastland.

 

 

TOTAL
SCHIZOFRENI


Det är inte alla förunnat att få åtnjuta en högaktad stjärnstatus samtidigt som vederbörande under autentiska former får erfara hur det är att vara en betydelselös förlorar
e.

 

*

SOCIAL
SCHIZOFRENI

Permanenta Uppehållstillstånd
förutan
integration och arbetstillfällen
är såsom
Lustfyllda Smekningar
förutan
intimitet och kärleksfullhet.

*

 

 

 

 

 


 

Plats för animerad

Jolly Roger-flagga.

 

UTSTUDERAD
&
DEMOKRATIDRÄNERANDE
ISLAMISTGLORIFIERING


På grund av den högerextrema och rysstatsinfluerade Stockholmsregeringens selektiva massinvandringspolitik med dess islamistfavoriserande skattelättnader och andra islamistglorifierande företagssubventioner – går både infödda medborgare och tillvandrade icke-islamister på knäna och rotar omkring bland soptunnornas sparsmakade innehåll i arbetslöshetens miserabla tecken, inom det så kallade Nya Sverige – detta alltmedan de hyperintoleranta samt diktaturförråade och välfärdsparasiterande islamistdespoterna dansar på borden och slår klackarna i taket under största (värsting-) välmåga – på stora delar av det både socioekonomiskt undanskuffade och emotionellt utarmade Nya Sverige-folkets vampyroffersliknande bekostnad.

 

 

KLIMATKRISMEDVETEN
”FNISSFRÅGA”


Vilket Slags
toalettpapper
använder
den
Svenske Monarken
i
framtiden?


Är Det Möjligen
av
Tillskrynklad Dagstidning
eller
av
Återfuktad Grönmossa!

 

 

DET
Finns Endast En Människoras;
Den Mänskliga Rasen.


DÄREMOT
existerar en hel mängd
livsfientliga ideologier
&
en
(absolut)
pseudovetenskaplig
”raslära”.

 

 

Det Gives Ingen Religion
Högre Än Sanningen.

 

 

ISLAMISMEN
är en
Ideologiskt Närstående
KUSIN”
till
NAZISMEN


Samtliga försök till faktaförnekelse och förvrängning av ovanstående (kunskapsbaserade) ordframställning – är-endast-dikt-och-förbannad-lögn – vars härsklystna syfte är att förleda den kulturellt och ideologiskt okunniga delen av allmänheten.

 

Plats för bild av

Skenheligt Rovdjur.

FAKTABEJAKANDE
”BILDSPRÅK”
av
MULTIKRIMINELL
ISLAMISTGLORIFIERING
a lá
ELAKARTAT
TRÅNGSYNTHETSSYNDROM

 

Skenet KAN Bedra


Den så kallade islamistiska vårens ”frenetiska flyktingzunami” (eg. demokratifördärvande islamistinvasion) över Europa Unionen och Skandinavien kan . . . hur tokigt det än låter i silverskedsfolkets godtrogna sossenazzeöron . . . mycket väl vara en utstuderad och sympatianmodande krigslist, eller också en sinnrik förevändning och genialisk täckmantel – vars yttersta och absolut skenheliga syfte är att sprida den islamistfascistiska irrläran över västvärlden – i ett fasaväckande samhällsscenario vilket är mycket närbesläktat med den mardrömsinfluerade tanken på ett otyglat och hejdlöst avgrundsvidunder vilket utbreder sina giftspäckade och rovhungriga monstertentakler över världens alla demokratiserade människor.


Efter alla världsomfattande och inte minst bloddrypande terrorattentat med islamistiska förtecken – finns i det förtvivlade dagsläget även civiliserade människor – vilka anser det vore betydligt bättre om de etterkrigiska och blodtörstiga islamistdespoterna ”ihjälgasade varandra” inom sina respektive hemländer – framför att invadera och besudla hela den europeiska kontinenten – med sin megaintoleranta och hyperfascistoida vrånglära.


Muslimernas mentala status inom sina ursprungliga hemländer antyder att de lika gärna kunde vara nerfostrade av ultradekadenta och narkotikaberoende despotföräldrar.


I egenskap av det enfaldiga ”sorgebarn” vilket de fanatikstinna och hyperintoleranta islamistdespoterna faktiskt och bevisligen utgör inom den väldiga världsarenan, fordrar dessa ständig hjälp-, tillsyn- och uppbackning från omvärldens alla civiliserade medmänniskor.

 

 

NAZISMEN
&
ISLAMISMEN
har den
religionsideologiska
föresatsen
att
ovillkorligen
etablera
ett
totalitärt
VÄRLDSHERRAVÄLDE
vilket brukar sig av
de båda
amoraliska metoderna
Skenhelighet & Dubbelmoral
för att på ett smidigt vis
få till ett
bakslugt
&
utstuderat
MAKTÖVERTAGANDE

 

 

DUBBELMORAL
&
SKENHELIGHET


Med andra tydliggörande ord har vi att göra med exakt samma vanvördiga dubbelmoral som de alkoholföraktande och välfärdsparasiterande islamistdespoterna tillämpar när de under både skenheliga och omåttliga former utskänker alkoholhaltiga drycker på restauranger och krogar inom Västerlandet.


Ingen konsekvent absolutist och/eller konsekvent renlevnadsmänniska skulle mot betalning leverera alkoholhaltiga drycker till ofördärvade ungdomar och andra folk inom den så kallade utesvängen – för att erhålla sin ekonomiska utkomst – eftersom detta alkoholrelaterade ”förtjänstförfarande” handlar om en inkonsekvensbaserad dubbelmoral i bokstavens egentliga betydelse.


Med tanke på alla de misskundsamma och fördomsbemängda hatbrott vilka frikostigt riktas gentemot homosexuella personer och andra ”sexuellt avvikande” medborgare – inom det svenska samhället – kan var och en också förstå den ohyggliga differentieringsförbistring och inkonsekventa dubbelmoral vilken ligger bakom de västerländska medborgarnas bojkottsförlamade och/eller ”tysta-och-lytta” accepterande av det offentlighetsbaserade utskänkandet av alla de alkoholhaltiga drycker, vilka flitigt serveras demokratins alla olika förespråkare, av de alkoholföraktande och könsstympade islamistdespoter vars manliga del av befolkningen – enligt statistiska rön – till 82 % består av ”skamlösa rövknullare” vilka sins emellan ägnar sig åt en föräktenskaplig homosexuallitet på grund av kvasiandliga vanföreställningar och en livsfientlig fascistideologi vars perversionsframkallande kvinnounderkuvelse är ökänd bland alla allmänbildade och högt civiliserade medborgare.


Mitt bland all sociopolitisk och religionsbaserad avart inom det så kallade högrisklandet Nya Sverige – hyser de intensivt penninglismande och andligen vansläktade islamistdespoterna – ett Patologiskt Kontrollbehov bakom den både välfärdsparasiterande och demokratiföraktande hycklarfasaden.


Om det synnerligen folkmanipulerande och smygvägsinitierade demokratifördärvandet och/eller kultur- och ideologifjärmade sossenazzekonceptet ”Alla Människors Lika Värde” skulle appliceras precis lika obesvärat på alla Fascistoida Ideologier kan en lika gärna också hävda: ”Alla Bladguldsdraperade Hundskitars Lika Värde”.

 

 

”FÖREGÅNGSLANDET”
eller
snarare

HÖGRISKLANDET
N.S.U.N.S.E.

är en
förlovad fristad
åt
SKAMLÖSA MISSDÅDARE
&
POTENTIELLA TERRORISTER.

 

Plats för animerad

Jolly Roger-flagga.

 

 

Det Gives Ingen Religion
Högre Än Sanningen

 

 

 

 

 

TOPPHEMLIGT
MEDDELANDE

tillägnat
alla
ideologialienerade
&
differentieringsokunniga
”SOSSENAZZAR”

 

”SOSSENAZZE”

betyder/innebär:

Sossar-och-Borgare

i
symbiotisk synergism
med

Narcissistiska Storstadsfjollor
&
Ansvarsbefriade Fascistmoróner
.


Med Andra Spikraka Ord:


Nationsfördärvande Pseudodemokrat!
och/eller
Antidemokratisk Landsförrädare!


samt:

SMYGFASCISTISK
BESSERWISSER

utrustad
med

en
Schizofren & Maktgalen
KÄRRINGVÄLDESTUNGA


1.
KRAFTIG
Skillnad Är Det Mellan
Stark Integritet & Stor Egoboost.


2.
VÄSENTLIG
Skillnad Är Det Mellan
Stark Jagkänsla & Stort Karaktärsfel.


3.
PYTTELITEN
Skillnad Är Det Mellan
Fascistisk Perversion
&
Islamistisk Despotism.


4.
HIMMELSVID
Skillnad Är Det Mellan
en
Världsreligion vars Medlemmar
är
frivilligt anslutna
och en
Fascistoid Kvasireligion
vilken blivit världsvid
genom
påtvingad
könsstympning
&
tvångsmässig
medlemsanslutning.

 

DITTEN & DATTEN
om
HATTIFNATTEN


Kulter
och sekter vilka är baserade på kvasireligiositet och/eller pseudoandlighet lever efter omständigheterna längre eller kortare liv under vilket de tillfogar de stackars människor – vilka lyssnar till dem och med förtroende och med missriktad förtröstan följer dem – en mer eller mindre beklagansvärd skada.

 

BIKULTURELL
DIKTATURBERIKNING

 

Tvehövad / Tvetrynad
”Nazi-Sharia-Kulting”

grönbete.

** l **

”Liten & Gullig”
bliver snart
STARK & MÄKTIG

 

Den ideologifjärmade och demokratidränerande folkopinionens patologiskt-perverterade-inställning gentemot den Islamistfavoriserande Massinvandringspolitikens ”oppositionella medborgare” inom det så kallade Nya Sverige – får de flesta autonomt tänkande och allmänbildade individer att oavkortat associera till det antisemitiska nazistpartiets massuggererande fascistpropaganda vilken både dominerade och förpestade det Tyska Riket på nittonhundrafyrtiotalet – för att under rovlystna och makthungriga former nedtysta och förkväva samtliga impulser av demokratisk karaktär.

 

Tvehövad / Tvetrynad
”Nazi-Sharia-Kulting”

grönbete.

** l **

”Liten bliver Stor”

 

DE
nationsfördärvande
&
rysstatskontaminerade

SOSSENAZZARNAS
hjärntvättsliknande & massuggererande
massinvandringskoncept
”Alla Människors Lika Värde
vilket har den
underförstådda betydelsen
”Lika Barn Leka Bäst”
är i praktiken en
Satanisk Plattform
vilken
är
välvilligt inställd
gentemot
Diktaturpräglade & Opportunistiska
FASCISTFOLK
vilka under
extremt rovgiriga former
brukar sig av den
Innevarade Demokratins
övergenerösa bidragssystem
&
ohämmade utdelning
av
permanenta uppehållstillstånd
såsom en
”Framtidsvänlig Språngbräda”
vilken (automatiskt) gynnar
ett smygvägsinitierande av
en
Ultrafascistoid Samhällsmodell.

 

Tvehövad / Tvetrynad
”Nazi-Sharia-Kulting”

grönbete.

** l **

”Liten & Gullig”
bliver snart
Stark & Mäktig

 

DET
”BAJSKORVSBRUNA”
RECTUMSERIGE
är ett
MOTVALS
KÄRRINGVÄLDE


De dumdrivna ”sossenazzarnas” härsklystna och folkduperande begreppsförvanskningar har passerat gränsen för absurdum när de till-och-med har omformat (välbefogade och kunskapsbaserade) protester gentemot Fascistoida Ideologier och Livsfientliga Kvasireligioner till att (så gott som enbart) betyda något så fruktansvärt inskränkt och stereotypande som ”rasism- och främlingsfientlighet”.


Demokrativärnande och differentieringskunniga protester gentemot fascistoida och livsfientliga ideologier motverkar per automatik också rasism och främlingsfientlighet förutsatt det att oppositionsprotesterna framförs under fredliga och demokratiskt orienterade förhållanden.


I annat fall utgörs de ”diktaturmotverkande” och ”antirasistiska” oppositionsprotesternas mentalitetsmässiga diskrimineringsstatus av exakt samma skrot-och-korn som de Livsfientliga Ideologier vilka de ursprungligen hade för avsikt att motverka.

 

Tvehövad / Tvetrynad
”Nazi-Sharia-Kulting”

grönbete.

** l **

”Liten bliver Stor”

 

BEGREPPSKORRIGERING

Den korrekta bakom-orden-betydelsen av de ideologialienerade och begreppsförvanskande Sossenazzarnas pappegojeupphakade och demokratihämmande slagdänga ”Främlingsfientliga Rasister” borde i det ideologi- och kunskapsförbistrade dagsläget ersättas med:


DEMOKRATIVÄRNANDE
IDEOLOGIKUNSKAP

eller
också

FOLKUPPLYSANDE
DIKTATURPROTESTER.

*

RÄTTVÄND
BEGREPPSUPPFATTNING:


PSEUDODEMOKRATERNAS
FOLKDUPERANDE
BENÄMNING
”ISLAMFIENTLIG”

BETYDER RENT FAKTISKT
DEMOKRATIVÄRNANDE DIKTATURFÖRAKT
ITY
DEN
GÄNGSE
ISLAMISMEN
ÄR BLOTT EN
PSEUDOANDLIG
FASCISTIDEOLOGI

 

Tvehövad / Tvetrynad
”Nazi-Sharia-Kulting”

grönbete.

** l **

”Liten & Gullig”
bliver snart
Stark & Mäktig

 

DEN
folkduperande
&
smygfascistiska
panelhönebenämningen
”ISLAMOFOBI”
är endast ett
ignoransbaserat
&
ideologialienerat

KÄRRINGPLADDER
med föga
VERKLIGHETSANKNYTNING.

 

IDEOLOGISK
ALIENATION
&
MISSRIKTAT
POLITIKERFÖRAKT


Socialistisk massuggestion och falsk propaganda i kombination med ideologisk alienering och missriktat politikerförakt – har under absolut orättfärdiga och synnerligen demoniserande former omdanat det demokratiska mittenpartiet Sverigedemokraterna – till att utgöra de ansvarsbefriade och maktfullkomliga Sossenazzarnas ”eviga nemesis” (eg. fokusavledande hackkyckling) och/eller ”Nya Sveriges Mest Föraktade Och Avskydda ’Nyjude-Semiter’” – alternativt – ”Det Ideologialienerade ’Kärring-Sveriges’ Mest Diskriminerade Och Stigmatiserade Medborgarskara”.


Med en lätt varierad ordalydelse kan sägas att de numera så Hatbrottsbemängda Sossenassarna tillsammans med den demokratiföraktande antisemitismen med sin otidsenliga och pseudovetenskapliga ”rasbiologi” från den härsklystna och världsherraväldesinriktade nazistepoken – i och med Sverigedemokraternas framträdande på den politiska arenan – äntligen har fått ett ”inhemskt-och-legitimt” offer att rikta sitt både förtäckta och Sverigefolksförledande ”nyjudeförakt” gentemot.


Självfallet utspelar sig denna både semitfolksföraktande och sverigefolksförledande ”partihets” under det avigvända och mycket bisarra skenet av att vara ”befogade protester” gentemot (rädslobaserad) främlingsfientlighet och (primitiv) rasism.


Den infödda genomsnittssvensken är så stadsfeministiskt korrumperad och/eller socialistiskt massindoktrinerad att ”hen” inte ens förstår att hyperintoleranta och diktaturförråade islamistdespoter sedan barnsben är utrustade med den ”blodtörstiga stridsberedskap” – vilken krävs för att uthärda det antisociala och desintegrerade kärringväldesklimatet – inom det ultrafascistoida och ”bajskorvsbruna” Rectum-Sverige.


För den media- och politikerförledda ”medelsvensson” kan det vissa dagar vara lite problematiskt att förstå – hur en djupt etablerad byråkratisk fascism – vilken (främst) betraktar Infödda Sverigemedborgare såsom ”avhumaniserade personnummer” och alls inte såsom föremål för medkänsla och förståelseparallellt med denna sin vanvördiga och byråkratfascistiska människosyn, kan verka febrilt och intensivt, för att ”papperslösa människor” och illegala invandrare – skall daltas med och givas fler humanitära fördelar än vad de ”infödda personnumren” åtnjuter inom det så beklagansvärt bakåtsträvande och ”bajskorvsbruna högrisklandet” Rectum-Sverige alias N.S.U.N.S.E.

 

Fy Faro & Tvi Vale
för
Politisk Förvirring
&
Nationell Söndring!

NON
”BULLSHIT”


Den trögtänkta och åsnekloka ”sossenazzehjorden” hänger sig åt att dyrka (den förbjudna) Nazismen genom en smygvägaglorifiering av (den fascistoida) Islamismen – givetvis under en feghetsansatt och patologiskt perverterad flockmentalitet – där den trögtänkta och åsnekloka ”sossenazzeflocken” under avigvända former betraktar alla demokratiskt orienterade medborgare såsom ”främlingsfientliga rasistmoróner” vilka anses utgöra en allvarlig hotbild gentemot det både fascistoida och intrigerande kärringväldet inom den ideologiskt differentieringsalienerade och bi-kulturellt diktaturberikade NaziSharia Unionen Nya Sverige.

BAKOMVARANDE
PSYKOLOGISKA PARAMETRAR
&
SOSSENAZZEPRODUCERAD
MASSINDOKTRINERING
uppammar
EXTREMISTISK
HATBROTTSMENTALITET
bland
SOCIALT OFÄRDIGA
&
DESINTEGRERADE ENSTÖRINGSFOLK

En antidemokratisk och makthungrig härskarmentalitet är (bakomvarande) orsak till den partihets vilken ”Sossenazzar” och andra ”Fascistmoróner” i dagsläget riktar gentemot det både demokratiska och ideologiskt differentieringskunniga mittenpartiet Sverigedemokraterna.


Denna antidemokratiska och makthungriga härskarmentalitet är endast en Vidrig Kopia av det primitiva folkförakt vilket Nazist-Tyskland initierade under 1930-talet och främst riktade gentemot den så kallade semitiska folkstammen.


En reflekterande och åsiktsreceptiv kommunikationsmodell är tydligen inte gångbar bland ”världens-mest-tvärsäkra-vrålapor” vilka har sitt genomena ursprung inom det ultradesintegrerade och ideologialienerade ”Skandalnavien” vilket numera är behäftat med den både välbeskrivande och bakåtsträvande alias-benämningen – Fascistoida Islamonavien
N.S.U.N.S.E.

 

SOSSENAZZARNAS
”UNDANGÖMDA RECTUMKONCEPT”


1.
ALLA
Fascistoida Folkmördare
har ”lika värde” som
ALLA
Filantropiska Demokrater.


2.
ALLA
Islamofila Rövslickare
har ”lika värde” som
ALLA
Perverterade Rövknullare.


3.
ALLA
Tillvaratagna Hundskitar
har ”lika värde” som
ALLA
Undangömda Kattlortar.

 

APROPÅ
”OTROGNA HUNDAR”
&
DEMOKRATIDEMONTERANDE
ISLAMISTBERIKNING


Varför Inte Fråga

kallat
Ortodoxa Muslimer
vad de anser om det
differentieringsalienerade
talesättet:
”Alla Ideologiers Lika Värde”?

 

 

VIKTIGA
FÖLJDFRÅGOR

1.
Varför flyttar de monoteistiska islamisterna
till det betydligt tolerantare västerlandet – när de likväl fortsätter att krampaktigt fasthålla vid det intoleransbaserade och fanatikstinna enväldesuttrycket – ”Det Finns Ingen Gud Utom Allah!”?

2.
Vad anser de andligen vansläktade islamistdespoterna om de så kallade polyteistiska religionsbildningarna – vilka ”saknar” ett intoleransbaserat och härsklystet bildförbud och vars intelligenta anhängare gör sitt allra yttersta för att: Ta Seden Som Den Är Dit De Kommit?

3.
Hur förhåller sig de extremt trångsynta och hyperintoleranta islamistdespoterna till den sekulariseringsbaserade och vitt utbredda ateismen inom Västerlandet?

4.
Hur förhåller sig de penninglismande och välfärdsparasiterande islamistdespoternas kvasiandliga-, och inte minst, västerlandsfientliga fascistideologi gentemot det grovt nedsättande och patologiskt stereotypande enväldesuttrycket ”Otrogna Hundar” vilket är riktat gentemot alla de demokratiserade medborgare inom västerlandet – Vilka Absolut Inte Har För Avsikt Att Konvertera – till den medborgarförtryckande och blodbadsbesudlade Islamist-Fascismen?

5.
Har de intoleranta och trångbröstade islamistfolken något vettigt förslag att bibringa det Kostnadsfria-Disneylandet-Nya-Sverige – gällande ett ”övre tak” för antalet asylsökande och/eller ”välfärdsparasiterande turistflyktingar” vilka har sin psykosociala ursprungsförankring inom det oförbätterligt blodtörstiga islamväldet – vars pseudoreligiösa bidragskonsumenter genom upploppsliknande stenkastningskravaller och multikostsamma fordonsbränder kräver permanenta uppehållstillstånd och obegränsad anhöriginvandring inom det Kostnadsfria-Disneylandet-Nya-Sverige?

 

VERKLIG
SAMVETSFRÅGA


Om ”imamen” (den vilken står framför folket) skulle besvara religionsideologiska frågor – med samma egennyttiga och manipulativa attityd vilken en ”framgångsrik bilskojare” vanemässigt brukar sig av vid försäljningen av begagnade motorfordon – förstår också de flesta självständigt tänkande människor vad den andligen vansläktade och hyperkorrumperade imamen/individen verkligen eftertraktar-, och inte minst, representerar inom det (före detta) demokratiorienterade sverigesamhället.

 

AUTENTISK
SPIRITUALITET
&
MATERIALISERAD
KAPITALISTSTATSRÄDSLA


Om de intoleranta och fascistoida islamistdespoterna
upphörde med sin vederstyggliga könsstympning och därefter varaktigt konverterade till en Autentisk Spiritualitet – skulle minst 87 % av jordens alla innevarande krigsskådeplatser och planerade terrorattentat långsamt utebba – för att slutligen upphöra att existera på denna (numera) dinosaurförgätna planet.


Det kvarstående ”rectumproblemet” är att kapitaliststaternas alla hypermaterialistiska och penninghungriga vapentillverkare – under ovan nämnda autentiska spirituallitet med dess fredsuppammande intentioner – måste ”uppsöka nya marknader” och/eller Skapa Nya Oroshärdar vilka är baserade på hämnd-och-genhämnd i en oavbruten kedja av våldshandlingar – för att under djupt ateistiska och sekulariserade former kunna upprätthålla sitt kapitalismgödande, och inte minst, rädslobaserade kärringvälde – på den naturtillgångsutsugna och klimatkrisansatta planeten Tellus.

 

SOSSENAZZARNAS
HÖGERVRIDNA RECTUMPOLITIK


Sossenazzarnas fascistoida och extremperverterade ”rectumpolitik” är så fruktansvärt oattraktivt för allmänbildade och demokratiskt medvetna människor, att det – Skattebetalande Sverigefolket – på grund av den egenmäktiga och Rysstatsinfluerade Stockholmsregeringens ansvarsbefriade och islamistfavoriserande massinvandringspolitik – medelst en antidemokratisk tvångslagstiftning – måste bistå, med skuldkänsloprepparerade skattepenningar för att outbildade och diktaturstöpta ”dissarfolk” från tredjevärldens alla olika fascisthörn ”unisont-skall-lockas” till att komma och parasitera på det generationsuppbyggda välfärdssystemet med dess Övergenerösa Utdelning av permanenta uppehållstillstånd till så gott som alla och envar vilka knackar ”burdust och ihärdigt” på infartsporten till Svea Rike – alltmedan den arbetsföra och icke-arbetslösa delen av den infödda Sverigebefolkningen (fyrtioprocentarsamhället) genom ”svett-och-tårar” får finansiera den islamistspäckade och extremsaltade massinvandringsnotan – vars synnerligen förutsägbara bieffekt innebär en fred- och frihetsinskränkande demokratiurholkning vilken inflationsmässigt uppammar antisociala och multikriminella avartsbeteenden inom det försmådda Sverigesamhället.

 

”RECTUMSTATUS”
á la
Multikriminell Despotberikning


Den regeringsunderstödda massinvandringszunamin med dess överrepresentation av otidsenliga manschauvinister och patologiskt kontrollbehovsansatta islamistdespoter – gör att de befolkningsfjärmade och demokratisöndrande Stockholmspolitikerna (dvs: rysstatsinfluerade sossar-och-borgare) tillsammans med alla till Likriktning Individutplånade och Patologiskt Underkuvade pseudodemokrater a lá smygfascister i praktiken utgör en ultrafascistoid och åttiofyraprocentig (84 %-ig) folkskaravilken helt frivilligt och mer-än-gärna vältrar sig omkring i ett avskyvärt och illastinkande fascistbajs – samtidigt som dessa i sin avigvända och självblinda villfarelse anser sig vara ... så fantastiskt kultiverade och oerhört förnämliga ... Att-Hela-Det-Övriga-Europa ... borde ”lära sig något” och omgående efterlikna ... den megaperverterade och illastinkande ”fascistbajsvältringsmodellen” inom det multikriminella och bajskorvsbruna ”Rectum-Sverige”.

 

84 %

”ÅTTIOFYRAPROCENTARNA”

FÖRTJÄNAR VERKLIGEN
SINA
IDEOLOGINARCISSISTISKA
INTOLERANSMORÓNER!

 

ÖVERTYDLIG
VERKLIGHETSANKNYTNING


De återstående ”sextonprocentarna” (16 %) och inte minst demokratiorienterade människorna inom det bajskorvsbruna Rectum-Sverige – får under megaharmsna former titta-fram-under-lugg-och-skämmas-ögonen-ur-sig inom de flesta internationella sammanhang – inför den ultrafascistoida och multikriminella samhällsutveckling Sverigenationen står inför i dagsläget.


För att de smygfascistiska Sossenazzarna (eg. sossar/borgare) inför den välfärdsförmesade och skuldkänsloansatta allmänheten skall framstå såsom ”tillbörligt rumsrena” massinvandringsförespråkare – går (under schizoida och absolut missriktade former) deras ”förståndshandikappade dundertabbesinitiering” och/eller demokratidränerande islamistglorifiering – ut över de (av vilseförande anti-propaganda) så orättfärdigt demoniserade och beklagansvärt stigmatiserade Sverigedemokraterna – vars Demokrativärnande Upplysningskampanj är synnerligen hedervärd – i en tid då den perverterade (höger-och-vänster) extremismen frodas under groteska och mutationsbetingade avartsformer.


Med andra ord utgör Sverigedemokraternas befolkningstillvända lyhördhetspolitik – genom ideologiskt kunnande och extremismavvärjande differentieringsförmåga – en ”illavarslande hotbild” gentemot de Rectumälskande Sossenazzarnas maktgalna härsklystnad inom det numera så fruktansvärt bajskorvsbruna Rectum-Sverige.

 

16 %

”SEXTONPROCENTARNA”
FÖRTJÄNAR
NÅGOT
BETYDLIGT VETTIGARE
ÄN

INTOLERANSBERIKAD
DEMOKRATIDEMONTERING!

 

”KLOAKRELATERAD”
ÖVERGREPPSAVSPEGLING


Den härsklystna och befolkningsfjärmade Kloakholmsregeringens ideologialienerade och antidemokratiska massinvandringsövergrepp på de Nordiska medborgarna, vilka vid dags dato, har blivit utsatta för ansenliga mängder oönskade terrorattentat av multivarierad art – har givit de arkaiska högervindarna ett betydligt större spelrum – inom det ”före detta” demokratiska samhället.


Inte minst har den ”förståndshandikappade” och terroriststämplade Anders von Breivik – vilken tilldelats aliasbenämningen ”Über-Führer Barbar-Bössa” – helt utan vilseförande propaganda och feghetsbaserade bortförklaringar – varit überfantastiskt tillmötesgående gentemot den bristfälligt maskerade men synnerligen extremhögerorienterade och urbandjungelstokiga Kloakholmsregeringen – genom sina rektumavspeglande och maktfullkomliga övergreppsgärningar gentemot den ”Islamonaviska” halvöns osedvanligt ideologialienerade och synnerligen lättmanipulerade välfärdsmarionetter.

 

OFÖRBÄTTERLIGA
ARTFRÄNDER

eller
THE

ETHNIC SWEDES

MADE A BIG PROFIT
OUT OF
DEATH AND SUFFERING
DURING
WORLD WAR TWO!


Den demokratiurholkande islamistinvasionen till det ”Kostnadsfria Disneylandet” Nya Sverige – är ett mycket bra och tillförlitligt mått – på hur pass mentalt nergrisad ”Kloakholmsregeringen” är i denna historiesärla stund-, trotts den tydliga hågkomsten, av de Världsherraväldesinfluerade Europanazisternas både nesliga och fatala nederlag anno 1945.


För den skandinaviska ”rectumregering” vilken under både feghetsbaserade och samvetslösa former gav en ansenlig materielsupport och ett aktivt ideologiskt stöd till asgrymma nazistfolk mitt under ett brinnande världskrig – är steget heller inte långt – att invitera och uppmuntra diktaturförråade opportunister från det socioekonomiskt underutvecklade och kvasireligiösa islamväldet, till att ”dela säng” med sin ideologiska artfrände inom en glesbefolkad och världsfjärmad miniatyrnation, vars massindoktrinerade socialiststatsbefolkning är synnerligen godtrogen och ideologiskt alienerad på grund av en intensiv och relativt långvarig ”välfärdsförmesning” genom en feghetsansatt och nazistdyrkande världskrigsförskonelse – vilken på bekostnad av fruktansvärt nödlidande och outsägligt krigshärjade européer – har bibringat ett (skamligt) ekonomiskt välstånd och ett (oförtjänt) materiellt överflöd till den både ”rectumdyrkande” och välfärdsarroganta Sverigenationen.


Den Enes Död-, Blir Med Andra Ord Till, -Den Feges Bröd.

 

IMPOPULÄR
SKANDINAV


eller
PSEUDODEMOKRATISK
FASCISTFOLKSDYRKARE


Välfärdssvenskarnas empatibefriade högfärdsarrogans härrör troligast från att dessa under det bedrägliga neutralitetsskenet erhöll en ”samhällsberikande krigstidsinkomst” parallellt med att dessa feghetsansatta nazistmarionetter under ”hyperaktiva former” medverkade till en Vederstygglig Krigsförlängning och en Ohygglig Blodsutgjutelse genom en Omfattande Materielsupport åt det Nationalsocialistiska Massmördarfolket inom det dåvarande Tyska Riket – när dessa härjade som allra värst – samtidigt som de hyperarroganta fascistfolksdyrkarna inom ”Neutralitets-Sverige” under penningfixerade och förlorarlismande former skodde sig både skamlöst och rovgirigt på Andra Världskrigets alla nödlidande och krigsdrabbade Européer när dessa skulle återuppbygga det totalt sönderbombade civilsamhället.


Den Enes Död-, Blir Med Andra Ord Till, -Den Feges Bröd.Det i grunden mycket självupptagna och synnerligen enträgna arbetet med att muslimifiera Svea Rike – under det förefallande ”ädelhjärtade” men i praktiken absolut dubbelmoraliska skenet av att bedriva en humanitär flyktingpolitik – är ännu ett starkt och otvetydigt bevis på den ultrafascistoida stockholmsregeringens nationsfördärvande kärringdespotism.Den befolkningsfjärmade och kärringaktiga despotregering vilken inom det bi-kulturella och ”Kostnadsfria Disneylandet” under både massuggererande och skuldkänslouppbyggande former garanterar ”fri-kost-och-logi” samtidigt som den under en (misstänktsamt) överdriven generositet utdelar ”permanenta uppehållstillstånd” och med en infantil lättsamhet utlovar ”anställningstryggat lönearbete” åt alla opportunistiska tillvandrare och så kallade asylsökande krigsflyktingar – från det pseudoandliga och diktaturpräglade islamväldet – har helt tveklöst ”tagit sig vatten över huvudet” genom att lova runt och hålla tunt inom en nation med höggradig (”ungdoms-”) arbetslöshet och en mycket beklämmande bostadsbrist.


Det hypersarkastiska.., -eller passivt aggressiva uttrycket: ”Man får vad man förtjänar!” – passar väldigt bra inom Nya Sverige – vilket direkt hänsyftar på det bikulturella och multikriminella Islam-Sverige med det ”skuldkänsloansatta” och diktaturberikande aliasnamnet Kostnadsfria Disneyland – vilket blott-och-bart är en höggradigt vilseförande promotioneufemism av en i själva verket extremismuppammande och demokratiurholkande desintegrationsproblematik, vilken (konsekvensriktigt) blir uppbackad av en multikriminellt belamrad segregeringsavart, inom det fascistfolkstillvända och världskrigsförskonade Svea Rike.


Inrikes oförrätter och ihållande ”nazistkarma” gör att Svea Rike så gott som endast attraherar kvasireligiösa fascistfolk och multikriminella missdådare – på ungefär samma vis som en nylevererad komocka i sommarhagen – drar till sig både glupska och rovgiriga spyflugor i stora antal.

 

THE
ETHNIC SWEDES

MADE A BIG PROFIT
OUT OF
DEATH AND SUFFERING
DURING
WW II!

 

HISTORIEN UPPREPAS
NÄR
ERFARENHET IGNORERAS
&
GLÖMSKA INTRÄDER


Alltmedan penninghungriga hypermaterialister och pseudoempatiska narcissistmoróner – under cyklopisk enögdhet och med hybrisansatta stormaktsplaner – jublar över ”accelererande bruttonationalprodukt” mitt under en Fascistfolksrelaterad Flyktingskapsinvasion inom det Janteförpestade Skandalnavien – förfasar sig alla multisociala filantroper och ideologikunniga socialantropologer över – motbjudande folksplittring och demokratiskt sönderfall – inom den medborgerliga infrastrukturen.

 

”BRUTTONATIONALOLYCKA”
UPPKOMMER
NÄR
EMPIRISKT KUNNANDE
IGNORERAS
&
IDEOLOGISK ALIENATION
RÅDER.

 

 

DEN
DEMOKRATIKVÄSANDE
&
NATIONSSÖNDRANDE
MASSINVANDRINGEN

av
INTOLERANTA
&
FASCISTOIDA
ISLAMISTDESPOTER

till
Svea Rike
benämns helt plötsligt såsom
HUMANITÄR
FLYKTINGMOTTAGNING!

 

Tand-för-Tunga
&
”MOMENT 22”


Trotts att den infödda och förvärvsarbetande delen av Sverigebefolkningen höggradigt förfasar sig över tanken att bli avskedade från sin arbetsplats – om de så bara uppbär en personlig åsikt beträffande massinvandringen av intoleranta och välfärdsparasiterande islamistdespoter – riskerar de likväl att bli ”nermejade-och-överkörda” av både bostadsbrist och arbetslöshet på grund av den regeringsinitierade massinvandringen av intoleranta och välfärdsparasiterande islamistdespoter – vars demokratinedbrytande och nationsfördärvande destination – är det toleranta och kostnadsfria ”Disneylandet Kärringsverige” vilket bland alla hyperfascistoida och diktaturpräglade folkgrupper uppbär det så ”ljuvligt klingande” aliasnamnet: NaziSharia Unionen Nya Sverige – N.S.U.N.S.E.

 

 

MAN
FÅR DE
POLITIKER
&
”TILLVANDRARE”
SOM MAN
FÖRTJÄNAR!

 

 

FASCISTER & NAZISTER
attraherar
endast
MISANTROPER
&
ISLAMISTDESPOTER!

 

 

INGEN
VETTIG MÄNNISKA
VILL-KOMMA-HIT
ITY
SVEA RIKE
ÄR FULLT AV
NAZI-SHARIA-SKIT!

 

K.K.
KOMMUNISTPARTISKT
KÄRRINGVÄLDESINITIATIV


Det kommunistpartiska kärringväldesinitiativet med den förvisso något förmildrande – men i ”sedvanlig sverigeordning” uppenbart smygfascistoida namngivningen ”Feministiskt Initiativ” – röner i den skarplägessärla och kvinnounderkuvande massinvandringstimman En-Smula-Framgång inom det ultrafascistoida och bajskorvsbruna Rectum-Sverige – då alltför många av de så kallat ortodoxa, men desto värre, patologiskt kontrollbehovsansatta Mansgrisarna från Islamväldet – sedan urminnes tider hyser den stereotypande och synnerligen kvinnonedsättande vanföreställningen att samtliga kvinnfolk äro Själlösa Varelser – vilka av de mera ”ansvarskännande” islamistmännen – böra framledas i halskoppel eller också vara iförda en fotsid burka vilken är försedd med ett ”fluktarvänligt” nätfönster framför ögonpartiet.


Om denna Mansgrisaktiga Kvinnoförnedring under rådande, så kallade multikulturella, -men dé fakto bikulturella betingelser – skulle råka ”smitta av sig” till de infödda nordmännen – är det allra-allra värsta av samhällsförpestande mardrömsscenarion verkställt och befäst även hos Feministiskt Initiativ och dess (före detta) kvinnorättshävdande förespråkare.


I ett sådant tillbakabildande och demokratiurholkande samhällsscenario
blir det till att ”damma-av-dumburkan-och-putsa-nätfönstret” för alla de nordiska före detta sexuellt frigjorda och demokratiorienterade kvinnofolken. Därefter kommer den sexualitetsundertryckande och viljekontrollerande könsstympningen högt upp på ”dagordningen” enligt den islamtoksspäckade anpassningsagendan inom Nya Sverige.

 

ANINGSLÖS
KONSEKVENSBILDNING
&
”RECTUMDRIVEN”
FEGHETSKOMPENSERING


Majoriteten av det Svenska Folket är på grund av den ultrafascistoida och rysstatsparanoida ”Kloakholmsregeringens” härsklystna maktfullkomlighet – så fasansfullt vanställda av långtidsunderkuvelse och välfärdsarrogans att feghet-och-flathet har blivit till ett signifikant karaktärsdrag av sådan extremismuppammande ”kärringväldesmodell” att stora delar av den så kallade infödda folkstammen – under absolut förståeliga men synnerligen dumdrivna former ”efterlyser hjältemod” under en kulturideologisk alienation – genom att både godtroget och aningslöst fraternisera med (patologiskt) kontrollbehovsansatta islamistdespoter och andra hyperintoleranta besserwissermoróner – med härkomst från ”Tredje Världens” alla socioekonomiskt underutvecklade och demokratialienerade fascisthörn.


Att ”försöka” upprätthålla Demokratiska Värderingar inom det ultrafascistoida och bajskorvsbruna Rectum-Sverige innebär för alla vitala och autentiska demokrater – ett absolut ofrivilligt politiskt martyrskap med livet som insats – på grund av den regeringsuppbackade och islamistspäckade massinvandringszunamins demokratiurholkande framfart på den Skandinaviska halvön.

 

MUSLIMIFIERADE
DUNDERTABBESGATOR


När den islamofila och avigvända Sossenazzehjorden för full hals skanderar: ”Inga-Nazistiska-Rasister-På-Våra-Demokratiska-Sverigegator!” – innebär detta att de under fascistoida och vrålapsaktiga former – i själva verket avser: ”Inga-Svenska-Demokrater-På-Våra-Muslimifierade-Dundertabbesgator!”


Om ovanstående (fascist-) skanderande inte fungerar kan den ”rättvättade” Sossenazzeflocken såsom ett mera sanningsbärande alternativ lika gärna Nazi-Sharia-Skräna:


ALLA
Fascistoida Ideologiers
Lika Värde!


eller


Avhumaniserade Personnummer
framför
Demokratiserade Nationalstater!


m.a.o.

Fascistbajs är Jättegott!
&
Lika Barn — Leka Bäst!

 

 

INGA
”Otrogna Hundar”
På Våra
Muslimifierade Sverigegator!


På det fanatikerockuperade och demokratifolkssöndrade fastlandet kan de masstillvandrade och välfärdsparasiterande ”islamistflyktingarna” högljutt skandera: ”Inga-Otrogna-Hundar-På-Våra-Muslimifierade-Sverigegator!” – så att detta antidemokratiska och världsherraväldesinfluerade fascistbudskap tydligt hörsammas av de både integritetsberövade och civilkuragebefriade (så kallade) Etniska Svenskarna – vilka av välfärdsarroganta och ideologialienerade anledningar, genom fascistfolksdespotismen inom det Sossenazzefördumade fastlandet, har blivit fördrivna-och-tvångsdeporterade till ”kolonilottsbaserade fosterlandstäppor” på de båda havskobbarna Öland och Gotland.

 

Svea Rike
är enligt de
intoleranta
&
världsherraväldestrogna

ISLAMISTDESPOTERNA
endast
Tillfälligt Ockuperat
av de
hyperarroganta
&
kulturalienerade
VÄLFÄRDSSVENSKARNA!

 

FRÄMLINGSFIENTLIG..SVERIGEDEMOKRAT
betyder dé fakto:

IDEOLOGISKT
DIFFERENTIERINGSKUNNIG
&
LIVSLÅNG DEMOKRAT
inom
NYA
SVERIGES

ANSVARSBEFRIADE
&
HYPERKORRUMPERADE
”RECTUMVÄLDE”.

[Nedtecknat: September 29 Anno 2014]

 

”Alla Valörers Lika Värde”

 

NYA
RECTUMSVERIGE
är ett
ULTRAPATETISKT
”DISNEYLAND”

för alla
ISLAMOFILA
RUMPNISSAR
&
DUMDRIVNA
SOSSENAZZAR!

 

NAZI ‘n’ ISLAM
is
the same shit
but
DIFFERENT ASSHOLE!

 

 

 

FÖREVARANDE
TEXTMATERIAL
är blott ett
AXPLOCK
ur det
sannfärdiga
och
multifasetterade
innehållet
hos den
ideellt
verksamma

EkobyAllians
&
FutureTree.

 

 


MULTIKULTURELL
TOLERANS
&
”RELIGIONSFRIHET”
á la
MOMENT 22


Den eller de så kallade människorättsorganisationer vilka under initialt godhjärtade men synnerligen ideologialienerade föresatser – ger sig i kast med att ”utrota” eller ”motverka” de andligen vansläktade islamistdespoternas asgrymma könsstympningssedvänja – ifrågasätter därigenom också den ”högt vördade” och synnerligen toleransfordrande religionsfriheten på ett indirekt och/eller ”smygfascistiskt” kärringväldesvis.


Påtvingad könsstympning är ingenting annat än ett religionspolitiskt ”rävspel” och ett effektivt redskap – för att med fruktansvärt otidsenliga och fasansfullt primitiva metoder – få kontroll över de enskilda individernas Fria Vilja genom ett ”handgripligt undertryckande” av Den Medfödda Sexualiteten medelst bokstavligen bloddrypande och tortyrliknande övergrepp – gentemot spädbarn och mycket unga människor – vilka under livslångt traumatiserande och känslomässigt förråande former avsiktligt berövats sin medfödda rättighet till att Utveckla Personliga Åsikter beträffande samhället och omvärlden.


Påtvingad könsstympning i kombination med pseudoandlig och/eller kvasireligiös massindoktrinering skapar bevisligen också sexuella perversioner i sitt patologiska farvatten – där osedvanligt många Islampräglade Mansgrisar, sins emellan, ägnar sig åt ett ”tabubelagt analsex” -eller som det heter med en något sublimare ordframställning; föräktenskaplig homosexuallitet – på grund av ”sedvanlig” könsstympning och ”traditionsbunden” kvinnounderkuvelse – vilket under axiomartade och paradoxala konsekvensyttringar ansätter-alla-och-envar inom den islamistiska församlingen – på ett ”extremt prövande” vis.


Tänk på det emotionella trauma och det ”psykologiska obehag” det skulle innebära för alla de (pseudoandliga) människor vilka tvångsmässigt amputerar könsdelar på grund av så kallad religiös övertygelse – om de av en ”utomstående besserwisserinstans” helt plötsligt skulle berövas denna sin förvisso patologiska men likväl religionsideologiska särart – då själva religionsutövningen i praktiken står-och-faller med den kontrollbehovsansatta och befolkningsunderkuvande könsstympningen.


Tänk vilken humanitetsuppbyggande support ett medvetandegörande utbildningsprogram i kombination med ett ”könsstympningsförbud” skulle innebära för den (så kallade) Islamistiska Vårens alla storsinta fritänkare vilka i sin demokratiförgätna frihetssträvan(?) fortfarande saknar baskunskaper beträffande så kallade mänskliga rättigheter – och framför allt – demokratiska principer.

 

KÄRLEKSFULL
UTMANARE
av
”MOMENT 22”


Det är Svårt
men
alls inte
omöjligt
att
”Tänka med Hjärtat”.

 

”URBANTURBANSK”
KINDERGARTEN
á la
MISÄRFRAMKALLANDE
EGENFÖRETAGARPOLITIK


I allra bästa fall uppmärksammar de befolkningsfjärmade och kontrollbehovsansatta ”fascistynglen” inom det Kindergartenbefästa Regeringskansliet den både miljö- och landsbyggdsförsummande, -och inte minst, nativitetshämmande egenföretagarpolitiken när masstillvandrade Islamistkvinnor handgripligen tampas med infödda Sverigekvinnor i de ”kilometerlånga” köerna till de överbelastade aborteringsklinikerna inom Nya Sverige.

 

[ÅÅÅÅMMDD–NAZI]

 

N.S.U.N.S.E.
DEVIS:


HELLRE

TOLVSIFFRIGA
PERSONNUMMER

&
BYRÅKRATFASCISTISK
MEDBORGARKONTROLL


framföre

Humanitära Ekobysamhällen
&
Demokratiserade Nationalstater!

 

[ÅÅÅÅMMDD–NAZI]


[ Det tolvsiffriga personnumret (med-de-fyra-sista-siffrorna) är ursprungligen ett Adolf Hitler-inspirerat och Nationalsocialistiskt påfund för utökad och totalitär befolkningskontroll vilket ”Nazi Svea” varmt och välkomnande har anammat med både hull och hår.]

 

 

FIGURANPASSAD
”Vikinga-Burka”

 

Vikingahövdingen till Shariakvinnan
(fiktivt scenario):
”Om du din andligen vansläktade ’Allah-Knarkare’ och Överreligiösa Fyllkaja inte genast plockar av dig den fascistoida ’dissarburkan’ kommer jag att landsförvisa dig och alla dina gelikar med anledning av Era pseudoandliga vanföreställningar och demokratiföraktande separatistbeteenden bland den Skandinaviska halvöns alla demokratiserade och högt civiliserade medborgare!”

 

Multikulturell Tankeställare:
Eftersom det inom det så kallade multikulturella samhället är i sin fullaste ordning för diktaturpräglade och separatistiska Shariakvinnor att på allmän plats drapera sig med en ”fotsid” (eg. kvinnoförtryckande) extremistburka-, eller snarare ”fylleburka” – borde det också vara i sin fullaste ordning – att Demokratiska Skandinaver under sakrala och frisinnade former ”helt öppet” smuttar på en och annan välbryggd och kostnadsvänlig Vikinga-Mjödare á la Spirituale inom det offentliga rummet.

 

Humant Samhälle:
Inom det betydligt humanare och gemytliga grannlandet Kosmopolit-Danmark har myndigheterna alls inga större problem med infödda medborgare vilka helt ogenerat läppjar en och annan Vikinga-Mjödare á la Spirituale på allmänna platser.

 

Ultrafascistoid ”Nativitetspolitik”:
På grund av ovan nämnda ”alkoholpolitik” (eg. folkkväsarmentalitet och överförmynderifasoner) flockas de hyperintoleranta och diktaturförråade islamistdespoterna i megastora antal inom det ultrafascistoida (alt. extremt högerextrema) och nekrofilrigida (alt. patologiskt desintegrerade/abnormt zoofilistiska) Nya Sverige – N.S.U.N.S.E.
– NaziSharia Unionen Nya Sverige.


Den islamistglorifierande massinvandringspolitikens övergenerösa bidragssystem och tillika övergenerösa utdelning av permanenta uppehållstillstånd inom Nya Sverige – fungerar-i-praktiken-såsom-ett-friktionseliminerande-och-ultraslipprigt-glidmedel – för underlättande av etablering och permenterande av Fascistoida Impulser inom en folkfattig miniatyrnation vars ideologifjärmde och dumdrivna urbefolkning vare sig förstår sitt eget eller nationens bästa.


Kulturmedvetna samt ideologiskt differentieringskunniga och demokratiskt orienterade medborgare inom Svea Rike talar i bistra ordalag om att ”Bita Sig Själv I Svansen” under den regeringsunderstödda islamistinvasionen eftersom den despotismberikade demokratidräneringen utgör en omedelbar fara för Svea Rikes framtida säkerhet.

 

Arkaiska Högervindar:
Demokratiskt medvetna folkgrupper och intelligenta människor med livsbejakande ideologier attraheras föga av den pseudodemokratiska och livsfientliga ”rysstatsdiktatur” (eg. extrema högerextremism) vilken det så kallade Nya Sverige-, sedan gammalt, representerar inom den internationella samhällsarenan.

 

Nekrofiliorienterad Stockholmspolitik:
Den rysstatskontaminerade och högerextrema Stockholmsregeringen har genom sin islamistfavoriserande massinvandringspolitik ordnat till det så bra att ”Nya Sverige” – N.S.U.N.S.E. (NaziSharia Unionen Nya Sverige) i det ansvarsbefriade brådrasket har omdanats till en förlovad fristad åt fascistoida missdådare – vars reaktionära och smygfascistiska konsekvensyttringar, med andra ord, har etablerat en hyperfascistoid rövarbandsfilial åt kvasiandliga fundamentalister och kriminella element på det demokratiska samhällets bakåtsträvande skuggsida, under de båda folkförledande och missvisande benämningarna ”humanitär flyktingpolitik” (eg. selektiv massinvandringspolitik med islamistisk överrepresentation) och ”multikulturell berikning” (eg. extremt högerextrem rysstatspolitik) där alla infödda sverigemedborgare av den befolkningsfjärmade och nationsfördärvande stockholmsregeringen – Enträget Uppmanas Till Att Uppvisa Stor Tacksamhet – inför de ondskefulla multiövergrepp vilka har ”förärats” Nya Sveriges alla sosseindoktrinerade olycksoffer och ofrivilliga demokratmartyrer.


Utöver detta synnerligen ödesdigra och regeringsunderstödda folkövergreppsfaktum går det ett 20-tal arbetslösa ungdomar på varje tillvandrad och företagsanställd islamistdespot.


En regeringsunderställd massinvandringspolitik med Islamistisk Överrepresentation vilken försiggår förutan föregående folkomröstning – vittnar om ett anti-demokratiskt stadsskick – vilket fattar både egenmäktiga och samhällsomstörtande beslut ”över huvudet” och/eller ”bakom ryggen” på den Demokratiskt Orienterade delen av befolkningen.

 

Skamlösa Kälkborgare:
Den
anskrämligt otidsenliga och fatalt skamlösa så kallade konungafamiljens samtliga Ultraluxuösa Överklassframträdanden i offentlighetens ljus borde automatiskt inkludera en både medkännande och empatifylld välgångshälsning – vilken är tillägnad Svea Rikes alla socioekonomiskt förfördelade uteliggare och ofrivilligt arbetslösa ”bidragskonsumenter” – eftersom det årliga apanaget utgör ett slags socialbidrag/försörjningsstöd för välbeställda medborgare vilka blivit ”ofrivilligt tillsatta” inom ett absolut överflödigt och för skattebetalarna hyperkostsamt ämbete inom ett relativt modernt och demokratiskt samhällssystem där oförskämt många medborgare brottas med både bostadsbrist och arbetslöshet i sin miserabla dagligvaro.


Den så ”fantastiskt folkkära” men synnerligen konservativa Konungafamiljen i Stockholm City borde föregå med gott exempel och uppvisa ett medkännande ansvarstagande beträffande den internationella flyktingproblematiken – genom att på det Kungliga Slottet och inom andra Luxuösa Herresäten runt om i Svea Rike – upprätta övergenerösa kvotflyktingmottagningar med tillgång till ”vägglössbefriade uppehållsgemak” för så kallat krigsdrabbade islamistdespoter, samtidigt som det överklasspäckade och välfärdsdrypande Slottsports-Öppnandet under både autentiska och praktiska former, får representera en rasismförebyggande välkomstmottagning vilken är tillägnad alla ofrivilligt hemlösa och ”fruktlöst arbetskraftsinvandrade” Fattig-Romer inom det ultratoleranta och multikulturella Nya Sverige.

 

DET
folkförledande
&
rysstatspäckade hycklerikonceptet
Demokratisk Diktatur
vilket går under
täckmanteln
”Multikulturell Samhällsberikning”
är blott en
Breiviksframkallande Stockholmspolitik
och
Absolut Omöjlig Ekvation
á la
”MOMENT 22”

 

MULTIKRIMINELL
ISLAMISTBERIKNING


FÖRKASTA
Sossenazzarnas ”Über Alles” Rectumkoncept
med dess
antidemokratiska
och
”blitzkriegsartade”
massinvandringspolitik
vars
hybrisbetingade härsklystnad
urartade
”blitz-snabbt”
och istället för en
UTLOVAD
MULTIKULTURELL
SAMHÄLLSBERIKNING

erhöll
det
Bortkollrade Sverigefolket
EN
MULTIKRIMINELL
ISLAMISTBERIKNING

&
ETT
FULLSKALIGT
INBÖRDESKRIG

på grund av
DE
SMYGFASCISTISKA
”SOSSENAZZARNAS

islamistfavoriserande
MassInvandringsZunamI
”Über-Schwedeshia-Reich”.

 

N.S.U.N.S.E.
är numera ett
SÄGENOMSPUNNET
&
KOSTNADSFRITT
”DISNEYLAND”
för alla
VÄLFÄRDSPARASITERANDE
”FLYKTINGTURISTER”
från
ISLAMVÄLDETS
alla
Opportunistiska & Ünderutvecklade
FASCISTHÖRN

 

FLYKTINGMASKERAD
FASCISTFOLKSMOTTAGNING
INOM
ETT
STORHETSANSATT LILLIPUTTLAND
MOTSVARAR BERÄTTELSEN
OM
”TROJANSKA TRÄHÄSTEN”

 

VARFÖR
finns det så
extremt många
Islamist-Despoter
&
Nazist-Pervon
inom det
avlånga landet
Nya Sverige?

 

DÄRFÖR
att dessa sedan
barndomen
känner sig
extremt trygga
med
”Rövhåls-Stanken”.

 

Dynga Attraherar Nämligen Spyflugor

 

FascistKaka Söker Nämligen FascistMaka

 

Underkuvade Rövslickare
attraherar endast
Fascistoida Rövknullare
&-&-&
Fascistoida Rövknullare
attraherar endast
Underkuvade Rövslickare

 

Lika Barn Leka Allra Bäst!

 

DEN ÄDLA
SANNINGEN

blir inte
mindre bitter
av att
inlindas
i
”pruttljudsdämpande”
bäbisblöjor
eller
ett
ultrafjolligt
FIKONSPRÅK

 

DET
Finns Endast En Människoras;
Den Mänskliga Rasen.


DÄREMOT
existerar en hel mängd
livsfientliga ideologier
&
en
(absolut)
pseudovetenskaplig
”raslära”.

 

”MORALPANIK”
&
Eftertankens Kranka Blekhet


”Finns Det Bara Hjärterum Finns Det Också Stjärterum!” -sade den Rysstatsunderkuvade Stockholmsfjollan till sin patologiskt perverterade artfrände-; Den Rövknullande Rumpnissen, -från det socioekonomiskt underutvecklade och andligen vansläktade Islamväldet.

 

FÖRUTOM
att
STOCKHOLM
CITY

utgör
SKANDINAVIENS
ULTRAFASCISTOIDA
— RÖVHÅL —
är den så kallade
huvudstaden
också
”Världens Vackraste”
och mest
Narcissistiska Kancersvulst

jordklotets
klimatkrisansatta
yta.

 

 

 

 

 

EKOBYDEVIS
EKOBYDEVIS

 

Så Sant Så!


JUST
DÄRFÖR

existerar
inga större
&
välfungerande
EKOBYAR
inom det
privatkapitalistiska
&
teknokratfascistiska
Svea Rike.

 

DE
Patologiskt Arbetsskygga
ÖVERKLASSMEDLEMMARNA


och/eller

DET
Metropolpräglade & Ultrabortskämda
”SILVERSKEDSFOLKET”

(Privilegierat Överklassfolk)

Landvallens Ekobycenter
(fingerad benämning)
valde att
förlöjliga och förhåna
den
energiska & kreativa
Yogi-Berra Multi-Kulti
(fingerat personnamn)
vilken arbetade
ideellt & idogt
under en
egoboostreducerad
gruppmedvetenhet

vilket
inbegrep
en
miljöförskonande
&
medvetandeskärpande

New-Age-Anda
där den
arbetsskygga
”silverskedsflockens”
interaktiva
&
individnedgörande
skuldbeläggning
av
honom
manifesterades
genom utdelning
av
missaktande & nedsättande
morónfolksomdömen
såsom
”arbetsnarkoman”
&
”bonddräng”
eftersom
de alla var
Fruktansvärt Avundsjuka
&
Etterpatologiskt Missunnsamma
gentemot
hans
Omnipotenta Framgångar
inom det
Framtidsvärnande Ekobysamhället.

 

 

DEN
människa
vilken
i
mångt-och-mycket
är
”före sin tid”
blir
av
samtidsfolket
behandlad
som om vore
HEN
en
kriminellt belastad
”outsider”
eller
vettlös
missdådare.

 

 

 

 

 

VÄGGBONAD
TÄNK
OM DE
FÖRKLARADE
KRIG
&
INGEN
KOM TILL
SLAGFÄLTET!
VÄGGBONAD

 

DET
”övervintrade
Gröna-Vågen-Folket

är i
dagsläget
skrattretande
konservativt
&
löjeväckande
fördomsbemängt.

 

GÅRDAGENS
EGOBOOSTBELAMRADE
NEW AGE FOLK
&
DAGENS
ARBETSBERÖVADE
SVERIGEUNGDOMAR


En oftast levnadsglad men synnerligen vilsefaren Ung Man, vars personliga egoboost var så fruktansvärt dumdriven och exceptionellt narcissistisk, att han inte ens med hjälpen av ett vaselinsmort skohorn skulle lyckas klämma sig in genom den vidöppna valvporten till en Renässans-Katedral på den Européiska Kontinenten – deklamerade envist och högljutt inför omvärldens alla frivilliga åhörare att Alls Inga högteknologiska lantbruksmaskiner och datastyrda handredskap – för befrielse från ett stenhårt och slitsamt kroppsarbete – kommer att stå tillbuds inom det ”Super Duper — Etter Hyper — Myther Typer — Ultra Kultra & Outer Space-moderna” Ekobyprojekt á la Fantasilöst Arbetsläger där den egotrippade och etternaive UngMannen i egenskap av självutnämnd och enväldig ”EgoBy-Führer von Ultra-Fascistoid Flanell-Maffia” tänker styra och ställa med absolut vetorätt inom samtliga frågor och spörsmål.

 

EN
MÄNNISKA
torde vara
HELTOKIG
för att
TRO
”Alla Andra”
är
FULLSTÄNDIGT
GAAAAALNA!

 

 

#1
NEKROFILIMANTRA


HELLRE
Ultrafascistoid Medborgarkontroll
&
Avhumaniserande Personnummer
framför
Humanitära Ekobysamhällen
&
Demokratiserade Nationalstater!

 

NEKROFILIDEVISER

1
Noll
Tolerans
+
Blind
Lydnad
+
Total
Kontroll
=
ABSOLUT NEKROFILI

 

2
ÖVERDRIVEN
ordning
&
reda
ger
Nazi-Sharia

FREDAG

 

3
MISSNÖJE

+
VANMAKT
+
MENINGSLÖSHET
=
MEGAMÅNGA
MULTIKRIMINELLA
&

DROGMISSBRUKARE
&
SJÄLVMORDSOFFER

NEKROFILIDEVISER

 

 

 

 

 

HUR
ULTRAMYCKET
vi än vill
BORTSE
från alla
illavarslande jordefaktum
har vi i det
förtvivlade dagsläget
en
GLOBAL
KLIMATKATASTROF

att
förhålla oss till.

 

 

 

 

TILLÄGNAT
den
ultrasköna
fotomodellen
”CHRISTIANINA”
med
Huvudet under Armen

 

 

SKÖNHET
FÖRUTAN
EMOTIONELL
INTELLIGENS
ÄR .SOM .EN
EKOBY
FÖRUTAN
GRUPPMEDVETNA
MEDLEMMAR

*

Gruppmedvetenhet är en nyskapande och förenande anda i världen vilken drar näring ur den autentiska spiritualitet som är baserad på ”Hjärtats (intuitiva och medkännande) Lära”.

Dogmatikbefriad gruppmedvetenhet står i diametralt motsatsförhållande till den både separativa och reaktionära ”flockmentalitet” vilken är förankrad i ägandeinriktad egocentricitet och nationell narcissism under ideologisk alienation och/eller religiös villfarelse.

Den separativa individ vilken medvetet tillfogar en medmänniska allvarlig skada – utsätter också sig själv för samma slags skadeverkan – eftersom vi alla är en både okränkbar och ofrånkomlig del av varandra.


Gruppmedvetenheten är autentiskt förandligande på så vis att den möjliggör en dogmatikbefriad samhörighet inom mänsklig mångfald.


Ett mera ”raffinerat språkbruk” förtäljer att naturtillvända och demokratiserade människor under absolut frivilliga former har tillvaratagit möjligheten att utveckla ett Kollektivt Medvetande.

Detta innebär att samtliga ”ekobyentusiaster” är oåterkalleligt införstådda med innebörden av det både universella och alltruistiska samhörighetskonceptet: ”Alla-Är-Vi-En-Unik-Del-Av-Varandra” -vilket i praktisk tillämpning medför att varje enskild individ är en totalt integrerad och höggradigt interagerande del av den kollektiva gemenskap som manifesterar sig i egenskap av en miljövärnade och fredsinriktad organism vilken lyder under det planetbevarande ekobymottot: Tänk Globalt – Agera Lokalt!


ENHET
I
MÅNGFALD
&
AUTENTISK SPIRITUALITET

 

 

 

INTELLIGENT
&
”TUFFSPRÅKIG”

Tesla — Elbil
500 km per uppladdning


VALFRIA KULÖRER

GRATISPARKERING

”VÄGTULLSFRIHET”
(förhoppningsvis)

 

 

 

KONSEKVENSBETINGAD
BENÄMNING
av

FORDON
med
(fossildriven)
FÖRBRÄNNINGSMOTOR:

ASFALTTUGGANDE
AVGASSPRUTA
med
HÖGTEKNOLOGISK
JÄRNSPIS
UNDER HUVEN

 

KAN MYCKET VÄL
jämställas
med:

SJÄLVFÖRDÄRVANDE
sprutnarkoman
med
virusbesmittad
drogkanyl
UNDER HUDEN

 

 

 

DET

kallade
INTERNETHATET
är ett
patologiskt uttryck
för den
Cybernetiska Människans
alltmer tilltagande
isolering
och
Akuta Behov
av en
KLAGOMUR
att vända sig
till
med sina
Själsliga Plågor.

 

 

PLÖTSLIG
INGIVELSE


ORDET
”LAGOM”

kommer
från
Tyska Språkets
LAU
(ljum)

och-alls-inte-från
Mjödhorns-Stafetten
”Laget Runt”.

 

 

CYBER SOCIAL
or
FACE SOCIAL
it
doesn’t matter:

the
mirror
of
life
is my
cosmic
guru

 

 

när

ÅREN
GÅR


blir

HÅREN
BLÅ

(?)

 

 

THE
”GOLDEN WEBBGATE”

The Golden Gate-Link Towards Higher Consciousness

Länk Till Andra Sidan

&
STÖRRE SAMBAND

 

DIREKTLÄNK TILL MENUPANEL
(efter de fyra föregående webbsidorna):
http://ekobyallians.org/ekobyallians.htm